نظــر

گراني دالر ونفت چرا قيمت كچالو وغيره را بلند ميبرد؟

عبدالغفار سربن

كشنده ترين اسلحه امريكا !؟
جنگ افزار ذروي و درون ويا غير ازينها؟

سال ١٩٦٧ در يك جنگ نا برابر ميان إسرائيل و عربهاي سه كشور مصر اردن و سوريه پيروزي قطعي نصيب إسرائيل گرديد و مسلمانان دنيا را خيلي افسرده ساخت ولي در ١٩٧٣ اين شكست قسما جبران شد و إسرائيل به حمايت غرب و امريكا از تباهي نجات يافت. در همان سال هانري كيسنجر سياست گذار و وزير خارجه امريكا جمله اي را در مطبوعات بيان داشت و بعدا ان سخن عملي گرديد كه سرنوشت نه تنها شرق ميانه بلكه تمام دنيا را دگرگون ساخت:
او گفته بود: نفت و گاز (منابع انرژي) بسيار پر بها تر وارزشمند تر از آنست كه اختيار و مالكيت انرا به اعراب واگذاشت! هرگاه ملكيت و مديريت ان فقط به دست اعراب باشد بالاي تمام دنيا فرمايش انها حاكم خواهد گرديد و امريكا و غرب را با وجود داشتن اسلحه اتمي و ارتش نيرومند عقيم و ناتوان خواهد كرد و مجبور به قبول شرايط خويش خواهد كرد بناا بايد اداره و حاكميت عربها به هر دسيسه ووسيله ايكه امكان دارد ختم ويا كاهش يابد.

سخنان كيسنجر اثر بسيار عميق بالاي سياستمداران غربي بجا گذاشت چرا؟
در جريان جنگ إسرائيل و عربها زمانيكه غرب براي جلوگيري از انهدام ارتش إسرائيل اقدام به حمايت نظامي نمود پادشاه فقيد سعودي فيصل با يك عمل شجاعانه شير دهن نفت را بر روي غرب بند كرد و زماني رسيد كه طيارات دشمن ديگر مواد سوخت و نفت نداشتند و از پرواز ماندند و از همه بد تر در همان سال دنيا به بحران عميق اقتصادي مبتلا گرديد كه اصولا از بحران انرژي سرچشمه ميگرفت.
اين بحران انقدر خطرناك شد كه انتقالات و تجارت و حتي ماشين هاي شخص مردم بيحركت ايستاده ماندند.

ان حركت ملك فيصل اگر مسلمانان را قوت قلب و ايمان بخشيد حسِ انتقام جويي وحشتناك در قلبهاي كينه توز دشمنان مسلمانان را به حركت اورد . اولين گام غرب خلاصي از شر فيصل بود. ملك فيصل بطور اسرار اميز مسموم گرديد و تا همين اكنون از جمله اسرار خاندان شاهي سعودي بشمار ميايد. ولي در جهان جاهل ترين ادم هم ميداند كه دسيسه دستگاه جاسوسي امريكا با همكاري همدستان قدرت طلب درباري به حيات ان مرد مومن خاتمه داده است و اصولا جزاي عمل شجاعانه خودرا دريافت كرده است.

غرب به اين اندك انتقام بسنده نكرد و بلكه براي سخن كيسنجر در مورد نفت تدابير علاج سنجيد.

براي اينكه اختيار انحصاري مواد انرژي را از دست اعراب خارج بسازد چه بايد ميكرد؟

نظر به يك احصاييه احتمالا دقيق ٦٧ درصد تمام نفت و گاز دنيا در حدود كشور هاي اسلامي شرق ميانه واقع شده است و اين نعمت سرشار الهي اگر درست و كارا نه تنها از لحاظ اقتصادي بلكه سياسي مورد استفاده قراربگيرد هيچ ابر قدرتي جهاني قدرت رويارويي و مقابله با اين كشور ها را ندارد ولي افسوس كه در درون سران و حاكمان ترسوي مسلمانان افراد خاين و متعهد به غرب بسيار است و بناا هيچ حركتي در جهت استقلال و رهايي از چنگال غرب به ثمر نمي رسد.

غرب با اگاهي كامل ازينكه كشور هاي عربي را با اسلحه نتوان منقاد و مغلوب كرد زيرا جذبه اي جهاد جلو هر نوع تجاوز را خواهد گرفت پس راه شيطاني و كاملا مسالمت اميز و مكارانه را در پيش گرفت. بلي كاري راكه با اسلحه اتمي و ارتش صد مليوني نتوان انجام داد با طرح و اجراي سياست پولي و مالي ميتوان به اساني عملي كرد.

پس بايد دقت كرد كه اين كار را امريكا به سر دمداري غربي چگونه انجام داد؟
اين بخش از نوشته پهلوي مسلكي دارد بايد بيشتر دقت شود تا فهميده شود!
سخن را از يك سوال اسان و به ظاهر عاميانه شروع ميكنيم: چرا وقتي قيمت نفت بلند ميرود كچالو فروش و يا سلماني و همه ميگويند دالر قيمت شده تيل بلند رفته جنس ما هم قيمت ميگردد؟ چه رازي درين به ظاهر سخن بيربط نهفته است در حاليكه اهل بازار از روي تجربه روزمره بازاري خويش درستي سخن خودرا حسِ ميكند و حقيقت در سخن انها عينا ديده ميشود. ظاهرا دليل قيمت شدن را به گران شدن نفت و دلار مربوط نميدانند ولي در عمل اين امر به وقوع ميپيوندد. چرا؟

سخن كيسنجر ألفاظ رايگان و تصادفي نبود بلكه در پشت ان طرح و تصميم سنجيده شده امريكا و غرب پنهان بود هنگاميكه تهديد وخطر بستن شير دهن نفتي از جانب عربها ترس را بر انها مستولي ساخته بود يك هيات متخصص ديپلماتيك و اگاه اقتصادي و سياسي به سعودي رسيد و زير نام مذاكرات در مورد پيشگيري و جلوگيري از بحران مالي و انرژي سران كشور هاي عربي را يكي پي ديگري بازديد ميكردند و كوشش مينمودند انها را به اهميت يك طرح جديد كه با خود اورده بودند موافق سازند. اين پلان به ظاهر سوداور خيلي فريبا تهيه شده بود . امريكا ميخواست كه كشور هاي اوپك و نفتخيز عرب توافق كنند كه فروش نفت فقط در بدل دالر صورت بگيرد يعني كشور هاي نفت خيز نفت را به جز به دالر به أسعار ديگر حتي پول خود اين كشور ها مبادله و معادله نه كنند . به اعراب فهمانده ميشد كه تمام پولهاي ديگر به جز دالر در نوسان و بي ارزش شدن است و تورم پولي ساير أسعار را كم بها ميسازد و هجوم انفلاسيون و تورم ارزش دالر را كمتر صدمه زده ميتواند زيرا اقتصاد امريكا بخاطر ذخاير طلا و اقتصاد پايدار از ثبات بيشتر بر خوردار است و اگر فروش نفت شان به دالر صورت گيرد نفت براي هميشه به قيمت سود مند فروخته خواهد شد بناا نفت نيز قيمت ثابت خواهد داشت. هر چه بود سران عرب به سبب ناداني مسلكي فريب اين دسيسه را خوردند و به اين طرح موافقت كردند . عواقب انرا سالها بعد فهميدند. بلي بعدا پي بردند كه اين هيات كلاه بردار و بازار تيز در فكر ثبات قيمت نفت نبودند بلكه هدف اصلي انها ثبات ارزش و قيمت دالر به كمك قيمت نفت بود. پس از اين توافق قيمت دالر هرگز چنان سقوط نه كرد مثل سالهاي ١٩٧٣ . زيرا نفت عرب و كلا نفت پشتوانه مطمين براي دالر گرديد.

طوريكه اشكار است پولي كه در دوران قرار ميداشته باشد چهره اصلي ثروت و اقتصاد يك كشور ميباشد . ذخاير طلا و اجناسي كه توليد ميگردند و سرعت تبادله كالا ها به پول برعكس پشتوانه پول حساب ميگرديدند . اهميت نفت و گاز انها را در مقام حتي بالا تر از طلا قرار داده بود. بناا امريكا براي دالر و صرفا براي دالر همين پشتوانه را بدست اورده بود . يعني قبلا پول از طلا نمايندگي ميكرد ولي اكنون از نفت نيز نمايندگي ميكند . دالر امريكايي اكنون به پطرو دالر يا نفت دالر تغير نام داده بود . قديم ها جنس به جنس بدل ميگرديد بعد براي اساني هر جنس به طلا بعد با طلا جنس ديگر خريده ميشد يعني جنس به جنس مبادله ميشد ولي بلواسطه طلا. وقتي نفت نيز با طلا همراه شد پس حق جانشين طلا را كمايي كرد و چون دالر با ثباتي كه از اهميت نفت حاصل كرده بود از طلا و نفت نمايندگي ميكرد خود بخود جانشين طلا و نفت گرديد . اهميت نفت در اقتصاد و توليد و صنعت از طلا به مراتب بيشتر بود با يك اقدام شيطاني به پشتوانه دالر تبديل گرديد در بازار جهاني هر كشور مجبور است قبل ازينكه نفت ميخرد پول و يا اسعار كشور خودرا به دالر بدل كند و بعد نفت بخرد مقصد محاسبه هميشه به دالر صورت ميگيرد. حتي كشوريكه چون ايران يا روسيه خود نفت خيز است معاملات نفتي را به دالر محاسبه ميكند . به ظاهر باور نكردني است ولي حقيقت دارد. تمام أسعار كشور ها تمام پولهاي دنيا ارزش خودرا در دالر مي يابند : چند افغاني مساوي به چند دالر و حتي أسعاري چون يورو و پوندسترلينگ ارزش خودرا اگر چه گران تر از دالر خريد و فروش ميشوند در چهره دالر ميبينند واين مقام را دالر به بركت نمايندگي از نفت حاصل كرده است.

چنانچه ديده ميشود در جهان اصولا يك پول حكومت ميكند و ان دالر است و به جز همين يك پول هيچ پول ديگر وجود حقيقي ندارد بلكه معادل دالر اند و بس.

تعجب ندارد كه قيمت هر جنس وابسته گرديده است به قيمت دالر و نفت . هرگاه نفت گران گردد درنتيجه دالر گران شده و تمام اجناس نيز گران ميگردند. وتعجب ندارد وقتي زردك فروش ويا كچالو فروش روي سرك را بپرسيد كه چرا قيمت بلند رفته و او از روي تجربه بازار بگويد برادر دالر بلند رفته ! خوب چه نسبتي ميان قيمت كچالوي كه در وردك كاشته شده و در كابل فروخته ميشود با دالر كه پول كشور امريكاست وجود دارد جواب اسان است ! مبادلات در بازار از روي تقاضا و عرضه و نيازمندي صورت ميگيرد كچالو قيمت خودرا در چهره نيازمندي هاي كچالو فروش ويا دهقان ميبيند انچه را دهقان يا تاجر كچالو بايد بخرد قبلا از روي قيمت دالر تعين شده اگر گندم يا دواي سر دردي است ويابوت ليلامي بنا ا در بازار قيمت تمام اجناس أولا با دالر بدون وجود فزيكي ان تعين شده و بعدا تبادله ميگردند و اينكه ميگويم قيمت كچالو هشتاد افغانيست در حقيقت يعني يك دالر است چون قيمت افغاني قبلا در برابر دالر تعين شده است.

خود بايد ديد كه چه مكر عظيمي طرح و اجرا ميگردد كچالوي راكه خود ميكارم و خود ميفروشم أولا به افغاني ايكه قبلا با دالر معاوضه شده ولي خود خبر ندارد ميفروشم و باز گندمي راكه نرخ ان قبلا با دالر تعين گرديده به افغاني ايكه خود نيز با دالر قبلا معاوضه گرديده ميخرم تا احتياج خودرا پوره كنم و شكم كودكان را سير كنم.

حال هركس ميداند كه چرا كشور هاي كه نيازمند و صاحب ارزش پولي نازل اند ذخاير طلا و أسعار خودرا تسليم امريكا نموده تلاش ميكنند از انفلاسيون و كم بها شدن و سقوط بحراني پول خويش جلوگيري كنند. افغانستان نيز براي حمايت از ثبات ارزش پولي افغاني ذخاير خودرا در امريكا امانت گذاشته تا هجوم و ستم قيمت نفت و دالر ارزش انرا به زمين نه زند و به همين لحاظ اكنون اين ذخاير از جانب امريكا منجمد گرديده است . اصولا ذخاير طلاي كشور ها اعتبار مالي كشور ها حساب ميشدند اكنون اين مهم را دالر از نفت و طلا ربوده و ذخاير ارزي و أسعاري دالري اعتبار معاملات تجارتي محسوب ميشوند . هنوز بد تر ازين انكه ذخاير دالري و أسعاري نقدي افغانستان بانك را نيز مزدوران تكنوكرات غرب نيمي ليلام كردند و نيم ديگر را دزديده بردند.

حال هموطنان گرامي داوري و قضاوت با شماست كه امريكا و مزدوران ان يك دولت مفلس و فاقد اعتبار مالي را به ميراث مانده اند حكومت نوپاي امارت چگونه ثبات اقتصادي را و معاملات تجارتي را بدون اعتبارات مالي تنظيم و تدوير كند . و مردم جنگ زده را طَي دو سه ماه معاش و خوراكه بدهد.
جا دارد كه اندك مهلت به اناني كه با صدقه خون استقلال كشور را حاصل كرده اند داده شود تا اوضاع بحراني كنوني سر وسامان بيابد.
نه راكتهاي اتمي ونه طيارات بي ٥٢ أف ٣٥ ونه درون و نه ارتش برق اساي امريكا هيچ كدام انقدر قاتل و كشنده نيست مثل اسلحه پطرو دالر !!! مخوف ترين افزار امريكا تحريم به كمك سياست پولي پطرو دالر ميباشد. فقط ان كشور هاي ازين دام امريكايي قسما رهايي اقتصادي مييابند كه به خود كفايي و ثبات نسبي مالي و اقتصادي برسند تعادل در واردات و صادرات را بر قرار نموده و از قروض بانكي كشور هاي غربي و امريكا فرار كنند وبه دام ربا خوري و سود جويي بانكي بانك جهاني و صندوق وجهي بين المللي و ساير موسسات بدنام بين المللي نه افتند . به اميد خود كفايي.

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest

1 Comment
زړو
نویو ډیرو خوښو شویو
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
غوربندي

سړبن صاحب ښکلې او ارزښتناکه لیکنه مو کړې ده،، قیمتونه معمولا تحلیل یا د انالېز وړ وي،، او د بیو لوړوالی معمولا د انالیز ټولو اجزاوو ته نه شاملیژي بلکه په ځنو برخو کې تاثیر ښیندي،، مثلا : جنس : کچالو واحد: خروار د اړتیا وړ مواد: د کچالیو تخم …. حیواني سره …. اوبه ….. برق ….. ټراکتور/د کرنې سامان … د کرهنې وړ ځمکه… سبټوټال 1 : ….. افغانی انساني نیرو بزګر کارګر د کرهنې انجنیر سبټوټال 2 …….. افغانی ترانسپورټ انیار/دیپو سبټوټال 3 ……. افغانی ټولټال قیمت A= سبټوټال 1+2+3 ګټه : 25% د بازار پیشنهادي قیمت… نور لوستل »

Back to top button
1
0
ستاسو نظر مونږ ته دقدر وړ دی، راسره شریک یې کړئx