نظــر

حجاب/ سربڼ

عبدالغفار سربڼ

اینک یک اقدام از جانب امارت اسلامی در مورد پوشش اسلامی سر دست گرفته شده است كه اصولا پس از خود كامگي هاي چهل سال اخير كه مردان وزنان افغان از ارزشهاي ديني و مردمي كاملا بيگانه شده بودند يك گام نيك پنداشته ميشود. بلي حجاب در كشور ما پيشينه تنها اسلامي ندارد بلكه جز فرهنگ قديمي اين خاك است.

رو پوشي زنان افغان از مرد بيگانه تا امروز در تمام قريه ها عام است سر پوشي نيز.
هنگاميكه فيصله امارت را امروز خبر شدم و توضيحات مقامات را شنيدم خيلي افسرده گرديدم . زيرا تشريح و ضرورت اين اقدام خيلي سرسري و كم اهميت صورت گرفته است ، در كشوري كه بيست سال روس و بيست سال امريكا بي حجابي را تشويق و رواج داده باشد اين چند سخن تصادفي و نه چندان علمي بسيار ناچيز شمرده ميشود . شخص وزير شايد عالم نيك باشد ولي معلم موفق و سخن گوي فصيح نيست. براي اجراي اين اقدام بايد وزارت حج و اوقاف و تمام علما حد اقل يك سال تبليغ و ترويج اسلامي و ثقافتي را پيش ببرند.

تاكيد بر رعايت حجاب از طرف مرد وزن لازمي گردد مرد فريضه نفساني خود را اجرا كند اين فيصله بايد بر هردو طبقه چه مرد وچه زن تطبيق گردد هريك در اجراي احكام قراني سهم خودرا به دوش بگيرند . مرد اگر پرده دار نباشد پرده داري زن نيم كاره ميماند. بناا فيصله بايد با ضميمه ديگر تكميل گردد.
زنها در دهات چادري يا برقه را نميشناند بلكه چادر بسيار بزرگ كه تمام بدن اورا از سر تا پا ميپوشاند بر سر دارد.

برقه و چادري هنگامي بر سر ميشود كه زنها به كابل يا شهر ها سفر ميكنند يعني برقه حجاب شهري است و در ده رواج نداردو قسما مدرن شمرده ميشود. . در عرب هم حجاب فيشني وقيمتي كه دو چشم از ان هويداست ولي گاه چسب و تنگ و گاه زري كه بيننده را جلب ميكند در شهر هاي عرب و اكنون حتي غرب مود شده است در حاليكه خارج از شهر ها رو پوش وسر پوش عنعنوي رواج دارد.

پس مرام و مراد از حجاب اسلامي اينست كه اعضاي زينتي زنان و نيز مردان سبب گمراهي و اغواي ديگران يا نامحرمان نگردد . امارت اسلامي در نظر ندارد براي كسي پوشيدن چادري و دولاق و كدام لباس معين را جبرا مقرر كند ولي مامور و مسول است كه از گمراه شدن مردم جلوگيري كند.

اگاهي واطلاع مردم و مسلمانان از لفظ حجاب خيلي سطحي ، ظاهري، ساده لوحانه است، فكر كنم اين لفظ بزرگتر از آنست كه مردم انرا تعريف وتعبير ميكنند . دو نكته در معني ان به ذهن من خطور كرده است يكي اينكه حتي الوسع چشم را از حرام وناپاك دور نگهداشته شود واز ناروا پرده داري گردد.

دو ديگر اينكه كساني اند كه چشمان بي حجاب دارند. و بيحيايي جزءفطرت و تربيت او شده است،يعني روي جذاب ،زيبايي ،كاميابي ،ناكامي وخلاصه هرانچه مورد كنجكاوي بهره جويانه صاحبان اين چشمان حريص وشهوتران واقع ميگردد ،بايد از انها پوشانده شوند زيرا نا راحت كننده است واز نظر حقوق أساسي نقض حريم خصوصي فرد دانسته ميشود.
از همين رو خانه ها را با پرده هاي گران قيمت مي پوشانند تا هركس وناكس از درون ان اگاه نگردند .

وَيَا كسي لخت مادر زاد در شهر گشت وگذار نمي كند زيرا اين لباس يا پوشاكه است كه ادم را از يكديگر تفكيك ظاهري مي بخشد ،و نيز هويت أدميت ميبخشد ورنه فرق حيوان وانسان فقط با پوشاكه و سخن وري ممكن است و بس وبدون حجاب يعني بي پوشاكه همه ازهمديگر آنقدر تفاوت ندارند.

اگر چه لباس را امروز وسيله زيبايي ساخته اند يعني مليونها برش و مودل و مود وفيشن در جهان ايجاد گرديده كه جاي برهنگي را اكنون نيمه عرياني و نيمه برهنگي گرفته است ولي بايد دانست كه اهميت اصلي پوشاكه تنها زيبايي نيست بلكه زير لباس بسياري ادم ها مرد وزن عيب و كجي نازيبايي بدن را هم مي پوشانندو براي نجات از گرمي و سردي نيز بكار ميرود …

دين مبين اسلام از مفهوم حجاب تعريف وسيع و حقيقي نموده است: اينكه مرد و زن هنگام روبرو شدن با اندام هاي كه نامحرم و عورت پنداشته ميشوند بايد پس از يكبار ديدن چشمان را به زير افگنده و دوباره نگاه نكنند مراد همين پرده داري چشمان است.

مرد وزن اگر از فطرت و خصلت غيبي و پنهاني همديگر اگاهي كافي ميداشتند واز غوغا و شوري كه اندام هاي شان در نفس و روح همديگر برپا ميكنند خبر مي گشتند شايد جرات نمي كردند به نمايش زينت ها و زيبايي هاي بدني خويش بپردازند ،مهمتر از ين اگر زنها از روح توفاني وفتنه ونفس اغواگر و أغواشده مردان خبر ميداشت شايد خودرا از ترس تجاوز و دستبرد در قلعه اي بلند محصون ميكرد ولي اسلام حجاب را براي مردان و زنان با علم بر فطرت ذاتي و بيولوژي هركدام واجب نموده است.

نظام اسلامي مردان محصن و زنان محصن را ميپروراند نه ادم هاي خود نماي و خرامان و خودپسند را.
فقط مردم جاهل كه در عرب و عجم فراوان اند گمان ميكنند كه حجاب فقط بر زنان واجب است و مردان به ان پابند نيستند . اسلام حجاب را بر هردو واجب ساخته است: مرد وزن از ديدن عورت بيگانه يعني نا محرم نهي شده اند . اينست تعريف حقيقي حجاب . سر پوشيدن و روپوشيدن و بدن پوشيدن و خلاصه پرده داري فقط براي همين مقصد بكار گرفته ميشود. هدف جلوگيري از گمراه گرديدن ادم هاست وبس. نفس مرد وزن نبايد در نتيجه نماياندن اندام هاي عوره به دام هوسهاي مهلك و ناجايز بيافتد و واضح است كه ابليس نيز براي أغوا در كمين و بر سر راه نشسته.

اشاره كوچك ديگر اينكه اگر خواهري خيلي خوش صورت در اداره اي در مقام اول به سمت رئيسه وظيفه داشته باشد مرداني كه از وي فرمان مي گيرند درتماس روز مره با كنجكاوي فطري اول چيزي كه به فكر شان مي رسد واول چيزي كه مي جويند اندام هاي ان رئيسه ونه رئيس بودن وصلاحيت اداري ان زن است. شايد گفته شود كه اين عام نيست ولي نبودن انرا كس إنكار كرده نميتواند ازين چشمها حجاب گرفتن كمتر ضرر دارد ،زيرا قانون هم وضع وأجرا ميشود براي انكه جرم سر نزند.
كاش بتوانم پيام خودرا براي برادران و خواهران ومادران ودختران وهمه زنان، با ادب فراوان برسانم.

شعر را به خواهران افغان هديه ميكنم!
و از نيك خواهان امارت اسلامي اميد دارم ؛تبصره بالا را به وزارت امر بالمعروف ونهي عن المنكر و اوقاف بفرستيد!

حجاب
زن هاي با حجاب گلهاي باورند
از فيض اين شرف محبوب داورند

ايستاده چون پلنگ با پنجه هاي چنگ
در جنك هر بلا اكثر دلاورند

انگونه باوفا كز سر گذشته اند
دلبر چو همسرند همدم چو مادرند

اول رسند زراه هنگام رنج وغم
در سوگ هر عزيز مارا برادرند

ليكن:
هر مرد با حيّا بالد به نام و ننگ
ديگر زنان دهر اورا چو خواهرند

ولي افسوس:
يك عده زين ميان دل مي برند هدر
چون گلرخان مست مزدور كافرند

برتن كنند لباس كم ذوق وبد نما
ارباب اين گروه تن را چو چاكرند

چربو كنند نثار باگوشت و پوست وخون
با اين لباس تنگ دردين اذرند

تا تن نشان دهند مانند به سان دد
در ديده اي قصاب گويا جناورند

در پيش روي خلق پرخنده بگذرند
با عالم نشاط درغم شناورند

مردم به ملك غرب چيزي به تن نه داشت
اين كرته و إيزار محصول خاورند

خلقت درين زمين بهتر ز زن نه زاد
ليكن به دين فساد با شر”خَر ” برابرند

عبدالغفارِ زار ، چشمت ببند به صدق
كاين طالبان عيش كم خون ولاغرند

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest

1 Comment
زړو
نویو ډیرو خوښو شویو
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
حیاء غزل

‏طالب ستا د عزت لوټمار نده!
طالب تاته شل کاله غربي رسنیو او ډیموکراتیک خیلو نظریو خاوندانو ستا د عزت لوټمار معرفي کړی ده!
خو حقیقت داسې ده چې؛
 طالب تاته هغه عزت در کړی ده چې نبیانو او صحابه کرا مو خپلو میرمنو او خویندو ته ور کړی و.
💝
‎#حجاب_زمونږ_عزت_ده

Back to top button
1
0
ستاسو نظر مونږ ته دقدر وړ دی، راسره شریک یې کړئx