ټولنیزه برخه

د ﺣﻀﺮﺕ ﻣﻌﺎﻭﻳﻪ ﺍﻭ ﻋﺒﺪﷲ ﺍﺑﻦ ﺯﺑﻴﺮ ﺭﺿﯽ ﷲ ﻋﻨﻬﻢ ﺗﺮ ﻣنځ د ﺧﭙګاﻥ ﻳﻮﻩ ﻋﺒﺮﺗﻨﺎﮐﻪ ﮐﻴﺴﻪ

ﮊﺑﺎړﻩ : ﺣﻤﺪﷲ ﺣﻠﻤﻴﺎﺭ

ﭘﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﮐﻲ د ﻋﺒﺪﷲ ﺍﺑﻦ ﺯﺑﻴﺮ ﺭﺿﯽ ﷲ ﻋﻨﻪ د ﺑﺎﻍ ګﺍﻭﻧډ ﺗﻪ ﺩﻭﺧﺖ د ﺍﻣﻴﺮﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﻌﺎﻭﻳﻪ ﺍﺑﻦ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺭﺿﯽ ﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺑﺎﻍ ﻭﻭ، ﻳﻮﻩ ﻭﺭځ د ﻣﻌﺎوﻳﻪ ﺭﺿﯽ ﷲ ﻋﻨﻪ د ﺑﺎﻍ ﻣﺰﺩﻭﺭﺍﻥ د ﺍﺑﻦ ﺯﺑﻴﺮ ﺭﺿﯽ ﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺑﺎﻍ ﺗﻪ ﻭﺭ ﺍﻭښﺗﻲ ﻭﻭ، څﻧګﻩ ﭼﻲ ﺗﺮ ﺩﻱ ﻭړﺍﻧﺪﻱ ﻫﻢ ﺩﺩﻩ ﺑﺎﻍ ﺗﻪ د ﻣﻌﺎﻭﻳﻪ ﻣﺰﺩﻭﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﺍﻭښﺗﻲ ﻭﻭ ﺍﻭ د ﺍﺑﻦ ﺯﺑﻴﺮ ﻟﻪ ﻣﻌﺎﻭﻳﻪ ﺳﺮﻩ ﭘﺨﻮﺍﻧﯽ ﺯړﻩ ﺑﺪﺍﻭﯼ ﻫﻢ ﻭﻭ ﻧﻮ ﻳﻲ ﻳﻮ ﻟﻴﮏ ﻭﺭﺗﻪ ﻭﻟﻴﮑﯽ: ﺩﻋﺒﺪﷲ ﺍﺑﻦ ﺯﺑﻴﺮ ﻟﻪ ﻟﻮﺭﻱ، و ﻣﻌﺎﻭﻳﻪ (د ﻫﻨﺪ ـ ﻳﻨﻪ ﺧﻮړﻭﻧﮑﻲ ﺯﻭﯼ ¹) ﺗﻪ…!

ﺍﻣﺎﺑﻌﺪ!

ﺑﺎﻳﺪ ﻭﻭﺍﻳﻢ ﭼﻲ ﺳﺘﺎ ﺩﺑﺎﻍ ﻣﺰﺩﻭﺭﺍﻥ ﺯﻣﺎ ﺑﺎﻍ ﺗﻪ ﺭﺍ ﺍﻭښﺗﻲ ﺩﻱ، ﺩﻭﯼ ﺗﻪ ﻭﻭﺍﻳﻪ ﭼﯽ ﺯﻣﺎ ﻟﻪ ﺑﺎﻏﻪ ﻭﻭﺯﻱ، ﮐﻨﻪ ﭘﻪ ﷲ ﻣﻲ ﺩﻱ ﻗﺴﻢ ﻭﻱ ﺯﻩ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﺮﻩ ګﻭﺭﻡ.

ﻟﻴک ﭼﯽ ﮐﻠﻪ ﻣﻌﺎﻭﻳﻪ ﺗﻪ ﻭﺭﺳﻴﺪ ﺍﻭ ﻭﻳﻲ ﻟﻮﺳﺘﯽ…ﻧﻮ ﺧﭙﻞ ﺯﻭﯼ ﻳﺰﻳﺪ ﺗﻪ ﻳﯽ ﻭﻭﻳﻞ: د ﻋﺒﺪﷲ ﺍﺑﻦ ﺯﺑﻴﺮ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﺩﻱ څﻩ ﺭﺍﻳﻪ ﺩﻩ؟

ﻫﻐﻪ ﺧﻮ ﺯﻩ ګﻭﺍښﻟﯽ ﻳﻢ؟

ﺯﻳﺪ ﻭﺭﺗﻪ ﻭﻭﻳﻞ: ﺩﻭﻣﺮﻩ ﻟښﮐﺮ ﻭﺭﻭﻟﻴږﻩ ﭼﻲ ﺳﺮ ﻳﻲ ﻣﺪﻳﻨﻲ ﺗﻪ ﺭﺳﻴږﻱ ﺍﻭ ﭘﺎﯼ ﻳﯽ ﺩﻟﺘﻪ ﻟﻪ ﺗﺎﺳﺮﻩ ﻭﻱ، ﺍﻭ ﺍﻣﺮ ﻭﺭﺗﻪ ﻭﮐړﻩ، ﺗﺮڅﻭ د ﺍﺑﻦ ﺯﺑﻴﺮ ﺳﺮ ﻟﻪ ﺗﻨﻲ ﺑﻴﻞ ﺍﻭ ﺗﺎﺗﻪ ﺭﺍﻭړﻱ…

ﻣﻌﺎﻭﻳﻪ ﭼﻲ ډﻳﺮ ﻧﺮﻡ ﺍﻭ ﺣﻠﻴﻢ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭﻭ، ﻭﻭﻳﻞ: ﺑﻠﮑﻪ ﺯﻩ ﺩﺍ ﺑﻬﺘﺮﻩ ﺑﻮﻟﻢ ﭼﻲ، ﺩﺩﯤ ﻟﻴﮏ ښﻩ ځﻭﺍﺏ ﻭﺭﻭﻟﻴږﻭ ﺍﻭ ﺩﺍ ﺍﻳﺖ ﺷﺮﻳﻒ ﻳﻲ ﺗﻼﻭﺕ ﮐړ( ﺑﻞ ﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﺫﺍﻟﮏ ﺯﮐﺎﺓ ﻭﺃﻗﺮﺏ ﺭﺣﻤﺎً) ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺮ ﺩﻱ ﺩﺍښﻩ ﺩﻩ ﭼﻲ ښﻩ ﺑﺪﻟﻪ ﻭﺭﮐړﻭ…

ﻧﻮ ﻋﺒﺪﷲ ﺍﺑﻦ ﺯﺑﻴﺮ ﺭﺿﯽ ﷲ ﺍﻧﻬﻤﺎ ﺗﻪ ﻳﻲ ﺩﺍﺳﻲ ﻟﻴﮏ ﻭﻟﻴﮑﯽ: د ﻣﻌﺎﻭﻳﻪ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﻟﻪ ﻟﻮﺭﻱ ﻭﻋﺒﺪﷲ ﺍﺑﻦ ﺯﺑﻴﺮ ﺗﻪ (ﭼﻲ د ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﻄﺎﻗﻴﻦ ﺯﻭﯼ ﺩﯼ²) ﺍﻣﺎ ﺑﻌﺪ:

ﺯﻣﺎ ﺩﻱ ﭘﻪ ﷲ ﻗﺴﻢ ﻭﻱ،ﮐﻪ ﺩﺍ ټﻭﻟﻪ ﻧړۍ ﺯﻣﺎ ﺍﻭ ﺳﺘﺎ ﺗﺮ ﻣﻨځ د ﺧﭙګﺍﻥ ﻻﻣﻞ ﻭﺍﯼ ﻣﺎﺑﻪ ﺩﺭ ﺑﺨښﻟﻲ ﻭﺍﯼ.

ﺍﻭ ﮐﻪ ﭼﻴﺮﺗﻪ ﺯﻣﺎ ﺩﺍ ﺑﺎﻍ ﻟﻪ ﻣﺪﻳﻨﻲ څﺧﻪ ﺗﺮ ﺩﻣﺸﻘﻪ ﺑﻮﺭﻱ ﺭﺳﻴﺪﺍﯼ ﻫﻢ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﺗﻪ ﺩﺭ ﭘﺮﻱ ﺍﻳښﯼ ﻭﺍﯼ.

ﻧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼﻲ ﺯﻣﺎ ﺩﺍ ﻟﻴﮏ ﺩﺭ ﻭﺭﺳﻴږﻱ، ﺯﻣﺎ ﺑﺎﻍ ﺳﺘﺎ ﺩﯼ، ﭘﺨﭙﻞ ﺑﺎﻍ ﻳﻲ ګډ ﮐړﻩ، ﺍﻭ ﺯﻣﺎ ﻣﺰﺩﻭﺭﺍﻥ ﺩﻱ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺰﺩﻭﺭﺍﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻳﻮ ځﺍﯼ ﮐړﻩ.

ځﮐﻪ د ﷲ ﺟﻨﺘﻮﻧﻪ ډﻳﺮ ﻟﻮﯼ ﺍﻭ ﺩځﻣﮑﻲ ﺍﻭ ﺍﺳﻤﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺳﻮﺭﻭﺭ ﺩﻱ، ﮐﻠﻪ ﭼﻲ ﻟﻴﮏ ﺍﺑﻦ ﺯﺑﻴﺮ (ﺭﺽ) ﺗﻪ ﻭﺭﺳﻴﺪﯼ ﺍﻭ ﻭﻳﻲ ﻟﻮﺳﺘﯽ ﻧﻮ ﭘﻪ ﮊړﺍ ﮊړﺍ ﻳﻲ ږﻳﺮﻩ ﻣﺒﺎﺭﮐﻪ ﻟﻨﺪﻩ ﺷﻮﻩ، ﺍو ﺳﻤﺪﺳﺘﻲ ﻳﻲ د ﺩﻣﺸﻖ ﭘﺮ ﻟﻮﺭ ﺣﺮﮐﺖ ﻭﮐړ، ﺍﻭ ﺳﻴﺦ د ﻣﻌﺎﻭﻳﻪ ﺭﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ ځﺍﯼ ﺗﻪ ﻭﺭﻏﯽ، ﻫﻐﻪ ﻳﻲ ﭘﺮ ﺗﻨﺪﻱ ښﮐﻞ ﮐړ، ﺍﻭ ﻭﺭﺗﻪ ﻭﻳﻲ ﻭﻳﻞ: ﷲ ﺩﻱ ﺳﺘﺎ ﺧﻮﺍﺧﻮږﻱ ﺍﻭ ښﻩ ﺭﻭﻳﻪ ﻧﻪ ﺧﺘﻤﻮﻱ، ﭘﻪ ﺣﻠﻢ ﺍﻭ ﻧﺮﻣﻲ ﮐﻲ ﭘﻪ ټﻭﻟﻮ ﻗﺮﻳﺸﻮ ﮐﻲ ﺗﺎﺳﻲ ځﺍﻧګړﯼ ﻣﻘﺎﻡ ﻟﺮﻱ.
ﻳﺎﺩﻭﻧﻪ:

¹ ﺩﻟﺘﻪ د ﺍﺣﺪ ﭘﻪ ﻏﺰﺍﮐﻲ ﻫﻐﻪ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺗﻪ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﻮﻱ ﺩﻩ، ﭼﻲ د ﻣﻌﺎﻭﻳﻪ ﺭﺿﯽ ﷲ ﻋﻨﻪ ﻣﻮﺭ ﻫﻨﺪ ﺭﺍﻏﻠﻪ ﺍﻭ د ﺷﻬﻴﺪﺍﻧﻮ ځﻳګﺭﻭﻧﻪ ﻳﻲ څﻳﺮﻱ ﮐړﻝ ﺍﻭ ﻳﻨﻪ ﺍﻭ ﺯړﻭﻧﻪ ﻳﻲ ﻭﺧﻮړﻝ.

² ذات النطاقين داسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما لقب وه ﭼﻲ رسول عليه الصلاة والسلام ورﮐړي وو

د دي لقب ﮐﻴﺴﻪ ﭘﻪ غار ثور ﭘﻮﺭي تړلي ده

كله ﭼﻲ رسول عليه الصلاة والسلام او ابوبكر رضي الله ﻋﻨﻪ ﻟﻪ ﻣﮏي څﺧﻪ دمديني منوري په لور هجرت وﮐړ نو دكفارو دﺗﻴﺮﺍﻳﺴﺘﻠﻮ په موخه يي دمديني منوري مخالف سمت ونيو يعني دطائف په لور د ﺟﺒﻞ ﺛﻮﺭ په ﻫﺴﮑﻪ څﻭﮐﻪ كي په غار كي پناه واخسته پدي غار كي يي دري شپي تيري ﮐړي. په دي دري شپو كي اسماءبنت ابي بكر رضي الله عنهما ﭼﻲ ددغه غره په لمن كي ﺑﻪ ﻳﻲ ﭘﺴﻮﻧﻪ څﺭﻭﻝ ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩﻱ دسرولو ﭘﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﻳﻲ رسول عليه الصلاة والسلام ته ډﻭډئ وروړله

په يو نطاق( كمربند) كي به يي رسول عليه الصلاة والسلام ته ډﻭډۍ ﺍﻳښﻱ وه أوپه بل نطاق( كمربند) كي به يي دځﺍﻥ لپاره د ﺧﻮﺍﺭﮎ ﺩﭘﺎﺭﻩ څﻩ ﺷﯽ ﺍﻳښﯼ نو دوه كمربنده به يي له ملا ﺗړلي وه

اسماء دعائشي رضئ الله عنهما خور او د ﻋﺒﺪﷲ ﺍﺑﻦ ﺯﺑﻴﺮ رضي الله عنهما مور وه.

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest

1 Comment
زړو
نویو ډیرو خوښو شویو
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
غوربندی

دا دوهم تبراك (نطاق) يي د زان لپاره وو که د خپل بابا الصديق رضی الله تعالی عنه لپاره?

Back to top button
1
0
ستاسو نظر مونږ ته دقدر وړ دی، راسره شریک یې کړئx