دیني، سیرت او تاریخ

ﺩ ﺑـﺮﮐـﺖ ﺍﻭ ﺑﯥ ﺑﺮﮐﺘـۍ ﺍﺳﺒﺎﺏ

ﻣﻔﺘﻲ ﺑﺸﯿﺮ ﺧﻠﻮﺯﯼ ﺑﺎﺟﻮړ/ﮐﺮﺍﭼـۍ

ﺩ ﻣﺎﻝ ﺑﯥ ځـﺎﯾﻪ ﻣﯿﻨﻪ، ﺩ ﺟﻤﻊ ﮐﻮﻟﻮ ﺧﻮﺍﻫﺶ ﺍﻭ ﺩ ﺩﯤ ﻟﻪ ﻻﺭﯤ ﻏﺮﻭﺭ ﺍﻭ ﻟﻮﻳﻲ ﺧﻮ ﺑﯿﺸﮑﻪ ﻟﻮﯾﻪ ﺑﺪﻱ ﺩﻩ ﭼﯥ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﮊﻭﻧﺪ ﮐﯥ ﯾﯥ ﻫﯿـڅ ﺟﻮﺍﺯ ﻧﺸﺘﻪ، ﻟﯿﮑﻦ ﭘﻪ ښـﻮ ﺍﻭ ﺩ ﺧﯧﺮ ښـﯿـګـړﯤ ﭘﻪ ﮐﺎﺭﻭﻧﻮ ﮐﯥ ﺩ ﺧﺮڅ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺯﯾﺎﺕ ﻧﻪ ﺯﯾﺎﺕ ﻣﺎﻝ ﭘﻪ ﺣﻼﻟﻪ ﺗﻮګـﻪ ګـټـﻞ ﯾﻘﯿﻨﺎ ﺩ ﺛﻮﺍﺏ ﻋﻤﻞ ﺩﯼ ﭼﯥ ﺩ ﺩﯤ ﻟﻪ ﻻﺭﯤ ﺩ ټـﻮﻟﻨﯥ ﻧﻪ ﺑﯿﺮﻭﺯګـﺎﺭﻱ ﺍﻭ ﺑﯿﺴﻮﺍﺩﻱ ﻟﻪ
ﻣﯿﻨـځـﻪ ﻻړﻩ ﺷﻲ.

ﻧﻦ ﻣﻮﻧږ ﺩ ﺧﭙﻠﻮ ﺳﺘﻮﻧﺰﻭ ﺩ ﺣﻞ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺮﯾﻦ ﺫﺭﺍﺋﻊ ﺩ ﮐﺎﺭﻭﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺗﯿﺎﺭ ﻭﻭ ﺧﻮ ﺩ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺍﻭ ﺩ ﻫﻐﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮﻋﻠﯿﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻟﺨﻮﺍ ﺭﺍﮐړﻝ ﺷﻮﻱ ﺍﺳﺎﻥ ﺫﺭﺍﺋﻌﻮ ﺗﻪ ﻣﻮ ﭘﺎﻡ ﻧﺸﺘﻪ .

ﻧﻦ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﻌﺎﺷﻲ ﺍﻭ ټـﻮﻟﯿﻨﺰﻭ ﺳﺘﻮﻧﺰﻭ ﺧﻠﻖ ﺑﺪﺣﺎﻟﻪ ﮐړﻱ ﺩﻱ، ﺷﺎﯾﺪ ﺩﺍﺳﯥ ﯾﻮﻩ ﮐﻮﺭﻧـۍ ﺑﻪ ﭼﺮﺗﻪ ﻭﻱ ﭼﯥ ﺩ ﺑﯥ ﺭﻭﺯګـﺎﺭۍ ﺍﻭ ﺩ ﺗﻨـګـﻼﺳـۍ ﻧﻪ ﺳﺮ ﻧﮥ ټـﮑﻮﻱ ﺩﺍ ﯾﻮﻩ ﻧړﯾﻮﺍﻟﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰﻩ ﺟﻮړﻩ ﺷﻮﯤ ﺩﻩ .

ﺭﻭﺯۍ ﮐﯥ ﺩ ﺑﺮﮐﺖ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻻﺯﻣﻪ ﺩﻩ ﭼﯥ ﻣﻮﻧږ ﺩ ﺑﯥ ﺑﺮﮐﺘـۍ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﻭﻟـټـﻮﻭ. ﺩ ﺭﺯﻕ ﺩ ﺳﭙﮑﺎﻭﻱ ﺍﻭ ﺑﯥ ﻗﺪﺭۍ ﻧﻪ ﮐﻮﻡ ﯾﺆ ﮐﻮﺭ ﺧﺎﻟﻲ ﺩﯼ؟ ﭘﻪ ﻣﺎڼـۍ ﮐﯥ ﺍﺳﺘﻮګـﻦ ﺍﺭﺏ ﭘﺘﻲ ﻧﻪ ﺗﺮ ﺩ ﺟﻮﻧـګـړﯤ ﻣﺰﺩﻭﺭ ﺍﻭ ﺧﻮﺍﺭﮐـښ ﭘﻮﺭﯤ ټـﻮﻝ ﺑﯥ ﭘﺮﻭﺍﯾﻲ ﺍﻭ ﺑﯥ ﺍﺣﺘﯿﺎﻃﻲ ﻛﻮﻱ، ﺩ ﻭﺍﺩﻩ ښـﺎﺩۍ ﭘﻪ ﻣﻮﻗﻌﻪ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺎﻗﺴﻢ ﺧﻮﺭﺍﮐﻮﻧﻪ ﻭﻱ یا ﺩ ﻛﻮﺭ ﭘﻪ ﻟﻮښـﻮ ﮐﯥ ﭘﺎﺗﻲ ﺷﻮﯼ
ﺧﻮﺭﺍﮎ، ﺩﺍ ﭼﯥ څـﻨـګـﻪ ﺿﺎﺋﻊ ﮐﻮﻟﯽ ﺷﻲ څـﻮﮎ ﺗﺮﯤ ﺧﺒﺮ ﻧﮥ ﺩﻱ؟

ﮐﺎﺵ ﺩ ﺭﺯﻕ ﺩ ﺗﻨـګـۍ ﺩ ﺩﯤ ﺳﺒﺐ ﺍړﺥ ﺗﻪ ﺯﻣﻮﻧږ ﭘﺎﻡ ﻭﯤ ﺍﻭ ﺩ ﺍﺻﻼﺡ ﻫـڅـﯥ ﻣﻮ ﮐړﯤ ﻭﯤ ځـﮑﻪ ﭼﯥ ﺩﺍ ﯾﻮﻩ ﻋﺎﻡ ﻧﺎﺭﻭﻏﻲ ﺩﻩ ﭼﯥ ﺯﯾﺎﺗﺮﻩ ﺧﻠﮏ ﭘﺮﯤ ﺍﺧﺘﻪ ﺩﯼ.

ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺭﺽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻲ ﻧﺒﻲ ﺹ ﯾﺆ ﻭﺍﺭﯤ ﮐﻮﺭﺗﻪ ﺗﻪ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺭﺍﻭړﻭ، ﺩ ﺭﻭټـۍ ﺗﮑـړﻩ ﯾﯥ ﭘﻪ ﺯﻣﮑﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﻭﻟﯿﺪﻩ ﺻﻔﺎ ﯾﯥ ﮐړﻩ ﺍﻭ ﻭﺉ ﺧﻮړﻩ ﺑﯿﺎ ﯾﯥ ﻭﻓﺮﻣﺎﻳﻞ” ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺩ ښـﻪ څـﯿﺰ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﮐﻮﻩ ځـﮑﻪ ﭼﯥ ﺩﺍ څـﯿﺰ (ﺭﻭټـۍ ) ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﺩ ﯾﺆ ﻗﺎﻡ ﻧﻪ ﺍﺧﺴﺘﻞ ﺷﻮﯤ ﺑﯿﺎ ﺑﯿﺮﺗﻪ ﻧﻪ ﺩﻩ ﻭﺭﮐړﻝ ﺷﻮﯤ “.

ﻧﻦ ﺳﺒﺎ ګـڼ ﻫـټـﯿﻮﺍﻝ ﺩ ﺭﻭﺯۍ ﺩ ﺑﻨﺪﺵ ﺧﺘﻤﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩ ﺗﺎﻭﯾﺬﻭﻧﻮ ﺍﻭ ﺩﻋﺎ ﺫﺭﺍﺋﻊ ﺧﻮ ﺧﭙﻠﻮﻱ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩ ﭘﻪ ﺭﻭﺯۍ ﮐﯥ ﺩ ﺑﺮﮐﺖ ﺩ ﺯﺍﺋﻠﻮﻧﮑﯽ ﻏـټ ﻻﻣﻞ،ﭘﻪ ﺍﺧﺴﺘﻠﻮ ﭘﻠﻮﺭﻟﻮ ﮐﯥ ﺩ ﺑﯥ ﺍﺣﺘﯿﺎﻃـۍ ﺍړﺥ ﺗﻪ ﭘﺎﻡ ﻧﮥ ﻧﯿﺴﻲ . ﺩ ﻧﺒﻲ ﺻﻠﯽ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺩ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺩﯼ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﮐﯥ ﺩ ﺯﯾﺎﺕ ﻗﺴﻤﻮﻧﻮ
ﻧﻪ ځـﺎﻥ ﻭﺳﺎﺗﺊ ځـﮑﻪ ﭘﻪ ﺩﯤ ﺧﻮ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ څـﯿﺰ ﻭﭘﻠﻮﺭﻝ ﺷﻲ ﻟﯿﮑﻦ ﭘﻪ ﻣﺎﻝ ﮐﯥ ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ ﭘﺎﺗﻲ ﻧﺸﻲ.

څـﻨـګـﻪ ﭼﯥ ﺩ ﺭﻭﺯۍ ﺩ ﺑﺮﮐﺖ ﺳﺒﺒﻮﻧﻪ ﺷﺘﻮﻥ ﻟﺮﻱ ﺩﻏﺴﯥ ﭘﻪ ﺭﻭﺯۍ ﮐﯥ ﺩ ﺗﻨـګـۍ ﺳﺒﺒﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺩ ﺩﯤ ﻧﻪ ډډﻩ ﻭﺷﻲ ﻧﻮ ﺍﻧﺸﺎﺀﺍﻟﻠﻪ ﭼﯥ ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻭﻱ.

ﺩ ﺗﻨـګـﻼﺳـۍ ﺍﺳﺒﺎﺏ:

ﭘﻪ ﻣﺎﻧـځـﻪ ﮐﯥ ﺳﺴﺘﻲ ﮐﻮﻝ،ګـﻨﺎﻩ ﮐﻮﻝ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺩﺭﻭﻍ ﻭﯾﻞ ﺑﻐﯿﺮ ﺩ ﻻﺱ ﻭﯾﻨـځـﻠﻮ ﺧﻮﺭﺍﮎ ﮐﻮﻝ،ﺩ ﻣﻮﺭﭘﻼﺭ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩﺧﯧﺮ ﺩﻋﺎ ﻧﮥ ﮐﻮﻝ،ﭘﻪ ﺗﻮﺭﺗﻢ ﺗﯿﺎﺭۂ ﮐﯥ ﺧﻮﺭﺍﮎ ﮐﻮﻝ، ﭘﻪ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﮐﯥ ﺧﻮﺭﺍﮎ ﮐﻮﻝ،ﺩ ﺩﺳﺘﺮﺧﻮﺍﻥ ﺩ ﻏﻮړﻭﻟﻮ ﻧﻪ ﺑﻐﯿﺮ ﺧﻮﺭﺍﮎ ﮐﻮﻝ،ﭘﻪ ﻏﺎښـﻮﻧﻮ ﺩ ﺭﻭټـۍ ټـﮑـړﻩ ﺭﺍﺑﯧﻠﻮﻝ،ﭘﻪ ﻣﺎﺕ ﻟﻮښـﻲ ﮐﯥ ﺧﻮﺭﺍﮎ ﮐﻮﻝ،ﺩ ﺧﻮړﻭﻟﻮ ﭘﺲ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻟﻮښـﻲ ﮐﯥ ﻻﺱ ﻭﯾﻨـځـﻞ،ﺩ ﺧﻮﺭﺍﮎ څـښـﺎﮎ ﻟﻮښـﻲ ﺑﺮﺳﯿﺮﻩ ﭘﺮﯾـښـﻮﺩﻝ،ﭘﻪ
ﺩﺳﺘﺮﺧﻮﺍﻥ ﭘﺮﯾﻮﺗﯥ ﺩ ﺧﻮﺭﺍﮎ ﺗﮑـړﻭ ﭘﻪ ﺍﻭﭼﺘﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﺳﺴﺘﻲ ﮐﻮﻝ، ﭘﻪ ﮐﻮﺭ ﮐﯥ ﺩ ﻏـڼـﯥ ﺟﺎﻟﻮﻧﻪ ﭘﺮیښوﺩﻝ،ﭘﻪ ﭘﻮﮎ ﭘﺎﻧﺪﯤ ډﯾﻮﻩ ﻣړﻩ ﮐﻮﻝ، ﭘﻪ ﻣﺎﺗﯥ ږﻣﻨﺰﯤ ﺳﺮﻩ ﺳﺮ ږﻣﻨﺰﻭﻝ ﻭﻏﯿﺮﻩ په رزق کې د برکت غوښـتونکي دې باید دغه بره اسباب په پام کې ونیسي او ډډه دې ترې وکړي، دا دې هم باید څـرګـنده وي چې د ګـناهونو کثرت په رزق کې د برکت ختمیدو سبب جوړیږي دې له وجې د ګـناهونو نه د ځـان ساتلو دې هر ممکن کوشش وشي ځـکه چې د ګـناهونو کثرت د آفتونو د نزول سبب دى. مشائخ کرام فرمایي دوه څـیزونه کله هم یؤځـای کیدای نشي ، مفلسي او د
څـاښـت مونـځ یعنې څـوک چې د څـاښـت د مونـځ پابند وي هغه به کله هم مفلسه نشي.

د غربت،بیروزګـارۍ او د تمامو ستونزو خاتمه به هغه وخت وشي کله چې د خوشالـۍ راوستونکي ذرائع خپل شي، خوشالۍ راوستونکي اووه کارونه دي:
د قران مجید لوستل، پینـځـه وخته مونـځ کول، د الله تعالی شکر ادا کول، د غریب او بې وسه مرسته کول، په ګـناهونو پـښـیمانتیا ښـودل او معافي غوښـتل، د مورپلار او خپلوانو سره ښـه چلند کول، د سهار په وخت د سورة یسین او د شپې په وخت سورة واقعه لوستل. یاده دې وی چې د برکت نه کثرت ﻧﮥ بلکې کفایت مراد دی. الله پاک دې مونږ ته د حلال رزق توفیق راکړي.
(جاري)

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
Back to top button
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x