نظــر

قرضه از ائي ايم ايف؛ شهد که باخون خريده ميشود

عبدالغفار سربڼ

ضرب المثلي است كه ميگويند وام گرفتن چون شهد شيرين و پس دادن وام چون زهر تلخ است
اين امر امروزه در مورد كشورهاي بينوا وفقير خيلي صدق ميكند درست بدان دليل كه در دنيا كشوري يافت نميشود كه قرضه يا وام بلا عوض وبه عبارت اسلامي حسنه به كشوري ديگر بدهد  هر قرضه وعده داده شده  داده ميشود اگر:
اول . ربح يا سود دلخواه كشور وام دهنده ازجانب كشور وام گيرنده قبول گردد.

دوم. قرضه ها مشروط اند به تضمين هاي معين تقاضاي شراكت در پروژه ها سهم در سرمايه گذاري ها ي كه برد وسوداوري دران حتمي است وباخت در ان هيچ سابقه نداشته مثلا سرمايه گذاري درمعدن هاي نفت وذغال ومنرالهاي نادر وانرژي.

سوم: مشروط اند به مطالبات وتضمينهاي سياسي  ونظامي.

چهارم: شروطي كه وابستگي اقتصادي ونظامي وحتي سياسي را در معادلات بين المللي  بار مياورد.

پنجم: وامهاي كه براي ساختمان نهاد هاي تعليمي وفرهنگي وصحي وعام المنفعه و مواصلات ومخابرات أخذ ميگردد بدون شك توام ميباشد با شرائطي كه زمينه را كاملا براي نفوذ ومداخله فرهنگي اماده ميسازد واين خيلي خطر ناك است زيرا تمام ساحه اي تعليم وتربيه نسل ها وابسته به بيگانه ميگردد  وبيشترين نيازمندي كشور فقير درهمين ساحه ميباشد اگرچه در دادن ان كشورهاي وام دهنده بهانه ها خواهند كرد كه سود اوري درين عرصه  بسيار نازل است ولي دولتها به ان وابسته اند.

ششم: وابستگيهاي مالي كشور هاي فقير،  ريشه در وابستگي سياسي زعامت دست نشانده  ملل  نادار ،  به دول وام گذار داردو خيانت انهابه منافع ملي بدون رعايت نورمهاي اخلاقي با سياستهاي عوام فريبانه زينت داده ميشود
بازنده در هرحال درين معامله عوام محروم اين كشورهاست.

يك احصاييه كافيست چهره ها را رسوا كند:
٥٥ مليون گرسنه افريقا  را كه فقط يكوقت غذاي كه سير نميكند دريافت ميكنند ، با خرج   فقط ٥ میلیارد دالر ميتوان چنان سير نان داد كه مردم در يك كشور اروپا ي شرقي ميخورند  با ايجاد سيستم ابياري و ماشيني كردن قسمي زراعت  ,ولي وامها در ساحه استخراج معادن طلا نقره پلاتين الماس … سرمايه گذاري ميشود نه درين عرصه.

چرا ، زيرا زمام داران سبق خوانده در غرب با كمك پولي غرب با لطائف الحيل با كمك ارتشهاي مزدور  كه ازغرب پول دريافت ميكنند  گاه با تقلب در انتخابات و گاه بايك كودتاي نظامي  بصورت نامشروع  پي درپي بيشتر از صد سال  حاكميت را قبضه كرده وتمام نظام را به ميل اربابان خويش ميچرخانند واگر روزي بخت ياري كند ونظامي سرنگون شود انگاه ناتو وشركاء خود تجاوز ميكنند.

شريك ،مزدور ،أجير هرگاه وطنخواهان متعهد و صاحب باور ومؤمن به عدل در يك كشور  در برابر وابستگي قد علم كنند  هويت ها وچهره ها تغير مييابند.

گروهي كه زير نام ترقي ودموكراسي بعد از تمام كردن تعليمات  به كشورهاي خويش برميگردند چيز ديگر نميدانند جز انچه فراگرفته اند يعني در چوكات تعليمنامه غربي فقط به غرب ميتوان خدمت كرد وأداره را كاملا تابع اصولِ مديريت همان كشورها كرد  مشكل اينست كه انجنير و داكتر ووترنر را همين كساني اداره ميكنند كه خود دران رشته ها سررشته ندارند ودر نتيجه ثمر كار ان متخصصين هدر ميرود   اين گروه را من  گروه اجير ميشمارم  نام فيشني وسيكيولر ان  تكنوكرات صاحب است اين گروه طوري تربيت شده اند كه گويي ماشين ويا كمپيوتر اند  عواطف  ، رحم، دين، اخلاق ، دوستي، خانواده،وفا ووفا به عهد، تعهد وارمانهاي ازادي وجوانمردي وازخودگذري وچي وچي را نمي شناسند ومثل يك ماشين فقط در طلب رضاي امر و صاحب كار خود ميباشند ايشان براي كشورخود خيلي خطر ناك اند  خايينيني اند كه بر جاهلان ازجانب اربابان خويش گمارده ميشوند  ادعا ميكنند يا خواب ميبينند كه شريك ارباب خويش خواهند شد ولي به اين درجه هيچگاه ارتقا نميكنند  اولين كار يك نظام متعهد به قوم  راندن اين گروه از  مديريت رشته هاي ادارات تخصصي وغيرتخصصي است  متخصصين ساختماني طبي سركسازي زراعت وابياري معادن و … در اداره ومديريت نبايد سهم داشته باشند.

داكتر بايد تداوي كند چرا بايد وزير شود  جنرال بايد اموزش جنگي دهد چرا بايد وزير باشد يك مشاور خوب متخصص وزير راكمك كرده ميتواند
و براي اداره تعليمات خارق العاده لازم نيست
اندك هوش و تجربه ودانش با وفاداري وتعهد كافيست.

واما مزدور:
اين گروه  نيز كساني را درخود شامل دارد كه گاه صاحب تعهد ووفادار اند واكثر دور از وفا داري به ميهن و ابن الوقت ميباشند ايشان به دلالي ورويداري تكنوكراتان  أجير از طرف اربابان خارجي اسخدام ميشوند  . تمام جنايت كاران  اوباشان دزدان قاتلان  روحانيون دين فروش  ماموران رشوه ستان روسپي وتن فروشان  ازهمه مهمتر افسران حلف شكن وكودتاچي و شهر نشينان فرصت طلب وروشنفكران منفعت جو ، به خصوص هنرمندان نوارنده وسراينده… جزء اين گروه اند  ايشان تا وقتي كه دستمزد دريافت ميكنند پرواي ميهن ودين وباور ها وارزشهاي اخلاقي را ندارند هركه حكم ران است مهم نيست انچه اهميت دارد امنيت شخصي ومالي وخانواده گي ايشان است.

اگر پله اي ترازو به جانب بيگانگان  سنگين شد طرف ايشان را ميگيرند و اگر  بر حسب بخت وطنخواهان  كامياب شدند طرف عوض ميكنند خلاصه  هر كس كيسه پول در اختيار داشت اينها عقبش ميايستند  نبايد اهميت اين گروه را در لحظات دگرگوني فراموش كرد اگر انها موضع درست اختيار نه كنند اكثر كار به خونريزي هاي وحشتناك ميانجامد امير حكيم حمايت ايشانرا كمايي ميكند. اين طائفه هيچوقت به شريك اقتصادي سرمايه گذاران خارجي بدل شده نميتواند هميشه مزدور باقي ميماند زيرا جز منفعت طلبي مالي ومادي انگيزه اي ديگر  ندارد.
گروه سوم را من شريك ناميده ام.

شريك كيست
در كشور هاي فقير  ثروتهاي دست نخورده انرژي ومواد خام و نيروي انساني كه سازنده اصلي ارزش وثروت است وجود دارد ارزان ترين نيروي كار در همين كشورها موجود است اگر زمام داران متقي  متعهد مومن ودلسوز  مثل امارت اسلامي اقبال حاكم شدن را به إذن الله بدست اورد  انگاه   فارغ از نفس اماره ونفس لوامه  خواهد توانست به كمك نفس مطمئنه  با  چنه زني هاي حلال و پيشنهادات دلپذير وقابل قبول براي شركاي صادق ونه حقه باز  به بسيار خوبي شريكاني را سراغ گيرد وبيابد كه  اگر همراي انها دست به تشبث اقتصادي زده شود حاصل ان براي باشنده گان محروم وبينواي كشور ما  شغل نجيب ونان ابرومند وحلال به بار خواهد اورد  در شراكت وقرار دادها كساني تن به  ذلت وشرائط كم سود تر ميدهد كه قصد به جيب زدن سرقت از بيت المال وحقوق مردم را در سر دارد با درك همين ضعف اخلاقي بانكهاي خارجي وكشورهاي شان ازان به سود خويش بهره برداري ميكنند وقتي دزد دعواي شراكت كند يا جواب رد ميگيرد واگر أصرار ورزد سرنگون ميگرد.

طَي ٤٥ سال اخر آيا كسي ميتواند اثبات كند كه زمام داران كشور حيثيت شريك  گويا  پارتنر را  با يكي از دولت هاي دنيا ويا كدام بانك  داشته بوده باشدويا از طرف ايشان شخصيت حقوقي وهويت  شريك به او داده شده باشد  تمام قرار داد ها از موضع كارفرما و حاكم بدون در نظر داشت حق شريك با افغانستان بسته شده است  لطفا پس از خروج اشغالگران ، نظامي را برپا داريد كه با دول وبانكهاي دنيا قرادادهاي شريكان متساوي الحقوق را ببندد ونه مزدور وأجير را.
اين همه را نوشتم تا در باره اقدام مرد ناقص الخلقه إي در مورد تقاضاي وام هاي خارجي از بانك جهاني وصندوق وجهي بين المللي  نكات مهم وخطرات اين تصميم پر ضرر را نشان دهم
هموطنان عزيز و جانبازان غازي  اين دو انستيتوت مالي جهاني غارتگر ترين وبيرحمترين  بنگاه هاي مالي اند كه شهرت بد انها كشورهاي فقير را به وحشت مي اندازد  چرا.
نخست . افغانستان كشوريست كه طاقت هاي اقتصادي و اهنگ رشد ان بسيار ضعيف وبه خصوص شرايط جنگ از اعتلاي اقتصادي ان جلوگيري كرده است هرگاه قرضه گرفته شود ازكدام منبع وبا كدام محصولات توليدملي وبيلانس تجارتي ربح وباز پرداخت وام را عملي خواهند كرد هيچكدام اينها ازپايداري وازسالميت برخوردار نيست  آنقدر نا متوازن ودرهم وبرهم است كه بدون كمكهاي روزمره ناتو امريكا واروپا حتي چرخِ دولتي نميچرخد دولتي كه قادر به جمع اوري تكس ومحصول گمركي وماليات محولات خويش نباشد چگونه از زير بار قرض بيرون خواهد امد.

دوم:
همه شايد نه دانند كه هر كشوريكه از اين دو بنگاه وام گرفته است از زمان ايجاد اين دو  تا به حالا از قرض بانك جهاني و اين صندوق خلاص نه شده اند.

يعني اگر يك بار درجال دام اين دو گير افتادند خلاصي نيست دليل اينست كه  اول در صد ربح انها بلند است ثانيا هربار كه مهلت قرض فراميرسد شرايط قرار داد طوريست كه كشور وام گير نميتواند ان وام را باز پردازد بناا انها قرار داد نو با شرايط نو وبا درصد ربح نو پيش مياورند كه برامدن از قرارداد را ناممكن ميسازد.

سوم:
هر دو بنگاه طاغوتي در تمام دنيا ان كشور هاي را براي وام دادن جستجو ميكنند كه يا در نتيجه جنگ نياز مند ي شديد مالي دارند ويا در بحران سياسي واقتصادي درگير است بيشك با احتياج مبرم به پول در حاليكه فقط يك وام ده باشد  كشور فقير هر نوع شرايط را ميپذيرد ولذا راه برامدن از قرارداد بسته ميشود به جز تركيه كه به معجزه از گير اين دو قسما خلاص شدند كس رهايي نه داشته است  . بلي ببينيد كه به عنوان اخرين خيانت قبل از گريز اين بلوگي غني كشور را درگير طاغوتي ميدهد كه كشتار ناتو وامريكا فراموش مردم ما شود   وهرگز مزه ازادي اقتصادي را نه چشد   هركس اندكي نيرو دارد ازين خيانت بينظير جلوگيري كند قابل ياد اوري ميدانم كه اين نامراد ناكام مامور دوامدار وبلند رتبه اي بانك جهاني بوده است كه بعد ها به وظائف ديگر مالي گماشته شده است.

نادانان از شرايط وام هاي اين دو كانسرن افتخار ميكنند كه از انها قرضه دريافت ميكنند غافل ازينكه زنجير هاي طلايي اين دو بنگاه اصلا فولادي وناگسستني است  الله نجات دهد.

چهارم:
اين هردو موسسه مالي وقتي وام ميدهند شرايط ذيل را پيش رو ميگذارند.

قيمت منابع انرژي  برق  نفت  ذغال … به ميل انها تعين ميشود يعني از  كشور امريكا حكم ميكنند كه قيمت يك كيلو وآت برقي كه در نغلو از اب درياي افغاني توليد ميشود چند باشد درصورت عدم موافت وام داده نمي شود درين اواخر قيمت اب  و خانه ها وزمين را هم شامل ليست كرده اند.

زيرا وقتي اين نرخها را زير كنترول داشته باشد تمام چرخِ اقتصادي فرمان بردار انها خواهد بود
حاصل اين معامله اينست كه با كنترول نرخ نفت برق ذغال  نرخ ملي سرخك و غله ولوبيا را نيز بدون اينكه كسي شك كند غير مستقيم تعين كرده است.

در ين خصوص بايد گفت كه وقتي در كشورهاي وام طلب احزاب  داوطلب حكومت بخواهند در انتخابات اشتراك كنند از طرف ان ها خبر دريافت ميدارند كه اگر انها  اين شرايط را براي قرضه قبول كنند  بر علاوه قرضه كمپاين انتخابات انها هم با وجوه مالي حمايت ميشوند يعني اين دو شمشير مالي غرب است براي پيشبرد أهداف سياسي.

پنجم:
وقتي چندين بار قرضه ها به وسيله اين دو تمديد شوند وتوان باز پرداخت وبلند بردن فيصدي ربح ديگر ممكن نباشد انگاه اين دو موسسه ظالم در كشور وام گير  قطعات زمين ساختمان ها ابناها و ابشارها وپاركها وحتي معدن وباغ را… اول به گرو ميگيرد منحيث تضمين و پس از مدتي انرا جز ملكيت خود ميگرداند.

و به عنوان نتيجه::
براي ما وام گرفتن با شرايط بسيار بلند رباح اصلا حرام است  براي دانشمندان فقيه احكام الهي وپيامبر ص را بيان كردن ضرور پنداشته نميشود زيرا از ان اگاه اند ولي چه راهي وجودارد كه نيازمندي هاي مالي كشور اسلامي براورده شود
شراكت در استخراج معادن.

قناعت به اندازه رفع ضرورت انكه از نعمات الله در دنيا بدون اسراف وتبذير بخورد دير خواهد خورد وانكه زياد خورد زود خواهد خورد.

تجارت حلال
كار وتلاش براي ايجاد ثروت. نيروي كار ثروت ونعمت بينظير است.

كشتكاري نباتات نادر وسود اور…

اي برادران ازين جديد ترين فتنه سرلشكر طاغوت در كشور جلو گيري كنيد و با اعتراضات پيگير به پا خيزيد وانرا رد كنيد.

ان المبذيرين كانو اخوان الشياطين

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest

1 Comment
زړو
نویو ډیرو خوښو شویو
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
احمد خان

جزاك الله خيرا. بسيار عالى. تنها همين دلايل كافيست ان شآءالله كه يك حاكم مزدور و خائن به وطن را از بخن گرفته و به چوبه دار آويخت.

Back to top button
1
0
ستاسو نظر مونږ ته دقدر وړ دی، راسره شریک یې کړئx