ملا برادر آخند ته شعر

محمد قاسم زهیب

د مسلمه امت دعاوې دي دلبره تاته

اې زموږ لوړ پوړې طالب مشره برادره تاته

په دې عظیم مسؤولیت او دې عظیم خدمت کې

مرسته نصرت د لایزال غواړي له بره تاته

دغه شهید په وینو سور ولس مو سترګي په لار

د منصور یاره د عمر راسته وزره تاته

دا چي مسکو کي سپین کالي توره لونګۍ ګرځیدې

جهان خوشبینه د کلونو مسافره تاته

افغان ولس ته خوشالي او ارامي راوله

ګوري بې وزله،جنګ ځپلي،در په دره تاته

نور دي ګټلې د طالوت او د جالوت جګړه ده

لکه داؤد غوندي درغږ به کړي ډبره تاته

د فتحو زیري د ملګرو له سنګره را ځي

مبارکي یې زهیب وایي بختوره تاته

تبصرې (3)