نظــر

امن څوک امن ته نه پریږدي

لیکوال: اسد الله رزین

د دغه مهال تر ټولو په زړه پوري اصطلاح امن ده. دهمدغی خوږې اوښائستې کلمې د شونتیا او بیرته را ګرزیدا لپاره سره له دی چې څه هڅې روانې دي، خو هغه نوره هم لرې کیږې او د تباهې په ویره ونکو بیابانو کې ځان له انسانه پټوي.

فساد هر لور ته خپلې بیرحمه وزري غوړولې او د انسانیت د نورې ځوریدا مرچلو ته خیژي. د فساد کرغیړنه څیره په هره کچه واکمنه ده. په ټولیز ژوند کې داسې څانګه نسته چې له اغیزه دئ خوندې پا ته وي. همدغه لا مل ده چې د یو ګړی ژوند هم له ستونزمنو کړکیچونو سره مخ او په سکون یی چا په وهله سوې ده.

کورنۍ چې د سکون تر ټولو په خټه ایزو بنسټونو جوړه او ډاډمنه اداره ده هلته هم سکون یرغمل سوی او د کورني نظام په ساتلو کې پاته راغلی ده. د زړه غواړي اوسیدو ښا ئسته تصور او حقیقت له لاسه ورکوي، د یو بی آدرسه کړاو په څرخاونو کي کړیږي، خوند بی خونده سوی او د نا هیلیو په لوبغالي کې لوبیږي او یو له بله د لریوالي اندیښنې زور اخلي.

لنډه دا د انساني ژوند ټول اړخونه ښکاره دي او که پټ، وګړیز دي او که ټولنیز هر یوه ته چې ور وګوری هلته فساد ده.

دا چې ولي باید فساد په واک کې وي، ترڅو به په واک کې وي، انسان به خوري او اصلي سبب یی څه شی ده داسې پوښتنې دي چې ځواب ویل یی یوازي او یوازي د اسلامي امت ذ مه وارې ده او بس. ځکه چې له امت سره د انسان لپاره د الله تعالی اخیري او کامل کتاب او د آخیري پیغامبر  صلی الله علیه وسلم پاک سیرت چې د انسان جوړوني، انسان ساتني او د انسان د انساني پایښت لپاره د آسماني کتاب د تفسیر عملي او کامله خاکه ده شته. چې له هر رنګ فساده د وتلو لپاره په ټوله مانا بسنه کوي.

له بده مرغه او په ډ یر افسوس سره تر هر چا ډیر نن مسلمان انسان د فساد او بد امني تر میچنه لاندي په مټي سا اچوي. او د امن په پیغام دا ویاړلی امت چې د هر ظالم او مظلوم په دروا زوبه یی د امن پیغا مونه را ځړول نن هیچا ته پیغا م نه لري، دپیغام رسوني همت یی له لا سه ورکړی او پخپله د صلیب پیغا م ته په لاره کې لاس ترزنې اوپه وینو لت پت ناست ده.

د ایما ني خودي اورښتیني ځوا ک اووا ک، وا ک یی دقسم خوړ لي د ښمن په غلا مي بد ل کړی، اولکه بی سا تنه هسې د ژوند ترسرلیک لا ند ي د ژوند په نا مه یوڅو شپی اوروځې تیروي.

له همدغه کبله بدلون اواوښتون د هرزړه آوازجوړسوی، په یا دولویی لګیا وي، خوهغه اوس سا را یی کوترې دي، د دوی د با م په څنډو یانه کینی اویا خوچورلټ لیږ کینې. اوکله چې بیا دا آوازرا اوچت هم سې ورسره جوخت په ټوله اسلامي نړی کې دبد امني نوی څپې ترډول ډول سرلیکونو لا ندي سررا پورته کوي اوحا لا ت لکه تړلې چې یی وي د شد ت لورته کشوي. ان تردی چې اوس خودکعبی لوري ته هم لمني له لوټو ډ کیږ ي. دا هغه څه دي چې مسلمان خیا ل دخیا ل په کچه کې هم نه سوای منلای. او اوس یی دخپلې بیغوري اوپه ایمان دنه تکیی په پا یله کې په سترګوویني اود څه کولو لپا ره یی هیڅ هم نه لري.

په هربڼه او کچه چې وی دا د مسلمان مشرتا به، پوه اوخبرو کړیو کا رده چې دروان فساد اوتبا هی داصلي جرړو دپید اکولو په اړه ویښ اوبیدا رواوسې او امت نورپه سره تنا ره کې ونه لوروي.

دی پوښتنې ته ځوا ب ویل ځکه ډیرمهم سوچې په ټوله نړۍ اود انسا ني ژوند په هره سیمه کې که هغه عسکري ده ، اقتصا دي ده ، تعلیمي ده، سا ئنسي ده، تخنیکي ده ، علمي ده اوکه فکري ده غلبه غرب ته حا صله ده.

ټولونړیوالو تمد نونودغربي نړۍ غلبه له ټولو فکري، اقتصا دي بنسټونو، ټولنیزو اقتصا دي اوعملی وړاندیزونو سره منلې ده.

داسې ما لومیږي لکه چې غربي نړۍ له صلیبي جګړو سره یوځای په انسا نیت اوځانګړې ډول د مسلمان امت دغلام جوړوني په خا که کا رکا و. اوچې دوی غوښتو هغسې پا یلوته پکې ورسید ل.

دغرب غلامي دهرمسلمان هیواد په دننه کې ترسیا سي کړکیچ بیخې ډیردا خلي، فکري اود بی دلیله تعصب په پښو ولاړ کړ کیچونه وزیږول. وروڼه یی سره بیل او د با ورفضا ته یی د با د له لورې ور وروا چا و.

دیهود و په پا لنه کې غرب په ښکا ره د اسلامي نړۍ له غا ړودغلا مي ځنځیرونه ایسته کړل، په ښکا ره ټول اسلا مي هیوا دونه سیا سي آزا دي لري، خورښتیا داده چې ټوله نړی یی دخپلي غلامي په جادوکې سا تلې. اوله د ی جا دویی نظامه د وتلو ډیر لیږ مجا ل یی هم ددوی په ګما ن انسا نیت ته نه ده ورپری ایښی.

غربیانو نوی ښکیلا کي نظا م تخلیق کړ. اصلي موخه یی دا ده چې غلا ما نوته یوډول مصنوعی احسا س ورکړي چې تا سې آزا د یا ست. دغلا مي دغه غیر محسوس نظا م د فسا د منډه څوچنده تیزکړه اود اصلا حي هڅو مخې ته یی دستونزو توفا نونه را ولا ړ کړل.
له دی کبله چې دغربي نړۍ سیا سي غلبه له سیا سي اوعلمي پرمختګ سره یوځا ی را غله، نوځکه یی ترټولو لو نا روا دا وکړه چې تعلیم یا فته اوپوها ن یی دذ هني غلامي په پړو وتړل. اوهم یی تعلیم له خپل طبعي تګ لا ری وا ړا و اود ما دې ګټود حصول لپا ره یی په ځا نګړی ډول سره په اسلامی هیوادونو کې دیوی وړي الې په ډول د مزدور په بڼه کې را منځ ته کړ.

غلامو ډلو بیا غلامي ته اخلا قي اوعلمي جوازورکړ. او ددغه نا جا ئزجوا زله لا رې د وا ک په هڅو لګیا سوې. اویا دې طا معې اوپه ګټوپسې ستړي ډلې په ټولو اسلامي هیوا دونو کې واک ته ورسیدې. دغو بی ننګوډلو بیا د وا ک په نشه کې با دارته په مننه اوخپلو ولسونو ته په جفا اونه هیرید ونکي خیا نت کې دا سې څه ومنل چې دسیاست اوحکومت جوړوني په قا موس کې یی نه نوم اونه مثا ل سته. لکه دکا بل د ګوډ اګې حکومت ټا کنې، پا یلې، دوا ک ویش. او د ولس رایوته په سپکه سترګه کتل.

دغو مزدورو ډلو په هر اسلامي هیوا د کې دغربي فکرد ترویج ذمه وا رې په غا ړه وا خسته. اود لته اوهلته یی دا سلامي نوا میسواوملي ارا دو په وړا ندې له شرمه ډک ګا مونه پورته کړل. اود پروا نلري فکرد تخم شند ني له زهروډ ک مهم یی په پښوودراو.
غرب رښتیا هم دغه پردي پا لي ډ لې دخپل ښکیلا کي عمرد بقاء لپا ره تخلیق کړی وي. همد غه بی شرمه ډلې وی اودې چې د ټولنیزا و وګړنیزفسا د په پا للو او چا غولو کې مخ کښ رول لري.

غلامي دانسان با طن هم ور ککړوي. او دوجدان له کلمې اومحکمې سره په شد ید مخا لفت کې لویږي. ددغو با طن ککړو اوجعلې آ زادي منا فقوډ لومنا فقت په دی کې ده چې دنړیوال شیطا ني ځوا ک یا نې امریکا اویورپ له وا کدارانوسره یوډول ژمنې کوي. اوخپلو ولسونو ته بل څه وا یی.

دمهال د نوي ښکیلا کي اوشا هنشا هي نظام په وړا ندي غبرګونونه روا ن اوپه اسلامي نړۍ کې هم ولسونه پخپل وا رسره غبرګونونه ښئ اوله با غي وا کدا رانو په بغا وت کې ولسونه دسرشند نې په لیکوکې سره ټولیږي.

د غرب وړاندي کړي سیا سې اوټولنیز تصورپه ځانګړي ډول قوم پرستي اواشترا کي ډیره سخته ما تې خوړلي، یا د تصوربیا دنظا م په بڼه کې د ځا ن ښووني توان نلري. یوا ځې اویوا ځې د وختی ځنډ اوخنډ لپا ره یی په اړین مها ل کې کا روي. ځکه چې هغه نا سم تصورنوردانسا نیت لپاره دښیرازی هیڅ هم نه لرل. نوځکه د یوی با نې له مخې په خپل طبعي مرګ ومړ.

زما په آند ټول انسا ني آندونه انسان ته په ورته وا لي کې ټوکیږي، لویږي اوبیا مري، نوځګه بی ځا یه نه ښکا ري چې وویل سې چې قوم پرستي اواشترا کي تصورپخپل طبعي مرګ مړه سو. اودغسې مړه بیا نه را ژوندي کیږي. لدی کبله چې دبقا ء شونتیاوی نلري.
دسرما یه داري نظام دجنډې پورته کولو همت او جرات هم له چا سره نه ده با ته .

دامریکا ترمشر تا به لا ندي غربي سیکو لراوسرما یه دار نظا م چې کوم تمد ن د انسان له مخې کیښود اونړۍ یی د هلاکتونو او ما ډرنو وحشتونو اوبربریتونو لنداری ته را وبلله اولا یی را بولي. وا ڼي یی ورته ووتې. اودا یی ومنله چې دوی انسان ته د انسا نیت لپا ره چورلټ پیغا م لري هم نه. اود وی یوا زي د ګډولو، سوځولو، ژړولو، بی کوره کولو اویتیمولو ادا کا را ن دي. یا نې یو فکرته دوربللو هیڅ هم نلري. اوکه یو مخ رښتیا ووا یو نو دوی یو ا ځې د درنده ایزي لنداري لو بغاړي دي.

غربي وا کدا را نو ته اوس بیخې جوته سوې ده چې ددو ی په اصطلا ح نړیوال نظام په وړا ندي یوازي اویو ازي مسلمان درید لای سي.
هغوی ګوري چې حتی ددی بی عمله مسلما نا نو په وړا ند ي هم دد رید و وړتیا نلري. دعیش اوعشرت دنیا یی ورګډه وډ ه کړي، له هره لوري کرکو مخ وراړولی، په مخ یی ورتو کې او ګوري چې دا د وینو بیا لې د کوم نظا م لپا ره نه دي.

همد غه دلیل ده چې دوی دشراو فتنې اچونې ټولې شونتیا وي یوځا ی اوپه یوه مها ل کې میدان ته را وایستې ترڅو عا م انسا ن دومره اخته اوستړی وسا تي ترڅو ددوی تشوته چې اوس نه ډکیږي. د ورکتو مجا ل پید ا نکړي. اود طبعي مرګ په رازچې دوی ته یی اوس نښې ورښکا ره سوي خبرنه سې. ځکه چې دوی اوس دخپل بربري صعود هغو څوکوته ورهسک سوي چې له هغه وروسته له ذلیله نزوله سوا نورهیڅ هم نسته، خود ژوند دائمي اصول دا سې وا یی چې خپله بقاء به د نوروپه کمزوریو او غلطیو کې نه بلکه په خپلو ښی ګڼواو ځواک کې لټوي. اوژوند په خپلوښکلاوکې ښه تیریږي نه دنورو په نوا قصوکې. دانه یواځې د وګړنیزژوند بلکه د ټو لنیزژوند تګ لاره هم ده.

اوس نو که مسلمان د الهی فرما ن دغه په ښکا ره وړه ټوټه یا نې:

فمن یکفربا الطا غوت ویؤمن با الله پریکړه خپلې مخې ته کی نږدې په دوا ړو برخویی له عمله سره ایمان رانه وړي. اوپه یا د بنسټ دیوې ځواکمنې اوموخنې ډلې چې په هغې کې اصولوته اهمیت اوارزښت حا صل وي. نه څیرو،ځا نګړواړیکو، سلیقو، داتڼ مخ اړولو، دودیزو سولید لو ارزښتونو، نومونو اوډله ایزوجوړښتونوته.

ځکه نن چې انسا نیت له کومې دجا لې ستونزې سره مخ ده هغه چورلټ د پرون ستونزه نه ، بلکه ترهغې څووا ره په ځواک اووا ک کې ستونزه ده چې له ایما ني اومتعهد غورزنګه پرته یی په وړا ندي درید ل له ستونزې اود ستونزې له دجا ل سره دمرستې ما نا لري.

فسا د اوبد امني چه اوس له تکیه کیدو وتلې اود غربي صهیوني تا تارپه بڼه کې په میدان کې ده ورکه یی اوتری انسان ته نجا ت ورکول په شته دو دیزه اوډ له ایزه توګه شونې نه ده.

له دی کبله چې موږ اوس دستونزې اوځا ن په هکله (۳۵)کلنه په ډ ګرکې ازموینه او مخینه هم لرو.

دبري اوسرلوړي زیری ده چې تیروته په کتوکې ځا ن اوغلیم وارزواوپه وړاندي یی همد غسې اصولي اوپیا وړی ځوا ک ولرو. او اوس خوتریوه بریده پوري تجربو هم ثا بته کړي ده چې فتحې اصولي دي نه تسلیحا تي.

(رزین)

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
Back to top button
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x