نظــر

فساد خشن در ایران

iranاینبار فسادی را مورد بحث قرار میدهیم که کتله های وسیع مردم درمنطقه شرق میانه از ان متاثر گردیده است.

به شما بهتر معلوم که فساد ابعاد گسترده و انواع مختلفی دارد ولی نهایت همه  ان به امور مالی برمیگردد. فسادی که در افغانستان جریان دارد ملت افغان از ان متاثر میگردد اما فسادی که در ایران به وقوع پیوسته شکل خشنتری از انواع فساد را تشکیل میدهد . به این معنی که از ان نه تنها ملت ایران متاثر گردیده بلکه ملتهای همجوار یا شرق میانه نیزاز ان متاثر گردیده است .

آن فساد مسابقات تسلیحاتی جدیدی است که دامن شرق میانه را روز تا روز فرا میگیرد. ازمایشهای پیهم راکتی و تهدید به بستن تنگی هرمز ،که دو بر سه صادرات نفت جهان ازان طریق صورت میگیرد ازطرف ایران، کشورهای شرق میانه را در یک تهدید قریب الوقوع قرار داده اند و ناگزیر شده اند مبالغ هنگفتی را که باید در راه بلند بردن سطح زنده گی مردم خویش بکار میبست در خرید اسلحه تدافعی و یا اسلحه بل مثل به مصرف میرساند . این ایران است که بازار فروش سلاحهای مدرن غرب را گرم ساخت و فشار انرا باید ملتهای مسلمان شرق میانه به دوش کشند.

بنا بر تهدیدات دولت ایران ،سعودی مجور شد تا هشتاد وسه پروند طیارات (ایف 15،84   )   را به شمول مدرنیزه شدن طیارات قبلی سعودی به مبلغ ( سی ملیارد )  دالر از امریکا خریداری نماید. ونیز امارات متحده مجبور شدند برای رفع خطرات ناشی از راکتهای ایران با امریکا در مورد خریداری دستگاههای مدرن دفع راکتهای ایران وارد مذاکره شوند . طوریکه مشاهده میشود این ابتدای مسابقات تسلیحاتی در شرق میانه است بعید نیست که کشورهای دیگر عربی برای دفاع از سرزمین و منافع خویش تا حد توان خویش به قدامات مشابه دست زنند.

اکنون ملاحظه گردد که چنین ماجراجوئیهای دولت ایران چی خدمتی را به ملت ایران و چی کارهای را به ملتهای مسلمان عرب انجام داده ومیدهد؟ اگردقیق مطالعه شود ملیاردها دالر مسلمانان عرب را به کیسه امریکا سرازیر مینماید پولیکه در راه رفع عقب مانی های مسلمانان عرب باید به مصرف میرسید و در بلند رفتن سطح زنده گی این ملتها باید از ان استفاده بعمل می امد اکنون صرف مسابقات تسلیحاتی میگردد.

از جانبی هم در حالیکه در اثر سیاست هجمونی دولت ایران ،روز تاروز تعزیرات شدید و شدیدتری بالای انکشور وضع میگردد که تمام خسارات وفشار انرا ملت ایران باید بدوش کشند ، عایدات منابع سرشار انکشور که در خدمت مردم ان باید بکار میرفت وقف نظامیگری و اهداف برتری طلبانه مشت محدودی از حکومت کننده های مریض ان دولت گردیده است . ایا فساد بزرگتر ازین در جهان مشاهده شده است؟ فسادیکه مفاد ان به جیبهای انحصارگران امریکایی میریزند ، وخساره و فشار انرا مسلمانان عرب و ایران متحمل میشوند. بی خبر از انکه فساد پیشگان مورد نفرت خداوند متعال اند.

فاسد ترین کشور جهان که خدمات اقتصادی بیشتری را به غرب انجام میدهد ایران است . انان هستند که از جیبهای فرد فرد مسلمانان منطقه پول را میکشند و تحت عنوان  خطر ایران و مسایل دفاعی و تسلیحاتی به جیبهای امریکائیان میریزاند.

عایدات سرشار و خزائین مملو را تنها رهبری سالم و با احساس در راه رفاه عامه مورد استفاده قرار داده میتواند نه لومپینان و سیاست بازان خود خواه و جاطلب.

دولت ایران است که منافع ملت ایران را قربانی اهداف هجمونی  خویش نموده هر روز در پی ایجاد تخریشهای جدید ، منازعات جدید و ماجراجوئیهای جدید برمی اید .ملتهای افغان ، بحرین، عراق، سعودی ، کویت و قطر و سایر ملل منطقه هیچگاه مداخلات  مرئی و نامرئی دولت ایران را فراموش نخواهند کرد . و این دشمنی ملل منطقه را برای ایرانیان خامنهً و احمدی نژاد به ارمغان اورده است.

از طرف دیگر امریکا هم به نوبه خود ظلمی را بر ملتهای عرب روا داشته است. به این معنی که حمله امریکا بر عراق و ازهم پاشیدن شیرازه دولتی عراق ، سبب شد که دروازه تجاوز ایران بر رخ اعراب بازگردد. صدام با القاعده ارتباط نداشت ، تروریستها را صادر نمی نمود وسلاحهای شیمیایی هم نداشت ، در عوض یگانه قدرت عربی بود که جلو تحرکات ایران را بطرف عرب گرفته بود و مدافع اصلی منافع کشورهای کوچک خلیج تلقی میگردید. اعراب اگر به صدام حسین باج میپرداخت هم به همین منظور بود . چنانچه غرب هم به همین منظور کمکهای با عراق نموده بود.

اگرمناسبات و عملکرد دولت ایران را در برابر افغانستان مورد مطالعه قرار دهیم ،ایران در طول تاریخ دوستی افغانان را به  دشمنی پاسخ گفته است . هرگاهی که افغانستان را در مشکل داخلی مشاهده نموده کوشیده است با دامن زدن بر افروختن اتش در میان ملت مسلمان و همجوار خویش عمق اختلافات را بیشتر نماید   . شما به یاد دارید که در زمان حاکمیت طالبان دشمنی و تنیش انان با طالبان با کشتن یازده دیپلومات ایرانی در ولایت مزار به اوج خود رسید تا سرحدیکه قریب  بود جنگ میان افغانستان و ایران به وقوع بپیوندد. اما امروز به همان طالبان و حزب اسلامی سلاح و مهمات برای مشتعل نگاهداشتن اتش جنگ در کشور ما فراهم مینماید.

ملت افغان شاهد انست که در زمستانهای سرد و تابستانهای داغ مهاجرین مارا به بسیار شکل فجیع از کشور رانده اند. حتی اعضای فامیلها را ازهم جدا ساخته اند.

به لت وکوب و ربودن پول و هستی این مهاجرین ،   خلاف تمامی موازین جهانی

و بشری و علل الخصوص اسلامی انانرا رد مرز کرده اند. صدها افغان مظلوم را به اعدامگاه جهنمین خویش سپرده و گاهی هم در بدل اعاده اجساد انان به فامیلهای شان مبالغی اخذ کرده اند. ایا چنین مظالم را انگلیسها، روسها و امریکائیها در برابر ملت ما انجام داده اند؟

نمیخواهم به عقب برگردم ورنه ما بیاد داریم که در زمان سلطنت زمانشاه   بار ها  ایران در همکاری با انگلیسها توطئه های منظمی را علیه حاکمیت افغا نستان سازماندهی مینمود  .

مسئله بسیار مهم دیگری انست که اکثریت پناهنده گان افغانی  که از ایران به کشور بر میگردند معتاد به تریاک و هیروئین هستند. همه مزدورکار و بدون تحصیل بوده اند .زمینه تحصیل برای مهاجرین افغان در ایران بطور عام مساعد نگردیده است. اطفال مارا به مزدوری و کارهای شاقه گماشته اند. توهین و تجاوز به مهاجرین افغان از برنامه های اصلی ان دولت بوده است.

با انکه با تاسف همسایه دیگر ما پاکستان نیز در طول تاریخ نیت خوبی به افغانستان نداشته است و همیشه کوشیده است به شکلی از اشکال مداخلات خویش را در امور افغانستان ادامه دهد . علل الخصوص در صدور القاعده و تروریزم و استفاده ازبندر تجارتی منحیث یک حربه ،اما ازین حقیقت هم چشم پوشی شده نمیتواند که اکثریت جوانان مهاجر ما که از پاکستان برگشته اند حد اقل انگلیسی دان هستند برعلاوه انکه  ما نمونه های زیادی از داکتر،انجینر و لیسانسهای سایر رشتها را در چوکات دولتی و غیردولتی از پاکستان داریم.بدین ترتیب زمینه تحصیلات و حتی داشتن ملکیتها برای مهاجرین افغان در پاکستان مساعد بود واست.

هیچگاهی خروج اجباری مهاجرین از پاکستان  مشاهده نشده است.اعتیاد مهاجرین

افغان به مواد مخدر در پاکستان ملاحظه نه شده است . در حالیکه اگر تنها در کابل دیده شود، تمامی معتادین و مریضانیکه در مرکز فرهنگی اسبق شوروی در دهمزنگ و تحت پل دریای کابل در پل سوخته و سایر محلات مرکزی هیروئین کشها دیده شود مهاجرین برگشته از ایران در ان لجنزارهای  بدبختی دست و پا میزند . واین در حالی است که هیروئین هیچگاهی در کشور ما مروج نبوده و حتی انرا کسی نمی شناخت.

با توجه به بررسیهای فوق دولت ایران نه تنها دشمن ملتهای مسلمان  ایران و افغانستان بوده بلکه در دشمنی با سایر ملل مسلمان عرب ،پیشتاز میباشد. در خالی نمودن جیبهای مسلمانان و پر کردن کیسه های غربیها تحت عنوان خرید سلاحهای دفاعی خدماتی زیادی را به غرب انجام داده است. میخواهد با شعارهای میان تهی در برابر اسرائیل و امریکا مسلمانان جهان و علل الخصوص فلسطینیها  را  اغفال نماید وضربات مهلک اقتصادی را بنام خرید سلاح بر انان تحمیل نماید.

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
Back to top button
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x