نظــر

ارگ نشینان در وضعیت نیست که اخطار افرازی کند!

«روز قبل مقاله تحت نام اخطار»
نویسینده: شمس
اشرف غنی به فاروق وردگ که نویسنده آن رزاق مامون هست در رسانه ها نشر گردید. قضیه ازین قرار است، که چند قبل در رسانه های جمعی از قول اداره سیگار راپورهای نشر شد، که مسولین پیشین وزارت معارف چند صد ملیون دالر را طی چندین سال دوره حکومت اقای کرزی حیف و میل کرده است.

رسانه های افغانی حیف و میل این پول را به وزیر یک دوره قبل معارف آقای فاروق وردگ توصل داده بود، درحالیکه پیش از فاروق وردگ دیگر وزرا نیز بالای کرسی این وزارت نشسته است و در گزارش نیز به چندین سال اشاره گردیده است. پس از نشر این گزارشات، روز بعد فاروق وردگ در رسانه های کشور ظاهرشد و به لهجه شدید، جدی و پستکنده این همه را توطئه های شوم، برای شخصیت کشی وی خواند و تمام اتهامات وارده را رد و عاری از حقیقت خواند. مبنی بر این گزارش، در رسانه های افغانی آمده است که اداره سیگار یک گزارش را در مورد به نشر سپرده، درحالیکه اقای وردگ گفت، که آن یک گزارش نه بلکه مکتوب است که اداره سیگار به اداره انکشاف بین المللی امریکا (USAID) ارسال کرده است و خواستار وضاحت از انها در مورد سخنان وزیر جدید معارف اقای اسدالله بلخی که چند قبل در پارلمان گفته است، که وزرای پیشین معارف در طول چند سال گذشته ارقام نادرست را به پارلمان، تمویل کننده گان و دیگر نهادها ارائه کرده است، سیگار در این مکتوب از USAID بطور واضح خواسته است، که ایا گفته های وزیر جدید معارف صحیح است یا خیر! در صورتیکه درست باشد.

کمک های چند صد ملیون دالری که امریکا با سکتور معارف طی 14 سال گذشته کرده است، سوال برانگیز خواهد بود، اقای وردگ موضوع کمک چند صد ملیون دالر امریکا با سکتور معارف کاملا رد کرد و دور از حقیقت خواند و اضافه کرد..؛ که در طول چهارده سال گذشته، امریکا یک سنت را مستقیماً از طریق بودجه معارف و دولت ج.ا.ا کمک نکرده، به استثنای 24 ملیون دالر که در سال اخیر تصدی اینجانب از وزارت، که با آن پول کتب درسی را چاپ کرد و پروسه قرارداد انرا با امریکایی ها یکجا به پیش برده ایم، علاوه از آن چیزی کمک که آن ها یاد آور گردیده است، خودشان از طریق قراردادیان خویش به مصرف رسانیده، که وزارت معارف و حکومت افغانستان در مورد بصورت قطعی در جریان نیست، پس سخن حیف و میل چند صد ملیون دالر در چی باشد، البته این همه موضوعات در مکتوب سیگار وضاحت کافی دارد. وی گفت که من به یقین کامل گفته میتوانم، که این همه توطئه های خاینین و وطن فروشان است، که میخواهد فرزندان مبین و وطن پرست این کشور را ازین طریق ترور شخصیت کند، ولی ما در مقابل شان طور یک دیوار استوار و محکم ایستاده خواهیم بود، تا این چهرهای مزدور و خاین را به مردم سربلند ما رسوا کنیم.

همچنان اقای وردگ در مورد گفته های وزیر جدید معارف که گویا ارقام ارائه شده را نادرست خوانده، گفت..؛ اولاً ارقام در یک اداره یا ارگان، تولید ذهن یک فرد نیست، الحمد الله که وزارت معارف دارای یک سیستم شفاف و نهادینه شده جمع آوری، تدقیق، تصحیح و تکمیل نمودن ارقام و احصائیه میباشد، که از مدیریت معارف به سطح ولسوالی شروع تا به سطح معینیت های وزارت، شامل این پروسه جمع آوری، تدقیق، تصحیح و تکمیل سازی ارقام میباشد. پس ارقام که ما در چند سال که من منحیث وزیر در وزارت معارف انجام وظیفه نموده ام، تولید یک سیستم شفاف، پیشرفته و نهادینه شده بود، نه تولید ذهن یک یا دو فرد، پس معلوم میگردد، که ادعا وزیر برغلط بودن آن سیستم است و بالاخره وی اتهام به بی بنیاد را بالای نظام بزرگ معارف وارد کرده است، نه بر غلط بودن یک فرد، همچنان وی اضافه کرد که ارقام را که من ارائه داشتیم، البته در طول تصدی من از وزارت معارف، به هر مستوا که باشد از آن دفاع میکنم.

پس اگر وضاحت های فوق را در نظر بیگیرم، به نتیجه میرسیم که همه اتهامات که بالای اقای وردگ بسته شده، بی بنیاد، کذب مضحک و بی اساس است، و قضاوت های نادرست که از سوی یک تعداد هموطنان ما بمیان آمده، فقط برای مغشوش اذهانه عامه بوده است، از سوی دیگر اگر نگاه کوتاه به فعالیت های وزارت معارف در نظام جدید بی اندازیم، ضرب صفر هست، در چند ماه گذشته ما هیچ کدام دستاورد یا اجرات که محسوس در جامعه باشد صورت نگرفته و وزیر جدید نیز مصروف عملی سازی فرمایشات نفر اول خویش یعنی والی بلخ میباشد و این وزارت در حکومت وحدت ملی به سهم اقای عطامحمد نور رسیده، پس وزیریکه به فرمایش یک والی مقرر و همه فعالیت ها خود را انجام دهد، پس ملت ما متوقع کدام نتیجه مثمر از آن وزیر خواهد بود. چند روز پیش در دروازه دخولی وزارت معارف گیروبار زیاد بود، من هم خوده رساندم و پرسان کردم، که قضیه از چه قرار است، کسی برایم گفت، که وزیر بی فرهنگ حکم صادر کرده که کارمندان این وزارت که با لباس افغانی باشد (پیراهن و تنبال) اجازه دخول ندارد، باید دریشی بپوشد، تا اجازه دخول را باخود داشت باشد، باخود گفتم، که یعنی چه…!

در حالیکه یک ماه میشود که استادان مکاتب شهر کابل دست به اعتصاب زدن و درواز های مکاتب را بسته اند، خبر ها میرسد که همه روزه در ولایات ناامن دروازه های مکاتب به روی اولاد این وطن بسته میگردد، به همینطور در کشور که هنوز هم 50 در صد نفوس آن زیر خط فقر زنده گی دارند، هنوز هم به کشور ما حتی سوزن از بیرون وارد میگردد، هنوز هم حکومت ما فقط در مراکز اکثر ولایات کشور حضور دارند، ممالک همسایه هنوز هم در کشور ما مداخلات علنی خودرا دارد، ولی یک وزیر کابینه کشور، این همه را نادیده گرفت، برمی خیزد و میگوید، که دیگر باید مامورین بدون دریشی به دفتر نیاید.

این همه در ذهن ادم عجیب خطور میکند. دور نمی روم میایم به مقاله اقای مامون، وی مقاله را نشر کرده تحت عنوان اخطار اشرف غنی به فاروق وردگ، انهم بدلیل که اقای وردگ در روز های اخیر از معامله گری حکومت وحدت ملی در مورد تفاهمنامه استخباراتی با ای ایس ای سخن زد و گفت که در مقابل امضا این تفاهمنامه ننگین جانب افغانستان پول اخذ کرده است، ولی حکومت وحدت ملی بار بار از امضا کردن چنین تفاهمنامه انکار ورزید، ولی چند روز قبل روزنامه ویسا و دیگر رسانه های کشور مسوده امضا شده این تفاهمنامه را به نشر رساند، همچنان سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی پاکستان از امضا چنین تفاهمنانه تاید کرد، نیز اشاره نمود که این تفاهمنامه به خواست جانب افغانستان صورت گرفته، ولی هرچند شورای امنیت ملی افغانستان این گفته های سرتاج عزیز را کاملاً رد نموده است. اما اقای وردگ در سخنان خود از کسی نام نبرد که کی این پول را خذ کرده، ولی به ملت افغانستان هویدا است، که در طول تاریخ کی ها بالای خاک افغانستان معامله گری کرده و کی ها هستند که هنوز هم در صدد پوره کردن آن آرمان خود است، که افغانستان را معامله و یا تجزیه کند، که انشاء الله این آرمان را به گور خواهد برد.

در لابلای مقاله اقای مامون بدون اینکه غنی را با وردگ درگیر جست خیز نماید، دیگر هیچ مفهوم نمی تواند اخذ شود. که به یقین کامل میگویم که در پشت سر نوشتن چنین مقاله ها تخریش کننده و بی بنیاد بدون شورای نظار، در رأس آن رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی دیگر هیچ کسی نیست، تا اقای غنی را با کسانیکه اورا به حریطه اقتدار شانده درگیر کند و خودش در نظام کنونی دست باز داشته باشد. پس توقع و خواست ما افغانها از اقای غنی اینست، که دیگر به مشورهای اینها گوش ندهد، اینها کسانی هستند که در دور دوم انتخابات که تنها شما 50 اضافه بریک پوره کرده بودید ولی با رسوایی های گوناگون شما را وادار به تقسیم 50 در 50 نمود، پس اگر اندکه هم رئیس جمهور به گذشته خود نظر بی اندازد، به اینها دیگر مجال دسیسه سازی را نخواهد داد، و کسانیکه تا روز اخیر در بزکشی انتخاباتی با وی به مثل دیوار مستحکم همچون فاروق وردگ ایستاده بود، دیگر بالای آنها بدگمان نباید شود، و نه هم در صدد کوبیدن انها باشند، ولی اگر عمیق تر فکر کنیم، کسانیکه باعث بالا کردن یک شخص به یک منزلت شده میتواند، پس آن شخص را دوباره از آنجا پائین نیز انداخته میتواند.

و ما علینا البلاغ

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest

1 Comment
زړو
نویو ډیرو خوښو شویو
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
غوربندی

شمس صيب ياره د يوه مفسد سخه د دفاع ليكنه به مو بوزه کی کری وای، په روژه کی د ایمان خواري جبران ناپذيره ده د فاروق وردگ غلاوي هم ستاسو د استدلال له مخی فردي نه بلکه گروپي دي . فاروق وردگ که له يوي خوا د تورونو د سپيناوي سنگر نيولي له بلی خوا یی خپل د غلاوو اجیر شریکان هم تر تهدید لاندي نيولي تر سو یی لاسپاک کري. دلته يوه باریکی شته چی د فاروق وردگ سره متخاصم طرف نسبتا دیر مفسد او افغان دشمنه دی نو د فاروق وردک نسبی کمه غلا او افغان دشمنی… نور لوستل »

Back to top button
1
0
ستاسو نظر مونږ ته دقدر وړ دی، راسره شریک یې کړئx