تاریخ او شخصیتونه

اسلامي خلافتونه چا وکړل او کله پاي ته ورسیدل؟

عبدالجبار مطمئن – فراه – د نجم رکن

اسلامي خلافت د مسلمانانو د عزت او آبرومندۍ دنګه مناره وه چې له نړیدو راهیسي یې (۱۰۰) کاله لا نه دي پوره شوي، ځیني خلک داسي فکر کوي چې ګویا اسلامي خلافت ډیر پخوا او یوازي د صحابه رضی الله عنهم په زمانه کې وو او بیا لمنځه تللی خو خبره هسي نه ده، زموږ د پلرونو او نیکونو پوري د اسلامي خلافت زریني وړانګي را رسیدلي دي خو دا زموږ بدبخته نسل دی چې له دي ستر نعمته محروم پاتي دی.

د تاریخ په بیلابیلو پړاونو کې د اسلامي نړۍ د حاکمانو لیست!

لمړی پیر: خلفاء راشدین (۴ کسه) د امام حسین سره (۵)

  1. أبوبكر الصديق له   ١١ تر   ١٣ هجري سپوږمیز
  2. عمر بن الخطاب له   ١٣ تر   ٢٣ هجري سپوږمیز
  3. عثمان بن عفان له   ٢٣ تر   ٣٥ هجري سپوږمیز
  4. علي بن أبي طالب له   ٣٥ تر   ٤٠ هجري سپوږمیز
  5. الحسن بن علي له   ٤٠ تر   ٤١ هجري سپوږمیز

دوم پير: د اموي خلافت حاکمان ۱۴ کسه وه

١  – معاوية بن أبي سفيان له    ٤١ تر   ٦٠ هجري سپوږمیز

٢  – يزيد بن معاوية له   ٦٠ تر   ٦٤ هجري سپوږمیز

٣  – معاوية بن يزيد ” یوازي یو څو میاشتي  ”

٤  – مروان بن الحكم له    ٦٤ تر   ٦٥ هجري سپوږمیز

٥  – عبدالملك بن مروان له    ٦٥ تر   ٨٦ هجري سپوږمیز

٦  – الوليد بن عبدالملك له    ٨٦ تر   ٩٦ هجري سپوږمیز

٧  – سليمان بن عبد الملك له    ٩٦ تر   ٩٩ هجري سپوږمیز

٨  – عمر بن عبدالعزيز له   ٩٩ تر   ١٠١ هجري سپوږمیز

٩   – يزيد بن عبدالملك له   ١٠١ تر   ١٠٥ هجري سپوږمیز

١٠  – هشام بن عبدالملك له   ١٠٥ تر   ١٢٥ هجري سپوږمیز

١١  – الوليد بن يزيد له   ١٢٥ تر   ١٢٦ هجري سپوږمیز

١٢  – يزيد بن الوليد ” یوازي یو څو میاشتي ”

١٣  – إبراهيم بن الوليد له    ١٢٦ تر   ١٢٧ هجري سپوږمیز

١٤  – مروان بن محمد له   ١٢٧ تر   ١٣٢ هجري سپوږمیز

دریم پير: د عباسی خلافت حاکمان (۳۷ کسه وه)

١  – أبوالعباس له   ١٣٢ تر   ١٣٦ هجري سپوږمیز

٢  – أبوجعفر الله  صور له   ١٣٦ تر   ١٥٨ هجري سپوږمیز

٣  – أبوعبدالله المهدي له   ١٥٨ تر   ١٦٩ هجري سپوږمیز

٤ –  موسى الهادي له   ١٦٩ تر   ١٧٠ هجري سپوږمیز

٥  – هارون الرشيد له   ١٧٠ تر   ١٩٣ هجري سپوږمیز

٦  – الأمين بن هارون له   ١٩٣ تر   ١٩٨ هجري سپوږمیز

٧  – المأمون بن هارون له   ١٩٨ تر   ٢١٨ هجري سپوږمیز

٨  – المعتصم بن هارون له    ٢١٨ تر   ٢٢٧ هجري سپوږمیز

٩  – الواثق بالله له   ٢٢٧ تر   ٢٣٢ هجري سپوږمیز

١٠  – المتوكل على الله له   ٢٣٢ تر   ٢٤٧ هجري سپوږمیز

١١  – الله  تصر بالله له   ٢٤٧ تر   ٢٤٨ هجري سپوږمیز

١٢  – المستعين بالله له   ٢٤٨ تر   ٢٥٢ هجري سپوږمیز

١٣  – المعتز بالله له   ٢٥٢ تر   ٢٥٥ هجري سپوږمیز

١٤  – أبواسحاق المهدي له   ٢٥٥ تر   ٢٥٦ هجري سپوږمیز

١٥  – أبو العباس المعتمد له   ٢٥٦ تر   ٢٧٩ هجري سپوږمیز

١٦  – المعتضد بالله له   ٢٧٩ تر   ٢٨٩ هجري سپوږمیز

١٧  – المكتفي بالله له   ٢٨٩ تر   ٢٩٥ هجري سپوږمیز

١٨  – المقتدر بالله له   ٢٩٥ تر   ٣١٧ هجري سپوږمیز

١٩  – ابو الفضل له   ٣١٧ تر   ٣٢٠ هجري سپوږمیز

٢٠  – أبو له  صور القاهر له   ٣٢٠ تر   ٣٢٢ هجري سپوږمیز

٢١  – الراضي بالله له   ٣٢٢ تر   ٣٢٩ هجري سپوږمیز

٢٢  – أبوالعباس المتقي بالله له   ٣٢٩ تر  ٣٣٣ هجري سپوږمیز

٢٣  – المطيع لله له   ٣٣٤ تر   ٣٦٣ هجري سپوږمیز

٢٤  – الطائع لله له    ٣٦٣ تر   ٣٨١ هجري سپوږمیز

٢٥  – القادر بالله له  ٣٨١ تر   ٤٢٢ هجري سپوږمیز

٢٦  – القائم بأمر الله له   ٤٢٢ تر   ٤٦٧ هجري سپوږمیز

٢٧ –  المقتدي بالله له   ٤٦٧ تر   ٤٨٧ هجري سپوږمیز

٢٨  – المستظهر بالله له   ٤٨٧ تر   ٥١٢ هجري سپوږمیز

٢٩  – المسترشد بالله له   ٥١٢ تر   ٥٢٩ هجري سپوږمیز

٣٠  – الراشد بالله له   ٥٢٩ تر   ٥٣٠ هجري سپوږمیز

٣١  – المتقي لأمر الله له    ٥٣٠ تر   ٥٥٥ هجري سپوږمیز

٣٢  – المستجير بالله له   ٥٥٥ تر   ٥٦٦ هجري سپوږمیز

٣٣  – المستضيئ بالله له   ٥٦٦ تر   ٥٧٥ هجري سپوږمیز

٣٤  – الناصر لدين الله له   ٥٧٥ تر   ٦٢٢ هجري سپوږمیز

٣٥  – الظاهربأمر الله له   ٦٢٢ تر   ٦٢٣ هجري سپوږمیز

٣٦  – المستنصر بالله له    ٦٢٣ تر   ٦٤٠ هجري سپوږمیز

٣٧  – المستعصم بالله له    ٦٤٠ تر   ٦٥٦ هجري سپوږمیز

څلرم پير: د عثماني خلافت حاکمان (۳۷) کسه وه

١ –  عثمان غازي بن أرطغرل له    ٦٩٨ تر  ٧٢٦ هجري سپوږمیز

٢ –  أورخان غازي بن عثمان له    ٧٢٦ تر ٧٦٣ هجري سپوږمیز

٣ –  مراد الأول بن أورخان   له   ٧٦٣ تر ٧٩١ هجري سپوږمیز

٤ – بايازيد الأول              له   ٧٩١ تر   ٨٠٤ هجري سپوږمیز

٥ –  محمد جلبي الأول   له   ٨١٦ تر   ٨٢٤ هجري سپوږمیز

٦ –  مراد الثاني             له   ٨٢٤ تر   ٨٥٥ هجري سپوږمیز

٧ –  محمد الثاني  ” الفاتح ” له   ٨٥٥ تر ٨٨٦ هجري سپوږمیز

٨  – بايازيد الثاني           له   ٨٨٦ تر  ٩١٨ هجري سپوږمیز

٩  – سليم الأول              له   ٩١٨ تر   ٩٢٦ هجري سپوږمیز

١٠  – سليمان القانوني    له   ٩٢٦ تر   ٩٧٤ هجري سپوږمیز

١١  – سليم الثاني           له   ٩٧٤ تر   ٩٨٢ هجري سپوږمیز

١٢ –  مراد الثالث           له   ٩٨٢ تر   ١٠٠٣ هجري سپوږمیز

١٣  – محمد الثالث      له   ١٠٠٣ تر   ١٠١٢ هجري سپوږمیز

١٤  – أحمد الأول           له   ١٠١٢ تر   ١٠٢٦ هجري سپوږمیز

١٥  – مصطفى الأول     له   ١٠٢٦ تر   ١٠٢٧ هجري سپوږمیز

١٦  – عثمان الثاني      له   ١٠٢٧ تر   ١٠٣١ هجري سپوږمیز

١٧  – مراد الرابع           له    ١٠٣٢ تر   ١٠٤٩ هجري سپوږمیز

١٨  – إبراهيم عصبي   له    ١٠٤٩ تر   ١٠٥٨ هجري سپوږمیز

١٩  – محمد الرابع         له   ١٠٥٨ تر   ١٠٩٩ هجري سپوږمیز

٢٠  – سليمان الثاني     له   ١٠٩٩ تر   ١١٠٢ هجري سپوږمیز

٢١  – أحمد الثاني        له   ١١٠٢ تر   ١١٠٦ هجري سپوږمیز

٢٢  – مصطفى الثاني   له   ١١٠٦ تر   ١١١٥ هجري سپوږمیز

٢٣  – أحمد الثالث         له   ١١١٥ تر   ١١٤٣ هجري سپوږمیز

٢٤  – محمود الأول      له    ١١٤٣ تر   ١١٦٨ هجري سپوږمیز

٢٥  – عثمان الثالث       له   ١١٦٨ تر   ١١٧١ هجري سپوږمیز

٢٦  – مصطفى الثالث   له   ١١٧١ تر   ١١٨٧ هجري سپوږمیز

٢٧  – عبدالحميد الأول له   ١١٨٧ تر   ١٢٠٣ هجري سپوږمیز

٢٨  – سليم الثالث         له   ١٢٠٣ تر   ١٢٢٢ هجري سپوږمیز

٢٩  – مصطفى الرابع    له   ١٢٢٢ تر   ١٢٢٣ هجري سپوږمیز

٣٠  – محمود الثاني    له   ١٢٢٣  تر ١٢٥٥ هجري سپوږمیز

٣١  – عبدالمجيد الأول   له   ١٢٥٥ تر   ١٢٧٧ هجري سپوږمیز

٣٢  – عبدالعزيز الشهيد له   ١٢٧٧-١٢٩٣ هجري سپوږمیز

٣٣  – مراد الخامس        له   ١٢٩٣ تر   ١٢٩٣ هجري سپوږمیز

٣٤  – عبدالحميد الثاني له   ١٢٩٣ -١٣٢٧ هجري سپوږمیز

٣٥  – محمد رشاد الثاني   له   ١٣٢٧-١٣٣٦ هجري سپوږمیز

٣٦  – محمد وحيد السادس له   ١٣٣٦-١٣٤١ هجري سپوږمیز

٣٧  – عبدالمجيد الثاني (د اسلامي نړي وروستی خلیفه) له   ١٣٤١ تر ١٣٤٢ هجري سپوږمیز پوري!

او په ترکيه کې د عثماني خلافت له ړنګیدا وروسته اسلامي نړۍ د غربي او صليبي ښکیلاک (استعمار) لاندي راغله او څه موده وروسته اسلامي نړۍ په وړو وړو هیوادونو وویشل شوه او اسلامي نړۍ د وحدت دنګه مناره (اسلامي خلافت) د تل لپاره پر ځمکه ولویده چې لا تر اوسه دا استعمار ادامه لري او په هر کال نوي پړاونو ته رسيږي او د غربي ښکیلاک نور شوم پلانونه پري اجراء کيږي خو د اسلامي نړۍ او بیا په ځانګړي توګه دعربي نړۍ حاکمان یا د مرګ په خوب ویده دي او یا له بده مرغه په بشپړ ډول د غربي ښکیلاکګرو په اشاره حرکت کوي، محمد ابن سلمان د نني سعودي عربستان ټول واک شهزاده، د مصر حاکم جنرال عبدالفتاح سیسی، د اماراتو شاهي کورني او داسي نور…

الله ج دي اسلامي نړۍ ته یو وار بیا هغه له لاسه تللی مجد او عظمت بیا نصیب کړي.

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
Back to top button
0
ستاسو نظر مونږ ته دقدر وړ دی، راسره شریک یې کړئx