څرخ؛ او د طالبانو د سولې مشاعره!

استاد محمد زمان مزمل هسې مې هم څرخ دا د شوروي د جهاد د دوران مسافرو مجاهدینو د تودې مهمانخانې لیدلو ته هوس وه او بیا چې طالب مجاهدینو دغې مشاعرې ته دعوت کړم نو له زړه په سر مې شته غوټې پدې خاطر هوارې شوې چې جهادي طالب فرهنګي ذهنیت جوړولې خوا تکل کړی … Continue reading څرخ؛ او د طالبانو د سولې مشاعره!