داولسي جرګې دمشر ټاکلو انتخابات بیا بې نتیجې شول

ددو مخکښو نوماندانو لپاره رایه اچونه ترسره شوه خو بیاهم یوه ټاکلي نصاب چې ۱۱۴ تعین شوي وو پوره نکړ .

محمد داود کلکاني ۹۱ او شکریه بارکزي ۵۳ رایې واخیستي.

۵۶رایې سپینې او ۲۶ هم باطل اعلان شوي

مشر بیاهم ونه ټاکل شو دجرګې موقت رئیس اعلان وکړ چې زموږ غونډه به ادامه لری او س دلمانځه لپاره یو ساعت غونډه رخصت ده.

داسی معلومیږی چې دجرګې لانجمن رئیس به نن بیاهم ونه ټاکل شي.

احمد بریال