نظــر

معمای صلح؛ قابل توجه اهل خرد!

عبدالغفار سربڼ

برادران خردمند ومتدين مدتي است در اطراف لفظ صلح فلسفه بافي ميشود  در گفتار، ديوان  ادم خوار  وگرگان خون اشام  نیز ,طالب وعاشق سرسخت اين خواسته اند  ونيز مردم جان بأخته اي افغان در عمل هر روز به اميد دسترسي به ان گروه گروه كشته ميشوند. سوال اين است كه آيا حقيقتا اين نام گذاري در كردار درست و دقيق است يا بازي  بيش نيست.

به نظر بنده جاي اين سخن صلح بايد اصطلاح حقيقي تري را جستجو كرد زيرا رسيدن به ان  يك جريان  دور ودراز  است كه با اجراي چند بيانيه اتشين وخواندن چند تا شعر نه توان انرا حاصل كرد.

انچه در قرارداد دوحه ميثاق خروج نيروهاي اشغالگر از كشور ياد شده است لفظ مذاكرات صلح ميان طرفين افغاني  چندان دقيق نيست  بلكه اصطلاح مذاكرات طرفين افغاني براي ايجاد يك دولت اسلامي با معني تر است.

صلح ميان دو گروهِ  در حال جنگ كه از لحاظ طاقت كم وبيش برابر اند واختلاف شان از طريق جنگ حل نميشود وهيچ يك دورنماي برتري وغلبه بر انديگر را ندارد طَي يك قرار داد صورت ميگيرد و اما در ين حال كه طرف اصلي جنگ ناتو امريكا انسحاب وانخلا را براي خود انتخاب كردند  .متحدين داخلي ايشان توان نگهداشتن حاكميت دولتي جمهوري ليبرال غربي را بيشتر ازين ندارد بنا اً بايد ميان انها و ان گروهي كه غرب را به زانو دراورده است  فقط وفقط مذاكرات  تغيير دولت وتعديل ميثاقهاي ان دولت با ناتو امريكا ،براي ايجاد دولت با ثبات اسلامي  ونه بيشتر ازين ونه كمتر ازين صورت گيرد.
مقصود اينكه هر نوع نشستي كه اين اجنداي مذاكرات را نه داشته باشد جز يك بزم سخن پراني چيز ديگري نيست.

بزرگترين دشمن مردم افغانستان ان كسيست كه تلاش كند بحران كشور را افغاني جلوه داده  واشغالگران را بيگناه وقرباني ترور بداند وكالت  مدافعه از غرب را دوام دهد عريضه و شكايت دروغين حمله بر برج هاي اسمان خراش امريكا را درين مجلس پيش كرده ولي خود خويشتن را  وحاميان خارجي خودرا برحق و مردم مارا كه به بركت قرارداد دوحه از تهمت بيست ساله خلاصي يافته تروريست معرفي كند وآخرين خيانت را به خلق مظلوم انجام دهد.

به عنوان مهم ترين نكته بايد دقت كرد كه اين گفتگو ها كاملاً از تاثير منفي وفشار هاي خارجي ازاد ودور نگه داشته شود كه مبادا با دريافت رشوه هاي مالي دردرون عمارت توافق كرده و خارج از ان در اولين فرصت به نقض ان اقدام كنند.

در  مساله ای مذاکرات بین الافغانی ګروهی که در این بیست سال به یک روایت و در چهل سال به روایت دیګر در كشور حاكم بوده اند كوشش ميكند يك حقيقت انكار ناپذير را پنهان ويا از نظر دور نگهدارد وان عبارت است از اين امر كه چه انهاي كه ايديولوژي روسي كمونيستي را اورده ودر كشور به زور ميخواستند بر مردم بقبولانند وچه انهاي كه بنام تكنوكرات ليبرال غربي به زور ناتو وارتش امريكا تلاش داشتند طَي بيست سال اخر دموكراسي گنديده وتقلبي غربي را بر مردم به زور بمباردمان ها بقبولاند ، هردو گروه ناكام شده حتي كوس ونغاره بيكفايتي و ناتواني انها  امران و باداران ايشان را كر كرده و از اين بيكاره هاي خاين وتن پرور و زن باره و شكم باره بيزار گشته اند. حال سوال اينست كه اين طايفه ناكام و روسياه  در چه موردي با جانب امارت اسلامي  ميخواهند سخن بزنند . همين امروز خبر شدم كه ايشان نمي دانند در كدام مورد  واز چه چيز شروع كنند.

خواستم ايشانرا مشوره بدهم كه در موارد اتي با امارت اسلامي مذاكره ومباحثه نكنند زيرا كوس رسوايي وبي ابرويي انها جهان را خواهد لرزاند.
در غير اين نكات هر قصه و مباحثه ديگر را ميتوانند پيش ببرند.

يك: حقوق بشر؛ اين گروه ها يك جا با اربابان خارجي خود انها را به بد ترين شكل نقض كرده اند . انكه خود بد ترين ناقض حقوق بشر باشد جرأت سخن زدن درين مورد را نخواهد داشت.

هزاران قضيه  نقض عليه ايشان درج و ثبت است نزد محاكم نقض حقوق بشر
دوم: قانون اساسي؛ گروه چپي قانون اساسي وجزاي داود خان را نقض كرده او راكشتند مجرم وقاتل اند و خود تحت تعقيب عدلي بايد قرار بگيرند.

گروه ليبرال از روزي كه قانون اساسي تصويب شده يك جا با گروه شوراي نظار وجمعيت و شركا  بد ترين ناقضين اين قانون اند. حتي حكومت را در تناقض صريح ان قانون ساختند. ايشان نيز مستحق تعقيب عدلي اند.

سه: آيا مسايل حقوق اقليت هاي قومي ومذهبي را مطرح خواهند كرد؟ عجيب كشمكش هاي قومي ونفرت ستم قومي بر ضد همديگر به چنان شدتي رسيد كه در طول تاريخ سابقه ندارد. هر كس بر دوش قوم خود سوار و حكمراني ميكند.

اين اداره را كه ناتو وامريكا بيست سال پيش ساخت ماموريت داشت كه افغانها را از لحاظ قومي مذهبي وقبيلوي چنان همراي يكديگر بجنگاند كه همه از ترس ديگر تا دندان مسلح شود و هميشه براي حمله بر قوم ديگر اماده باشد. پول و اسلحه به صورت رايگان از جانب خارجيان داده شد اين فضا را همين اداره با پول واسلحه ناتو مديريت كرده است هيچ گروهي بر گروه ديگر اعتبار ندارد.

چهار: جنايات عليه زن ها و ستم بر انها در حضور هواداران خارجي اين گروه به بيسابقه ترين درجه رسيد. فغان زنها تمام جهان را پر كرد آيا ايشان جرأت گفتگو درين مورد را دارند، يقينا خيلي بايد بي حيا و چشم سفيد باشند. هزاران زن از شر ضرب وشتم جنگسالاران وبريده شدن گوش وبيني نميدانند به كدام دستگاه شكايت كنند به جز درگاه الله هيچ فرياد رسي ندارند.

پنج.بر سر جمهوريت ومردم سالاري سخن پراگني خواهند كرد .؟عجب آيا كوچكترين نشاني از جمهوريت در تمام كشور حتي در كابل  ودر ارگ به مشاهده ميرسد ، هر تفنگ دار وجنگ سالار پادشاه است . اين بدكاران تفنگ سالاري را با مردم سالاري عوض گرفته اند.

شش .دموكراسي را حاميان خارجي و ناتو  حاكميت قانون تعريف وتوصيف ميكنند آيا در تمام كشور حتي در ارگ كسي است كه ادعا كند كه قانون  در اينجا حكومت ميكند باز هم قانون ،زورِ
زور اوران ناقض است. زور سالاريست.مجرمين وجنايتكاران صاحبان لشكر اند وغارتگري در هر قدم سلطنت ميكند.

آيا نشاني از تطبيق قوانين به وسيله اي محكمه قاضي پوليس ديده ميشود.  دزد وجاني وقاتل و سارق وزاني و هيرويني وكيسه بر  و فواحش و همجنس باز  وغيره زير نام ازادي ودموكراسي بدون ترس ازقانون ومواخذه حقوقي واخلاقي به كردار خود به صورت علني دوام ميدهند ومحكمه وقضا وقاضي څارنوالی و پوليس وزندان به عوض اينكه ايشانرا تعقيب عدلي ومجازات كنند به زنداني ساختن و مجازات ازادي طلبان مجاهد ميپردازد. كجاست سيستم حقوقي ايكه بدان افتخار ميكرديد.

هفت. در باره مداخله كاذب وساختگي پنجاب شكايت خواهند كرد آيا كسي كه با پاكستان در مورد بستن وتار كشي خط ديورند معامله كرده است و به مثابه عسكر اجير پنجاب ملا فضل الله وحكيم الله وغيره را در خاك افغانستان ميكشد (در حاليكه پناه گزين باشد ) وخود حتي براي بدرفت هم از ناتو اجازه بخواهد، ممكن است كه در سر ميز مذاكره  اين ادعا هاي راكه در ميديا ميپراند نيز بدون مدرك ودليل ثبوت كند.

اخر تمام اكمالات اشغال و رژيم كابل از راه پنجاب ميشود . شما كه برادران سكه همديگريد كه مصرف وخرج ارتش هاي شما واسلحه تان ازامريكا ميرسد اين امر ديگر اظهر من الشمس است.

هشت. آيا با كمال بيشرمي خواهند خواست كه تمامي خرابكاري هاي چهل ويا بيست ساله اي خود وحاميان امريكايي خودرا با كذب اشكار به حيث دست اورد و خير براي مردم جا بزنند و ادعا كنند كه حاكميت كامياب و نيكوكارانه داشته اند .عجيب است كه امريكا خود اقرار ميكند كه ١٨٥ هزار افراد ملكي را درين جنگ كشته اند حساب نظامي و جانب طالبان گنگ است وروزي اشكار خواهد شد. وقتي سيگار اين دولت را (كه ميتوان انرا اداره مشترك ناتو – امريكا جمع اجيران داخلي انها ناميد) ناكام ترين حكومت هاي دنيا قلمداد كرده است ديگر چه گونه جرات ميكنند كه از دستاورد سخن گويند.  سوال اسان :از أهدافي كه غرب و گروه هاي مزدور او براي خود بيست سال پيش تعين كرده بودند يك فقط يك هدف را نام بگيرند كه ايشان دستياب كرده باشند . هزار شرم بر ناكام ترين و بيكفايت ترين وخاين ترين گروه هاي تاريخ افغانستان.
وغيره… فكر نه كنم طايفه ايكه هم خاين باشد وپاي به پاي ٤٩ كشور متجاوز و به حيث ارتش اجير خارجي مردم خودرا كشته وبمبارد  كرده باشد، و بد تر اينكه بيكفايت و فارغ از هر نوع شايستگي مسلكي وفني به حال ناكام وسر افگنده از جانب حاميان خود نيز طرد ورانده شده باشد در مذاكرات افغانان همراي يكديگر اجندا وسخناني داشته باشند كه مطرح وبعدا بحث و بعدا توقع داشته باشند كه در اينده كشور ازاده گان جايي براي شراكت در حاكميت داشته باشند.

من از روي انسان دوستي مشورت ميدهم كه بهتر است بر سر مصوونيت حقوقي خود فكر كنند واگر هنوز مسلمان هستند درِ توبه را الله باز گذاشته است تا به قيامت طلب مغفرت وبخشش كنند . اگر الله خواست بخشيده خواهند شد.

الله ناصر قوم دين دوست است نه انكه ظالم و متكبر است.

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
Back to top button
0
ستاسو نظر مونږ ته دقدر وړ دی، راسره شریک یې کړئx