دیني، سیرت او تاریخ

د سيکولريزم لنډه پېژندنه – دوهمه برخـه

لیکوال : فاروق قریشي .

د سيکولريزم په رد شرعي دلائل*:

*لـمړی دليـل* :
الله ﷻ فرمايې :
{{ *أٙلٙمْ تٙعْلٙمْ أٙن اللهٙ لٙهُ مُلْکُ السٙمواتِ وٙ الْأرْض* ِ}} . سورةُ البقرة: 107 آية

*ژبـاړه* : { ای محمد! ﷺ آيا ته نه پوهېږې چې پادشاهي د اسمانونو او ځمکې د الله ﷺده.}

کله چې د اسمانونو او ځمکې پادشاهي د الله ﷻ ده يعنې الله ﷻ د زمکې ، اسمانونو او د ټولو مخلوقاتو پادشاه دی.
نو اوس
_پادشاه چا ته وايې؟_

پادشاه هغه چا ته وايې چې حکم او امر يې په هغه ساحه کې چلېږي ( نافذ کېږي ) چېرته چې دی پادشاه وي،
نو الله ﷻ د اسمانونو او زمکې پادشاه دی نو اوس به په اسمانونو او زمکه کې د الله ﷻ حکم او قانون چلېږي ځکه الله ﷻ د زمکې او اسمانونو پادشاه دی.

*تبصره* : په دې آيت شريف سره د سيکولريزم نظريۀ کاملا رد شوه ځکه سيکولريزم وايې:
الله ﷻ زمکې سره کار نلري ( په زمکه به د انسانانو قانون چلېږي نه د الله ﷻ) .

✅ *دوهـم دليـل*:
الله ﷻ فرمايې:
{{ *وٙ لٙمْ يٙکُنْ لٙهُ شٙـرِيْکٌ فِي الْمُلْکِ* }}. سورةُ الإسراءِ: 111 آية
*ژبـاړه* : { د الله ﷻ سره په پادشاهۍ کې هېڅوک شريک نشته.}
يعني په اسمانونو او زمکي به يواځې او يواځې د الله ﷻ قانون ( شريعت محمدې ) چلېږي.

*تبصره* : په دغه آيت شریف سره دريمه ډله سيکولرانو نظر رد شو ځکه دوئ د الله ﷻ سره په حاکميت کې ځان شريک ګڼي .

دريـم دليـل*:
الله ﷻ فرمايې :
{{ *للهِ الأٙمْرُ مِنْ قٙبْلُ وٙ مِنْ بٙعْدُ* }}. سورةُ الرُوم: 4 آية
*ژبـاړه* : { حکم د الله ﷻ لره دی د هر څه نه مخکې او وروسته .}
يعنې په انسانانو‎، اسمانونو ، زمکې او بل آخره په ټولو مخلوقات باندې به يواځې او يواځې د الله ﷻ قانون چلېږي او بل هېچا قانون به نه پرې چلېږي او نه به هم پکې منل کېږي.

*تبصره* : په دې آيت شریف سره هم د سيکولريزم نظريۀ رد شوه.
څـلورم دليـل* :
الله ﷻ فرمايې:
{{ *لـٙهُ مُلْکُ السمواتِ وٙ الْأٙرْضِ ثٙم إلٙيهِ تُرْجٙعُ الْأُمُوْرُ* }}. سورة الزُمُر 44 آية

*ژبـاړه* : { د الله ﷻ لره پادشاهي د اسمانونو او ځمکې ده او ټول امور الله ﷻ ته ور ګرځي.}

ددې آيت شریف نه هم ورته مسئله معلومېږي چې پادشاهي يواځې دالله ﷻ ده.

– تبصره : په دې آيت شريف سره هم سکولريزم نظریهء کاملا رد کېږي .

*پنـځـم دليـل*:
الله ﷻ فرمايې:
{{ *اِنِ الْحُکْمٙ إِلا للهِ أٙمٙرٙ أٙلٙا تٙعْبُدُوْا إِلٙا إياه* ُ}}. سورة يوسف: 40 آية
*ژبـاړه*: { حکم ندی مګر يواځې د الله ﷻ لره دی او الله ﷻ حکم کړی چې غير د الله ﷻ نه د بل هېچا عبادت مکوئ.}

_عبادت څه ته وايې؟_

*عبادت* نه يواځې مراد لمونځ ، روژه، زکات ، حج ، نفليات او صدقات ندی بلکې ټول ژوند چارې د الله ﷻ قانون مطابق پرمخ وړلو ته عبادت وايې.

يعنې په حکومت، سياست ‎، ډيپلوماسي وغيره….
کې به د الله ﷻ قانون چلېږي ( نافذ ) کېږي.

*تبصره* : دې آيت شريف سره هم د سيکولريزم پليته نظريۀ رد شوه.

*شپـږم دليـل*:
الله ﷻ فرمايې:
{{ *إِن الْحُکْمٙ إلٙا للهِ عٙليهِ تٙوٙکٙلْتُ* }}. سورة يوسف: 67 آية
*ژبـاړه* : { حکم او فيصله نده مګر يواځې د الله ﷻ لره ده او په هغه ( الله ) مې توکل کړی دی.}

ددې آيت شريف نه هم ورته مسئله څرګندېږي چې حکم او قانون يواځې د الله ﷻ لره دی.

*تبصره* : په دې آيت شريف سره هم سيکولريزم نظریهء رد شوه.

*اووـم دليـل*:
الله ﷻ فرمايې:
{{ *وٙمٙا اخْتٙلفْتُمْ فِيْهِ مِنْ شٙيْءٍ فٙحُکْمُهُ اِلٙی اللهِ* }}. سورة الشوری: 10 آية

*ژبـاړه*: { او په هر هغه څه کې چې تاسو اختلاف وکړو نو ددغه ( اختلاف ) فيصله او حکم د الله ﷻ لره دی ( فيصله به يې الله ﷻ کوي) }.
يعنې اقتصادي، سياستي، حکومتي ډيپلوماټیکې وغيره… د ژوند چارې به د الله ﷻ قانون ( شريعت محمدي ) په رڼا کې مخته وړل کېږي.

*تبصره* : د سيکولريزم نظريه په دغه آيت شريف سره هم رد شوه.

*اتـم دليـل* :
الله ﷻ فرمايې:
{{ *أفٙحُکْمُ الجٙاهِلِيةِ يٙبْغُوْنٙ* }}.
سورة المائدة : 50 آية
*ژبـاړه*: { آيا دوئ د جاهليت زمانې حکم او فيصله غواړي؟ }

_جاهليت څه ته وايې؟_

*جاهليت* يواځې د پيغمبر
ﷺ نه مخکې زمانې ته نه وايې بلکې علماء وايې: هر هغه قانون چې د الله ﷻ قانون ( شريعت محمدي ) مخالف وي هغه جاهليت دی.

*تبصره* : سيکولريزم په ښکاره توګه د الله ﷻ کلام ( قرآن کريم ) او احاديث النبويه وو خلاف دی،
نو د جاهليت تعريف په رڼا کې ویلای شو چې سيکولريزم جاهليت دی او پدې کې هېڅ شک هم نشته.

*نهـم دليـل* :
الله ﷻ فرمايې:
{{ *وٙ مٙنْ لٙمْ يٙحْکُمْ بِمٙا أٙنٙزٙلٙ اللهُ فٙأولئِکٙ هُمُ الْکٙافِرُوْنٙ* }}. سورة المائده: 44 آية
*ژبـاړه* : { هر هغه څوک چې په هغه څه چې الله ﷻ نازل کړي ( قرآنکريم ) فيصله ونکړي نو هغوئ کافران دي.}

همدارنګه په يو بل آيت شريف کې د ( *کافرُون* ) پر ځای ( *ظالِمون* ) کليمه راغلې او بل ځای کې
( *فاسِقون* ) کليمه راغلې
ددو دريو کليمو ( *کافرون ، فاسقون ، ظالمون* ) په تفسير کې علما وايې:
مراد ترېنه ( *کافرون* ) کليمه ده، په هغه وخت کې چې د الله ﷻ په حکم او قانون فيصله نه کېږي.

*تبصره* : سيکولران بېخي د الله ﷻ حاکميت نه انکار کوي،او الله قانون له سره نه مني.

نو ددې آيت شريف نه په څرګنده معلومېږي چې څوک د الله ﷻ حاکميت نه مني هغه کافر بلل کېږي.

نو د اسلامي نړۍ سيکولران چې هر څومره ځانته مسلمانان هم ووايې هغوئ مسلمانان نه بلل کېږي ځکه دوئ د الله ﷻ حاکميت نه انکار کړی ، د الله ﷻ نه يې د حاکميت صفت سلب کړی او يا خو ځان ورسره په حاکميت کې شريک بولي په داسې حالکې چې هېڅوک د الله ﷻ سره په حاکميت کې نشي شريک کېدلای.

*لسـم دليـل*:
الله ﷻ فرمايې:
{{ *وٙ مٙا خٙلْقْتُ الْجِن وٙ الإنْسٙ إلٙا لِيٙعْبُدُوْنٙ* }}. سورة الذاريات: 56 آية
*ژبـاړه* : { ما پيريان او انسانان ندي پيدا کړي مګر دخپل عبادت لپاره مې پيداکړي.}
مخکې مې واضح کړه چې عبادت نه مراد د ژوند ټولې چارې دالهي قانون سره برابرول دي يواځې لمونځ او روژه عبادت ندي.

*تبصره* : سيکولران د خپل ژوند او حکومتي چارې د تشريعي ( د خپل ځان نه جوړ شوي ) قانون مطابق مخته وړي چې دا کفر دی.

*يـولـسم دليـل*:
الله ﷻ فرمايې:
{{ *قُلْ اِن صٙلٙاتِيْ وٙ نُسُکِيْ وٙ مٙحْيٙايٙ وٙ مٙـمٙاتِي للهِ رٙبُ العٙالِمِيْنٙ* }}.
سورة الانعام: 162 آية
ژباړه: { ووايه ای محمده! ﷺ چې زما لمونځ ، ديني مناسک، زما ژوند او زما مرګ د عالمينو پالونکي لره دي.}

يعنې په سياست ، نظام
( حکومت ) ، ډيپلوماسي او د ژوند په ټولې چارو کې به د الله ﷻ قانون چلېږي او د الله ﷻ قانون مطابق به مخته وړل کېږي.
داسې نه چې ځينو کې به دالله ﷻ قانون چلېږي او ځينو کې بیا د خلکو ،
بلکې په ټولو امورو او چارو کې به دالله ﷻ قانون چلېږي او د الله ﷻ قانون موافق به سرته رسول کېږي.

اللهﷻ د انسانو په قانون تر ټولو ښه پو هېږي،
د الله ﷻ قانون تر ټولو قوانينو غوره قانون دی ،
چې د انسانانو دنياوي او اخروي مصالح او ګټي په کې نغښتې دي.

الله ﷻ فرمايې:
{{ *أٙلـا يٙعـْلٙم مٙن خـٙلـٙقٙ وٙهُـوٙ الْلٙـطِيْفُ الْخـٙبِيْرُ* }}.

*ژبـاړه* : { آيا هغه ذات په خپل مخلوق نه پوهېږي چې خالق دی‎، ډېر باريکه او په هر څه ښه خبر او پوه دی ؟
( بلکې هغه ذات په هر څه تر ټولو ښه پوهېږي) .

نو الله ﷻ په هر څه تر ټولو ښه پوه او خبر دی.

*يـادونـه* : سيکولريزم د ډيموکراسۍ لپاره د زړه حيثيت لري يعنې کله چې زړه نوي نو ذوي الروح جسم
( روح ولا جسم ) ژوندی نشي پاتې کېدلای همدارنګه هر ځای کې چې ډيموکراسي وي هلته به سکولريزم هم وي ځکه د ډيموکراسۍ غير د خپل زړه ( سيکولريزم ) نه ژوندۍ نشي پاتې کيدلای.

د سیکولریزم په رد عقلي دلائل په دریمه برخه کې…..

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
Back to top button
0
ستاسو نظر مونږ ته دقدر وړ دی، راسره شریک یې کړئx