ټولنیزه برخه

چند سخن با خواهران پيرامون حق

عبدالغفار سربڼ

ستم واتلاف حق زنها در كشور ما در چند گاه واپسين خيلي سر زبانهاست  وخيلي مضحك ومسخره به گوش ميخورد وقتي گفته ميشود كه در موردحقوق زنها بايد با مخالفين مسلح يعني امارت اسلامي اين مشكل را حل كرد اگر چه حاكميت دولتي با حمايت ناتو وامريكا وملل متحد همه در اختيار كسانيست كه هوادار دادن حقوق زنهاي امريكايي واروپايي  به زنان سياه بخت وبد بخت افغاني هستند  واز اين هم  بيشتر مسخره است كه تحت حاكميت حكومتي ٩٥ در صد خشونت در برابر زنان اتفاق مي افتد ولي حل اين معادله وظلم را نيز انها از  طالبان ميخواهند   مثل اينكه به جرم قومندان زورگو وزن ستيزي كه در ساحه حاكميت دولت  قرار داشته ماهوار مزد خود را از ناتو و دولت ميگيرد.

ولي زن خودرا آنقدر زده است كه بيهوش شده و در اخر نيز بيني ويا گوشش را بريده ،يك كس ديگر را كه زن خودرا در خانه نگهداشته واز بازار رفتن اورا مانع ميشود مسؤول قرار داده به محكمه جلب كنند  آيا ازينهم بد تر عوام فريبي ودماگوژي ديده شده است.

تا حال يك قضيه جرم عليه زنان در ملاي عام براي عبرت مردم به مردم از طريق وسايل اطلاعات جمعي نشان داده نه شده وان چه به جا مانده چند تا تصوير زن هاي بيني بريده وگوش بريده است ولي  از مجرمين نام ونشأني نيست
نه كند اين همه براي خوراك مردم غرب تصوير برداري شده تا به بهانه ستم بر زنان كمك هاي دلسوزانه ومهم تر حضور  نظامي (اشغال) ناتو وامريكا را هم موجه وهم دوامدار بسازد  خير به همه حال اين شعبده بازي ها را زنان مومن ومظلوم وكاركشته و مادران حد اقل پنج تا ده اولاده افغانستان چه ميدانند  من از ارايه خدمات صحي و تعليمي واجتماعي  براي زنان كه همه جز دروغ و فريب نيست ياد نميكنم اينكه چه پولهاي كلان سرقت شده حسابش را قلدران بم به دست ناتو  ودموكراتان ليبرال و بد نام هم ديگر نمي دانند  درين گفتار مرا كوشش به ان است كه نشان دهم كه سرو صدا هاي اين طايفه چقدر  درست است.

نكته اول راكه بايد دقت كرد تناسب ومعادله ميان مسوليت ازيك جانب و حق ازطرف دگر ميباشد وظائف بر أساس هر منبع حقوقي كه اندازه گرفته شود از حقوق ناشئ نميشوند بلكه برعكس حق از وظيفه منبع ميگيرد يعني به خصوص حقوق ليبرال غرب از شهروند مقدار معين از ازادي هاوحقوق اورا  توسط وظائف واجبه طوري سلب ويا هذف ميكند كه بتواند در بدل ان حقوق معين ديگر را در چارچوب قانون به وي اعطا كند واين بر أساس اجماع اكثريت جمعيت برپا ميگردد  مقصد حقوق كاملا در يك تناسب وتعادل با وظائف ومكلفيت ها داده ميشود نه اينكه انها جدا ازهم وبه سان طبيعي وجود داشته باشند بلكه حتي بيشتر، صواب ديد خبره گان ومتفكران ، چگونگي وكم وكاست انرا معين ميكند  بناا هر قدر وظائف سنگين تر  ، حقوق بايد مطابق به ان معادله شوند ورنه انچه را عدل ميدانند برهم ميخورد.

متاسفانه پروفيسوران فيلسوف با ناداني تمام از علوم طبيعي ( تصوير  ادم اثر مايكل انژ نقاش ديده شود تا تناسب جسم ادم را پي ببرند) فرق انصاف از نصف وتساوي ومساوات را با عدالت از عدل كرده نمي توانند بناا تلاش دارند در مورد توزيع نعمات مادي قاعده انصاف ومساوات را رعايت نه كنند ولي در مورد زن ها به عوض عدل هميشه سخن انصاف وبرابري تلقين ميشود  و بايد زن اجازه داده شود كه مثل مرد همه چيز را انجام دهد  به خصوص ان كإرهاي كه به اخلاق ورفتار اجتماعي وبهره برداري هاي اقتصادي مربوط ميگردد مثلا زن بايد از لحاظ اقتصادي بر علاوه بچه داري وكارِ خانه در بيرون نيز شغل داشته باشد من كم زني را ميشناسم كه كمتر از ١٥ ساعت در روز كاركند.

از زمانيكه زن در فابريكه وزراعت ودفتر شروع به كار كرد ثروت اندوزي كارفرمايان چندين ده برابر شده است  اين برابري ومساوات فقط به مفاد مرد و ثروتمندان تمام شده است درحاليكه هدف عدالت بود كه حق زن بايد در تناسب با وظايفش برايش سپرده شود  زيرا داشتن دستمزد در برابر كار اجباري درون وبيرون خانه برابري نيست بلكه اهسته اهسته زن را از مهارتهاي طبيعي وي مثل بچه دار شدن ومادرشدن وزيبا بودن لطافت وغيره دلسرد ساخت يك زن براي برابري بايد مثل يك مرد بار ببرد بيل بزند كشتي بگيرد بجنگد سيگار بكشد الكهل بنوشد چرس وهيروين بكشد  بدون شرم از كودكان مثل مرد پنهاني ويا فاش روابط جنسي خارج عقد داشته باشد تا با مرد برابري كند و غافل ازينكه اين هواداران نامرد  برابري زن، زن را مثل يك بوزينه به يك مقلد تبديل كرده اند بدون اينكه خود بفهمد.

فرق بين ازادي و برابري و دنباله روي بسيار زياد است  زن مظلوم را با لطائف الحيل به يك مقلد دنباله رو كور تبديل كردند  با اخ واه زني كه  كودك را پستان به دهن گرفتن آموخت  از گهواره تا گور ادم بودن آموخت  اكنون  بايدتحت  نام برابري بر نقش پاي پسر  پا بگذارد و سرتاپاي زندگي نشان دهد كه او يعني زن در هيچ كاري از مرد كمتر نيست بلكه برابر است.

اخر حتي حيوان ميداند كه  مادر بهتر از پسر است وزنها  در مصيبت از استقامت و مهارت بهتر براي بقا برخوردار اند و  متوازن و متعادل عكس العمل  نشان ميدهد  تا مرد  ولي باز هم به مسابقه وادار ساخته ميشود. افسوس .اصلا زن از لحاظ ساختمان بيولوژيك خود قادر وحاضر نيست درين مسابقه جنسي اشتراك كند بلكه اين جبراست زن خشونت جنگ كشمكش تجاوز زور گويي اكراه وإجبار را بد ميبيند ولي جبر اقتصادي باعث شد كه زن زير نام استقلال اقتصادي از بند وابستگي شوهر به بند جاودان وابستگي كارفرمايان بيرحم كه هرچيز را ميخرند وميفروشند بيافتد همين اكنون ااحصايه نشان ميدهد كه در پيشرفته ترين كشورهاي ليبرال زنان دوچند مردان كار ميكنند ولي مزد شان باز هم كمتر از انهاست.

حقيقت اينست كه زن به بهانه استقلال  اقتصادي نا اگاهانه محكومتر از أنست كه بود  واين فريب شرم آور است كه خيلي ماهرانه اجرا ميشود ازادي جنسي  ازادي طلاق ازادي مسابقه در استعمال اسلحه وجنگ و ميخواري و در بدل كار در بيرون ازخانه و تفويض حق مالكيت
جالب اينست كه زنها درغرب از اواخر قرن نزده  حق كار را بدست اوردند ولي حق طلاق حق ملكيت ومهمتر أزينها حق رأي دهي را از سالهاي  ١٩٣٠ حاصل كردند  كليسا انها را ناقص الخلقه وشريك شيطان ميدانستند( در قران اينكه هوا ادم را در جنت به تحريك شيطان أغوا كرد نيست واين تهمت است بر الله) و ازداشتن حقوق مساوي با مردان محروم بودند  وحق انتخاب كردن را بين سالهاي سي  وحق انتخاب شدن را بعد از جنگ دوم جهاني بدست اوردند. اينست  چهره حقيقي بيرقداران حقوق زن وبشر
اين امر علتي دارد  كليسا آنقدر ستم را بر مردم وخاصتاً زن ها رواج داده بود كه وقتي اروپايي ها سخن از ستم بر زن را بشنوند  انها همان تصوير كشورهاي خودرا درنظر دارند واز عدالت اسلامي در مورد زن ومرد خبر ندارند و فورا سروصدا بلند ميشود و زمام داران ازين روحيه بهره برداري سياسي مينمايند.

هيچ كس  كه مومن وصادق است منكر اين امر نيست كه در كشور هاي اسلامي ستم بر زنان شديد است  واحكام روشن اسلام در ين كشور ها تحريف وتبديل شده است و انچه زير نام اسلام تجربه  وتمرين ميشودغير اسلامي و غير انسانيست.

بلكه ريشه اي ستم جنسي واقتصادي واجتماعي وحتي قبيلوي دارد و نه بايد انرا بر قران وسنت تهمت كرد  اين همه بدان دليل است كه مردم خود زبان عربي نميدانند وعلما بنا به علل مختلف كار روشنگري ديني را انجام نداده اند.

مشوره برادرانه اين حقير براي زنان صابر وكاركشته ومعصوم وپارسا  وعفيفه اين است كه خود به قران  واحاديث نبوي ص مراجعه كنند امروز با امكانات انتر نت اطلاعات كامل از احكام شريعت دستياب شده ميتواند وقتي از حقوق خويش مطمئن شدند با تمام قوت وبا امر الله از حقوق انساني وإسلامي خويش دفاع كنند هرگاه زنداني ويا كشته شوند  انگاه حسبنا الله و نعم الوكيل. گردن انها خلاص وگردن ظالم بسته
عده اي در كشور ما آنقدر كور وكر هستند كه نميدانند كه مادر تمام ستمها  ستم اقتصادي واجتماعي است  تا اين ستم با عدل إصلاح نگردد  وكار وزحمت منبع ثروت ودارايي قرار داده نه شود و بنده سازي غير مستقيم ادمها  براي آدمها پايان داده نه شود ووابستگيها اقتصادي به شراكت و پيوند سودمندي متقابله تبديل نگردد  وسود جويي نامشروع گروه كوچك از گروه بزرگ با نيرنگ،  تغير نه يابد نميتوان ستم بر زن و يا ستم ملي وقومي واقليتهاي ديني وقومي را برداشت ويا إصلاح كرد.

مردي كه خود مزدور ووابسته نيمه برده است چگونه  زن ومادر وخواهر ودخترخود را  چيزي بدهد كه خود ندارد  او آنقدر جان ميكند وانقدر تحقير ميشود ودشنام ميشنود مورد خشونت قرار ميگيرد كه نميتواند  طور ديگر عمل كند.

وقتي قومي همه وابسته است و استقلال ندارد  ارزوهاي حق طلبي زنها فقط مسخره كردن ان قوم و زنان ان قوم است.

من ازين مزدوران غرب زده فقط يك سوال دارم
شما ها  آيا براي زنان افغانستان   همان ازادي ها وحقوق را مطالبه ميكنيد كه زنان در غرب ازان بهره ورند اگر بلي پس مردان غرب تا به اين اندازه از اگاهي رسيدند كه قبول كنند كه زن را چون شريك برابر بداند چقدر مقاومت كردند وميكنند وايا راضي هستند  و چرا شما نه مي بينيد كه مردان افغان  اصلا از لحاظ اقتصادي اجتماعي عنعنوي  اخلاقي ديني فرهنگي وسياسي و تعليمي توان وامادگي انرا ندارد كه مانند مرد غربي عمل كنند   چقدر وقت كاراست كه بتوانند حقوق ضروري را براي زنان شان براورده كنند.

وايا زن افغان از لحاظ تعليمي اخلاقي ديني فرهنگي اقتصادي واجتماعي در حالتي است كه همچون زن غربي از اين حقوق با نيكويي وتعقل استفاده كند آيا اين حقوق اگر با يك فرمان شاهي واجب الاجرا گردد  عواقب ان چه خواهد بود اگر تطبيق شود.

در كشوريكه حتي يك نهاد اجتماعي اقتصادي  وملي ودولتي از ثبات نخستين بر خوردار نيست وهر ان در حال فرو پاشي اند ممكن است  يگانه نهاد نسبتا محكم اجتماعي  يعني خانواده را با مداخله غلط حقوقي  وكشتن ونابود كردن عنعنات اخلاقي  ، نيز عمدا يا جهلا به سوي نابودي كشاند.

تا تمام سيستم تبديل نگردد اين كوشش هاي احمقانه ولي شيطاني دشمني وخيانت ملي است
مردم را به جان همديگر انداختن است. پدري كه خود نيم شكم غذا ندارد و لي زن وفرزند خودرا گرسنه نميگذارد  مستحق اين نيست كه زن ودخترانش را بر ضدش تحريك كنيد بدون اينكه به حال او وخانواده او دلسوزي شود.

اي خواهران اي مادران اي دختران اي همسران و اي زن  اي زمينه حيات انسان  با دشمني ومرد ستيزي و با خانواده زدايي  وبا خشونت وسركشي ونابودي نميتوان ازادي وحقوق خودرا به دست اورد مرد اصولا فرزند شما ست او را ميتوان با نرمش ودوستي به اطاعت وادار ساخت
راست گفته اند كه قوت زن در ضعف اوست
يعني اگر با مرد زور بزند ميبازد ولي اگر نرم وگويا خودرا ضعيف نشان دهد مرد را رام خواهد كرد و اين  امر قابل دسترسي است هنگاميكه  بسازد ولي نه سوزاند.

نكته اي در مورد تقسيم بزرگ كار ووظايف طبعي و اجتماعي  تقسيم طبيعي فعاليت ميان مرد وزن  نخستين تلاش بود براي تخصصي شدن مهارتها از لحاظ جنسي برخي كارها را مردان خوب انجام داده ميتوانند و برخي را زنها  بهتر  در حاليكه هردو قادر به انجام ان هستند  وبرخي چيزهارا از لحاظ بيولوژيك يكي ميتواند وديگري نه مثل مادر شدن . تربيت كودك وتنظيم كانون خانواده  نظافت ودر يك سخن ادم ساختن براي حيات اجتماعي .و سهم مرد تهيه خوار وبار خورد ونوش.

حقوق و دستاورد هريك نيز متناسب است به همين مهارتها  مداخله غلط در طبعيت وبيولوژي مرد وزن عوارض جانبي در طويل المدت دارد اگر زنها به كار هاي إجبارا واداشته شوند كه از لحاظ ساختمان بيولوژيك  قادر به بهتر انجام دادن ان نيستند ولي مجبور استند ، نتيجه پس از يكي دو قرن همان است كه برخي مهارت ها وتوانايي هاي بيولوژيك اختصاصي صدمه ديده مثلا در اروپا هم ناتواني جسمي وهم ناتواني روحي براي توليد مثل ودوام نسل هويدا است مردان نيز فعاليت جنسي دارند ولي مولد وكودك زا نيست
حقوق ومهارتها ووظائف هر دوجنس خيلي پيوند نزديك به همين اولين تقسيم فعاليتها وكارها ومهارتها دارد انصراف ازان ويا انحراف از ان عيب ها و نواقص بزر گ را در خلقت وسرشت انسان در قبال خواهد داشت  بي سبب نيست كه شمار مخنث ها يا جنس سوم در نيم قرن اخر أفزايش بيسابقه يافته است.

اغتشاش ودرهم برهمي در حقوق ووظائف مرد وزن خيلي جدي تر از أنست كه چند تا سياست پيشه كودن انرا درك كرده بتوانند  به تحقيقات بسيار عميق تر از سخنرانيهاي پارلماني  نياز است و بي سبب نيست كه در غرب با هزينه هاي مالي تلاش ميكنند حالا پس از تباه كردن نهاد خانواده  انرا به پا ايستاده كنند هر جواني كه تشكيل خانواده داده بتواند از سي درصد ماليه معاف واگر فرزندان بياورد مدد معاش فربه دريافت ميكند و ساير حمايتهاي مالي.

كاش ما راه خود را راه اسلامي وشريعي را جستجو كنيم واز غلطي غرب عبرت بگيريم.
الله توفق دهد

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
Back to top button
0
ستاسو نظر مونږ ته دقدر وړ دی، راسره شریک یې کړئx