نظــر

پايان استيلا اغازِ مداخله

عبدالغفار سربڼ

اگر به تاريخ دوصد سال اخير غرب و مراودات و معادلات غرب با كشور هاي كه مورد تهاجم و اشغال ان قرار گرفته اندحتي يك نظر سرسري انداخته شود به يك دايره باطل ميماند كه اغاز پس از پايان دوباره به اغاز ميرسد و هر پاياني پس از اغاز باز به پايان ِ نو مي انجامد . مقصد از ين منظره به ظاهر غير منطقي اينكه غرب بدون مغلوب ومنكوب كردن كشور هاي فقير وبه خصوص اسلامي اصلا حيات مرفه و رشد اقتصادي را نميتواند براي مردم خويش تامين كند.

بهره كشي بيباكانه و بيرحمانه شرق محكوم يگانه ضامن مطمين انكشاف اقتصادي غرب است.
ظاهرا اين برداشت خلاف گويي پنداشته ميشود در حاليكه تهاجم كشور هاي استعمار گر چه به شيوه قديم و چه با روش معاصر غير قابل انكار است.

غرب مدني و رسما انسان پرور و انسان محور روش برده سازي را پيوسته اصلاح كرده و بهتر و تكنيكي تر و هوشيار تر و كارا تر ساخته . غرب افزار كاملا نو اختراع كرده. تنها روشهاي جنگي و استخباراتي و اطلاعاتي به كار گرفته نميشوند بلكه اسلوبهاي سنجش شده مالي استقراضي و اقتصادي و سياسي به مراتب كاراتر و سوداورتر و كم خساره تر ثابت شده اند.  براي پيشبرد مقاصد شوم و غاصبانه غرب سازمانهاي بين المللي و بين الدولتي را ايجاد و به خدمت گذاشته است پيمانهاي نظامي را جهت وسيله فشار و تهاجم بكار انداخته است. از همه وحشتناكتر و مخوف سازمانها و بانكها و دستگاه هاي مالي بين المللي استند كه با فشار هاي بانكي و استقراضي و مالي قادر اند دول  و ملل دنيا را يا به تسليم و اطاعت و يا به نابودي بكشانند. درين ستيز حيات و ممات براي ملل فقير به جز برده ماندن هيچ انتخاب و اختيار ديگر وجود ندارد. فقط ان قومي سركشي ميكند كه مثل ملت افغان ازادي  و هويت ديني وملي  را ازهر ارزش ديگر بالا تر بداند ولي انگاه مورد توبيخ و تعجيز وتعذيب بيمانند قرار ميگيرد. تمام ملل دنيا از داشتن مناسبات سياسي و اقتصادي با كشور باغي و سركش باز داشته ميشوند و مجبور اند خلاف ميل خود و از ترس غضب مير غضب هاي زبر و ابر قدرت ارتباطات خودرا با سركش قطع كنند.

انزوا!!؟
انزوا !اين سخن سر زبانهاي هريك سبز است هر يكي از ان ميترسد زيرا از كرم ولينعمت ؟ امريكا وغرب محروم ميگردند. كافر كه خير مسلمان نيز نعوذ بالله از الله انقدر نميترسد كه از محاصره اقتصادي غرب ميترسد. اگر كشور ي با كشور باغي معامله اقتصادي وتجارتي قايم كرد سازمانهاي مالي مثل بانك جهاني و صندوق وجهي بين المللي و كشور هاي متحد غرب ان كشور را به انزوا كشانيده و نه قرضي دريافت خواهد كرد ونه كمكي.

اداره بازار و بورس كاملا در انحصار و اختيار غرب قرار دارد . انرژي و نفت و ذغال و برق  را با افزار هاي قيمت گذاري دولتي در انحصار گرفته اند.

كشوري كه نفت دارد نميتواند از كشوري كه پخته دارد بدون معادله جنس خود به دالر امريكايي جنس كشور پخته فروش را بخرد. اصولا تمام محاسبات تجارت بين المللي و بين الحكومتي به دالر ميشود  تا دالر در اختيار نباشد  پرداخت ها با پول كشور هاي معامله كننده صورت گرفته نميتواند. به گفته يكي از فرهيخته گان در جهان فقط يك پول چلش دارد وان دالر امريكايي است باقي هر چه پول است ارزش و چهره خودرا در همين آيينه ميبينند.  اين بحث دراز است. واما:
سوال استيلا و مداخله!

طَي همين دوصد سال و به خصوص پنجاه سال اخر دايره فوق به گونه ذيل دور زده است:

مداخله…اشغال…. مداخله علي الدوام
اشغال…. مداخله….اشغال  علي الدوام

مقصد اينكه اگر مثلا كشور معين مورد تهاجم قرار گرفت و اشغال شد و بعد با تمام تلاش و با قرباني مليونها ازاديخواه به استقلال رسيد  پس از مدت كم با لطائف الحيل دو باره مورد مداخله قرار ميگيرد. البته با همين وسايل و افزاری كه در بالا به گونه خلص نقل گرديد. و اين مداخله دوام ميكند تا باز به استيلاي نيمه و يا كامل بيانجامد.

غربي ها اين روند را كاملا طبعي و عادلانه ميدانند. و گمان ميكنند كه تقسيم و تقدير و توزيع ثروت ها و غنائم و نعمات مادي دنيا همينطور صورت گرفته : انها كار فرما و ديگران كارگر مزدور و برده . تمام حكايتهاي ليبراليسم برابري و مساوات انصاف و ازادي و حقوق انساني وغيره ألفاظ تغزلي و دلكش فقط براي أغوا و فريب قاطبة جهان است و بس و فقط عده گماشتگان تكنوكرات غرب پرورده و گروهي بيخبر به انها هنوز هم باور دارند.
سخن را جمع كنيم ورنه به كتاب خواهد انجاميد.

ناتو كشور مارا مورد تاخت وتاز قرار داده بعدا اشغال كرده و اكنون بنا بر شواهد هويدا در حال گريز است.

بلي اشغال امريكاي متجاوز و قاتل پس از كشتار بيش از يك مليون افغان و صدهاهزار زخمي به پايان ميرسد. ولي…

همه مردم ميدانند كه از هيچ كشور اشغال شده امريكا بيرون نه شده مگر اينكه وسائل و افزار مداخله را جاري نگه نداشته باشد.  پول و اسلحه و رشوه ها به كشور هاي منطقوي و حمايت مالي وسياسي مزدوران دست پرورده داخلي هميشه با امكانات استخباراتي و تكنولوژي معاصر فضا را براي مداخله دوامدار تا اشغال بعدي مساعد نگهميدارد. و اما بهانه را زراد خانه هاي جاسوسي و ميديا ووسايل اطلاعات جمعي به سهولت اماده ساخته ميتوانند.

پس از شكست ننگين امريكا و شركا  در كشور راد مردانی چون وزير اكبر خان وايوب خان وملامشكِ عالم… اكنون با تمام نيرو و با استفاده از همه ظرفيت استخباراتي و مالي كوشش ميگردد تا در سطح منطقه گروهي از كشور هارا به سركردگي اردگان تركي به فراهم كردن زمينه مداخله بعد از اشغال در افغانستان مجبور ساخته است   تا اینکه كنترول مملکت ما كاملا از دست  غرب بیرون نه رود . پاكستان در دوران مشرف به چنين خدمتي كمر همت گماشت تا به كمك غرب هم پول كمايي كند و هم هويت بهتر جهاني.

نتيجه ان معلوم است روزانه فوج و حكومات ان استغفار و توبه ميكشند كه چرا به دوستي خاله خرسه  تن در دادندو تاوان این ایتلاف و وصلت نامیون جان صد هزار پاکستانی و خسارات چند چندان بود  و اكنون شب وروز دعا ميكنند كه منطقه از امريكايي ها پاك شود.

واما تركيه! هنوز معلوم نيست كه آيا غرض نگهداشت تفتيش ناتو در ميدان هوايي كابل عسكر خودرا جابجا خواهد كرد يا نه ولي انچه هويداست امارت اسلامي افغانستان با قاطعيت هر نوع حضور نظامي خارجي و مداخله و مديريت انها را رد كردند و انرا اشغال دانسته و تعهد خودرا در برابر اشغال تازه كردند كه انرا ترد خواهند كرد. تركيه نيز از شهدي كه زير نام جنگ بيست ساله امريكا عليه ترور  در افغانستان پيش برده شد چشيده است و اگر از ان عسل سير نه چشيده است مردم كشور حاضر اند بيشتر به انها نيز بچشانند اگر ميل مهماني به زور را داشته باشند.

بلي اشغال در شرف پايان است ولي تمام دروازه ها براي مداخله باز. آيا به جز از طالبان حتي يك گروه سياسي و يا حزبي به شمول حتي حزب اسلامي را سراغ داريد كه با اين سرسختي كه طالبان بر خلاف مداخلات خارجي قد علم كرده است اعلان مخالفت كرده باشد. هريك از انانيكه لاف استقلال و وطنخواهي را سالهاي متمادي زمزمه ميكردند جدا جدا حاضرند با گرفته پول و اسلحه و سهم در حاكميت اينده پس از اشغال زمينه كاملا عملي مداخله خارجي خصوصا اقايان جهانرا اماده بسازند. با كمال بيشرمي در  وسائل اطلاعات جمعي مداخله غرب را مطالبه ميكنند و تنها گذاردن افغانستانرا ختم جهان تلقين ميكنند. بيشرمي هم حد دارد. اخر ترس ماليخوليايي از پاكستان ديگر خريدار ندارد. پاكستان از افغانهاي ديندار و ازادي دوست در هيات طالبان بيشتر از عزرائيل ميترسد و حاضر است براي صلح وثبات سهولت فراهم كند ولي تمامي گروه هاي جيره خوار ناتو براي بقاي خود راه را براي مداخلات خارجي نه تنها امريكا بلكه چين و هند و روسيه وايران و حتي پاكستان و ديگر همسايه ها وبلاخره تركيه فراهم ميسازند و در تلاش اند تا عريضه كاريابي خودرا به انها تقديم كنند.

بلي طالبان پس از چهل و چند سال افغانها را براي اجماع ديني و ملي دعوت ميكند تا بر پايه ان يك استقلال خدشه ناپذير ثبات پايدار و عدم وابستگي به پيمانهاي نظامي و عدم انسلاك و بيطرفي در منازعات غير عادلانه را زير نظام متمركز اسلامي ايجاد كنند يعني اگر اكنون كه اشغال دوم به پايان رسيده است براي ايجاد يك چنين نظامي اقدام نگردد كشور به طور دوامدار مورد مداخله و اشغال قرار خواهد داشت.

بلي ناتو وامريكا و منجمله تركيه اگر ميل كرده باشد كه بالاي خون افغانها از امريكا پول اجرت بگيرد و اسلحه و اعتبار و رشوه هاي سياسي كور خوانده است امكان دارد امريكا از ناچاري تركيه را استخدام كند و اردگان چند گاه ديگر حاكم ماند ولي اين ماموريت او انچنان ناكام خواهد بود كه تركيه تاوان انرا ده ها سال نتوان دادن .
ونيز انعده افغانان قوم پرست گوش وهوش خودرا باز كنند كه اگر به حضور تركيه شاد اند همين تر ك ها پس از مدت اندك و پس از رسوايي و ناكامي  ترکیه درین ماموریت نامیمون اين گروه هارا از جا دادن در خاك تركيه محروم خواهد كرد .
جفا با افغانهاي نيم گرسنه و پا برهنه و آواره تاوان بزرگ خواهد داشت.

 

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest
1 Comment
زړو
نویو ډیرو خوښو شویو
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
طوطی

تشکر از حقایق که بر ملا کردید ولی در مورد طالب ها نباید مبالغه آمیر بنوسید. اینقدر که طابها حس استقلالیت و آزادی خواهی دارند پس چرا زیر چتر آی اس آی داخل پاکستان زندګی میکنند در صورتیکه ادعای ۷۰٪ تسلط بالای خاک را هم دارند. همه میدانند که از کجا تغذیه میشوند، اکمالات شان از کجا صورت میګیرد، مریضان شان در کجا تداوی میشه. به آنهم اګر طالبها کمی از سیاست کار بګیرند، اګر با حکومت کنار نمیایند باید با تنظیم های جهادی یک راه مسالحت آمیز را در پیش ګیرند تا راهی را بخاطر یک آتش بس دایمی… نور لوستل »

Back to top button
1
0
ستاسو نظر مونږ ته دقدر وړ دی، راسره شریک یې کړئx
()
x