نظــر

د مصري ولس د ټا کلي ولسمشر ډاکترمحمد مرسي لنډه پیژندنه ـ لومړۍ برخه

اسدالله رزين

مصر په اسلامي نړۍ کې د یوډیرمهم اوپه عربي نړۍ کې دیوډیرنفوس لرونکې هیواد په توګه پیژندل کیږي. اوله لومړۍ هجرې پیړۍ څخه ترنن پوري دیو مسلمان هیواد په بڼه کې شتون لري. کڅه هم چې په یا ده اوږده موده کې یی ډیرې اوږدې اوږدې ښکیلا کي ، عسکري، اشتراکي او لا دیني دورې و لید لې، خود مصرمسلمان اولس یی تراغیز لا ندې نه ده را غلی. اوتل له اسلام اومسلما نا نو سره په اړیکه کې پا ته سوی ده. اودغه ده نن روځ هم د جما ل عبدا لنا صر، انورسا دات اوحسني
مبا رک تیا رو اوبربري دورو ته په ورته وا لي کې دعسکري اوفرعون مزا جه امریت بد ترین او خدای نا ترسه شکل په مصري اولس وا ک چلوي اود خپل وحشت په قهراوغضب کې یی له دیوا لووهي.

اوله بله لوري په مصرکې د اخوان المسلمین نړیوا ل خوځښت له خپلو ټولو ټینګو، پراخو بنسټونو، ستونزمنو ازمویښتونو اوداغونوسره اوسیږي. اونه پریږدي چې دالوی مسلمان اولس د ي د مها لي کفراو ځا نګړي ډول سره د مسیحي صهیوني جهالت ترنا پا کوهیلو جا رسې.

د ا هیواد پخپل ټول عمرکې یواځي یوځل و توا نید چې خپله را تلونکي د آزا دو اورڼو ټا کنو، اوددوی د بد نام زما نه د موکراسي په پولو کې وټا کي.

په داسې حا ل کې چې په یولوی شمیرکې نړیوا ل اوکوردننه څا رونکې به یی دامریکاد پخوا ني ولسمشرجیمی کا رترپه ګډون څا رنه کوي.

ټا کنې په دغسې رڼه چا پیریا ل کې رنې ترسره سوی اوهیچا ته هم د ګوت نیونې اړتیا نه سوه پا ته. اوپه پا یله کې یی اخوان المسلمین د مصرپه پا رلما ن کې دیو لوی او پیا وړي ګوند په بڼه کې را ښکاره سو.

دهیواد د اولسمشري دلومړنیو ټا کنو په دوهم پړا وکې د اخوا ن المسلین نوما ند ښا غلی ډا کترمحمد مرسي بریا لی سوترڅوټولو لا دینو ، اسلا م دښمنو، جمهوریت ضد ځوا کونو، د نړۍ اوسیمي اشربا ڼوته له پند ونو ډکه ما تې ورکړي.

اولسمشرډ اکترمحمد مرسي د ۵۱. ۵۷سلنه را یوپه لا س ته راوړلو سره د مصر تاریخ بدل کړ، د مصري لوی ولس زړونوته یی دهیلو تا روروغزا ؤ، د ډاډ اوتسل هوا د مصرپه وچه او لنده کې ولګیده او اولسمشر ډاکترمحمد مرسي دخپل مجا هد اولس په بی سا رې بدرګه کې د اولسمشري دفترته ورننوت.

د اولسمشرپه توګه د ډا کترمحمد مرسي ټا کل کید لو په مصر، سیمه اونړۍ کې اسلام د ښمن ځوا کونوته سخت ټکا ن ورکړ، منډواوترړویی اوروا خست، ترشمیراوښتي لګښتونه یی په سیند لا هوسو، د ټا کنو پا یلو پخپلوخولوکې ولمبول او دخرمستي د ما ڼیوستني یی ور ولړزولې. اود عدل په مخالفت کې یی دد سیسولورته مخ وروا ړا ؤ. اود مصرد لوی اولس، امت او ټول انسا نیت په دښمني کې یی یوځل بیا د عادل نظام د څرک له حقه د محرومیت هڅې ګړندی کړې.

ولسمشر ډاکترمحمد مرسي یواځي یوکا ل اوڅوروځې یانی له : ۳۰جولای۲۰۱۲بیا تر۳جولای ۲۰۱۳م پوري دولسمشري په دفترکې واوسید، خوپه دی لنډه اوستونزمنه موده کې یی ډیري ارزښتمنی، له غیرته ډکي اوزړه سواندي پریکړې وکړې چې یوه له هغویی دغزی په تړانګه کې دکلابندوفلسطینی مسلمانانو په مخ د(رفح)بندرپرانستل ؤ. دا په داسې په حا ل کې چې نوموړی بندردغزی د تړانګې یواځنی دوچې بندردامریکا اواسرائیلوپه حکم دمصرد مخکینیوپردی پا لوحکومتونو په لاسوپه پوره ډول سره تړل سوی ؤ.

ولسمشرډاکترمحمد مرسي د (رفح ) بندرپرانست، کلا بند و فلسطینیا نوکې سا وچلیده، دخدای شکریی اداکړاود آزادي تصوریی له وینوسره یوځای په رګونو کې په مستي سو. له هره لورې د مرستوکا روا نونه ور ورسیدل اود مجا هد اوتل په سنګرکې فلسطینی ولس جهادي ولوله څوچنده اوپه غورزنګوسوه، خود اسلامي ورورګیلوي دازړوره پریګړه په هیڅ ډول هم امریکا اواسرائیلوته دمنلونه وه، نوځکه یی دولسمشرډا کترمحمد مرسي د واک زرینه موده دیوې نړیوالې دسیسې په ترځ کې پای ته ورسوله. اود(رفح) بندریوځل بیا ظاهرا د فرعون سیسي په حکم وتړل سو. اود فلسطینی ما شوما نوخولې بیرته ډیرزر په خا ورو سپیرې سوې.

محمد مرسي د مصردشمال په (شرقیه )ولایت د (العدوه) نومي کلي په یوه متوسطه ِکورنۍ کې سترګې رنې کړی.

لومړنی اومنځنی زده کړې یی دخپلې سیمې په دولتي ښوونځیو اونوروعلمي مرکزونوکې ترسره کړی.

په مصرکې د ټولیزدود له مخې اوبیا په ځا نګړي ډول سره په کلیواوبا نډوکې وګړي تراوښ دخره سپا رلې خوښوي.

ښا غلي ډا کترمحمد مرسي په یوه مرکه کې بیله دی چې دکمي احسا س یی کړی وي وویل چې: زما پلاریوکروند ګرؤ، نوځکه ما دخپلوزد کړود لا س ته راوستولاره له کوره ترښوونځي دخره په سپا رلي لنډوله.

ولسمشرډا کترمحمد مرسي ته ترهرچا ښه ورما لومه وه چې دیوی غریبې اومتوسطې کورنۍ دژوند شرائیط څومره له کړاونوډ ک وي.

ډ اکترمحمد مرسي په ۱۹۷۵م کال کې د قا هرې له پوهنتونه د انجینري په څا نګه کې (بی سی اس) یا په سا ئینس کې دلیسانس بری لیک په ډیره لوړه کچه ترلا سه کړ. اوپه ۱۹۷۸م کا ل کې یی دمعدنونوپه څا نګه کې د(ام اس) اتلس کلنه ښوونیزه موده په فن کې له وړستا ینوسره شا ته پریښوده.

له دی کبله چې محمد مرسي یوډیرذهین اوهوښیارځوان ؤ ، نوځکه دلوړوزده کړو دترلا سه کولولپاره په امریکا کې دجنوبی کیلی فورنیا پوهنتون ته د (پی ایچ ډی)یا ډاکتري لپاره وا ستول سو. مرسي صا حب هلته دبرق په برخه کې دارنګه څیړنه وکړای سوای چې ډیرلوړ پوړي سا ئنس پوهان ورته ګوته په غاښ پا ته ؤ.
ولسمشرډاکترمحمد مرسي چې کله خپلې زده کړې پوره کړی، نوبیا د( کیلی فورنیا سټیټ) پوهنتون هفوی ته د (اسسټینټ پروفیسر) دنده وروسپا رله.

مرسي صا ب له ۱۹۸۲م تر۱۹۸۵م کا له پوري ورسپا رل سوې دنده په بري اوسرلوړي سرته ورسوله، خونورپه امریکا کې د پا ته کیدو اودولت پیداکولوپه آندونوکې نه سوپا ته.

دهغوی په ویښواوخوب دوا ړوکې لید لوری مصرؤ، هغوی شیبه شمارې کوله چې مصرته ولاړسي ، هغوی مصرنه سوای هیرولای، هغوی هلته لوی مسلمان اولس ترشا پری ایښی ؤ، هغه اولس له دوی سره په ټولوکړاونو کې اوږه په اوږه پا ته سوی ؤ، هغوی هغه لوی اولس پخپله روزلی ؤ، هغوی له مصری لوی اولس سره شریک آرما نونه درلودل، هغوی ته دمصرد ډیری خلکودژوند ستړي کچه ور مالومه وه، هغوی خپل اولس ته ښی ښی هیلې لرلې، هغوی نورخپل لوی اولس دژوند په څرخا ونوکې لیدل نه سوای زغملای، هغوی د مصري اولس په مټه غوښتل ترڅوپه ټوله اسلامي نړۍ کې اوښتون ته لارهواره کړي، نوځکه یی تلواره وه چې څومره زرکیدای سې اوخپله ترلاسه کړې پوهه د مصری زلمیانو مغزوته ورولیږدوي.
ډاکترمحمد مرسي په امریکي ادارې (نا سا )کې هم د(خلایی شټل) په برخه کې ډیردقدروړ علمي ګامونه پورته کړل.

مرسي صا ب په لوړو زده کړوسمبا ل ډیرځیرک اینجینراوسا ئنس پوه دی.

اولسمشرچې کله له امریکا دراوتو پخه اراده وکړه ، نوبیا امریکا یا نو هغوی ته ډیر وړاندیزونه مخي ته کیښودل ، خودی هوډ من انسان ځان خپل هوډ ته مسئول ګا ڼه اوپه هغه پله سیخ روان ؤ، دوړاندیزونو هم زورنه پری رسیده ، امریکا یا نوغوښتل چې مرسي صا ب د ما ل اودولت په ځولنو ځولانه کړي، خوونه توانیدل چې دهغوی له مؤمنه زړه دخپل ویا ړلي اولس مینه وبا سي، نوځکه یی د امریکا یا نوټول وړاندیزونه په نه پا ته کیږم ورځواب کړل.

ښا غلی اولسمشرډاکترمحمد مرسي په ۱۹۸۵م کا ل کې د غوښنې زده کړې له ډا لیو سره پخیرمصرته را ستون سو. اوډیرزر په (قا زق) نومي پوهنتون کې د افل پروفیسر اود اینجینري د څا نګې مشروټا کل اوتر۲۰۱۰م کا له پوري هلته د استاد په توګه پا ته سو.

ډ اکترمحمد مرسي ډیرپخوا لا په اخوان المسلمین کې درکنیت ویاړترلاسه کړی ؤ.

مرسي صاب دیا دخصوصی پوهنتون ددندې په موده یا نې ۲۰۰۰م کال کې د پارلماني ټا کنو له لارې د آزاد نوما ند په بڼه کې د مصرپا رلمان ته دورننوتلو لاره پیدا کړه اوتر۲۰۰۵م کا ل پوري د پا رلمان غړی پا ته سو. اودا هغه مهال ؤ چې اخوان المسلمین له ډیرو بیرحمو بند یزونو سره مخ ؤ. ان تردی چې هغوی په ټا کنوکې پخپل نا مه برخه نه سوای اخستلای.

ډاکترمحمد مرسي اود اخوان المسلمین ۸۳تنه نورکړا وو او هوډ من شخصیتونوپه ډیرمهارت د حکومتی ناروا ؤ پردې څیرې اود هیواد له ګوټ ګوټ نه د مسلمان ولس درا یوپه پا یله کې پا رلمان ته د ورننوتلو جوګه اوهلته یی سره پیدا کړو. اوډیرزریی دوړ تد بیرله مخي حا لاتوته په کتوکې خپل ځا نګړی پا رلما نی ګروپ را برسیره کړ.

ډا کترمحمد مرسي ته نړیوال پا رلماني تنظیم د ۲۰۰۲او۲۰۰۳م کلونولپا ره دیو بیلګه ایز اوکړاوو پا رلماني غړي لا سوند هم ورکړ.

ډ اکترمحمد مرسي د اخوان المسلمین د مرکزي شورا ( المعروف) دارشاد ددفتر یومنلی غړی ؤ .

ولسمشرمحمد مرسي د تنظیم دغې لوذ مه وارې ته د اخوان المسلمین د پنځم عام مرشد مصطفی مشهور په موده کې ورسید. اوبیا په پرله پسی ډول سره د شپږم او اووم عام مرشد محترم ما مون الهضیبی ، محترم مهدی عا کف اومحترم ډا کتر محمد بدیع سره کاروکړ.

ډ اکترمحمد مرسي چې کله مصری لوی ولس د بی سا رې سرشند نو په لړۍ کې د ولسمشرپه توګه وټا کو، نو دی زا هد او وفا دارانسان بیا د مصرهرڅه ته دا ما نت په سترګووروکتل. په ټوله زړه سواندي یی یا دو اما نتونو ته که دهیواد په دننه کې ؤ اوکه بهر دره نا وی کا ؤ اوپه ا ړه یی کوټلي ګا مونه پورته کول.

له مرسي صا ب سره پیغام ؤ. اوهغه پیغام یواځې د مصرترپولو پوری محدود نه ؤ،هغه پیغام نړیوال ؤ. اونړیوا لوحق درلود چې پیغام یی ورته ورسیږي.

هغه ؤ چې ولسمشرډا کترمحمد مرسي له هیواده د وروتلو پریکړه وکړه، خود هغوی وتل هم دپیغام برخه ؤ. هغوی له ده سره د پیغام له اصلی ټا ټوبې یا نې سعودی عربستانه خپل بهرنی سفراسلامي هیوادونوته پیل کړچې په لړۍ کې یی ایران او پا کستان ته هم سرورښکاره اود امت دستونزو دحل په باره کې یی له هغوی سره خپل لید لوری شریک کړ.

اود پا کستا ن په سفرکې د نیشنل یونیورسټی آف سا ئنسزاینډ ټیکنا لوجي یا (ان یو اس ټي) په اعزازي ډا کتري هم وویا ړل سو.

ولسمشرمحمد مرسي امریکا ، جرمني، برازیل اونوروغربي هیوادونوته هم سفرونه وکړل اوورسره پیغام یی ورته ورسا ؤ.

اخوان المسلمین چې کله ځا نګړي سیا یي څآ نګه د آزا دي اوعدالت پنا مه جوړه کړه ، نوبیا یی ډ اکتر محمد مرسي دهغی څا نګې مشروټا کو.

ډا کترمحمد مرسي د یوبا عزمه مجاهد، عا بد، زا هد ، بی ریاء اوپا ک کا رکونکي په ډول د مصرهرزوړ، ځوان، نراوښخې پیژني، خوله بله لوري مصري او ټولې کفري رسنۍ په ټول توا ن لګیا وی اود مرسي صا ب شخصیت ته یی خاورې ورشندلې. اود پروپا ګند ژبه یی دا رنګه چلوله :

خبردار! مصر نوریو اسلامي هیوا د جوړیږي عیسویا ن به یا جزیه ورکوي اویا به له مصره وزي.

د پروپا ګند کونکو ډیرکوښښ په دی روا ن ؤ چې محمد مرسي یو لیږکی د ښمن او ددوی په ژبه یوبنیا د ګرمسلما ن وښئ.

په مصرکې دقبطي عیسویا نویولوی لیږکی چې د شمیرکچه یی د مصري ولس د سرشمیرني د تنا سب ۱۲اویا ۱۵سلنه جوړوي اوسیږي.

ولسمشرپخپل لومړني بیان کې چې د آزادي په نوموړي میدا ن کې په لکا ؤ مصریا نو ددوی له خولې اومیلیونو انسا نا نو درسنیو له لارې اورید په یا ده باره کې په ډا ګه دا سې وویل:

مصرد ټولو مصریا نو مصرده. اوله حقوقي پلوه مسلما نا ن اوعیسویا ن هیڅ توپیرنه سره لري . په د ی ما نا ! په مصرکې دهرقبطي عیسوي دومره حقوق دی لکه چې زما دي. نه تردی ډیراونه کم. دوی بشپړه مذهبي آزا دي لري. اودا حقوق هغوی ته الله تعالی ورکړی دي.

اسلامي شریعت له مسلمان ولسمشراومسلمان ولس نه په ټینګه غوښتنه کوي چې دهغولیږکیو دحقوقو سا تنه اوپا ملرنه وکړي چې نه دي مسلما ن. اوپه هیڅ ډول یی هم با ید ترپښو لا ندي نه کړي.

لکه چې مخکې مویاده کړه : مصري ولس ښا غلی ولسمشرډاکتر محمد مرسي پیژاند مانایی داوه چې نه یوازي مسلما نا نوپیژاند بلکې قبطیانوهم پیژا ند.

همدغه لا مل ؤ چې په ټا کنوکې دقبطیانو هلې ځلې د مرسي صا ب په ګټه اوپلوی ترمسلما نا نوکمي نه وي.

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest

0 Comments
زړو
نویو ډیرو خوښو شویو
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
Back to top button
0
ستاسو نظر مونږ ته دقدر وړ دی، راسره شریک یې کړئx