نظــر

خاین پر جاهل  وګماره “چرچیل” «چند نکته عبرت اموز»

عبدالغفار سربڼ

تاريخ گواه است كه كشور گشايان وقتي بر كشوري ميتازند  براي تسخير ان اولين كاري كه ميكنند سراغ خائنين ملي ميگردند وبه كمك ايشان وبا پيروي از اصل( خاين را بر جاهل حاكم بساز وبدون دردسر ان سرزمين را اشغال كن) كشور محكوم را طوري اداره ميكنند كه ميان اقوام وگروه هاي مذهبي وعشيروي تفرقه ايجاد كرده و اقليت ها را به رهبري پيشوايان مزدور عليه ساير گروه ها تحريك و تسليح وتمويل نموده  وروزي ميرسد كه همه ميدانند كه هرقدر اشغال گران بيشتر در آنجا باقي مانند همانقدر مصيبت وافت فراگير خواهد شد و به غير از خاينان مزدور هيچ ادم با شرف به زبان قال از دوام حضور نظامي متجاوزين  هواداري نميكند ساير أشخاص كاملاً طالب اخراج فوري انها ميباشند  اين نكته روشن است كه خائنين قدرت طلب  اولين بازنده هاي ختم اشغال خارجي است انگاه كه  لشكريان هفتادو ملت به خاك جانبازان مجاهد تاختند فقط امارت اسلامي وگروه كوچك از وطندوستان قيام كردند  ولي زمان  انچه را الله مقدر ومقرر كرده است مي افريند ووقتيكه مهلت به پايان برسد هيچ طاقتي جلو فرمان الله  را گرفته نميتواند امروز هر  هموطن كه مزه دستاورد هاي تباه كن تجاوز ناتو را چشيده اند خواهان راندن انها و مزدوران زر خريد شان هستند.
مردم از هرنژاد درين داعيه همدست وهمفكر اند
الحمد لله.

نكته قابل مكث وتامل ودقت:
دولت هاي مهاجم هنگام تجاوز براي فريب مردم خود و قناعت جهان ادعا ميكنند كه هجوم ميبرند به اين ويا ان كشور زيرا گروه حاكم ومشروع به كمك نياز دارد وتجاوز دولت ديگري را بايد دفع كرد ويا بي ثباتي به كشور انها نفوذ ميكرد اگر حمله نميكردند  ويا از فاصله اي دوازده هزار كيلومتر امنيت كشور انها مورد تهديد قرار داشت  بنااً  عمليات نظامي عليه كشور ديگر ناگزير بوده است . وقتي روس به افغانستان حمله ميكرد بدون اعلان قبلي هجوم اورد و بعد اعلان كرد كه درغير ان پاكستان ان كشوررا اشغال ميكرد اگر انها به دعوت نام نهاد دولت كودتايي ونام نهاد خود پسندان ستاليني لبيك نمي گفتند.

وقتي مقاومت را ديدند فرياد شان به اسمان رسيد وبا رشوه هاي سياسي ومالي به گروه خاين از ميان ازادي طالبان قدرت را در يك معامله به گروه كوچك سپردند وميان أناني كه جنگ را برده بودند با خدعه تفرقه انداختند و براي جهانيان اعلان كردند كه در افغانستان جنگ عليه انها و ايديولوژي باطل شان نه بوده بلكه ميان گروه هاي افغاني يك جنگ داخلي بر سر قدرت بوده واين نيكوكاران خيرخواه ميخواستند فقط كمك كنند ولي افغانها شايستگي كمك ايشان را ندارد ويك قوم ناسپاس وكينه توز است و بدين بهانه به زعم خود  هم ازبدنامي تاريخي نجات يافتند وهم از جوابدهي در برابر مردم خود مصون شدند ولي بسيار مهمتر از غرامت جنگي ايكه بايد به افغانستان ميپرداخت با بيشرمي سرپيچي كردند افغانها همديگر را ميدريدند وان گروه كه به رهبري مسعود و رباني ذمه زده بود ند كه بحران را آنقدر دامن زنند كه هيچ مجاهدي به ياد غرامت نه افتد  روس  با نوكران استخدام شده جديد ش بيگناه وسرخروي به حيات ننگين دوام دادند تا گروه مومن وپيروان حكم امر بلمعروف ونهي عن المنكر ظهور كردند  اين گروه با دست خالي همه را راند وأمانت را به اهل ان يعني  مردم بر گرداند ولي باز همان دزدان امانت با داد وبيداد وفغان  با رجوع به پارلمان اروپا وامريكا وملل متحد ٥٠ كشور دنيا را براي اشغال ميهن ازادگان  فراخواندند غرب كه از ديري منتظر فرصت  وچيدن ثمر كشته اي خود ،بود دست به كار شد سازمانهاي جاسوسي انها هر روز مطالبي در اختيار مطبوعات جهاني قرار ميدادند مبني بر نقض حقوق بشر، زنان ،ديگر دينان وبلاخره تهمت تاريخي ترور ودهشت افگني اسلامي همان  مجاهدين كه در قصر سفيد از طرف ريگن لقب قهرمانان معاصر ازادي امريكا را كسب كرده بودند وبا چرچيل و واشنگتن وفرانكلن معادله ميشدند.

يك شبه به تهمت ترور متهم شدند و پس از حادثه اي سپتامبر ٢٠٠١ كه حتي كودن ترين ادم هم انرا Insiders Job يا توطه بر خلاف خود  براي دشمن تراشي كه گويا دشمن نو غرب را تهديد ميكند و هزينه جديد صلاحيتهاي جديد واختيار فيصله جنگ بر ضد ملتي كه به قيمت جان دو مليون اتباع خود دشمن ديروزي غرب روس را به زانو دراورده بود، بايد حاصل كرد انگاه همان نوكران خاين با چهره جديد در داخل پهلو به پهلوي مهاجمان جديد  يعني ناتو وامريكا حكومت مشروع امارت اسلامي را كه نود وهشت در صد قلمرو را در دست داشت سرنگون ساخته وخود به زور سرنيزه هاي غرب بر ارگ حاكم شدند امانت حكم باز به دست دزدان اين امانت افتاد . انچه باز هم قابل مكث است اين است كه پس از بيست سال خونريزي  كه براي رهايي كشور  به راه افتاد در حاليكه هر انچه مهاجمان ميخواستند هيچ حاصل نه شد  خاك فروشان و دزدان قدرت نيز  رسواتر وبي اعتبار تر و ملعون تر ومنفور تر ازهر وقت ديگر  گرديده اند.

الحمد لله خروج متجاوزان به همت امارت اسلامي حادثه حتمي است  قرار داد دوحه فرصت بيمانند تامين استقلال ازدست رفته افغانستان است پس ازچل دو سال.

اي پروفيسوران خود پسند حقوق و حقوق بين الملل وبين الدول آيا از قوانين سازمانهاي بين المللي وقوانين جزاي بين المللي و از  جرايم جنگي وكنوانسيون هاي جهاني ودر اصول از روابط بين الدول خبر داريد آيا يك قاعده حقوقي به حافظه شما مانده است فكر نه كنم.

اي ديوانگان ثروت وقدرت  شما از  اتباع كشور در حضور ارتشهاي ٥٠ كشور نيرومند جهان در برابر ايران وتاجكستان پنجاب و… دفاع وحمايه كرده نميتوانيد اخر بيخبري بيكفايتي ناداني مزدوري وبيتفاوتي هم اندازه دارد . تصور كنيد با مهاجران كشور در صربستان تركيه يونان  و ایران و پاکستان وغيره چه برخوردي صورت ميگيرد وشما حتي يك بار يك اعتراض رسمي انتشار نداديد ولي هستند هنوز مردان وزنان هرزه وخود فروش گويا سيكيولر ودموكرات كه از قانون وحقوق سخن ميگويد وازين زمامداران بدنام دفاع ميكنند  وتصور كنيد اگر حاميان خونخوار اين جمهوريخواهان بيمايه بروند وشما را تنها بگذارد چه خواهيد كرد معلوم نيست ولي انچه مردم با شما خواهد كرد مانند داشته است با نجيب وچاوشسكو وغيره تصفيه حساب رحيمانه تر بود الله الاعلم.

انچه مايه اي تشويش من است اينكه باز غرب مثل روس تلاش دارد در زير پرده دست به دسيسه زده وخروج خودرا توام بسازد با كشمكش هاي داخلي يعني در پهلوي مزدوران خود ايستاده شود و مردم را گروگان گرفته تهديد به جنگ داخلي كند قرار داد دوحه اگر تطبيق نه شود انجام بد وتباه كن براي ما خواهد داشت لذا هر وطندوست بايد محكم درحمايت اين ميثاق قرار گيرد  اگر ما نظام اسلامي وحاكميت قانون را جاگزين اين خود سري هاي چهل ساله نه سازيم نه استقلال خواهيم داشت ونه هم صلح  همين عهد نامه فقط وفقط ضامن ان هردواست  غرب وناتو باتمام نيرو در تلاش است كه كشمكش در كشور را فقط بعد جنگ داخلي ودعواي قدرت جلوه داده مردم مارا جنگ طلب وغير مدني جلوه داده هم پاكيزه و سربلند ازينجا برايد وهم يك پول سياه غرامت وخسارة جنگي نپردازد
آيا ميخواهيد كه هرچه خون درينجا ريخته به پاي شما روشنفكران كمونيست وليبرال نوشته شود وحاميان كمونيست ودموكرات شما بيگناه وبي مسوليت شمرده شوند آيا اين اخرين خيانت به مردم خود وخدمت ومزدوري را هم به كارفرمايان خارجي خود ميكنيد تا سرخروي تاريخ باشند.

اي حقوقدانان پرفيسور  آيا وجدان داريد
اين سه مليون كشته وسه مليون زخمي وهفت مليون مهاجر به دسيسه اي كي به اسلحه اي كدام كشورها كشته ومعذوب گشتند.

هست انكه دير گيرد ولي سخت گيرد

حسبنا الله ونعم الوكيل

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
Back to top button
0
ستاسو نظر مونږ ته دقدر وړ دی، راسره شریک یې کړئx