دنړۍ وګړي / فکرمل طالب

تښتي سرماتی دنړۍ وګړي
کفري بد ذاتي دنړۍ وګړي

دا دابلیس له تخمه وتي خلک
زمونږ سوله ساتي دنړۍ وګړي

چه دژوندون په اوږو بارشی راشی
ارواح میراتي دنړۍ وګړي

ومو شړل له جنتي ټاټوبي
دوزخ حیاتي دنړۍ وګړي

دوی ته له هرچانه غښتلي ښکاري
خو مونږته پاتې دنړۍ وګړي

راته له سپینونه ځان سپین یادوي
ټول خراباتي دنړۍ وګړي

له فکرمل سره راوتي پسې
طالب صفاتي دنړۍ وګړي

avatar
  ګډون وکړئ  
خبرتیا غوښتل د