نظــر

خشت اول گر نهد معمار کج

روز پنج شنبه چهارم ثور مصادف است با روز تعین  اولین دولت اسلامی افغانستان .  بیست و دو سال قبل   در همین روز بعضی از رهبران مجاهدین  در یک گردهمایی عجولانه اولین دولت انتقالی مجاهدین افغان در پشاور پاکستان بنیان گذاری نمودند .

در همان روزها حکومت کمونیستها به رهبری داکتر نجیب اخرین رمق حیات را می گذارنید سیر حوادث بسیار سریع و نامتوقع بود ، اما رهبران مجاهدین که  در میدان جهاد چهارده ساله خوب درخشیده بودند امروز که باآزمون نظام سازی مواجه بودند دسته و پاچه شده و در سردرگمی کامل بسرمیبردند .

رهبران مجاهدین  چهارده سال قبل ازهمین روز  برای هدف مشترک راهی دار هجرت شده و برضد کمونیستها قیام کردند اما دراین  برهه حساس  در اوج نزاع ذات البیینی  و بی اعتمادی بسرمیبردند، ملت  مجاهد و جنگ زده افغان منتظررهبران شان بودند تا به طور احسن ازکمونیستها انتقال قدرت نموده،یک نظام اسلامی  سالم برپاکنند،اما از جمله ای رهبران بعضی ها به افغانستان رفته بودند تا خود را بعنوان فاتح کابل ثبت تاریخ کنند و بعضی در پشاوربا بی توجهی کامل رویایی قدرت در سر میپروراندند  .

همان روزها که من فقط هفت سال عمر داشتم، بیادم است که درکمپ مهاجرین هر روز روز عید و هر شب شب برات بود، مردم از خوشحالی و امیدهای برگشت  هیجان زده بودند، خوشی های که دوام نکرد ه و زودتر به ناامیدی های دنباله دار تبدیل شدند .

بیادم هست ،وقتیکه خبرفتح کابل به خانه ما رسید خانم کاکایم  چادر سیاه خودرا از سرش برداشت وبرمهاجرین کمپ صدقه  کرد وقتیکه علت اش پرسیدم، برایم گفت : با خدا وعده کرده بودم اگر افغانستان ازاد و مجاهدین کامیاب شوند چادر سر خودخیرات خواهم داد .

در همین روزهای پراز امید رهبران مجاهدین در گورنرهاوس پشاور جمع شدند و سیستمی را بنیان گذاشتند که شاید تاحال تاریخ سیاسی جهان آنطور روند انتقالی خارق العاده بخود ندیده باشد .

به نقل یکی از حاضرین این مراسم چند تا رهبران جهادی بعد از مذاکرات و توافقات پشت درهای بسته به محفل خبرنگاران و قومندانان جهادی آمدند استاد سیاف اعلان کرد که آنها به توافق رسیده وحکومت آینده افغانستان راتعین نموده اند .

سیاف گفت: طبق بنداول فیصله  ما حضرت صبغت الله مجددی همرا با یک هیات پنجاه نفری در طول دو روز آینده عازم افغانستان خواهد شد تا قدرت را درکابل بدست بگیرد .

عملیه انتقال قدرت در خلال دوماه تکمیل شده  و حضرت مجددی تا اتمام همین دوره ممثل ریاست دولت اسلامی افغانستان خواهد بود .
طبق بند دوم فیصله  امروز  استاد برهان الدین ربانی برای مدت چهار ماه  به حیث ريس  دولت افغانستان تعیین گردید که  کار خود را بعد از دوره دوه ماهی انتقال قدرت  اغاز خواهد کرد .

سیاف گفت : بعد ازین یک حکومت  دیگر ایجاد خواهد شد که صدراعظم آن  از حزب اسلامی حکمتیار  و رئیس دولت  به مشوره ای شورای اسلامی تعین خواهد شد .

استاد سیاف درحالی از حکومت انتقالی سوم  و پست صدراعظمی سخن میزد که  رهبر حزب اسلامی  در توافقات گورنرهاوس شرکت نداشت  و به این روند از اساس مخالف بود از همین جهت وقتیکه  رییس جمهور مجددی با یاران همسفر اش به میدان هوایی پشاور رفتند پیلوتان طیاره پاکستانی از انتقال رییس دولت اجتناب ورزیدند زیرا بقول آنها حکمتیار  اخطار داده بود،  اگر طیاره ای  حامل مجددی به افغانستان داخل شود سرنگون خواهد شد .

حکمتیار اعتراض داشت که رهبران مجاهدین به ارمانهای خود جفا کرده  حکومت مشترک با کمونیستها ایجاد میکنند  اشاره حکمتیار به وجود ملیشه های  دوستم  و نبی عظیمی  درکابل بود که  با همخوانی  با جمعیت اسلامی امور امنیتی و دفاعی شهر کابل را بعهده گرفته بودند .
حکومتی که نه اساس منطقی داشت  و نه  موافقت  تمام مجاهدین همراهش بود به تاریخ هفتم ثور راهی کابل شد در راه  تورخم  – کابل  افراد حکمتیار دوبار  رییس جمهور را  از موترش پایین  و کاروان اش را توقف  دادند  افراد حزب اسلامی به  رییس دولت اجازه نه میداد قدرت را از کمونیستها بدست گیرد .

در یک پوسته ای  سر شاهراه جلال اباد – کابل  بحث بین قومندان حزب اسلامی و حضرت مجددی جنجالی شد،قومندان حزب اسلامی دلیل می آورد که تا هنوز  کمونیستها در مقام های دولتی قرار دارند تا تصفیه کامل  رفتن رهبران مجاهدین به کابل بی موقع است .

یکی از همراهان مجددی ،استاد زمرک یاسر که  همرکاب  مجددی بود، دلیل اورد که  وقتیکه ما قدرت بدست گرفتیم باز میتوانم کمونیستها را یک یک از وظیفه سبکدوش نموده و دولت  رااز افراد  نامطلوب تصفیه نماییم اما قومندان حزب اسلامی تخلیه را بر تحلیه مقدم میدانست  واصرار داشت که اولا باید کمونیستهاازبین بروند و بعدا باید زمام امور   را بدست گیریم  در پایان  همین بحث اگر چه به کاروان اجازه ای رفتن داده شد اما معضله  تقدم و تاخر تصفیه کمونیستها بین دولت  ارگ نشین  و حزب اسلامی حکمتیار همچنان  لاینحل ماند، که بعدا همین معضله  نتایج بسیار ناگواری را ببار آورد .

شام هفت ثور  کاروان مجددی به کابل رسید اما شب را خارج ازشهر کابل سپری نمود تا روز بقدرت رسیدن مجاهدین به کودتای هفت ثور مصادف  نشود، صبح هشت ثور وقتیکه حضرت مجددی میخواست وارد شهر کابل شده، قدرت را بدست گیرد، اولین فردی که  نزدیک حربی پوهنتون  از امیر مجاهدین استقبال کرد، جنرال نبی عظیمی قومندان گارنیزیون کابل یکی از بلندرتبه های حکومت کمونیستی بود ،از  همین وضعیت معلوم شدکه  سران مجاهدین بحیث فاتحین نه بلکه به حیث سازشگران با کمونیستها واردکابل میشوند .

کج نهادن خشت اول دولت مجاهدین  در پشاور بعدا بحیث عامل اصلی جنگهای داخلی بروز نمود،  ازهمینجا نه تنهادر کابل بلکه درسایر ولایات جنگهای موافقین و مخالفین دولت  آغاز گردید وهمین جنگها پیامدها و پس پیامدمها با خود داشت وبه مرور زمان   نقاط  اساسی اختلاف بباد فراموشی رفت و بهانه های نو برای دوام جنگ بمیان آمد، برهان الدین ربانی واستاد سیاف که دم از تاسیس شورای اسلامی میزدند تا زعیم آینده کشوررا تعین کنند رویه دیکتاتوری اختیارکرده و در وقت تدویر شورای نامنهاد اهل الحل والعقد وقتیکه پیرسیداحمدگیلانی اظهار داشت  خود را برای زعامت کاندیدکند از طرف ارگان نشراتی دولت بباد انتقادها بسته شد و همین رویه دولتی وانمود میساخت  که برهان الدین ربانی و یارانش به هیچ وجه حاضر نیستند قدرت را بدیگران بسپارند .

طرف دیگر گلبدین حکمتیار که  بخاطر موجودیت جنرال دوستم در دستگاه دولتی علیه حکومت  اسلحه برداشته بود، چندی بعد  به همراهی دوستم  شورای هماهنگی بمیان آورد که  بحیث دولت موازی  در کابل قدعلم کرد .

میگویند –  حکایات الاولین مواعظ للاخرین –  در روزهای که کشورمان یکبار دیگر  به  سرنوشت مشابهی گرفتار است ،رهبران مجاهدین باید ازحقایق ذکرشده  پند بردارند، در مسايل وفیصله های  اساسی باید از تعمق بیشتر استفاده جویند تا مبادا نسل آینده  ما قربانی اقدامات  غیرمنطقی شان شوند.

ما باور داریم اگر سران مجاهدین در روز چهارم ثور سال ۱۳۷۱  ه ش در توافقات  پشاور از مصلحت  و تعمق بیشتر کار گرفته بودند امروز حال ما بمراتب خوبتر و کشور ما صاحب یک نظام  کاملا اسلامی میبود .

مگر آزانجا که خشت اول کج نهاده شده بود از علت همان کجروی دیوار افغانستان تا همین حال رو به کجی روان است . . .

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
Back to top button
0
ستاسو نظر مونږ ته دقدر وړ دی، راسره شریک یې کړئx
()
x