ټولنیزه برخه

کله چې انسانیت د تباهي په خوله کې پروت ؤ

اسد الله رزین

تا ریخ دانسا ني پیښو ټولګه، دانسا ني سفریوا وږد دا ستان اوانسا ن ته د ورښولوډیر څه له ځا نه سره لري، خو دا هغه مها ل کید ای سې چې دا ستا ن ته په وړ کتو وروکتل اوتری دجوړید و ځولۍ را ډ که کړا ی سې، خوتراوسه پوري مطا لعې یی ځکه بسنه نه ده کړي چې انسا ني ژوند له کړکیچونو اوکړا ونو نه دراوتلی اوانسان هم هغسې پکې کلا بند پا ته ده.

انسا ني هلې ځلې اوخوځښتونه ستړیږي. هیلې اوپه ځان و یسا له لاسه ورکوي، لاس ترزنې کیني اوسوکه سوکه دهغه څه برخه جوړیږي چې نه یی خوښوي. داخکه چې ورپیښ نا ورین اوحل یی تروس لوړ سې، خوله بله لورې ځواکمن ځواکونه، موخن زړونه اواوسپنیزی ارادی په همدغسې زړه چاود مهال کې ددیوالوترشا نه پټیږي، ستونزې ګوا ښې ، ډګرته را وزي، کلا بند انسا ن ته لاس ورکوي اودهغه ځا نګړې حسن تد بیرپه لارښوونو کې یی د ذلت له کنډوا لورا با سې اودیوه ما نا لرونکي حل په تصورکي یی حل ته رسوي.

سپیڅلي اسلا م و چې کله یی انسان د تبا هي په خوله کې پروت ولید، نوبی له ځنډه یی همدغه وحشت ځپلي اوپه نا هیلیوکې غرق انسا ن ته لاس ورکړاوهغه خیرته یی ورساؤ چې دانسا ن غوښتنه وه.

اسلام دانسانیت مشرتوب هغه وخت خپل کړکله چې انسان دژوند اومرګ ترمنځ راګیراوآخرې سلګی یی وهلې. په ټوله نړۍ کې دواک واګې له فساد سره وی. اوانسان یی پری بیراؤ اوواژه. تری د خلاصیدو تصورځکه تصورنه نومیده چې دا دهرکورپیښه وه چې وړی اومعصومې نجونې به یی ژوندی شخولې.

دا د جها لت جها لت اوهرځا ی جها لت ؤ یواځې دڅرنګوالې توپیرؤ کنه همدغه د هغه مها ل د ټولې انساني نړۍ شریک جها لت ؤ.

دانسان لپاره ژوند نورد ژوند په ما نا نه ؤ. اوانسا نیت نورپه ټولیزډول د ځان وژنې پریکړې ته بیخې ورنیژد ی سوی ؤ.

مشرتوب خسا سوی ؤ. اولکه نن د مشرتوب په مشرتا به کې ټوله نړۍ د کچرې کوټه ګرزید لې وه، انسانیت هسې ترچاړه لا ند ې سا اچوله اونا خوالې یی سره شمارلې.همدغه د مشرتوب فساد ؤ چې وچه اولنده دوا ړه دوحشت اوبربریت په لمبوکې لولپه کید لې او انسا ني نا رواوسورو ته داوریدو ټول غوږونه کا ڼه سوی ؤ چې ګران اسلام همدغه زموږ اوتا سې په لاسوکې قرانکریم د ژوند د نظام په بڼه کې د انسا نیت مشرتا به ته له چورلټ نوی تصورسره ډا لۍ اود انسا ني ژوند د پایښت لپا ره یی د آسماني کلام د ښوونوپه رڼا کې ځلا نده شریعت را منځ ته کړچې په پا یله کې یی انسا نیت یومخ له نوي اوهوسا ژوند سره دروغبړ په مزوکې سو.

د غه نوي تصورانسا ن ته د ټولو کا ئنا تو، انسا ني ژوند اود ژوند د معا ملو د اوډلو لپا ره یوه ځانګړې خا که په لا س ورکړه. اود ژوند له همدغه تصوره سره په برابري کې یی یوه بیلګه ایزه ټولنه هم جوړه کړه.

کله چې د انسا ني واکونو اوتګ لارې، عقیدې اوعمل ترمنځ سمون اویو وا لی را سې. بیا نود ژوند نظریه د ژوند په نظا م بد لیږي.

اود قرانکریم تربیلګه ایزې ټولنې له مخې دهم دغسې ټولنې هسې خیا ل هم له چا سره نه ؤ، خود لوی خدای د بی سا ري رحمت په ترځ،د قرانکریم په برکتونو،غرا شریعت په پلوشواو دژوند له اسلامي نظا م سره په پوره موا فقت کې یی همدغسې ژوند ۍ، تل پا ته اوځلا نده ټولنه را منځ ته کړه.

د خدا ی شپې اوروځې سره تلې اورا تلې، د ازمویښتونو لړۍ روا نه وه چې دځمکې په مخ تبا ه کونکې ما تې اوتا ریخي غمیزه را ښکا ره اواسلام یی له مشرتا به ګوښه کړ.

ما ته خودا سې ښکا ریږي چې په انسا ن به په ټول انسا ني ژوند کې دغومره لویه نا روا نه وې سوي لکه په کومه کې چې اسلام له مشرتا به ګوښه او انسا نیت یتیم سو.

جها لت یوواربیا په ډول ډول بڼوکې له خوښي اوخرمستي سره دراوتلو سو. لکه دنن ما ده پرستان چې د مادې پیشن په سیورې کې دما دې جل اوبل لندارې وړا ندې کوي اوانسا نیت یی په بی صبرې سره دغولیدو په لومو کې تپیږي.

له بده مرغه انسا ني نړۍ دا سې انسا ن دښمنه ډله هم لري چې په ښکا ره انسا نیت غولوي. په یوه لا س کې یی اسلا م اوپه بل لا س کې یی ما دې پرمختګونه نیولي دي. اوپه دغه رنګ کې نړیوا لوته بلنه ورکوي.

دا ډیره له خطره اوله خبا ثته ډ که دسیسه ده چې داسلام اوټول انسا نیت په مخالفت کی مخ په وړاندې روا نه ده. په دا سې حال کې چې هغه دستونزې اصلی بڼه نه ده. ځکه چې اسلا مي نظام هیڅکله هم دانسا ني پرمختګ مخا لفت نه کوي.

له دی کبله چې دهغوټولو پرمختګونو ایجا د اسلام کړی ده. یوا زې اویوا زې دهغو لپاره د ګټې رسولوسم لوری معلوموي اوما دي پرمختګونه په سمه لاره برا بره وي. ترڅوانسا ن وکړا ی سې چې دځمکې پرمخ دخلا فت لویه دنده په ښه ډول سرته ورسوي. چې دا یوه عطا یی ورکړه اورتبه ده. ددغې ارزښتناکې د ندې د سرته رسولولپا ره خدای پا ک انسا ن ته نورځانګړي ځوا کونه او وا کونه هم ورکړی دي. کوم چې ددغې عطایی ذ مه وارې دسرته رسولو لپاره اړین دي. چې له غاړې داړولو په صورت کې یی انسان په کا ئنا توکې ژوندی واوسې. کا روکړي، ایجاد وکړي، اخترا ع وکړي، اوکشف وکړي، خودا هریو ایجا د، اختراع ، کشف او نورنو ښتونه به دخدا ی بند ګې او د لوی خدای د نعمتونو اولورید نو له وسائلو د شکریوه وسیله وي.

اوهغه څوک چې اسلام د تلې په یوه اوانسا ني پرمختګونه د تلې په بله پله کې انسا نیت ته ورښکا ره وي هغوی په حقیقت کې شریر ا و بد نیتې دي. دوی له دی بی وزلي انسا نیت سره د مخا لفت او د ښمني ملا وي تړلې دي. او کله هم چې دا غمجن انسا ن له ګمرا هي د وتلوتکل کوي اود یوه مهربا نه نا صح خواږ ه آ وا زته غوږ نسې اود ی ته ځا نه جوړوي چې له دی نا ورینه را ووزي. اودخدا ی درحمت په سیورې کې دا من اوسوکا له ژوند په خوښیو کې و اوسې، نو بیا دا په مورچل کې د ا نسا ن په بڼه کې نا ست شیطا ن هغه تربرید لا ند ي نسې.

دا رنګه یوه ډ له هم شته چې دهغوی په لورید نو کې کمی نه وي، خوهغوی بیا په خبره سم نه وي پوه . هغوی د یا دو ما دي پرمختګونو جل اوبل ا ند یښمن کړی وي او له اغیزه یی نه سوا ی وتلای. ا ود طبعی قوا نینو اوایما ني ارزښتونو ترمنځ توپیر ته یی دا رنګه غا ړه ایښې وي چې: طبعي قوا نین له ایما نه سره په نه اړیکه کې خپلې د ندې په مخ بیا یی او خپلې پا یلې لا س ته راوړي.

له هغوی سره د مسلما ن اوکا فرپو ښتنه نه وي. له هغوی سره دا ویره هم نه وي چې د خپلو ستو نزو د هوا رې لپا ره آ سما ني دین ومني اوکه دما دې پرمختګ اغیز.

په همدغسې حا لاتوکې وي چې د مسلمان انسان دذ مه واریو پیتې درنیږي، دانسانیت دچوپړ لپا ره ویښ وي. هڅول کیږي اود انسا نیت له مخه دجها لت دوړې پاکوي. اود ورورګیلوي د نظام لورته د انسا نی لار ورکو بهیرونو دلارښود په توګه را وړاندي کیږي. اود انسا ني تا ریخ په خپله مود ه کې دخلا فت شان ته په ښه سترګه ګوري، دا نسا نیت د ډاډ مني بقاء سیمه جوړوي. اود طا غوت د بربریت او بیرونې بیا با نونه د ورورګیلوي په کلیوبد لوي.

اوکله چې مسلمان انسا ن د خپلې د ندې په سرته رسولو کې پا ته را سې بیا انسانیت د اند یښنو په ډ نډ کې لویږي. د وتولاره نه سې پید ا کولای. اوله یوڅه لا س اوپښو وهلو وروسته په ډ نډ کې دشته شتو په څیرد خوسا ډ نډ برخه جوړیږي.

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
Back to top button
0
ستاسو نظر مونږ ته دقدر وړ دی، راسره شریک یې کړئx