مشروعيت رئيس جمهور بعد از اول جوزا و مسؤوليت علماى دربارى !

” عبدالبصير كاكړ ”

اين مطلب را  با يك جمله از كارل ماركس فيلسوف ، جامعه شناس و اقتصاد دان آلمانى به بحث گرفته و قابل ياد آورى ميدانم كه هموطنان منسوب به نهضت اسلامى و آنهائيكه گرايشات اسلامى دارند بنام و جمله “كارل ماركس”  مطلب را نفى و نقد نكنند ؛ چون حرف و جملات ارزشمند را از زبان هر كس ميتوان تائيد كرد ، او مى گوئيد : ” دين افيون توده ها و يا جامعه است ” به اين مفهوم كه اديان و مذاهب مشكلات و بدى با خود ندارند و ما انسان ها و پيروان مذاهب بخصوص در رأس كسانى هستند كه دين را بد و زشت تعريف و آنرا تحريف ميكنند ، چون در كشور آلمان و اروپا كشيش هاى مذهب عيسوى اين مذهب را در كليسا ها براى مقاصد شوم ، تجارت و خواهشات نفسانى و أغراض شخصى خويش بكار ميبردند و همان بود كه او اين جمله را گفته بود يعنى دين مشكل در جامعه و توده ها ندارد ؛ بلكه كسانى در رأس دين هستند كه دين را زشت و بد تعريف و آنرا تحريف ميكنند.

در جامعه اسلامى ما دو نوع علماى مذهبى داريم كه قشر و يا رديف اول علماى حقانى و ربانى هستند و بلوك يا دسته دوم همان علماى دربارى و سؤ هستند كه متاسفانه در ادوار تاريخى دين را تحريف و براى أغراض شخصى و شهوات نفسانى با تطميع و رشوت از جانب سلاطين دين را تحريف كردند ؛ البته ديوار استنادى محكم و حصار شاهى بلند به جهت علماى معزز ، ربانى و حقانى و قابل ذكر است كه علماى حقانى و ربانى در طول تاريخ بشريت از طرف سلاطين با ترور ، تبعيد ، تجريد و حبس محكوم شده اند ، چون اين قشر از علماى دين نخواسته اند به فرمايش ارگ و كاروان سراى پادشاه فتواى شرعى صادر كنند.

وقتى أوراق تاريخ ثبت شده و سطور مجازى تاريخ شفاهى را ورق بزنيم در طول تاريخ كشور ارگ و سلاطين قديم براى اين نوع اغراض و پديده هاى شوم قدرت عده يى از علماى دربارى را بكار و از ايشان استفاده ابزارى و سؤ نموده اند و بيشتر از اين نوع علماى دربار و مفتى هاى معاش خور ارگ چه در افغانستان و ديگر بلاد اسلامى از آدرس انگليس گماشته و حتى رسماً به ايشان معاش و مصارف دسترخوان پرداخته شده است.

حضرت عزارئيل و تيم مربوط به ايشان كه مسؤوليت قبض روح بنى آدم را بدوش و آنها را ملك الموت گويند و اين وظيفه و ماموريت سترگ از جانب حضرت حق با آنها سپرده شده است ، در همين ١٨ سال اخير كه حضرات ” مجددى و گيلانى ” رحمة الله عليه علماى رسمى در حالات عاجل و اضطرارى ارگ بودند از جانب ملك الموت قبض روح شدند ، ارگ تا يك مدتى براى مشروعيت بخشيدن بعضى امورات رسمى براى يك مفتى و عالم دربارى ضرورت داشت ؛  بالاخره بعد از فكر ، تجسس و مصاحبه جناب رئيس جمهور بخت ، طالع ، گذشته و تجربه كارى در ” CV” حضرت سياف به اين مسؤوليت مانند گل شكوفه و از قضاى روز گار حضرت استاد محترم براى مشروعيت بخشيدن امورات ارگ و حضرت اشرف غنى رسماً گماشته شدند.

به يك كليب ويديويى و رسانه يى سال هاى پيشين رئيس جمهور غنى گوش دادم كه او به ادامه كار رئيس جمهور پيشين حامد كرزى بعد از اول جوزا شديداً مخالفت  و ادامه كار ايشانرا بر خلاف قانون اساسى به دلائل و استدلال چرب و محكم نقد كردند.

در گذشته هاى دور و يا به عباره ديگر در زمان سلطنت و يا شاهى،  تاريخ توسط مؤرخين چون علامه كاتب هزاره ، غبار ، فرهنگ و غيره روايت شده ، عده يى به اين باور اند كه تاريخ به طرف دارى از زمام داران نگاشته شده و تحريف شده  است ؛ ولى امروز تكنالوجى معاصر تاريخ را در هارد دريو “ hard drive “ و هارد ديسك ” hard disk” و حافظه خود به آسانى و بدون قلم نى و دوات ثبت دارد،  وقتى در قدرت نمى باشند از قانون اساسى حرف به زبان مى آورند و رئيس جمهور قبلى ” حامد كرزى ” را مى گويند كه بعد از اول جوزا غير قانونى بوده و حق ادامه كار را ندارد؛ ولى خود وقتى به “كاروان سرا و يا ارگ ” ميرسند ، نميدانم اين ارگ و چهار ديوارى آن با خود يك نوع مستى و جنون دارد كه بدون خمر و ميخانه نيشه و جنون به سر و دماغ دارد كه حتى از هوشياران و متفكرين زمان حرف هاى گذشته از نزد ايشان فراموش ميشود!؟

خوب است كه كافرين در تكنالوجى مهارت داشتند اگر اين حافظه كأمره و كامپيوتر نمى بود حال اشرف غنى مى فرمود كه حرف هاى مرا تاريخ و يا ژورناليست ها به تحريف گرفته است ؟!

به هر صورت از يك طرف جناب رئيس جمهور كه در گذشته ها از صلح حرف به زبان داشت و حال از اينكه او فهميده و توسط فرمانرواى اصلى ارگ يعنى امريكا گوشزد شده است كه بعد از آمدن صلح در ارگ نمى باشد ؛ پس در قدم اول با مشوره مفتى دربار براى سبوتاژ كردن پروسه صلح و مجلس قطر  ٢٥٠ نفر را براى مجلس قطر انتخاب كردند و ضمناً براى مشروعيت بخشيدن آدامه كار ، جرگه مشورتى و فرمايشى را ميخواهند با مصارف و هزينه هنگفت داير كنند.

آنچه براى همه سياسيون داخل نظام و نامزدان رياست جمهورى قابل پرسش و تشويش است كه چطور و چرا بر خلاف قانون اساسى رياست را ميخواهد تمديد و با فرمان ستره محكمه آدامه بدهد در حاليكه قضات فارغ از علوم شرعى و تلاميذ ” فقه و قانون شرعى ” هستند ؛ اما در همين ١٨ سال اخير نظام دموكراسى فاسد ترين و خرابترين ارگان دولتى سيستم قضائى كشور ، البته قضات “استثناء ” وجود دارد كه همين قضات با رشوت حتى زندگى شبانه روزى خود را به پيش ميبرند و امروز همين سيستم قضائى آغشته به فساد و رشوت  دوره كارى رئيس جمهور را تمديد  و به اين فرمان ها و فتوا ها رئيس جمهور و مشاورين ارگ و علماى دربارى به مشكلات و بحران فعلى كاهش نداده ؛ بلكه به مشكلات و فضاى سياسى و بحران بيشتر افزوده خواهد شد.

تبصرې (1)

 • موضع دی ډیره جالبه او پر زړه پوری ده خو ارمان چه په پشتو ژبه باندی لیکل شوی وای.
  ډیر شه تحلیل او تشریح دی ورکڔی.
  د ٺولو انسانانو ستونزه په همدی کی ده چه څه وای او بیا عمل پری نه کڔی.

  In the desperation to cling on to the President chair د غنی ارادی دا ثابته کڕه چه دی صرف واک غواړی.
  Bush said، border should be respected، who had bombed 4 nations at the same time
  He further said، borders are not imaginary lines and must be respected by all.