کابل يم/ فکرمل طالب

چاته مرګ چاته زندان یمه کابل يم
چاته خوږ لکه خپل ځان یمه کابل يم

دننګو شمله مې هسکه په جهان ده
د غزا ګرم میدان یمه کابل يم

د زقوم ترخه لُقمه یم نه تېرېږم
هر غاصب لره تاوان یمه کابل يم

روغ سرونه هیچانه دي رانه وړې
غازي کور دميرويس خان یمه کابل يم

لاهو کړی مې لښکرې فرعوني دي
د اجل د نیل پشان یمه کابل يم

فکرمله د تاريخ په حافظه کې
په یوه نوم خراسان یمه کابل يم