نظــر

گلزار جمهوريت و فدراليزم در كشور همسايه

عبدالغفار سربڼ

آشيانه دسائس احزاب زير سرپرستي فوج:
در كشور ما از چندين دهه سخن سنجان و اهل سياست وحاكميت اگر به مكتب شيوعي و كمونيست پيوند داشتند و يا هم ليبرال ونيمچه ليبرال بودند براي كسب هواداران در وطن پاكستان ستيزي را سر لوحه تلاشهاي سياسي خود ساخته بودند.

ولي شگفت آور است وقتي ادم در ميابد كه همه از هر گروه حزبي براي افغانستان نيز نظام كشور ساخته شده از چهار ايالت را ويا نظير انرا كه از هفتاد پنج سال به اينطرف در انجا جاريست طرح و ارزو ميكردند.

اناني كه هنوز در حسرت و فراق نظام جمهوري دو سره و چند دُم گاه در يك رسانه و گاه در يكي ديگر ناله هاي زار سر ميدهند و اشك تلخ براي دستاورد هاي نظام زير يوغِ ناتو سرميدهند يكبار تاريخ جمهوري اسلامي پاكستان را ورق بزنند تا ببيند كه نظام مدون ليبرال فدرالي غربي چه بلا هاي بالاي مردم ان سرزمين اورده است . ان كشور به جز يك ارتش مجهز به موشكهاي اتمي كه سه بار از هند شكست خورده نه حاكميت سياسي مستقل دارد نه اقتصاد مرفه ونه هم نظام سياسي استوار كه بتواند بدون دخالت فوج اختلافات حزبي وقومي ايالتي و حتي داخل نظام را حل وفصل كند . تنظيم و تدوين حاكميت با قانون اساسي كه فقط با چند لفظ زينتي اسلام پسندانه از محتوي فقه اسلامي بيگانه است ولي كاملا با قوانين كشور هاي غربي مطابقت دارد ، صورت ميگيرد.

اين نظام در انجا طوري ساخته شده است كه دايم اتش اختلاف مشتعل و روشن باشد و همه با همه بر سر تقسيم حاكميت در جدل و كشمكش . از فيض ان نظام شب وروز همه عليه ديگري توطئه و دسيسه مي سازد و حاصل اين كشمكشها پيدايش ده ها حزب و فرقه مذهبي و غير مذهبي ميباشد. گاه از ائتلاف هاي مصلحتي و منفعتي كوتاه مهلت طَي يك شب حزب تازه و فرقه تازه ميزايد . و به هر كس روشن شده كه هر گاه كه اين احزاب و فرقه ها باهم مسلحانه در گير شوند و همديگر را موي كنك كنند اقاي اصلي يعني فوج و ارتش غايله و معركه را سرد ساخته به نفع خود و يا انكه خود بخواهد حل ميكند . فوج اكثرا وقتي بخواهد خود به كمك استخبارات همه را به جان هم مي انگيزد و انگاه از معركه بهره برداري ميكند . پس فوج هم منبع فساد است وهم عامل ثبات . در تمام كشمكشها كسي از الله كمك طلب نميكند بلكه مسقيم از ارتش كمك ميخواهد نعوذ بالله.

داور و قاضي اصلي و پشت پرده فوج است. واما فوج خود وابسته به كمكهاي مالي و تجهيزات غربي است و تا حال هيچ سفارش و حكم غرب از طرف فوج پاكستاني رد نگرديده است نتيجه اينكه ثبات در ين كشور بايد با منافع غرب مطابقت داشته باشد و اجراي اين ماموريت بدوش فوج است و تعجب اورنيست كه امريكا صادقانه به حمايت مالي و تجهيزاتي أفواج بسياري از كشورها منجمله پاكستان دوام ميدهد.

گفتار متملقانه صدر اعظم عمران در مورد جنگ روس و اكراين و سفر مرموز و ديدار خليلزاد از رييس ارتش پاكستان و تصحيح موقف انكشور در باره جنگ بزبان باجوه و امروز تعطيل مجلس نمايندگان و اعلان انتخابات تازه كاملا تكرار تاريخ هفت ونيم دهه پاكستان را به روي صحنه به نمايش اورد . هيچ حكومت منتخبي در پاكستان دوره قانوني را به پايان نه رسانيده . هر حزب و گروهي كه در انتخابات شركت ميكند بايد نزد استخبارات دوسيه مخالفت نداشته باشد و عهد وفا نموده باشد وانگاه وقتي برنده شد دست از اطاعت فوج نكشد وبا دوست فوج دوست و با دشمن ان دشمن باشد وقتي به صدارت رسيد در كار هاي ارتش نه مداخله كند و نه هم به ان امر و نهي، فوج واجب الاحترام و غير مسوول است.

در كاميابي ها سهيم در ناكامي و باخت مسوليت به دوش حكومت ملكي است. ده ها حزب و گروه ديگر كه در حاكميت شريك نيستند ولي در يكي از نهاد هاي ديگر دستگاه نفوذ دارند با تمام نيرو كوشش مي كنند ان يكي را كه در صدر نشسته از تخت سرنگون كرده جايش را بگيرد شب و روز براي ناكامي و رسوايي و بد نامي گروه تخت نشين دسيسه سازي جاريست اگر چه نام رسمي اين تلاش را مبارزه سياسي گذاشته اند ولي هر سخن و هر جنبش مبتني است بر دروغ و كذب . همه بر همه تهمت ميبندند و همه همدست همديگر بر انكه در راس قدرت قرار داردتهمت ميبندند تا كه او را خلع كنند . فوج كه علنا ادعاي بيطرفي دارد وقتي ناكامي گروه حاكم در اداره قطعي شد به هريك از احزاب تلقين ميكند كه اگر شرايط ارتش را قبول كند مورد حمايت قرار خواهد گرفت و همين گونه سالها سپري ميگردد و رهبران احزاب و فرقه ها و نخبه گان وزرا، قاضي ها ومرزا هاي بيروكرات و تكنوكرات و متخصص و بخصوص جنرالان و وكلا و مشران و رسانه ها و مطبوعات همه دايما با همديگر مشغول بازي و لعبة استند و مردم و عوام اصلا فراموش گرديده اند. نام اين بازي را سياست گذاشته اند.

پس از جناح كشمكش ميان فاطمه جناح و جنرال أيوب خان به نفع جنرال ختم شد و أيوب خود اعتماد جنرالان را از دست داد و يحيي خان او را عوض كرد وباز به اثر فشار غرب و براي نمايش عوام فريبانه در برابر اينديرا گاندي هندي بهوتو را به ميدان اوردند ولي براي تعادل مجيب الرحمن را در بنگال به انتخابات راه دادند كه برنده هم شد ولي بهوتو به تحريك فوج از قبول باختن در برابر مجيب سر باز زد و كار به جنگ با هند انجاميد و پس از باختن جنگ و بنگال بهوتوي هوادار ماوو و چين مورد عتاب ارتش قرار گرفت باز با كودتاي ضياالحق از تخت سرنگون بلكه إعدام گرديد . نواز شريف كه قبلا مورد پسند فوج بود وكاملا مطيع به صدارت رسيد ولي او هم بنا به همان دلايلي كه ذكر شد بار بار از چوكي صدارت خلع گرديد . نامبرده سه بار خلع گرديده هرسه مرتبه يا به اشاره و يا به وسيله جنرال مزدور وسرسپرده غرب مشرف برون رانده شده است. مشرف زير فشار پيگير و دوامدار غرب جاي خود را به بينظير دختر بهوتو داد واين زن فريب خورده در حالي كشته شد كه گارد نيرومند امنيتي اورا بد رقه ميكرد و دور پيش او كس ديگر صدمه نديد فقط او . شوهر اين زن كه زنداني جنائي شمرده ميشد زرداري نام زير حمايت فوج و غرب به حكمراني رسيد.

در تاريخ اين كشور اولين بار اداره ملكي تا اخرين روز دوره قانوني دوام اورد اگر چه فوج غلغله هاي فراوان را در رابطه به اختلاص و فساد مالي او حزبش و حزب نواز شريف ودختر و برادر و خانواده اش به راه انداختند ولي مهلت حاكميت او تكميل شد و انگاه نوبت باز به نواز شريف رسيد كه او هم پس از دو سال به جرم فساد مالي به استعفي مجبور گرديد راندن او را از صدارت تلاش هماهنگ ارتش و قضا مهيا كرد و با بر پايي انتخابات پر از خدعه و ساختگي كه كاملا زير اداره فوج اجرا گرديد حزب تازه نفس عمران خان كركت باز بر اريكه اي قدرت دست يافت. هيچ اشتراك كننده انتخابات هيچگاه بر نتيجه ان قناعت نداشته اند هميشه در ان نيرنگ و تقلب حاكم بوده هم برنده به سهم خويش راضي نبود و هم بازنده.

تمام طرفها به مداخله فوج متفقا اعتراض داشتند ولي چون تاج بخش فوج است بلاخره مجبورا خاموش نشستند مدعيان همه تهديد شدند كه به جرم خيانت و غداري و اختلاص به زندان خواهند رفت و از ترس كسي جز چند مظاهره كه سركوب شد به اعتراض ادامه نداد.

اينك ناتواني اداره عمران از لحاظ اقتصادي و پراگندگي صفوف و دلسردي غرب به مؤتلف قديمي و پايان اشغال ناتو در افغانستان و… روز به روز هم غرب وهم ارتش مزدور غرب در پاكستان دست محكم حمايت را از عمران دور ميكنند احزاب و گروه هاي دسيسه باز وحقه باز و كهنه كار سرگرمِ برانداختن عمران از كرسي صدارت گرديدند شواهد بسيار موثق در دست نيست كه فوج چه نقشي خواهد داشت آيا باز داور غائب ولي فيصله كن خواهد بود يا اينكه فرمان ديگري از فرمان روايان اصلي خود دريافت كرده اند . به هر حال عمران براي جلوگيري از سقوط بي بازگشت مثل بازيگر ماهر بازي را با حيله سپورتي قبل از باخت به دور بعدي كه همانا مراجعه به اراي عامه است انتقال داد و از شكست نجات حاصل كرد. عمران نيز عوام فريب و دماگوگ ماهر است همه زاغان يك خيل اند . سخنان عوام پسند و تند مثل اينكه ما برده غرب نيستيم و مسلمان هستيم و ازادي ما ارزشمند تر از هر چيز است وغيره و نزديكي با روس وچين بدون اجازه امريكا بلاخره اداره بايدن را مجبور كرد كه خليلزاد شياد و ماهر را به نزد ريس فوج بفرستد تا قبضه و ريسمان حكومت عمران را بكشد و از تندي او بكاهند.

عمران بسيار آرزو دارد بر نقش پاي اردگان تركي قدم ماند نه شود كه از كنترول برون شود. هم عمران خواب پريشان ميبيند وهم امريكا بيشتر ترسيده است .
تاحال غرب با لطائف الحيل به كمك فوج دست پرورده پاكستان را در مدار و محور خود نگاه داشته است ولي اوضاع سراسيمه و انفجاري است.

جنبش طالبان پاكستان كه شديدا سركوب شده بود امروز و فردا در شرف احيا است و نيز بلوجها سخت خشمگين و اشفته اند . ديده شود الله حوادث را چگونه و به كدام سو سمت ميدهد.

پاكستان را كه امروز ميبينيد محصول هفت ونيم دهه فدراليسم است!
روسها در چهارونيم دهه قبل و امريكا طَي بيست سال پيوسته تلاش داشتند كه تخم نفاق و اختلاف را زير نام جمهوري ديموكراتيك و جمهوري اسلامي و فدراليسم و به خصوص پلوراليسم سياسي و تعدد احزاب و ازادي دروغين بيان و فكر وحقوق زنان و بشر و ده ها سخن و شعار عوام پسند و دل ربا و فريبا ، ميان مردم مظلوم و محكوم و محروم افغانستان بكارند و كشور مارا لانه و اشيانه دسائس و فتنه اقوام عليه يكديگر بسازد . در عراق و لبيا و سودان و مالي و سوريه و همين پاكستان و تونس … موفق شدند ولي به إذن الله و به قيمت خون دو نيم مليون كشته شهيد و دو مليون معيوب طاقت هاي جنگ افگن و شر افرين نتوانستند كشور افغان را تا هنوز با وجود تمام حيل به دام فتنه باندازند . بلي كشور در استانه سقوط بار بار قرار گرفت ولي الله و دسته اي متعهد و غازي وطن مارا نجات داد.

اي اناني كه هنوز خواب پريشان جمهوريت و انتخابات و فدراليسم و پلوراليسم و احزاب چپ و راست را ميبينيد از خواب بيدار شويد كشور نجات يافته و با خواهشات و هوسهاي بيهوده مردم مارا باز در مدار ازمايشهاي كشورهاي منطقه و فرامنطقه و ارزشهاي ناچيز و مضر انها قرار ندهيد . لطفا حوادث سياسي تمام كشورهاي شرقي راكه دموكراسي و ليبراليسم را و پلوراليسم را تجربه كرده اند ورق بزنيد تا خود دريابيد كه راهي راكه غرب براي ما انتخاب كرده و يا جبرا مارا به ان ميكشاند جز به ويراني و وابستگي و غلامي ابدي نمي رساند.

اللهم انا نستعينك و نشكرك

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest

2 Comments
زړو
نویو ډیرو خوښو شویو
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
Toail

Excellent observation.

عبدالله مجید وردک

کاملآ منطقی و بجا فرمودید ، پاکستانی ها به ارمان یک پاک ستان از بدو تأسیس آن سالهاست منتظر اند ، غربی ها یک چتلستان ساخته اند !

Back to top button
2
0
ستاسو نظر مونږ ته دقدر وړ دی، راسره شریک یې کړئx