نظــر

حقوق زن و بشر در گرو ذخاير بانكي

عبدالغفار سربڼ

رسوايي غرب پيرامون داعيه حقوق زن ها و حقوق بشر در افغانستان:
ريس جمهور بايدن كه در إجلاس اسامبله سازمان ملل متحد خط مشي جديدرا براي حل مناقشات بين المللي اعلان كرد در توضيح خروج عسكر از افغانستان گفت كه زمان هجوم نظامي سپري گرديده و امريكا پس از بيست سال جنگ در اينده راه حلهاي نظامي را به مثابه اي اخرين انتخاب مورد استفاده قرار خواهد داد بلكه دولت وي كاملا به راه حلهاي مسالمت و ديپلماسي جهت حل مناقشات ترجيح خواهد داد.

وي بار بار إظهار داشته است كه لشكر كشي امريكا به افغانستان بخاطر دولت سازي و برقراري ديموكراسي نه بوده ونه هم عسكر امريكا افغانستان را براي أعاده حقوق زنان افغانستان و حقوق بشر بيست سال تمام اشغال كرده بود بلكه بخاطر سرنگون كردن القاعده و سركوب رهبر ان اين همه كارنامه اجرا گرديده است و اما از جانب ديگر خود و كار گذاران او چه در قصر سفيد و چه در پنتاگون و وزارت خارجه روزانه حد اقل سه بار هنگامِ صرف غذا داعيه حقوق زنان را شرط اول و دولت چند قومي و شركت سهامي را شرط ثاني و ترد تروريزم از خاك افغانستان را شرط سوم براي به رسميت شناختن و رفع تحريمها و امحاي فهرست اتهام ترور قرار داده اند. اخر شرم هم كمي در نهاد اين فرومايگان بايد ميبود.

اگر شما ادعا داريد كه مردم افغانستان تمام جنجالهاي ذاتي و دروني خودرا خود حل كنند و اين بار در كارهاي افغانها مداخله نبايد صورت گيرد و مذاكرات و تفاهمات دروني افغانها بايد كليد حل اختلافات شان باشد و دردوحه طَي يك ميثاق اين وعده ها را روبه روي جهانيان با طالبان توافق نمودند پس چرا ذخائر أسعاري ملكيت افغانها را توقيف كرده اند و افغانهاي جنگزده و فقير را از داشتن ان محروم ساخته اند و چرا طبل و سرناي حقوق زن و بشر را بدون خستگي نواخته ميروند.

اين كشور هاي ٥٠ گانه كه به سردمداري امريكا كشور را بيست سال تمام اشغال كرده بودند انقدر ناتوان و فاقد اهليت و صلاحيت و مهارت و كفايت بودند كه جز چند نمونه نمايشي و ميديايي از برقراري حقوق بشر وزنان هيچ نشاني از بر پايي انها در سراسر كشور سراغ داده نميتوانند.

اخر برنامه ستاره افغان و ايجاد وزارت رشوه خوار امور زنان ده تا زن لچر و شليطه در پارلمان و چورلمان و دارالامان معرف أعاده حقوق زن بوده نميتواند . برخلاف صدها زن گوش بريده و بيني بريده ارمغان بزرگ جمهوري دست ساخته غرب شمرده ميشود نه كودكان و زنان بلكه بزرگسالان نيز زير شلاق امريكا ناتو ناله ميكشيدند.

امريكا و شركا به انچه عهد كرده اند غدر ورزيده و هر لحظه طبل تازه مخالفت و تهديد را به صدا اورده و مردم مظلوم را زير فشار شكنجه زجر ميدهند . افزار فشار فراوان را به كار ميبندد تا جاي پاي كوچكي براي مداخله در حاكميت اينده براي خود كمايي كند افزار فشار كدامند.

بيست سال كوشيدند با بم و اتش و توپ و تانك بر سر مردم بكوبند انگاه كه كارگر نيافتاد ولي اكنون تمام تلاش براي اينست كه مردم مارا از گرسنگي بكشند .

افزار تازه:
يك: فشار بالاي جامعه بين المللي براي انزواي سياسي و اقتصادي افغانستان و ترساندن كشور هاي دنيا و بخصوص اسلامي از تهديد خيالي تروريسم.

كابوس تروريسم افزار بسيار كاراي ترساندن مردم گرديده است در دست غرب معتاد به جنگ.

دوم: دوام تحريم بالاي رهبران و كاركنان رسمي افغانستان.

سوم: توقيف دارايي هاي بانكي و أسعاري افغانستان در بانكهاي جهان.

چهارم: تحريك و تمويل و تشديد اختلافات قومي و مذهبي به مقصد اتش زدن به جنگ داخلي.

پنجم: حمايت تبليغاتي و رسانه اي از مزدوران اجير كه طَي بيست سال از اشغال بهره و اندوخته هاي بزرگ به جيب زده اند.

ششم: تهمت زدن مبني بر همكاري طالبان با گروه هاي تروريستي و ترساندن جهان از خطر ترور.

هفتم: تهديد كشور هاي جهان به مجازات هاي مالي اگر اداره امارت اسلامي را به رسميت بشناسند.

هشتم: ترساندن ممالك اسلامي و عربي از تجربه طالبان براي سرنگوني حاكمان دست نشانده غربي به اين مضمون كه اگر طالبان به رسميت شناخته شوند معنويات هواداران شريعت اسلامي در تمام سرزمين هاي اسلامي بالا رفته و قصد سرنگوني حاكمان كنوني را خواهند كرد.

نوم: اتهام نقض حقوق بشر و زنها و استفاده افزاري ان جهت براورده شدن خواسته هاي نامشروع غرب در افغانستان.

طَي چهل روز حاكميت طالبان يك حادثه خشونت عليه زنان از طرف طالبان ثبت نگرديده و جز چند ويديوي تحريك اميز كه زنهاي نابخرد طالبان را عمدا به خشونت تحريك ميكنند هيچ ثبوت خشونت عليه تظاهرات زنان و يا نقض فرمان عفو عمومي به مشاهده نه رسيده ولي در تمام رسانه هاي غربي افسانه هاي خود بافته چند ميدان باخته سياسي از بام تا شام به گوش ميرسد و غرب اين دروغها را بهانه ساخته و دارايي متعلق به افغانها را كه يك پول سياه ان هم ثروت طالبان نيست در گرو اين اتهامات دروغين به زنجير و قفل بسته اند و تاجران نميتوانند نه اذوقه و خوراكه و نه هم أدويه و امتعه براي مصارف أهالي كشور خريده و اماده كنند زيرا وجوه پولي راكد و قيد گرديده از جانب همان كشوريكه تا همين اخرين روز حضور نظامي خون هفت كودك و سه بيگناه را ريختاند.
و اكنون اناني را كي طَي بيست سال با بم و تانك و درون كشته نتوانست با افزار مضيقه هاي مالي و تحريم اقتصادي ميكشد.

اغايان ميدان باخته امريكايي و اروپايي تا هنوز هم در جا زده اند يعني هنوز از شوك و تكان سپتامبر ٢٠٠١ بيرون نيامده اند و تصور ميكنند كه همدردي و همنوايي مردم دنيا هنوز هم به نفع انهاست و در قبال ان درامه ساختگي انفجار يا سقوط اسمان خراشهاي نيويارك امريكا حق دارد تاريخ را به قبل از يازده سپتامبر و بعد از سپتامبر تقسيم كند و هر كشوري را كه خواست مورد تهاجم قرار داده و از همبستگي دنيا كه از ترس سرچشمه ميگيرد نه از دلسوزي برخوردار خواهد بود.

هرگز ان روزها دوباره نخواهد امد امروز بر عكس روز حسابدهي است باشنده هاي امريكا و نظاميان معيوب و رواني ان كشور زمامداران مالي و نظامي و اداري ان كشور را هر روز نفرين ميكنند و مردم جهان در هيچ معامله بالاي اين دروغبافان سخيف و حقير باور نمي كنند.

اقاي بايدن شما ها كه از حقوق بشر و زنان داد ميزنيد به اين سوال پاسخ بدهيد كه نظام حقوقي و قضائي امريكا حق هفت كودك بيگناه را كه در اخرين روز حضور نظامي امريكا از جانب عسكر شما وزير فرماندهي كل شخص شما كشته شدند چه گونه و كي اعاده خواهد كرد.

آيا در ان نظام عدل وجود دارد شرم نداريد كه از حقوق زنان افغان سخن ميزنيد و يكي از همان زناني راكه با هفت كودك قد و نيم قد كشتيد نيز حقوقي دارد زيرا زن است.

شرم در نهاد اناني كه ادم را برده ادم ميسازد و به پرستش ادم مجبور ميسازد اصلا نيست.

اغايان! حق مفهوم عام و مجرد نيست كه در كتب درج و ضبط گردد و استعمال عملي نداشته باشد بلكه حق مفهوم كاملا مشخص و تعريف شده ميباشد وقتي گفته ميشود حقوق بشر مقصد حق فرد مشخص است كه مورد ظلم قرار گرفته و نه تمام انواع بشر. وقتي عدل و نظام عدل برهم خورد و ظلم جاري گشت درست در همين لحظه حق و معني ان ظاهر ميگردد و نه قبل بر ان بلي كدام بشر مقصود است آيا ان بشري كه بر سهم وي هيچ تجاوزي نه شده با ان بشري كه كار كرده ولي مزدش از جانب غاصب داده نه شده هردو از حقوق برابر برخوردارند شخصي كه مزد دريافت نكرده حق دسترسي به مزد دارد درين حق هيچ كسي با وي شريك نيست.

هم چنين است در مورد حقوق زنان اغايان ليبرال غربي توضيح دهند كه أعاده حقوق كدام زنان را از طالبان مطالبه ميكنند. آيا حقوق ان زناني كه تعداد شان شايد به مشكل به صد تن ميرسيد و در نظام تحت اشغال غرب مليونها دالر به جيب زدند مطلوب و مقصود غرب است كه درين صورت اين حقوق را طالبان نميتوانند به انها بدهند بهتر است اين زنها يخن كار فرمايان غربي خودرا پاره كنند . اين زن نما هاي حرام خوار سهم هفده مليون زن افغان را زير عنوان دفاع از حقوق زن غصب و حيف و ميل كرده بودند.
بلي زن ها در افغانستان تحت ستم بودند زيرا درين كشور هيچگاه عدل اسلامي در مورد زنها پياده نگشته بود تنها در مدت حاكميت كوتاه طالبان در دوره نخست حقوق مهم انها أعاده گرديده بود وبس . ازين به بعد ليبرالان غربي گلو پاره نكنيد زيرا اين بهانه را كه زنها مورد ستم قرار دارند به پايان خواهد رسيد و هر زن افغان از حقوق عادلانه خويش كه حق مالكيت حق تعليم حق ازدواج به رضاي خويش حق كار ابرومندانه كه مانع مادر بودن و همسر بودنش نه شود حق ميراث اسلامي و حقوق مدني راكه هر مرد دارا ميباشد و كدام مانع شرعي در أعاده ان وجود نداشته باشد بر خوردار خواهد شد و اين اقدامات از همين اكنون بلادرنگ اغاز گرديده است.

ان چه را غرب براي زن مطالبه ميكند نظام برده سازي زنان است وبس . زن اصولا در غرب ليبرال دو كار فرما دارد يكي در خانه و ديگري در محل كار.

آيا ميتوانيد انكار كنيد كه ساعات كار يك زني كه در غرب شوهر و كودك دارد و كار نيز ميكند كمتر از ١٥ ساعت در روز باشد.

حقوق متناسب و متعادل است با مكلفيت ها ووظائف در نظام اسلامي تساوي حقوق ميان انسانها و نيز زن ومرد و انسان و حيوان نيست مقوله انصاف و مساوات در مورد حق از جمله غلطي هاي مشهور است كه فقط مصرف تبليغاتي و سو استفاده دارد و نه تجربه عملي در يك نظام اسلامي حقوق بر اساسِ مفهوم عدل استوار شده است . پس هر قدر كه مكلفيت باشد

متناسب بدان حق تعين شده است كمي و بيش ان توسط ميزان عدل اندازه ميشود . نظام غرب زن را تشويق ميكند تا تعليم حرفوي يافته و هويت زن بودن و مادر بودن را فداي هويت حرفه و مسلك نمايد و با اين خدعه زن را به بازار كار رهنمايي ميكند پس بر وظايف زن مي افزايد و ايكاش بر حقوق وي نيز مي افزود بر عكس زن را وادار و مجبور به مسابقه و رقابت نابرابر و ناسالم با مرد ميسازد و در اخر كار شرايط خلقت و فطري او مانع ان ميشود كه از مرد ميدان مسابقه را ببرد و بناا با همان حقوق محدود و محقر باقي ميماند.

افغانها به شما بار ديگ اجازه نخواهد داد كه به بهانه دروغين نقض حقوق بشر و حقوق زنان به كشور شان تجاوز نموده انرا اشغال كنيد هنگام تجاوز و اشغال افغانستان در ٢٠٠١ نيز همين سه بهانه را براي تجاوز و اشغال مثل ديوانه هاي علاج ناپذير تكرار ميكرديد: كه افغانستان جاي امن براي تروريسم شده و حقوق بشر رعايت نميگردد و زنها مورد ستم قرار دارند اكنون بايدن و شركاي اروپايي او ديوانه وار همين دروغها را تكرار ميكنند. ولي به ياد داشته باشيد كه به چه افتضاح شكست خورديد و اكنون مردم دنيا و افغانستان انقدر بيخبر نيست كه فريب حيله هاي شيطاني شما را بخورند يقين داشته باشيد تلاش دومي شما چه به شكل تجاوز و چه به گونه مداخله سرنوشت روس شوروي و امپراطوري سرخ را براي شما به ارمغان خواهد اورد و ازن نظام حد اقل ميراث خواري باقي ماند ولي شما ها مثل گرد بباد فنا خواهيد رفت.

ان شا الله سياست حكيمانه و سنجيده شده امارت اسلامي افغانستان اين باور را قوت ميبخشد كه تامل و صبر و محاسبه دقيق امكان اشتباه و لغزيدن اين نظام را به صفر تقرب ميدهد و كاميابي نظام اسلامي را نؤيد ميدهد المنته لله عز وجل.

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest

1 Comment
زړو
نویو ډیرو خوښو شویو
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
غوربندي

سړبن صاحب به فکر و قلم تان برکت باد. خواهشمندم سلسله همچو مقالاتی مفید و سازنده ای به ادرس زعمای مدبر امارت اسلامی نیز در راه باشند،، فتح شامل و بازګشت حاکمیت رشید امارت اسلامی، یک فرصت طلایی دم دست میباشد، این نعمت الهي نباید قرباني یادګیری، کسب تجارب تحقیقاتی و یا مدیریتی نوع try & error به بازی ګرفته شود. رمزهای غلبه حق بر باطل در کشور عزیز مان ذیلا ایفاد میګردد: 1) تقدس اهداف: شامل ازادی کشور و قیام نظام اسلامی 2) نصرت الهي 3) مردمي بودن با در نظر داشت مشکلات دامنګیر اقتصادی و عدم موجودیت منابع… نور لوستل »

Back to top button
1
0
ستاسو نظر مونږ ته دقدر وړ دی، راسره شریک یې کړئx