خـدائ دی مل شه

د غازیانو ستــــر ســالاره خدائ دی مل شه
مــــجاهده غــــازی یاره خــدائ دی مل شه

د تــــبَّرُک لپــــاره څنــــډ وهــــه لــمــن کی
اوږدی څڼـــی لـه غبـاره خدائ دی مل شه

مسـتی مســتی حوری ســتا دی منتــظیری
د لوړ بها حُسن خـریداره خدائ دی مل شـه

د غـــزا پـه مــمبـــر پروت شهیــــد طالــبـه
ثنـا وائــــئ دی پرهاره خـدائ دی مـل شه

د وحـــشی غـلیـــم پـه ستـرګو کی اغــزیه
د ګلـــونو نـــوبـهـــاره خـــدائ دی مـل شه

د امـــارت مـخلــص عســکره په تا ویـاړم
د ظفـــرسالک دلـداره خـــدائ دی مـل شه

،،،ظفرسالک،،،

avatar
  ګډون وکړئ  
خبرتیا غوښتل د