نظــر

در دست راست شمشير و در دست چپ قانون اساسي ليبرال!

عبدالغفارسربڼ

اينك دو قرن و اندي ميگذرد كه غرب پيشرفته!شرق پس مانده ! را تلاش دارد اهلي! و مدني ! ومدرن بسازد يعني زماني بود كه زير عنوان كلوني سازي و استعمار به سر زمينهاي اسيايي و افريقايي و امريكاي لاتين هجوم برده انرا اشغال كرده و اداره و حاكميت اين كشورها را يا خود در دست گرفته و يا دست نشانده إيرا بر تخت امارت اين كشورها نصب كرده و ثروتهای بيشمار انرا غارت كرده است.

استعمار در تمام دوره ها به استحمار انجاميد . عوام فريبي ان دوره تا كه ممكن بود رواج داشت ولي پس از مقاومت هاي خونين مردم و جان نثاري بيهمتا غرب دست به ترفند و دسيسه نو زد يك سياست جديد را طرح كرد و جاي استعمار و تجاوز و مداخله مستقيم را مداخله غير مستقيم و سياست نو استعماري گرفت: در هر قومي خاين پول دوست و ديوانه قدرت فراوان است خاين و غدار اين اقوام را یافتند و اورا بر نادان و بيخبر ګماشتند و سالها با دست گماشته خود حكومت کردند و غارت را به گونه ديگر و نامريي انجام دادند. در ماهيت وكنه استحمار و خر سازي مردم تغير نيامد ولي شيوه غارت تغير كرد از درامد اين كشورها سهم ناچيز را به اجيران دست پرورده خودي پرداختن ارزانتر است ازينكه خود لشكر كشي كنيد! بلي خاين را بر جاهل بگماريد!

چگونه؟ براي اين مهم نسخه و قالب خود ساخته إيرا كه قانون اساسي ليبرال معروف ان است پيش كشيدند. به مردم اين كشور ها تلقين ميشود كه راه ترقي وتعالي كشور هاي پس مانده همان راهيست كه غرب انرا طَي كرده است! وقتي مردم خوشباور وفقير اين سخن را ميشنوند باز فريب ميخورند و فكر ميكنند كه غرب دوست است و انچه را براي خود پسند ميكند براي ما هم مي پسندد! هيهات ! ظاهر امر همين است ولي فقط يك نگاه سرسري به تاريخ پنجاه ساله اي كشورهاي فقير نشان خواهد داد كه نسخه و قالب غربي در هيچ يك ازين كشور ها پيگيري و دوام نه داشته است . هر مرتبه كه درين كشورها انتخابات نيم بند و تقلبي اجرا و حكومت ظاهرا دموكراسي و جمهوري ايجاد شده است دير دوام نياورده درين كشور ها قدرت اصلي در اختيار فوج و اردو و افسران بلند رتبه كه خود در غرب تعليم ديده اند ميباشد اگر كوچكترين تاوان به منافع حياتي! غرب درين كشورها به نظر برسد افسران بلند رتبه با كودتا دولت جمهوري را سرنگون ميكنند و رژيم نظامي را حاكم ميسازند.

در ايران حكومت مصدق در چيلي حكومت النده در اندونيزيا حكومت سوكارنو در الجزائر بار بار حكومات قانون اساسي را سرنگون كرده اند و در پاكستان دست ساخته انگليس پنج بار حكومت جمهوري بوسيله عسكر سركوب گرديده در مصر حكومت مرسي وده ها مثال ديگر… افسران دست پرورده و تربيت يافته در پوهنتونهاي نظامي غرب دايم گوش به فرمان هستند با يك اشاره مستأجر و اقاي اصلي وزبر قدرت غربي قانون اساسي ليبرال را كه غرب خود ألقاً كرده است معطل كرده و به تعويق سوق ميدهد باز زير نام حفظ نظم عامه رژيم عسكري بالاي مردم حاكم ميگردد هيچ خبري از حقوق بشر و ازادي بيان و افكار وساير ازادي هاي خداداد نيست هم محدود ومفقود اند.

آيا هواداران پرو پا قرص قانون اساسي و نظام ليبرال غربي غرق در خواب طاووسي خجالت نميكشند كه از جمهوريت انتخابات و قانون اساسي سخن ميزنند. حاكمان رسمي و نيمه رسمي درون ارگ وبيرون ارگ كه خودرا به نظام جمهوري چسبانده اند از كمونيست و شعله اي گرفته تا افغان ملتي و سكتريست ستمي و جهادي و جمعيتي و حزب اسلامي حزب وحدتي و غيره گرفته تا تكنوكراتهاي تقاعدي و نو رس با كدام جرات از دموكراسي ياد ميكنند . از كم خبر ترين افغان و مردم دنيا بپرسيد كه چه كسي اصول جمهوريت و قانون اساسي كشور را نقض كرده است همه همصدا خواهند گفت كه حاكمان و دست نشانده هاي امريكا و ناتو طَي بيست سال خلاف همه قوانين جمهوري عمل كرده اند.

جالب است كه چندخير خواه! دموكراسي زير نام ثالث بلخير؟ با پر رويي حتي از روي صفحات بيغرض مثل نن تكي اسيا تلاش دارند براي ابرو بأخته گان دموكرات افغاني لباس وطن دوستي و مليگرايي بدوزند باز هم هيهات ! نه اين ثالثان بلخير و نه ان ابرو بأخته گان و نه هم حاميان خارجي انها توانايي انرا دارند كه مورد اعتبار مردم افغانستان قرار بگيرند .

همانگونه كه كمونيسم تا به روز قيامت يعني ابد از أفغانستان ترد و دفع گرديده است همين سان دموكراسي ليبرال و قانون اساسي غربي نيز هرزه ترين متاع و بيهوده ترين سند در ميان افغانها به شمار ميرود . نميدانم با كدام روي ارگ باشي غني و شركا بار بار از ارزشهاي باطل قانون اساسي و جمهوري و انتخابات ياد اوري ميكنند . عشق ايشان به اين ارزشهابيشتر از عشق غربي هاست ولي به ظاهر. اين بيمايه گان انقدر كم حافظه اند كه فراموش كرده اند كه غرب ميداند كه بيكارگي اين اقايان در هر گام برنامه غرب را ناكام كرده اند .

اين روز ها باز اوازه ها گرم است كه قانون ساخته شده در زراد خانه هاي غرب در افغانستان طوري تغير وتعديل گردد تا به مزاج و رغبت طالبان نيز كم وبيش موافق ايد ! اي واي اگر چنين كاري شود.هواداران قانون اساسي موجوداصرار ميورزند كه مواد ان خلاف تعاليم و دساتير اسلامي نيست! چقدر يك سخن حكيمانه!!؟ اقايان در جهان قوانين اساسي كشور هاي مثل سويدن و دنمارك و… نيز بر ضد اسلام نيست ولي در ان موادي است كه انها را قران حرام دانسته ! بلي ولي سخن تنها بر سر اين نيست كه خلاف اسلام در ان وجود ندارد بلكه بايد در قوانين اساسي و غيره قوانين وضعي تمام مواد ان در جهت اجراي قواعد اسلامي وضع گرديده باشند براي تحكيم وتحديد و تطبيق احكام ديني( و همين گونه فقه حنفي) گردن مرد مسلمان و حاكم كشور اسلامي از بازخواست الله به اين رها نميگردد كه قانون ضد اسلام نباشد بلكه هدف ان بايد در جهت اعتلاي اسلام تعين گرديده باشد.

پس ايا نسخه وارداتي شما بيشتر تعاليم استادان پوهنتونهاي سربن وكمبريج وبركلي وواشنكتن و افکار باطل میرابو و جان لاک و جورج واشنګتن وروسو را در خود گنجانيده كه اصولا مدافع منافغ شركتهاي غول چند مليتي ميباشند يا احكام عدل اسلامي را؟یا که از هردو معجون مرکب ساخته شده و به مردم خورانده میشود؟

قانون اساسي موجود و تعديلاتي كي شايد دران وارد گردد از حدود ليبراليسم و سيكيولريسم خارج نميگردد و ان خود با تعاليم اساسي قران در تخاصم و مناقشت است.

اقايانيكه تلاش دارند ليبراليسم را با عدل و احكام اسلامي اشتي بدهند اب را در اونگ ميكوبند ناممكن است!

كمونيسم نيز از طريق جمهوري خواهان اجراي أهداف كمونيستي بود و اصولا همخون ودوگانگي ليبراليزم است طَي يك قرن نتوانست با ان اشتي كند . ليبراليزم و سيكيولريسم با ادعاي پوچ پرولاريسم و چندگانگي و تحمل مخالف فطرتا تاب اشتي را ندارد . مخالف تا انكه تابع است و بر ذخاير ثروت و منافغ جاويدان قدرتمندان اعتراض ندارند قابل تحمل اند هر گاه سهم بالأتر از انچه ليبرال برايش تعين كرده طلب كند به زور شمشير سركوب ميگردد. راستي هم در دست راست ليبرالان شمشير الوده به زهر و در دست چپ شان قانون اساسيست . چگونگي اجراي قانون اساسي را نيز خود به عهده دارد هرگاه از طريق همين قانون مخالف به قدرت برسد قدرتمندان حقيقي با توسل به قانون به زور شمشير قدرت را دوباره از او سلب ميكنند. آيا به اين سخن يقين نيست كه پول و پولداران جهان را اداره ميكنند آيا شك دران گنجايش دارد؟ در كشور ما آيا انتخابات را اناني بر پا نكردند كه از غرب چندين بار تا چهار صد مليون دالر دريافت داشتند ؟ اگر هنوز مسلمان او افغان در ميان تان وجود دارد سوگند ياد كنيد كه براي انتخابات از غرب پول دريافت نكرده ايد و از جانب انها شرايط و لايحه وظايف نيز دريافت نداشته ايد؟ قطعا نمكخوار غربي ها بوده ايد. يعني وقتي پول حكمراني كند پله ترازو به جانب صاحب ثروت خم ميگردد جايي براي عدل باقي نميماند.

ميخواهم هواداران ليبراليسم و قانون اساسي قالبي غربي براي من مداركي بياورند كه رضايت اكثريت قاطبه كشورهاي فقير و به خصوص اسلامي و خصوصا افغانستان را از وجود جمهوري در كشور شان به إثبات برساند بلي قشرتكنوكرات بيروكرات افسران بلند رتبه روحانيون ثروتمند كه به بركت همپيماني و اجيرشدن براي غرب هميشه بر اريكه قدرت سوار است يقينا راضي است.

اين گروهي ها سالهاست تبليغ وترويج ميكنند كه زور ما با قدرتهاي بزرگ برابر نيست و ما اگر در زمين بود وباش ميخواهيم بايد به شرايط انها تن در دهيم و گذشت داشته باشيم و از مقداري ارزشهاي دینی هويتي و مردمي و عنعنوي وفرهنگي خود چشم پوشي كنيم تا به ترقي و رفاه دست بيابيم. وروحانيون تن پرور نيز فتوي و اجتهاد فراهم ميسازند و جمهوريت را با نظام و احكام اسلامي اخته كرده به خورد مردم ميدهند. عوام فريبي درين جا به أوج خود ميرسد .

اي مردم مجاهد و كفن پوش كه قريب به نيم قرن براي استقلال از دست رفته ميرزميد بدانيد كه غرب حتي اگر تمام نيروهاي نظامي خودرا از كشور بيرون كند تا وقتيكه قانون اساسي ليبرال موجود (باتعديل بي تعديل ) حاكم باشد تا وقتيكه جمهوري قلابي أفسر سالار وتكنو كرات سالار و تفنگ سالار جاري باشد و تا وقتيكه همين اجيران ايمان بأخته اله دست بيگانه باشند از طريق همين افزار او افراد كه ياد شد به مداخله و مديريت دست خواهد زد و دستش هميشه دراز خواهد بود.
هيچ تعديل ماهيت و سرشت اين قانون اساسي را تغير نخواهد داد افغانها ديگر فريب نميخورند.

رييس هيات مذاكراتي امارت اسلامي افغانستان ملا برادر اخند باصراحت اعلان كرد كه ترقي و رفاه خواهش ديرين ما ومردم ماست ولي نه به هر قيمت و ارزشهاي ديني وهويتي وعنعنوي باستاني و فرهنگي افغاني را با ترقي ورفاه معاوضه ومعادله نمي كنيم !

دستان دراز غرب را كوتاه كنيد!
ان نمايندگان راستين استقلال كشور كه در قطر از مردم افغانستان نمايندگي ميكنند مقصد هيات مذاكراتي امارت اسلامي افغانستان است از شما مردم ما ميخواهد دستان دراز و ظالم غرب و بيگانه را از گلوي ما قطع كنيد و فقط براي نظام سراسري ومركزي اسلامي بكوشيد ان شا الله توفيق با شماست!

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
Back to top button
0
ستاسو نظر مونږ ته دقدر وړ دی، راسره شریک یې کړئx
()
x