لیکنېنظــر

سقوطِ بازارِ دين ستيزي، طالب ستيزي و پشتون ستيزي

عبدالغفار سربڼ

هنگامي بود كه در سر تاسر افغانستان و حتی وزيرستان با افتخار و لجاجت ودر بدل پول ،خانه به خانه وكوچه به كوچه وزير هر سنگ و زير هر بته طالب و ريشدار  ميجستند و هركه به زبان پشتو سخن ميزد به ظن طالب يا كشته يا زنداني ميشد.

بازار طالب گيري انچنان رونق داشت كه يك گروه به سر دمداري دزدان سرگرنه  درين بازار به ثروت عظيم دست يافتند . نامهاي رباني ها مسعود ها دوستم ها وفهيم ها وسياف ها ومحقق وخليلي ها وقانوني و صالح و عطا وإسماعيل و رازق وكرزي ها در راس اين ماموريت ناتو وامريكا  قرار گرفت.

اندكي بعد خلقي و پرچمي ها كه بازار را گرم ديدند  با عذر وزاري به ائتلاف ٥٢ گانه و سرافگندگي در برابر گروه اول تقاضاي سهم خويش را از اشغالگران نمودند .خوب غربيها مطابق به اصول بازار ازاد قبول كردند ولي پاداش در برابر خدمت.

انگاه اين گروه هركسي كه حرف عين وحا را حلقي و عميق تلفظ ميكرد  و حرف پ را فا و حرف فا را پ ادا ميكرد ،نشاني كرده قلمداد كردند و ليست انرا به ناتو سپردند.

اين ميهن فروشان كاركشته و ماهر در دوره تجاوز و اشغال روس تجربه اي كافي اندوخته بودند و در امر طالب گيري و طالب كشي از اولي ها بيشتر خدمت ميكردند. چند گاهي نه گذشت كه تمامي زندانهاي   ولايات ومركز افغانستان از ريشدار وپشتون پرشد و كار به جايي كشيد كه زنداني هارا به كشور هاي همسايه وحتي قاره هاي اروپا وامريكا گوانتنامو انتقال دادند.

اشغالگران كسي راكه مطمئن بودند كه طالب است ازپا در مياوردند زيرا همه جا پر بود صرف انهاي راكه مظنون بودند به زندانها ميفرستادند…

بلي بيست سال تمام اين ستمگري و دين ستيزي وپشتون ستيزي و طالب ستيزي دوام داشت. درين بيروبار وگيرو دار عده اي جنايت كاران معلوم الحال قوم پرست هر بيگناهي را چه دهقان وكارگر ودكاندار طفل وبزرگ كه پشتوزبان بود به دام انداختند.

اين اجيران ناكس  به هدف سركوبگري قومي ونسل كشي بالاي كشور افغانستان و افغانها تهمت جهاني تروريست را كه به دروغ بالاي مسلمانان بسته و بافته شده بود عام ساختند. ودر داخل كشور  براي كسب ودوام حاكميت خود در زير اشغال تلاش داشتند هر چه بيشتر افغانها را بكشند و به زندان باندازند تا براي ناتو وامريكا ثبوت كنند كه اين قوم و ملت تروريست است و انها بايد حد اقل دو يا سه صد سال بر ضد ترور در افغانستان بجنگند تا افغانستان يك كشور سيكيولر وجمهوري ليبرال غربي نظير اروپا و تركيه و پاكستان شود.  آيا درين روز ها كه صالح وغني كه از كشتن و قتل و زنداني ساختن مردم سخن ميزنند جز همين هدف چيز ديگري را نمايان ميكند .اعدام اسيران گروگان طالبان ؟ اين گروه  وحاميان خارجي انها خواهان جنگ دوامدار و قلع وقمع هركسي اند كه به هويت ديني و ملي افغانستان متعهد است.

بدون شرم با صراحت از تجاوز و اشغال حمايت ميكنند در برابر اجرت ناچيز نظام ليبرال غرب را جبرا وستمگرانه بر مردمي كه هيچ رضايت به ان نداده اند  تحميل كرده و در تحكيم ان اگر چه خود به ان باور ندارند و اولين ناقض قواعد ان خود ميباشند ، به كشتن وبستن و تحقير و تعجيز و توبيخ وشكنجه  مردم ميپردازند.

از تصور افغانها به دور است كه از يك سو گروهي را فرستاده اند براي مذاكره با طالبان و از طرف ديگر زير محافظت ناتو و گارد چار صد نفري شخصي ادعاي اعدام هفت هزار زنداني طالبان را  تكرار ميكنند. يعني خونخواري تا بينهايت ؟  اخر يك وقتي بايد انسان بس كند. امريكا و ناتو از ادم كشتن درين سرزمين خسته شدند ولي اين چند تا دزد و اوباش مرغ دزد وچكه چور از ريختن خون مردم دست بردار نميشوند.

اين گروه از دزديدن تخم مرغ اغاز ميكنند وسپس مرغ ميدزدند وبعد گوسفند وگاو وبعد گله ميدزدند . عده اي از انها كه تعليم ندارند خس دزدي  وقتل و فساد را دوام ميدهند و گروهي از انها كه تعليم دارند ماموريت حكومتي كسب كرده با استفاده از چوكي حكومت هم ازبيت المال ميدزدد وهم از عوام رشوه ميستاند وحقيقت اين است كه دزدي را از روي فطرت وغريزه ميكند نه بنا بر نياز.

بلي حاميان شما ميروند وشما را تنها ميگذارند و حاكميت شما سرنگون ميشود. اخر به كدام متكأ اميد بسته ايد كي و كدام دولت ونيرو شما را در برابر بازخواست خالق وخلق نجات خواهد داد.

وقتي تمام دنيا را بر سر مردم اين كشور شورانيديد و اجير انها شديد اين قوم را منقاد ومطيع طاغوت نتوانستيد بكنيد امروز با چه نيروي به حاكميت هزار پارچه خود دوام خواهيد داد. آيا از عقل كاملا بيگانه شده ايد .بيگانه رفت شما را از عقل بيگانه كرده گذاشت. به خود بياييد . پوزش بخواهيد واميد بخشش بداريد.

خير  اكنون اين طايفه غدار دل به تغير اداره امريكايي خوش كرده اند كه اگر جاي ترمپ را بايدن پر كند شايد در بازگشت و انخلاي قوتهاي اشغالگر طول و طال بيايد و حتي گمان ميكنند كه شايد اشغال دوام كند و چشمه اي شهد وشكر ودالر از غرب كمافي السابق ادامه يابد . اين خيال اگر باطل نباشد آنقدر محتمل به نظر نمي رسد  زيرا بحران هاي سياسي و اقتصادي و قومي ونژادي در امريكا روبه گسترش بوده و مديريت اين درد سر ها  ظرفيت و تمركز فراوان و اولي را از ين اداره جديد خواهان است.  گيريم كه اين فرضيه درست باشد شايد براي بچه ترساني طالبان قسما موقف سخت تر از اداره پيشين نمايان شود ولي اول اينكه طالبان بچه نيستند كه ازين پتكه وهتكه بترسند و دوم شايد براي نمايش وخود نمائي ظاهرا فشار را بر طالبان بيشتر كنند ولي پس از مدت كوتاه اين اداره هم همان راه سلف خويشرا خواهد رفت. هر چار سال باد روساي  جديد امريكا در اغاز ماموريت طالبان و مخالفان غرب را با تهديد هاي كودكانه ميترسانند ولي پس از بهره برداري سياسي دوباره به جاي اول برميگردند.

بوش در اخر دور دوم نرمتر شده بود اباما سيهزار نيروي إضافي فرستاد و بعد ادعاي ختم جنگ را كرد و پيشنهاد صلح نمود و براي طالبان دفتر ساخت و عسكر را كم كرد . ترمپ دعواي ختم ماموريت نمود بعد لشكركشي تازه نمود و از عراق نيرو خواست و اخركار تعداد عساكر را به دوهزارو پنجصد رساند و قرارداد انخلاي كامل را از افغانستان امضا كرد. اين بايدن همان كسي است كه أعلان كرد طالبان تروريست نيست واهداف محدود به جغرافيه افغانستان دارد و دشمن پنداشته نميشوند وپلان مذاكرات را با انها طرح واغاز كرد. ديده شود كه تا چند وقت فشار ظاهري و دلخوشكن بر طالبان را  جهت فريب اجيران افغاني پيش خواهد برد . ولي قلم صفحه جديد تاريخ ازادي و استقلال افغانستان را ديگر  نوشته است وإشغال به هر صورت پايان يافتني است.

پس از امضاي قرار داد دوحه در مورد خروج عساكر خارجي از افغانستان كه به ياري الله ودر نتيجه مقاومت بينظير مردم افغانستان به رهبري و مديريت طالبان عملي خواهد شد تمامي تهمتهاي ترور و دهشت افگني كه به دروغ وخدعه بر افغانها بسته بودند مثل يخ در برابر افتاب اب شد و  نص  جَاءَ اَلْحَقَّ وَ زَهَقَ الْبَاطِلَ  پيش روي مردم بينا به إثبات رسيد . در افغانستان ريش ماندن و لباس افغاني ودستار زدن مود روز شد قيمت لباسهاي زنانه ومردانه افغاني چون پوشيده تراست بلند رفت وكلا ووزرا وريس اداره كابل و اركان بلند رتبه دوباره ريش گذاشتند و مجاهديني كه در روز تجاوز امريكا ريش را در عشق دموكراسي تراشيده بودند اكنون در محبت دين دوباره گذاشتند.

سپس زمان مذاكرات بين الافغاني فرارسيد، وقتي دين دوستي مردم افغانستان براي خارجي ها هم به ثبوت رسيد براي فريب واغواي مردم اداره كابل اعلان كرد كه در مذاكرات بين الأفغاني هيات انها صرفا بر پايه وبنياد كتاب الله و سنت نبي محمد رسول الله صلي الله عليه وسلم مذاكره خواهد كرد. درين هنگام ازين اعلان نابه هنگام جهان ومردم ما از تعجب انگشت به دهان گرفتند و باور نميكردند. انگاه همه دانستند كه دليل اينكه :   از درون خانه اي هندو قرآن بيابند   چيست اگرچه خيلي شگفت آور  است . ولي بازار ونرخ و متاع تغير كرده بود وديگر در بازار هاي سياست  خريد وفروش جمهوريت و دموكراسي وآموزش زبان انگليسي وترجماني براي ناتو در افغانستان به كساد مواجه شده بود و در شرف سقوط قرار گرفته بود .و جز چند تا اجير خود فروخته كه تمام هست و بود وابرو و ارزشهاي ديني وملي خودرا ودارايي خودرا بالاي دمىكراسي ليبرال غربي سرمايه گذاري كرده بودند  هيچ خريدار هوشيار ان متاع را حتي بيع وبقاله هم نمي كرد و به چنه سخن نمي رسيد.

بلي بدين صورت معجزه اسا بازار ديمكراسي ودين زدايي و دين ستيزي و طالب ستيزي  كاملا سقوط كرد و بازار دينداري و خواهش ايجاد واستحكام يك نظام اسلامي  رونق بيمثال حاصل كرد . مردم ميداند كه فساد وشري كه طَي بيشتر از چهل سال گسترش يافته فقط با قيام و برپايي نظام يكپارچه اسلامي براي ابد برچيده خواهد شد واسقلال وصلح تامين خواهد شد. تجربه روسي وليبراليسم غربي در كشور ما ناكام ماند. وخريدار ندارد.

 

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest

1 Comment
زړو
نویو ډیرو خوښو شویو
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
Karwan

سربڼ صاحب،
په قلم مو برکت اوالله مو دډير عمر څښتن کړه. ټول حقيقت دي. دغو ټولو بيناموسانو لاس يو کړي او د پښتون قوم په وژنه بوخت دي. زموږ دالله مل شي.
په ډير درنښت. کاروان

Back to top button
1
0
ستاسو نظر مونږ ته دقدر وړ دی، راسره شریک یې کړئx