نظــر

سازش ها ودسایس شوم صهیونیزم وعواقب دلخراش وخوفناک آن برای امت مسلمه

در این باره ما قبلا هم صحبت کردیم  که در حدیث شریف نقل شده که  رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید: شما مسلمانان با رومیها اتحاد می کنید –  در باره این حدیث شریف علماء جید امت مسلمه هم در مغالطهء افتاده اند که مراد از روم در این حدیث کدام روم می باشد؟ آیا مرادش رومی که مرکز ایتالیا است، می باشد؟ که مرکز کلیسای رومان کاتولیک می باشد و یاآن رومی که در قرآنکریم مرکوز است؟

برای علمای امت  مسلمه ضروری است که به اندازه بسیار خوب واقفیت داشته باشند که از لحاظ زمانی بطرف کدام منطقه جغرافیائی اشاره شود- در مستقبل مرادش و اطلاق آن بالای همان سرزمین (منطقه جغرافیائی ) می باشد نه بالای کدام منطقه جغرافیائی دیګری – ما باید در این باره باید واقفیت واداراک  داشته باشیم که چهارده قرن قبل از امروز زمانیکه سوره عظیم الشانی بنام الروم نازل  شد در آن واضح بیان شده که شما با رومیها اتحاد می کنید- که در آن زمان اطلاق آن بالای سلطنت رومن ( بازنطینی) که ازلحاظ و بنیادات فکری استوار به کلیسای مشرقی می شد که مرکز آن شهر قسطنطنیه ( استنبول امروزی) بود- و وقتیکه سلطتنت زوال پذیر شد و بالای قسطنطنیه قبضه صورت ګرفت –  کلیسای مشرقی باقی ماند که سفر آن بجای اروپای مغربی به جانب شهر مسکو ( پایتخت روسیه ی امروزی) ګامزن ګردید- فلهذا مراد از رومی که در قرآن عظیم الشان و احادیث شریف ذکر ګردیده ، در عصر حاضر روسیه امروزی می باشد- لیکن ادراک آن تنها از نګاه علم تاریخ ممکن نمی باشد بلکه برای آن ضروریست که علمای اسلام از فلسفه تاریخ استفاده کرده و از آن در باز کردن و افهام بالای ایجادات و انکشافاتی که متعلق بر روم عصر حاضری که در قرآن عظیم الشان و احادیث ذکر ګردیده کار بګیرند بخاطریکه بغیر از آن ممکن نیست –

مطلب و مقصد از تمام آماده سازی مقدماتی این می باشد که در عصر حاضریکه در تمام دنیا به کدام سرعتی که ایجادات و انکشافاتی جدیدی در وقوع تکنالوژی جوهری صورت می ګیرد ، مرکز آن روسیه نمایان شده است که امریکا و اروپای غربی برای شکل دادن و رسمیات دادن بانکست های صهیونی دفن شده عزم کامل نموده اند- که یوکراین مرکز بزرګی این سلسله کشمکش ها بمیان آمده ، که روسیه و پوتین کشمکش های فعلی کشور صهیونیستی یوکراین را اداره وتنظیم می کند – لیکن سوال اینجاست که پوتین را کی کنترول می کند ——؟

به اساس ذرائع روزنامه نګاران عرب فی الحال پوتین تن تنها بطور شخصی با اتحادیه بانک جهانی صهیونیزم که در رأس آن روت شائلد و راکفلر می باشد در حال مبارزه می باشد- وحالا در روسیه جائی برای این بانکها باقی نمانده است-این بانکست های صهیونی می باشد که ضربه زن جلو آنها رسانه های غربی را کنترول می کنند و به اساس همین تحت پالیسی های اقتصادی بانکست های دجالی صهیونی راه های بحران های سیاسی را در سطح دنیا هموار ساخته و مقاصد دجالی و کاذب خویش را حاصل می کنند بخاطر همین ایستادن پوتین در مقابل بانکست های شیطانی صهیونی حلقه های متعدد دنیا پوتین را قهرمان آزادی جنګ قرار می دهند- حاکی بر اینکه به ګفته بعضی از حلقه ها اګر پوتین واقعا در تلاش مصروف انسجام وسازماندهی نجات کشورش روسیه و ریاست های نزدیک آن  از نظام بانکداری دجالی صهیونی باشد ، باز ممکن زندګی سیاسی و طبعی پوتین در خطر باشد ——!! بخاطریکه تاریخ ګواه است که در زمان ماضی رهبرها ولیدرهائیکه در مقابل این بانکست های صهیونی ایستاده شده با آنها مقابله کرده اند، این بانکست های صهیونی آنها را بقتل رسانده از مقابل راه خویش دور ساخته اند – که مثال های واضح آن ابراهم لنکن رئیس جمهور اسبق امریکا می باشد که وی که از قبولی و منطوری نظام بانکداری روت شائلد بانکست صهیونی انکار نموده و به آن سر بسجده نشده  بدست قاتل پراسرار وی بقتل رسانده شد – وقتیکه میکنلی رئیس جمهور اسبق امریکا از سپردن و دادن سربراهی و رهبری جنګ هسپانیه برای بانکست های صهیونی انکار نمود و مخالفت قیام بانک شخصی صهیونیستی فیدرل ریزرو را نمود ، همین بانکست ها وی از راه خویش وی را دور نمودند- وقتیکه جان ایف کیندی پول های بانک فیدرل ریزرو را بدلیل اینکه این بانک شخصی در مقابل وبدل قرضه داده شده برای حکومت آنها چند برابر سود را از آنها حاصل کرده اند باز نمود و بخاطر ختم اجاره داری این بانک شخصی صهیونی قراردادی را در کانګریس پاس و توثیق نمود ، پس از آن از طرف همین بانکست ها وی در مقابل تمام دنیا بقتل رساند-این بل حالا هم موسوم بنام دالر کنیدی پاس است ولی همت نافذ کردن آن را بعد ازآن در هیچ رئیس جمهوری امریکا نبود وهمت کردند- وقتیکه رونالد ریګن بطور جنګ سردی که  در شرق میانه آغاز شده بود آنر بنام مبارزه با تروریسم نام نهاد کرده بود از شرکت در آن و انداخت هیزم در آن انکار کرد- پس از آن بانکست هائیکه چندین بار تریلیون ها دالر را کمائی میکردند بالای وی حمله قاتلانه نمودند ، لیکن وی جان بسلامت برد- صدام حسین رئیس جمهور اسبق عراق در عراق بارها حقوق انسانی را پایمال نموده لیکن وقتیکه صدام فروخت تیل خویش را بجای دالر به یورو اعلام نمود ، بر بنیاد اینکه وی حقوق انسانی را پایمال نموده صدام و عراق را تباه ساختند- وقتیکه معمرالقذافی رئیس جمهور اسبق لیبیا مطالبات بانکست های صهیونی را مسترد و از قبولی و منظوری آن انکار نمود که از وی خواسته شده بود که بازآمدن از قیام وساختار اتحادیه افریقا ،ترک قیام منصوبه ایجاد بانک مرکزی افریقا و طلب ننمودن طلا در مقابل تیل اش از آنها لیکن وی به این خواسته های شان لبیک نګفته و خواسته های شان مسترد نمود – بعداز آن با قذافی چه معامله صورت ګرفت و با وی چه حشرنمودند این را شما بهتر میدانید ، همین بانکست های صهیونی تحت خلاف ورزی و پایمال نمودن حقوق انسانی وی را بواسطه مردم عوام و ملت آنکشور بقتل رساند- این آن قذافی بود که در لیبیا برای هر جوره نو عروسی عروسی شده یک خانه را تحفه میداد، در زمان حکومتش قیمت تیل در آنجا به نبودن قیمت برابر بود ( پطرول ۱۴ سینت فی ګیلن) ، بالای لیبیا هیچ قرضه بیرونی و خارجی نبود و همچنان سهولت های مفت طبی و تعلیمی موجود بود – که این استحکام معاشی و اقتصادی لیبیا برای بانکست های صهیونی روت شائلد و راکفلر قابل پذیرش و برداشت نبود و ایجاد بانک مرکزی افریقا کمر شان را می شکستاند- لیییا باوجود یک منطقه منافع بخش در کنترول بانکست های صهیونی نبود-آن مجاهدینیکه به خلاف قذافی اعلان جهاد را بلند کرده بودند ، حالا آنها کجاهستند؟ آیا آن را مجاهد ګفته میتوانیم که بواسطه ناتو کمک و از طرف آنها حمایه می شوند؟ حالا بالای تیل لیبیا قبضه بانکست های صهیونی و بالای جغرافیه آن قبضه ناتو ، کجا رفتند مجاهدینی که نعره های الله اکبر را بلند نموده بالای تنصیبات لیبیا حمله می کردند———؟ – قابل یاد آوری است که شخصیت های دیګری را نیز مثل بینظیر بوتو و جنرال ضیاالحق رهبرهای پاکستانی ،احمدشاه مسعود و برهان الدین ربانی رهبرهای افغانستان را نیز آنها به اساس منصوبه و دسایس شان آنها را بقتل رساندند- همچنان پاش دادن و تقسیم نمودن رهبرهای افغانستان به تنظیم های مختلفی هم شامل منصوبه های همین بانکست های صهیونی بود-

حالا این سوال پیدا می شود که پوتین چرا نظر به رهبرهای سابقه مختلف به نظر می رسد ، حالانکه وی در مقابل بانکست های صهیونی قرار ګرفته ایستاده شده و از پذیرش و لبیک  به قرارداد جدید عالمی دجالی انکار کرده؟اګر واقعا پوتین مخالف بانکست های صهیونی بوده ، پس آیا مطلب آن این نیست که روسیه با امریکا در حالت جنګ قرار ګرقته؟ اګر در حالت فعلی عصر حاضر شما حامی روسیه و پوتین هستید –آیا مطلب آن این نیست که شما یک تروریست هستید——؟ این قسم سوالات بالآخره چرا در ذهن انسان پیدا می شود؟ بخاطریکه از یک طرف اګر دیده شود روسیه حالا کشور بزرګ مو‌‌لد انرژی و توانایی اروپا می باشد معنی اینکه روسیه یګانه کشوری است صادراتی فیصدی مقداری زیادی به اروپا دارد و ضرورت آن ها را حل میسازد-آیا برای شما معلوم است که روسیه حالا ضروریات ۳۶٪ ګیس کشور جرمنی ، ۲۷٪ضروریات ګیس کشور های فرانسه و ایتالیا را پوره میکند – آیا این بغیر از اجازه و توافق بانکست های صهیونی ممکن است که روسیه ضروریات توانایی اروپا را بعهده ګرفته آنرا پوره کند؟ آیا این ساهوکارهای صهیونیستی جهانی کمیشن و مالیه خویش را از آنها وصول نخواهد کرد ؟ آیا روت شائلد بالای سپلائی صادرات ګیس روسیه برای اروپا تحریم خواهد کرده توانست؟ حالانکه کنترول حصول مالیه های خرید و فروخت تجارتی اروپا بذریعه همین بانکست ها صورت میګیرد، و برای اروپا ګفته می تواند که به قیمت چند برابراز این شما ضروریات تان را از جای دیګری رفع نمائید و صادرات ګیس و انرژی روسیه را تحریم کنید؟ پس مطلب از این جنګ روسیه از آزادی از چنګال روسیه چه می باشد؟ این قسم محسوس می شود که این هم یکی از منصوبه های وضع شده بانکست های صهیونی باشد که پوتین را بطریقه غیر محسوس شده آنرا استعمال کنند—؟ بخاطریکه بانکست های صهیونی موازنه هر دو طرف در کنترول نګهداری می کند- واین را هیچ انسانی دارنده عقل سلیم نخواهد پذیرفت که پوتین با وجود یک افسر اسبق کا جی بی چرا به این منصوبه ها نمی رسد، با وجود اینکه اګر اروپا به ګاز و انرژی روسیه ضرورت دارد لیکن روسیه همچنان برای دریافت و بدست آوردن قیمت بزرګ در بدل آن از اروپا ضرورت دارد- در حالیکه بانکست های صهیونی در میان هر دو طرف خود را جابجا ساخته  و منافع را طرف خود قرار داده و حالتی در یوکرین فعلا جریان دارد اجازه دوام آنرا هم بدهند——– در حالیکه از هر دو طرف منافع زیادی را همین بانکست های صهیونی دریافت کرده بدست می آورند-
آیا تاریخ برای ما ثابت نکرده که بانکست های صهیونی همیشه مقام خویش را در هر دو طرف مستحکم نګه کرده و نمی خواهند که یکی از پهلوی منصوبه شان هم به خلاف آنها تمام شود و نه اجازه آنرا میدهند- در امریکا برای معاملات سیاسی دو تنظیمی وجود دارد ، آیا برای ما معلوم نیست که این هر دو تنظیم ( دیموکرات و ریپیلکن ) را همین بانکست های صهیونی بذریعه ی  رسانه های خویش و ضربه زن کمپنی های دارای قومیت دوګانه (چندګانه) کنترول می کنند-

جنګ جهانی اول در میان ۲۷کشور کشور جهان صورت ګرفت ، که در آن ۶۶ ملیون نیرو شرکت کردند- اضافه تر از هفت ملیون نیرو کشته و نزدیک به ۳۰ ملیون نیرو در این جنګ زخمی شدند- بودیجه این جنګ را نزدیک به ۱۵۰ تریلیون تخمینی اعلان نمودند اما بعدا ۲۱۰ تریلیون را در این جنګ بخرچ رساندند درحالیکه ادای سود چند بلیون دالری به بانک های صهیونی و بودیجه اضافی در این شامل نیست- امکان داشت شاید این جنګ در سال ۱۹۱۵ اختتام پذیر شود لیکن بانکست های صهیونی روت شائلد و راکفلر این جنګ را به سه سال دیګر طوالت بخشیدند تا که از بانک صهیونی فیدرل ریزرو که در سال ۱۹۱۳ در امریکا ایجاد شده بود بشکل پول قرضه های جنګی پول ها را از آنجا بیرون بیآورند- این است وظیفه این بانکست های صهیونی که چه طور و به چه اندازه امکانات حالات جنګ را ایجاد نموده و به آن طوالت ببخشند و قوت های هر دو جانب را بذریعه پول های کاغذی تقلبی کنترول نموده و طلای اصلی را در قبضه خویش قرار بدهند-

از جانب کمپنی های تیل معیاری در دوران جنګ جهانی دوهم برای اتحادیه که در مقابل و خلاف نازی ها ایجاد شده بود بدل اخذ سود بزرګی قرضه داده می شد و از جانب دیګر مالک  های همین کمپنی ها بانکست های صهیونی پول و بودیجه زیادی را برای نازی ها فراهم و مهیا می ساختند- وضاحت اضافه و احسن آن در کتاب چارلس بګهام(آموزش مشق با دشمن)موجود است، که وی بطریقه خوبی وضاحت وبیان نموده که کمپنی های تیل معیاری راکفلر برای نازیها تیل را مهیا و فراهم مینمودند- پدر بش بزرګ پریسکوت بش در زد یک الزام آمده بود که وی خلاف ورزی قوانین جنګی را نموده برای دشمن کمک و بودیجه را فراهم می نماید، لیکن بزودی این عمل دفن ګردید وهیچ اقدامی علیه وی صورت نګرفت بخاطریکه وی سربراه سازمان متحد خدماتی بود- در دوران همین جنګ صادرات و سپلائی نمودن مصنوعات آئی بی ایم و ذغالسنګ به هر دو جوانب جریان داشت –آیا این ممکن است که پوتین از این همه معاملات بالاتر باشد———؟ قدم و ګام بعدی این منصوبه اینست که دنیا را به جهنم جنګ جهانی عظیم سوم وارد خواهد ساخت، و مقصد بزرګ این منصوبه اینست که صهیونست های جهانی وارد ساختن  تکان و آشوب بزرګ حتمی و آخری بالای دالر می باشد- پوتین بخواهد و یا نخواهد حالا وی در این منصوبه مکروه صهیونی دخیل ګردیده و حصه بزرګی این منصوبه را تشکیل میدهد، که منصوبه بندی آن در شهر بازل سویس به انجام رسیده وکسی که بالای این یقین و باوری ندارد چشم های خویش را از آموزش درس تاریخ و از دیدن حقایق سفید عصر حاضر بند کنند–!! حالا در حقیقت مراکز بزرګ بانک جهانی تا حال در امریکا و اروپای غربی می باشد لیکن بشکل انتظامیه و معمار های برزګ بخاطریکه مراکز حقیقی آن بطور سری و خاموشانه از چند دهه به اینطرف به اسرائیل منتقل ګردیده و حالا هم در جریان انتقال بقیه آن هستند- و طلای اصلی که بر بنیاد آن بانک های دجالی پول های تقلبی کاغدی را بنام دالر و دیګر نام ها می کنند ، قسمت زیادی از همین طلا را بسیار پیش از امریکا به اروپا منتقل ساخته بودند و حالا در حال منتقل حصه بزرګ آن از آنجا به اسرائیل هستند ——چرا؟ وجه بنیادی آن اینست که اسرائیل بخاطر نجات از رد عمل عسکری و نظامی روسیه ، اولا در پولیند بعدا در جارجیا و حالا می خواستند در یوکراین میخواستند محافظ پوشش میزایل را نصب کنند ولی این منصوبه آنها به ناکامی روبرو شد- بخاطر همین در یوکراین منصوبه جدیدی را بنام بحران های سیاسی شروع کردند در حالیکه  عوام و مردم ملت کریمیا در حق ادغام شان با روسیه رأی دادند حالات سیاسی دیګر هم ګرم و وخیم ساخته واین بانکست های میخواهند دیګر هم وخیم بسازند ، که بالآخره این بحران سیاسی مسئله زندګی و مرګ برای امریکا و روسیه خواهد بیانجامید – حالانکه  امریکا برای روسیه  بذریعه اتحادی اروپائی خویش برای بندش اقتصادی بالای آنها قبلا هشدار داده شده ولی مقام اقتصادی خود امریکا در حال مستحکم نیست –روزیکه بواسطه روسیه بالای کمپنی های امریکا و ممالک غربی یورش برده شود در آن روزها دالر در حال کشیدن نفس های آځری خویش خواهد بود و در تمام دنیا اعلان ختم پول های کاغذی می شود و ممالکی که حالات و وضع اقتصادی آنها منسلک بر دالر می باشد تغیر و ضعیت دلخراش و نا هضم شدنی خواهد نمود و مقصد بزرګ این منصوبه وارد ساختن ضربه محکمی بالای ممالک عربی که فروخت و پیداوار تیل شان بر دالر منسلک ساخته اند  حالانکه  از همه زیادتر به همین ممالکی که پیداوار تیل را دارد ضربه زیاد محکمی وارد می شود – وهمین دالر در بانک های امریکائی موجود و جابجا می شوند- با زوال پذیر شدن دالر دولت پول کاغذی به یک کثافات دانی بی معنی مبدل خواهد شد – با این همه اسرائیل  با اسلحه های  انتهایی جدید ذخایر توانایی منطقه را به تحویل خویش در می آورد و با این دولت عرب با زوال دالر به کاغذ های کثافات مبدل می شود  و باقی ماند تیل شان ، اسرائیل بالای تیل اعراب قبضه خواهد نمود و کسر باقی مانده را در اینجا پوره خواهد نمود که به اساس همین وجه و دلیل منطقه و سرزمین عرب شکار خونریزی دلخراشی خواهد شد و خون های قوم عرب ریزانده خواهد شد-کارد حضرت ابراهیم علیه السلام که بالای ګردن حضرت اسماعیل علیه السلام بود در حقیقت حالا  بالای ګردن های قوم عرب ګذاشته خواهد شد – بخاطریکه اسرائیل با اسلحه های انتهائی جدید و خطرناک مجهز می باشد که امریکا هم تصور آنرا نخواهد کرد – این همه اقدامات از جمله منصوبه های بانکست های صهیونیستی می باشد بخاطریکه به چه اندازه که بانکهای صهیونی دالر را به چاپ رسانده و به مارکیت های دنیا انداخت می نمایند در حقیقت به اندازه همان دالر چاپ شده طلا در مارکیت ها وجود ندارد ، واین همه طلا بعداز واقعه یازده سپتمبر از امریکا به اروپا و از آنجا در حال انتقال به اسرائیل می باشند – و مقصد اصلی این بانکست های صهیونی از این همه اقدامات شان چه می باشد—؟ پس جواب آن این می باشد که به زودترین فرصتی بعداز زوال دالر بخاطر جریان کاروبار اقتصادی دنیا به پول های جدیدی ضرورت می باشد لیکن اختیار و صلاحیت رائج نمودن آن در جهان نزد کسی می باشد که صاحب طلای زیادی باشد که  یقینا ګفته می توانیم که اسرائیل سرفهرست این ممالک می باشد- واسرائیل با کمک و حمایت امریکا واروپا بزودترین فرصتی برای کاروبار اقتصادی دنیا پول های الیکترونیکی را توثیق و برای آن جنبه عملی خواهد داد و هیچ کشوری مخالفت آنرا نخواهد کرده توانست بخاطریکه برای صادرات و واردات تجارتی به حمایت پول های بین الملل ضرورت اشد می باشد و اګر آنها میخواهند جائی در مارکیت بین الملل و به آن راهی داشته باشند ، آنها مجبور اند که حمایت پول های الیکترونیکی را کنند ګرچه اګر به ضرر آنها هم باشند و نخواسته هم اقتصاد امپریالیستی را بپذیرند  که مرکز بزرګ آن در اسرائیل خواهد بود – که با این اقدامات اسرائیل قوت دوهمی در میدان سیاسی بعداز امریکا در دنیا شناخته خواهد شد و در فهرست رهبریت قیادی جهان یک کشور سپرپاور بمیان خواهد آمد – که همین هدفی بزرګ صهیونیست های دجالی می باشد و بخاطر بدست آوردن و بار آوردن همین یک مقصد در تمام دنیا به نام های مختلفی آتش برافروخته اند که هدف ونشانه بزرګ آن امت مسلمه می باشد بخاطریکه برای مرحله توثیق و جنبه عملی دادن پول های الیکترونیکی قوت بزرګی درمقابل شان امت مسلمه می باشد-

حالا این سوال پیدا می شود که فایده صهیونیست های جهان در پول های الیکترونیکی چه می باشد؟ جواب آن اینست که این پول ها یګانه پولی می باشد که بذریعه بانک ها کنترول می شود یعنی نه آنرا کسی مثل پول های کاغذی در جیب ګذاشته می تواند نه آنرا در خانه نګهداری کرده می تواند ، بلکه بشکل معاش و سرمایه کاری  دولت و سرمایه شما در بانک ها نګهداشته می شود و بطرز کریدت کارد مقدار مصرف شما از مالیت مشتری به بائع در جای مطلوب شما منتقل و ارسال می شود – لیکن پول های کاغذی و هم شکل آنرا هر قسم که بخواهیم و در هر جا که بخواهیم آنرا استعمال کرده می توانیم  و در جاهای هم میتوانیم استعمال کنیم که برای غرب و دشمنان اسلام قابل قبول و پذیرش هم نباشد ولی پول های الیکترونیکی را ما نمی توانیم در آنجا استعمال کنیم که برای دشمنان اسلام قابل پذیرش نباشد صرف در جاهای استعمال کرده میتوانیم که حکومت منتطقه اجازه استعمال و استفاده آنرا بدهد و حکومت منتطقه در کنترول کی می باشد اندازه آنرا شما حدس بزنید- فلهذا بر برپاشدن هر تحریک در مقابل صهیونیست های دجالی بذریعه یی بائیکات اقتصادی ګردن شان بریده می شود ،کما فی السابق مثل سال ۱۹۲۴ میلادی ذخیره اندوزی و نګهداری طلا و نقره را جرم قرار داده بودند- در همین سال ساهوکار های صهیونی ملکیت طلا و نقره را برای عوام بخاطر رائج نمودن پول های کاغذی جرم قرار دادند و طلا را به قیمت انتهایی کمتر از آنها خریداری و در بانک های خویش محفوظ کردند- وکسانیکه برای فروخت طلا و نقره شان آماده نبودند آنها ملکیت شان را به اروپا انتقال دادند تا که در انجا محفوظ باشد به همین خاطر بعداز سال ۱۹۲۴ بانکست های صهیونی بانکی را در سویس باز کردند تا که مقدار زیاد و بزرګی طلا ونقره را کسانیکه به اروپا منتقل نموده اند کنترول ونګهداری کنند که حصه بزرګ آنرا ملکیت های امت مسلمه تشکیل می دهد،  این بانکها حالا هم همین کار را می کنند – وقتیکه بانک های صهیونی مقدار زیاد از طلا را از مردم عوام امریکا به قیمت انتهایی کمتر خریداری و بدست آوردند ، پس از چهار تحریم و منع خریداری طلا و نقره را برای عوام دور ساختند و طلاهائی را که نزدک به هشت دالر فی اونس خریداری نموده بودند آنرا به ۲۴ دالر فی اونس به فروخت رساندند که حالا از این هم به قیمت چند برابر این به فروخت می رسانند- به تناظرهمین تعیین اندازه صورت ګرفته می شود که برای رائج نمودن پول های الیکترونیکی چرا تحریمی  بالای تجارت طلا ونقره را عاید نمودند بخاطریکه در جهان صرف طلا و نقره باقی خواهد ماند –حدیث رسول الله صل الله علیه وسلم است که میفرماید در زمانه آخر ماسوائی طلا ونقره وقعت و مقام خویش را از دست خواهند داد – این حدیث شریف برای عصر حاضر می باشد لیکن افسوس علمای جید امت مسلمه کوشش تفکر و فهمیدن به این حدیث شریف را نکردند و باپول های کاغذی دجالی که در حقیقت اعلام جنګ و بغاوت اقتصادی با الله و رسولش بود معامله کردند و امت مسلمه را درګیر و شکار مسائل فروعی نمودند – اختتام و پایان جنګ فعلی که از یوکراین آغاز شده انتهایی خطرناک و خوفناک می باشد که سبب درګیری جنګ بزرګی میان روسیه و امریکا زیر بیرغ صهیونیت خواهد انجامید و این تسلسل جنګ جهانی سوم می باشد که ابتداء و آغاز ان از درامه و حمله تقلبی یازده سپتمبر می باشد – این جنګ دارای دو فیز و مرحله بزرګ می باشد که در فیز اول آن زیر بیرغ صهیونیستی :اسرائیل ،امریکا و اروپای غربی قرار داده شده و در فیز دوهم آن روسیه و ممالک اتحادی آن ،چین  و ریاست های آسیای میانه قرار داده شده است- این جنګ آنقدر خوفناک می باشد که در اثر آن هر نوع از تیکنالوژی از بین می رود و در کره ارض انسانها قبل از این مشاهده این قسم تباهی را نخواهد کرده باشند- این آن مرحله می باشد که ما در آغاز یک حدیث را ذکر و حواله داده بودیم که در آن حدیث شریف فرموده شده بود که شما مسلمانها با رومیها (یعنی مسکو) اتحاد می کنید – که بعد از این فیز دوهمی وارد می شود که بنام کنونشنل وار فیز نامیده شده که در آن قوت و صلاحیت حکمرانی نزد کسی می باشد که نشاندهی آنرا تقریبا قبل از چهارده و نیم قرن کرده شده لیکن برای دیدن و ادراک آن به بصارت و بصیرت ضرورت  می باشد-

ترجمه : مسعود الحسن جاهد

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
Back to top button
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x