کلیواله څېره

سید الهام

د زړه ښیښه که له غباره پاکه
مېنه زړه پاک غواړي نه لاره پاکه

په هغه ورځ درته ځان ښکلی ښکاري
په کومه ورځ چې کړې هنداره پاکه

څو په رڼو سترګو قدم وا نخلې
هېڅ کومه لار نده له خاره پاکه

ستا بې سینګاره کلیواله څیره
لکه صحرا ده له بازاره پاکه

غواړې الهامه! چې آزار نشې؟
کړه استوګنه له آزاره پاکه !