نظــر

ښکیلاک – اسد الله رزین

په پرګنو دهغوی په عقیدوی ارزښتونو ،اخلا قی ښکلا و،دعزت په بروجونو ،ملی ارادو،ما لی زیرمو اوپه لا س کی شتمنیو اوله هغوی د ګټی اخستو په ډول دتیری اوکرغیړنی واک والی کړنیزه بڼه ده .

هرښکیلاک خپلوموخوته په لاره کی نوری وړی وړی موخی هم په مخ کی لری چی با ید دیوه خنډ اوځنډپه څیر ورسره مخا مخ سی په دی ما نا چی : ترسترګولاندی هیوادونوته څرنګه ورننوزی !

دوی حا لات ګوری اوڅومره چی شونی وی څاری یی اووړغورپر کوی ،پلمی ورته تراشی،پتری ورکوی ترڅو ددوی په اند بری ته نیژدی پلمه خوښه اودکا رولو لپاره یی تیا ره کړی .اوبیا ترنوروظاهرفریبونومونولاندی دا کارمخ ته بیا یی اوهغه یی خا مخا کړنیزمیتودونه وی ،خوکومه پلمه چی دوی تراوسه پوری کارکړی اواوس بیخی لوڅه سوی هم ده هغه داچی :

تا سی موږته خطرواست .موږموتهدیدولواونوری په دغه رنګ کی ورته پلمی.‌‌‌

یاده بها نه دهرمهال زورواکا نواوښکیلا کی ځواکونو ګډه پلمه وه اواوس یی هم دټکو په یوڅه توپیر کا روی اووروسته بیا دخپلو کړنولپاره سیمه ایزاونړی وال لید تیاره وی اوملا تړی پیدا کوی ،جوړوی یی اواخلی یی چی بیخی ډیر دی .اوکله چی بیا دکا نداری بڼه پیدا کړی بیا نود په نښه
 سویو هیوا دونوپه د ننه نیو حالا توغورکوی اودورننو تلو په څرنګوالی کی پا ته کیږی ،خوپه ټولیزه توګه دبی ضمیره ،تا لی څټو اوپسه مزا جه کسا نوپه لټه کی کیږی ،پید ا کوی یی اوبیا یی ضمیرونه ،غیرتونه اوعزتونه په څوډا لرو پیری اودورننوتلو لپاره دخره کا رتری اخلی اویا داچی په ورننوتونکی هیوادکی شما لی  ټلواله جوړوی اوپری سپاره ګرزی اوځانونه بلدوی .

میلمانه له ډیرتا وده هرکلی سره مخا مخ کیږی  ،دډاډ لپا ره یی اړین مراسم سرته رسیږی اودتصورما ته شیشه یی وختی پتری نسی .اوله یوڅه سا جوړونی وروسته دخپلو موخو درښتیا کولو لپا ره خپله کچه ایزه خاکه مخی ته ایږدی اودکړنو په اړه پریکړی ته ځان تیا روی .

میلمنو دکوربنوتر غاړولا سونه ورتا وکړی اوپه مشوره یی دپیلا می په ډول په ډیرو وحشی ،بی رحمواووینو ککړوجنګی عملیا توچی ټول اوهرډول قسا وتونه اوډبرزړه توبونه پکی روا بلل سوی وی پیل کوی.

کله کله دا سی هم پیښیږی چی کوربانه دبمونودکوچنی والی ګیلی ورته کوی اودلویواوداسی بمونودکارولو فرما یش ورکوی چی دتبا هی سیمه یی ډیره پراخه اودانسا ن و ژنی کچه یی ښه لوړه واوسی.په هرډول کله چی وحشت ښه خوله سره اودکوربنوهم یوڅه ارمان وخیژی بیا دمخکی څه کولو نا ستی جوړیږی .

میلمانه اوکوربانه په ټوله بی شرمی اوسپین سترګی په هغوسرولاسواو سرو خولو چی دبنیا دمانو دغوښو ټوټی یی لا په غاښونو کی پاته وی دبشر دحقوقواوانسا نیت ترسرلیک لاندی دهمدردی،خوا خوږی اوښکیلاکی رحم اوکرم په دره ناوی کی دتبا هی بله مرحله پیل کوی اوله وحشته دروغوپاته خلکوزړونه بیا په دغه ضمیر وژونکی حربه ورزخمی کوی اوهغه بیا دډالروپه زهروککړپړاوده چی د محکومو اولسونودفرهنګ وژنی وژونکی یرغل ته ځمکه پسته وی .اوددینی شعا ئروتهدید ته سترګی برګه وی اوکوښښ روان وی چی دیا د چټک په سختو ضربویی وځبی.
اودټولومکاریوپه کا رولوسره یی دسپکا وی اوکم ارزښته ښوولولپاره ډګراوسیمی ته را وزی:

دشر لومی خښوی،دکرکوبزغلی کری ،نا ئټ کلبونه اوښا دی هالونه جوړوی،فتنی ویشی ،د بی رحمی بټی تودوی ،خلک سره لری کوی ،بی باوری رواجوی ، له دغوټولوسوغا توسره کوروته هم ننوزی ،لیږکوته دلیونتوب پیچکاری ورکوی اودعیا شی اوفحا شی ننداروته سټیجونه جوړوی اودغولونکی ښکلا لپا ره یی څومره چی په کا روی لګښتونه منی .ترڅوانسا نی لوکورنی په غفلت ویده پریږدی اواولسونه دخپل مکراوتزویردخوا ګرزاندی اوخوسا ډنډ په څرخا ونوکی ښه سره وسرویی،شیبه شماری کوی اودهری شیبی په کا رولوسره دګوما نی ستونزودرا پیدا کیدو پوره پوره خیا ل سا تی چی مکړه په پخووریځوکی ییی اوبه تونه سی .وختی دوستا ن اودښمنان جوړوی ،مصنوعی جګړی را منځ ته کوی .

پټه دی پا ته نه وی چی کوربا نه نورکوربا نه نه بلکه زرخریدوی ،ددوی رول دغومره وی نورنه څه کولای سی اونه میلما نه باورپری کوی .

لست یی هم  پسی نیولی وی ،یواځی دخپلو ګټوپه کچه کی حیثیت ورته منی،نه دیوه انسا ن به حیث اوچی د یوی وړی شیبی لپاره یی ګټوته ګټه ونه رسولای سی په هیڅ ډول سپکه یی سرفه نه کوی: وهی یی ،کنځلی ورته کوی،داولا دوله مخی په ټوله بی عزتی را چوکوی، تړی یی، په خوله کی ګوتی وراچوی ،دټولو بد کا ریو فلمونه یی ځنی اخستی اواولادوته یی ورښکاره وی،تورونه پری لګوی ،یو یو ډالر پری حسا بوی،اسناد پری جوړوی ،ډیر وخت یی خپل کورته هم نه پریږدی اوچی وړیی وبولی نوبیا یی په ډیربد مرګ وژنی هم.

ښکیلاکی ځواکونه داسی حالا ت پیدا کوی ترڅو دزه یم خیا ل له اولسونو په کډه کولواړایستل سی ،اوهرڅه اوڅوک دښکیلاک په پړووتړل سی ،دداسی کولولپاره دبد اموزی کورسونه پرا نیزی ،دنه قنا عت اونه می د بس په ځورونکی ناروغی یی اخته کوی ،له لوږی دمرګونی ویری تصور ټولیز کوی اویوبل ته دلاس ورکولواحسا س دومره خواروی چی ان دخپلوی ټینګ دیوا لونه را ونړوی.

دومره خلک تنګوی چی حتی دمعتقدا توپه پرتله یی عقیده په اندیښنه وربدله وی .اوپه با ره کی یی دمنفی اغیزونښوته سترګی په لاره پاته کیږی ،دبا ورمراندی بلکل شکوی ،خوبڼه یی پا کټی وی . له دی ټولو وروسته بیا ددښمنی د ګونګی څرګندونی په سنګر کی ځا ی په ځای کیږی.
خوروان حالت داسی ښئ چی ښکیلاک لویو لویوحقیقتونو ته په نه پام کولوسره دخپل جنون کچه ډیره  لوړه کړی اودپا تی کیدوله پا ره یی هیڅ هم نه دی پری ایښی اودی مشهوری وجیزی ته یی هیڅ پا م هم نه دی کړی چی:   دشا تومچی هر څومره چی دګل ځوښا(شیره)خوری هغومره ګل نورهم پیا وړی کوی .

زما په اند یا ده وجیزه یومخ له مسلما نواولسونوسره په برابری کی رښتیا کیدا ی سی چی:  هغوی روځ تربلی پیا وړی کیږی اودخوړل کیدو او هضمیدو واک اوځواک یی هره شیبه نورهم وارخطا کیږی.

نه اوس شما لی ټلوا له پیدا کولای سی اوکه یی بیا پیدا هم کړی ،نوبیا ګټه نه سی تری اوچتولای .

دی دنبی کریم(ص)دیا رانوپه تګ لاره مینانوبلکل په هغه پله پل ایښی اوځی ترڅواسلافوته په کتوسره دخپل مهال دقیا صره ودروازی وروټکوی. او  ددی لوی نړی وال دین دتیتولو(تعمیم)لپا ره د خپل ایما نی مسؤلیت اورسا لت په رڼا کی دټول انسا نیت دژغورلولیڅی رانغاړی اولکه چی ژغورلی یی وبیا یی وژغوری اودځمکی پا ک مخ دځمکی دخا لق دسجدولګولو لپاره ځانګړی کړی.

دی کی هیڅ شک نسته چی په دی ظا هرا ازغنه لاره تګ اسا نه نه ده ،خو دکا ‌ئناتو دخا لق اوما لک عظمت اورښتینو ژمنوته په مننه کی دسرونو،ما لونواواولا دونونذرانی وړاندی کول دویا ړوړاوله خوندونوډکه کړنه ګرزیدلی ،اوګوری چی دمینوفدا یا نوپه اوږدواوږدولیکوکی وارپه  پچه سوی اورو ځ تر بلی نوراوږدیږی اودسیا لوشیطانی ځواکونوپه لیکو کی چی په هر څه سمبا ل دی بیا تیښتی ته وارپه پچه سوی اوپه منځ کی داندیښنو څپی مخ په خپریدواودوخت دټول جنګی ما شین داغیزمن توب په اړه یی اندیښنی مخ په ډیریدواودملتونو مخ یی دقران لوستنی اوکتنی لورته وراوښتی اودکتا بتونونولورته دقران لوستنی دهوس لیکی انشا ءالله دسترګود لید تر سیمی ډیری تیری سوی اوهرکا ل ترمخکی کال څوواره ډیری قرانی نسخی دغربی اوکفری ټولنودکورنیواووګړنیزوکتابتونونوپه ښکلا ورډیروی .

قرانکریم پخپله بلنه ورکوی چی راځی خپل درڅخه اغواسوی خټی(فطرت)ته راځی .

الحمد لله بلنی ته دلبیک ناری اواغیزی دکفر هسکوما ڼیو ته هم ورختلی چی په پا یله کی دپه زرګونو په اسلام مشرفو انسا نا نوپه منځ کی یوه هم له اسلا م اومسلما نا نوسره په دښمنی کی ډیر مخکی دانګلستان دپخوانی صدراعظم تونی بلیر خوښینه (لورین بوت) Loaren both  وه چی دکفری نړی دمشرتا به په کورکی دهغوی ټول شان اوشوکت اوتوان بی ارزښته وبا له اوقرانکریم ته په مننه کی خپل لوڅ سرپه پړونی وپوښو،داوښکو حلقو یی له سترګو را بهیدوته زړه ښه کا وو،اوټول حواس یی دقران عظیم الشان دعظمت په تصورکی را ټول سوی وو.

(لورین بوت)په ټول ادب سره دواړه لاسونه دقرانکریم لورته وراوږده،را پورته یی کړ،مچویی کړ،ټوله مینه یی تری جار کړه اودکائناتودخالق په وړاندی دشیطا نی اوکفری ځواکونودسردار (تونی بلیر)په ما ڼی کی دمننی سرټیټ اونړی وال کفرته یی دکفرپه وړاندی خپله له غیرته ډکه د بغا وت څرګندونه د(لا اله الا الله محمد الرسول الله )دملکوتی شعار په ‌ذمذ مه کولوسره واوروله.          

( رزین) ۲۸/۳/۲۰۱۴

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
Back to top button
0
ستاسو نظر مونږ ته دقدر وړ دی، راسره شریک یې کړئx