نظــر

7 و 8 ثور روزهای نا فراموش شدنی است

نویسنده: فریداحمد یوسفزی

افغانستان کشوری است کوهستانی که زمانی به چهاراهی تمدن جهان موسوم بود و امروز نقطه عطف شرق و غرب است این کشور در ازمنه مختلف تاریخ مورد هجوم قدرتهای بزرگ جهان قرار گرفته و کشورهای جهان برای تسخیر این سرزمین سعی کردند و هنوز هم تلاش دارند؛ اما با آنکه از نگاه اقتصادی، نظامی و سیاسی به پخته گی نرسیده و در مرحله تکاملی قرار دارد؛ اما شهامت، غیرت و عقیده راسخی که این ملت دارد توانسته است که امپراتوری های بزرگ جهان را درین سرزمین به خاک یکسان کند و نام گورستان امپراتوری های بزرگ جهان هم در گذشته و هم در حال را از آن خود کند…

37 سال قبل از امروز به تاریخ 7 ثور سال 1357 کودتای خونین بالای دولت سردار محمد داوود خان صورت گرفت که درین کودتا شخص داوود خان و حدود 30 تن از خانواده وی شهید شدند که هرگز فراموش نا شدنی است و این کودتای خونین باعث بریادی و به پرتگاه کشیدن کشور شد. کودتایی که از سوی طرفداران و پیروان لینینزم و مارکسیزم صورت گرفت آغاز بدختی ها درین کشور شمرده میشود.

این کوتا خونین باعث نابودی شخصیت های بزرگ و دانشمند این کشور شد و دارایی های مادی و معنوی کشور روز تا روز به خاک یکسان شد و میشود، همین غلامان و قدرت طلبان پیروان لینینزم و مارکسیزم افغانستان را به چنگال خرسهای قطبی واگذار کردند و کشو را میدان بزرگی برای بازی و رقابت های قدرتهای بزرگ جهان ساختند که تا اکنون کشور از رقابت قدرتهای بزرگ جهان رهایی نیافته است و ملت هروز با آنها دست و پنجه نرم میکند.

کودتای 7 ثور برای کشور ما پیامدهای نا گواری را در پی داشت.

این کودتا افغانهای متحد و همدست را به چندین پارچه منقسم نمود و کشور های همسایه و قدرت های بزرگ جهان برای جذب افراد برای تحقق اهداف خود درین کشور دست به کار شدند و این کشور را به اشیانه جواسیس مبدل ساختند.

کودتای هفت ثور باعث بربادی زیربنا های کشور شد و مردم را آواره ساخته و نیروی جوانی که در عرصه های مختلف تعلیم کرده بودند و میخواستند که برای کشور خود مصدر خدمت واقع شوند به کشور های همسایه مهاجر شدند و تلخ ترین روز گار زندگی را چشیدند و در کشورهای همسایه و یا آن سوی مرزها به کارهای شاقه پرداختند و مورد تحقیر بیگانگان قرار گرفتند.

به اثر همین کودتا افغانستان به بزرگترین آزمایش گاه سلاحهای کیمیاوی شرق و غرب مبدل شد و تاسیساتی که در آن زمان تاسیس شده بود چه راه های مواصلاتی، بندهای برق، فابریکات و مراکز علمی را برای ترویج فکر و اندیشه لینیزم و مارکسیزم مبدل کردند. و اگر کسی در مقابل آنها ایستاده گی میکرد و فکر و اندیشه آنها را مورد نقد قرار میداد در کمتر زمان ازبین برده میشد.

رهبران گروه های مختلفی که در کودتای هفت ثور دست داشتند خواهان این بودند که کشور اسلامی ما را به یک جامعه سوسیالستی مبدل کنند و به آزار و اذیت علماء دانشمندان و مردم مسلمان پرداختند و اشخاصی که در دهات و شهر ها از دین و مذهب خود فاع میکردند از طرف حکومت آن وقت دستگیر میشدند و به زندانهای مخفی و آشکار انداخته میشدند و در آنجا به صورت مرموز کشته میشدند همین ظلم و ستم گروه های لینینزم و مارکسیزم باعث شد که مردم علیه حکومت خونخوار شان قیام و از دین و وطن خود دفاع نمایند.

در اول گروپ های خورد و کوچکی از مجاهدین در دهات و شهر ها ایجاد شد و در مقابل طرفداران لینینزم و مارکسیزم به مقابله پرداختند و جهاد برحق مردم کشور از همین نقطه آغاز گردید و در مدت زمانی محدود این گروپ های مجاهدین به یک نیروی بزرگ از مجاهدین متبدل گردید.

در دروان جهاد تمام اقشار این سرزمین به نحوی از انحاء در جهاد سهم داشتند یا در سنگر گرم جهاد به مبارزه مسلحانه خود ادامه می دادند یا همراه مجاهدین در تدارک مهمات و اسلحه و یا در تهیۀ مواد غذایی مصروف بودند و یا اینکه تعداد دیگری که صاحب قلم بودند توسط قلم خود سنگر جهاد را گرم نگهداشتند و حماسه و کارنامۀ مجاهدین را برای جهانیان به رشته تحریر در آوردند.

زمانیکه بالای غلامان و پیروان لینینزم و مارکسیزم از طرف مجاهدین فشار آمد و در حالت پیروز شدن بودند از طرف همین غلامان به روسها شکایت شد که ما در حالت شکست هستیم و هرچه عاجل به کمک ما برسید در سال 1358 به تاریخ 6 جدی روسها بالای افغانستان تجاوز نظامی کردند، و هر چه دل شان خواست انجام دادند و هیچ عملی خلاف کرامت انسانی نماند که آن را انجام نداده باشند، قتل های عام، تخیریب منازل، ازبین بردن مواشی، به آتش کشیدن اموال و فصل ها را هم دریغ نکردند. از طرف شب بالای خانه های افغانها به بهانه تالاشی عملیات کردند و اموال آنها را به یغما بردند جوانان، کهن سالان و… را به بهانۀ همکاری با گروپ های مجاهدین و تحت نام های دیگر به زندانهای مخفی خود بردند و تا هنوز از آنها سراغی نیست و خانواده هایی که عزیزان شان را روسها و یا غلامان حقله بگوش آنها به بهانه بازپرس با خود بردند تا هنوز منتظر هستند که از کدام سوی دیوار آواز آنها بلند خواهد شد.

زمانیکه روسها بالای این کشور تجاوز کردند مردم عوام در مقابل تجاوز گران قرن 20 کمر همت بستند و تا آخرین قطره خون خود سنگرهای جهاد مقدس را گرم نگهداشتند و مجاهدین راه حق را خداوند مدد کرد تا اینکه ابر قدرت قرن بیست را به تاریخ 26 دلو 1367 ازین کشور اخراج کردند و مدت چهار سال دیگر غلامان آن ابر قدرت به مبارزه مسلحانه خود پرداختند تا اینکه به تاریخ 8 ثور سال 1371 پیروزی کامل را در مقابل ابر قدرت قرن 20 نصیب این ملت رنجدیده گردانید.

بعد ازینکه خداوند پیروزی را نصیب ملت شهید پرور افغان گردانید و روسها را طور شرم آور درین سرزمین شکست داد. یگانه مشکلی که در میان مجاهدین رخنه کرد این بود که کشورهای بزرگ امپریالستی و سوسیالستی جواسیس خود را در میان آنها جابجا کردند. جابجایی جواسیس بخاطری نبود که مجاهدین برای آنها کار کنند؛ بلکه آنها میخواستند که در بین مجاهدین تفرقه ایجاد کنند و مجاهدین را نگذارند که حکومت اسلامی را ایجاد کنند و به آرمان شهدای گلگون کفن، یتیمان و بیوه هایی که عزیزان شان جان های شیرین خود را برای آزادی میهن فدا کردند و کشور را از چنگ خرسهای قطبی نجات دادند و به آن اهداف والای که جهاد کردند و برای تحقیق اهدافی که مجاهدین داشتند برسند و آروزهای ملت را بر آورده سازند. جواسیسی که در نقاب مجاهدین و در صفوف مجاهدین برای اجندای دیگران کار میکردند مجاهدین راسخ این سرزمین را نگذاشتند که به اهداف خود نایل شوند.
کشورهای بزرگ جهان برای تخریب چهره ها و شخصیت های بزرگ جهادی از هر نیرنگی کار گرفتند و برای از بین بردن افتخاراتی که به کمک خداوند نصیب مجاهدین گردیده بود از هر راهی که توانستند برای نام بدی مجاهدین دریغ نکردند. خداوند شاهد است که حماسه مجاهدین را برای مان پدران دوستان و استادان حکایت می کنند. بسیار تعجب آور است که با تبر، داس، تفنگ چره یی، تفنگ دهنپر و دیگر تفنگهای مروج آن زمان در مقابل ابر قدرتی که عساکر آنها با تجهیزات مدرن مجهز و از امکانات و تکیک های نظامی و مسلکی بر خوردار بودند چطور ایستاده گی و به مقابله پرداختند و از نوامیس خود دفاع کردند بدون شک گفته میتوانیم که این پیروزی را خداوند نصیب این ملت غیور کرده است.

مشکلی که بعد از پیروزی، ملت بزرگ و شهید پرورمان به آن مواجه شد این است که اشخاص و افرادی که در نقاب مجاهدین برای اهداف بیگانه گان کار میکردند داخل صفوف مجاهدین شدند و برای نام بدی مجاهدین اعمال خلاف انسانیت را انجام دادند و در ذهن مردم عوام مجاهدین را یک چهره خود خواه و جاه طلب و ماده پرست معرفی کردند.

این اشخاص و افرادی که برای تحقق اهداف کشور های بزرگ جهان در لباس مجاهدین داخل شده بودند مردم عوام را ذهنیت دادند که مجاهدین برای دفاع نوامیس وطن در برابر ابر قدرت قرن 20 بیست نه رزمیدند بلکه برای اهداف بیگانه رزمیدند و مجاهدین را یک چهره خشن در ذهن مردم معرفی کردند.

که تا هنوز این تبلیغات ادامه دارد و اذناب استعمار غربگرایان، کمونستهای تیپ روس و چین با استدلال به اعمال شوم چند تا دزدی بنام مجاهد، مجاهدین و پیروزی مجاهدین را تخریب می کنند این چهره های معلوم الحال را باید به ملت افشا کرد…

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
Back to top button
0
ستاسو نظر مونږ ته دقدر وړ دی، راسره شریک یې کړئx
()
x