نظــر

ډاکټر محمد مرسي یو رښتینی لارښود ـ وروستۍ برخه

اسد الله رزین

په مصرکې د ولسمشري د ټاکنو لپاره د محمد مرسي نوماندي هم حیرانونکې وه. ځکه چې د اخوان المسلمین دارشاد د فتر په یا دوټا کنو کې دبرخه اخستو لپاره د عدالت اوآزادي ګوند د مشرتا به ډیرمهم اولوړ پوړی شخصیت ښا غلی ډا کتر (خیرات الشا طر) ورپیژ ند لی ؤ.

د ټا کنو کمیټې ښا غلی ډا کترخیرات د هغوی د کړاوي سیا سي مخیني، پا رونکو هلوځلو او په بند یخا نو کې د ډیري اوسیدا په ګناه د ولسمشریزو ټا کنو له لړ لیکه ویوست. او د ټا کنو په هکله یی د ناپییلتوب تصور له اند یښنو سره مخا مخ کړ، خو د اخوانی مشر تابه له دغو ټولو نا خوالو سره سره ټینګ با ور ؤ چې ولس موږ نه هیروي او دا یی منلې وه چې که موږ هرڅوک د یادو ټاکنو لپاره نوما ندو نو خامخا به یی ولس پخپلو را یو ونازوي.

له د ی کبله چې له یوه لوری د اخوان المسلمین په هکله د مصري ولس پیژند نه بیخي پوره اونوري پیژند ني ته نه وه اړ اوله بله لوري د عدالت اوآزادي ګوند له سړي لوري ډیرهستمن ؤ. اوډیری شخصیتونویی ددی وړتیا لرله چې دولسمشري ټا کنولپا ره را وړاندي اود ګوند اوولس هیلې ورپوره کړي. هغه ؤ چې مشرتا به هم ډیرزر ډا کترمحمد مرسي ته د نوماندي زرغونه اشا ره ورکړه. اوهغوی هم د پریکړې مننه وکړه اوپه هغه چټکتیا سره تګ لاري ته په کتوکې یی په ډیراوډلي اوشا نداره بڼه کې ټا کنیزها ندونه مخ ته بوتلو.

د مصرپه تا ریخ کې ټولي لویی لویی غونډې د( المحلة الکبری) په میدان کې ترسره کیدی. دا ډیرپرا خ او د مزدوروډ لو په مرکزهم نومولی دی، نوځکه د ډا کترمحمد مرسي ټا کنیزه لویه اوپرتمینه غونډه هم په نوموړي ډ ګرکې ترسره سوه. په کومه کې چې په لکونو انسا نانوګډون درلود.

د ډاکترمحمد مرسي ټا کنیزې غونډې په مصراوحتی ټوله نړۍ کې د ټا کنوتا ریخ اود ګډون وا لو ولولې ترخپل سیورې لا ندې را وستی. زما په آند خوانسا ني تا ریخ د لومړی ځل لپاره د ټآ کنو او ولولو ځا نګړي بیلګه ولیده. ځکه چې د ګډون وا لوولولې یومخ نوي اود انسا ني اصیلو ولولو استا ‌ذ ی توب یی کا ؤ. ولولې توپا ني وی ، خوله کنتروله نه وي وتلي، اوښکواوسلګویوځا ی دریزجوړا ؤ، دا د ومره د منلووړ منظرؤ چې دوست اودښمن دواړه یی په ځا ن لګیا کړي ؤ، اود ښوهیلو په ګل بڼ کې یی ورسره قدم وا هه، په توپا ن کې یی دورورګیلوي پیغام خپراؤ، او انسا نیت ته یی د سولې اوخیرډا لۍ ورویشلی، دا هسې په ولولو کې نمایشې غونډه نه وه، دودیزه هم نه وه. په دی پرتمینه غونډه کې د ډیری زلمو په لا سونوکې قرآنی نسخې وی. اود غونډې حسن ته یی ځا نګړې ښکلا، څرنګوالی، اوځوا ک وربا ښه ، دزړونو دروازی یی په مینه مینه ورټکولی، د ایمانی جلا ل اوجمال په پلوشوکې غونډه وه چې د مصرنومیالي اوهرزړه ته منلي خطیب (شیخ صفوت حجازي) دغونډې پا ته تنده پخپل رسا آواز اوزړونوته په ورننوتونکو الفا ظوکې ورما ته کړه. په توپا ن کې یی توپان را وست. اود ګډون وا لو ولولې یی نورې مستې اوواوډلی.
له همد غه کبله کود تا یی مزدورحکومت اوس هم شیخ ته د شک په سترګوګوري اوګوته ورته ښوروي. د مصرلوی ولس په ډیره سهنه، هوښیارتوب اومیړانه له ټولو ستونزو سره مخا مخ سو. دهیڅ شي پروا یی ونه کړه اودعدالت اوآزادي د نړیوال خوځښت نوماند اویا خپل استا ذی ډ اکترمحمد مرسي یی واک ته ورساؤ، خولا هم په لاره کې خا شې وی.

هغه داچې جنرال محمد حسین طنطاوي د واک دانتقا ل په لاره کې خنډونه اوځنډ ونه پیدا کول. چې هوښیار اوزړه سواند مرسي صا ب د جنرال دروازه وروټکوله اود واک انتقال ته یی را وبا له. طنطاوي نه ؤتیار، پښی یی دربولی. حتی داسې ویروني هم وي چې کیدای سې همد غه مرحله د یوی کود تا بڼه خپله کړی.

د غرب نا زولی اویوه اوږ ده موده پری کارسوی استا ذی البرادي هم ټا کنوته را وستل سوی ؤ، خوډیرزر ورته جوته سوه چې د ډا کترمحمد مرسي په وړاندي دی د ولس په یا د هم نه ده.

د ښکیلا ک په پښو ولا ړ البرادي له ټا کنیزې سپکې سره سره بیا هم دګواښ ډګرته را د ننه سو، دغرب احسا نونه یی سترګوته ولا ړؤ او نوی نوی یی د سترګوله کونجو ګواښونه هم تیرید ل. د البرادي لوی اوویا ړلی ولس هیرؤ، اوترپا یه بادارته وفا داراوپه مننه کې پا ته سو. اوآخیري واریی دا سې وکړچې: تیرې ټا کنې اوګټنې یی د ولس له ګټوسره په ټکرکې دي.

د حسني مبا رک د ټیم استا ذی احمد شفیق چې دهغی ورستی دوري د پا ی لومړی وزیرؤ.د ټولو اخوان دښمنوځوا کونو اوحکومتي ډ لګۍ د ولسمشري لپا ره ګډ نوماندؤ. شفیق د نړیوا ل ښکیلاک، سیمې اوپه مصرکې دنوروپا تي شونوکړیوله لوري هم په شا ټکیده. اوښه په سا ما نه کې یی د ټا کنوسیمې ته را کش کړ، خو ددوهم ځل ټا کنوما تې یی ټولې هیلې ورلولپه کړی.

د تاریخ په پرا خه ټنډه لیکل سوی بری رښتیا هم هیښونکی اودرد ونکی ؤ، یوې ناروا او اوږدی دورې ته د پا ی ټکی ایښو دل ؤ، مسیحي صهیوني ګدی نا ستوډیر زرزر خپل دکلوکلوروزلي او نا زولي یوپه بل پسې له لاسه ورکول، د نا هیلیوسختو سیلیویی ضمیرته تا نې ورکولې.

په ټول هیواد کې دعدالت اوآزادي د ښمن ځواکونه خوځند اوله حق سره دمخامخ کیدو اومخا لفت خیا لي غرونه یی جوړول، خومسلمان عقل، حسن تد بیراوپه ولس مین اوزړه سواند رښتیني لا رښود ښا غلي ډاکترمحمد مرسي دا وینوته په څاراو انتظارکې ستونزمنه مرحله ډیره اسا نه اوجنرال طنطاوي یی دخبرومیزته راوست. دواک د انتقا ل ستونزه اودد ښمن وروستی حربه یی په بري سره له پښو وغورزوله.

په مصرکې حا لات دنوري اسلامی نړۍ په څیرنه ؤ. هلته دهرڅومره وینوتویولو حکم لا سلیک سوی پروت ؤ. چې که تا لي څټي په واک کې پا ته سوو. دا د ډاکترمحمد مرسي لا رښوونې او لوریدنې وی چې ولس یی د وینوله تیارسوی ډنډه ترلاس نیولی تیرکړ. او د اسلامي زړه سوي بی سا ري لنداره یی وکړه.

د اخوان المسلمین په غیږ کې لوی سوي اوروزل سوي ولسمشرډ اکترمحمد مرسي بی توپیره هرمصري ته ږغ وروکړ چې راسی ترڅوپه ګډه دهیواد قا نون جوړکړو اود خپل منځي یووا لي په رحم اوکرم کې دهیواد تا لا سوی اقتصاد له نوري نړیدا وژغورو.

مرسي صا ب ډیرآسانه اوبی تکلیفه ژوند درلود، پخپل پخواني کورکې اوسیده. چې کله به د ولسمشري له دفتره را ستون سو، نوبیا به بی له تیارسی اوآرام سی د ولسمشري له موټره را کشته اوله خپلو خلکوسره به یی دولسي مینې لا س لګا ؤ.

د ولس په منځ کې ولسمشربه ؤ، یوله هغوی به ؤ. او دا هغه ولسمشرؤ چې میرمنې ( نجلا علی محمود) به یی رسنیوته ویل چې ما به دمصرلومړۍ میرمن نه بولی. کله چې به یی داوسید وپه سیمه کې دحکومتی پروګرام له مخي بریښنا نه وه. د دوی په کوربه هم لکه دیوبل مصري کور تیاره خپره وه.

ولسمشرډ اکترمحمد مرسي د لوړي له مراسموسمد ستي وروسته مخکې تردی چې دولسمشري دفترته ولا ړسې د قا هری د پوهنتون لارخپله کړه. چیرته چې په زرهاؤ محصلین هغوی چې د مرسي صا ب دځواک مخکښان اود هیلونړۍ ؤ. ولسمشر په پوهنتون کې دزلمواوپیغلو له بی سا ري ولولو، هرکلي اوښه راغلي سره مخا مخ سو. رسنیو هم دا تا ریخي منظره چې دبیداري اوبد لون غمازي یی کوله په ټول تعجب له سترګو تیروله. او د ډاکترمحمد مرسي له ولس اود ولس له دوی سره مستي مینې، نیکو هیلو اود خپلوي خواږه احسا س ته یی زړونه با غ باغ کیدل . د ولسمشري د اصلي تصور په خیالوکې ټا لیدل. اود ولسمشري د تا ریخ ځلاندو او لومړیو شپو اوروځوته یی ځا ن وررسا ؤ.

لکه چې کاریی ده رسنۍ له هرڅه خبرې وي، نوپه همدغه بنسټ له د ی هم خبرې وي چې د الازهرد جا مع مسجد په لاره کې ټول هټۍ وال دخدای شکرونه اداؤ کوي اوله خوښي په جاموکې نه خآ ئیږي ځکه چې نورد ازهرلورته دولسمشر د تګ اوراتګ په لړۍ کې ددوی په کارهیڅ ډول منفي اغیز نه لویږي. اود ولسمشر د تګ اوراتګ په با نه یی څوک ما رکیټونه نه ورتړي .

ډاکترمحمد مرسي د لوړې په لومړۍ روځ د الازهر نوموړي جا مع مسجد ته دورتلو پریکړه وکړه. اوامنیتي کسانو هم د تیرپه یاد کې دمسجدپه دروازه کې برقي اود ماشیني تالا شي دروازې ودرولې. ترڅولمونځ کونکي له پوره تا لا شي وروسته مسجد ته ورننوزي. اود خطراند یښنې لرې سې، خوکله چې مرسي صا ب د تا لاشي ترنامه لاندي دخپل وربا ندي ګران ولس له نوري نفسیاتي ځوروني خبرسو، نوبیله ځنډه یی د بریښنا یی دروازو دلري کولو حکم وکړ.

د ازهرخطیب له خپلې مخې د مصرټا کلی ولسمشر ډاکترمحمد مرسي یا دولس دهیلوژباړن ولید ، نوپه ډیره بیړه یی د ولسمشري له تیرو دردونکو یا دونو خپل ذهن خا لي کړ. اود ډا کترصا ب مؤمني څیرې اوپه مهربا نیوګا ڼلي ټنډي دعمرفاروق(په یاد کې واچاؤ. اواسلامي ځلانده روایت چې : دین نصیحت دی. په یا دولوسره یی د محمد رسول اللهﷺددوهم یا ردخطاب دزوی(د کړو وړو او ولس د چوپړ لنډه ، خو ټولیزه یادونه په داسې الفاظوکې وکړه چې په ولسمشر پوري اړوند توقعات یی په ټوله زړه سواندي یویو دهغوی له مخې کیښودل. اوولسمشریی په سلګوسلګووژړا ؤ. مرسي صا ب له ده څخه په کید ونکوهیلوښه پوهیده ، هغه خبرؤ چې دهلوځلواوټکرونو دِغه میدان ته راوتل هسې پنامه را وتل نه دي، بلکې دلته د خپل لوی ولس د کلوکلوغوښتنوله پوښتنو سره مخا مخ دی. د ولسمشرسرخلاص ؤچې ده ته په شهیدووینوګټل سوی اما نت ، د په زرها ؤ بورو، کونډو، معیوبواو یتیما نو په آ هونوکې نغښتی ویرورسپا رل سوی اودی به ورته مسیحا ثا بتیږي. ټاکل سوی ولسمشرډاکترمحمد مرسي په ډیرولومړنیو مها لونوکې په قا هره کې د آزادي میدان هم له یا ده ونه یوست. اود یومصري لا رښود په تصوراوبڼه کې مصري ولس ته ورغی اوورته وی ویل چې زه د ټول مصري ولس یا نې تا سې ټاکلی ولسمشریم.

ډاکترمرسي د ولس زړونه لاس ته را وړل اوپه لوړ آواز یی د عدالت اوآزادي له ګونده دا ستعفاء ا علان وکړ. ټا کلي ولسمشرد ولسمشري تا ریخ واړاؤ ، د برې په نشوکې نه شوپا ته ، د واک په واک کې نه راغی، وا ک یی پخپل واک کې راوست، هغوی خپل ټول واکونه، دمصرټوله شتمني اوحتی خپل ځا ن هم دمصري ولس په چوپړکې ویا ړلی وبلل ، ډیرزریی د خپل لوی ولس با ورته لاس ورورسا ؤ، په هڅوکې ؤ چې دخپل کړیدلي ولس ټول دردونه ، بد بد یادونه اود بدلی لمبی ایزاحسا س د هغوی له یا ده وبا سې. هغوی دجنرالا نواوآل فرعون په میراث تکیه ونه کړه. مرسي صا ب دخپل لوی ولس اوښکو، وینو، اود جهنمي بندیخا نو په تیارو ښمڅوکې د معصوموانسانانو د بدن پاتې ټوټوته کتل ، په یا د کې یی پا ته ؤ، اودهغوی د سپیڅلو اروحونو تسلې یی د هغوی د اولادونو اولوی ولس په چوپړ اوآرما ني اسلامي نظام په تصورکې پیل کړه. ټاکلي ولسمشرپه دی لنډه موده کې د هیواد په دننه کې ډیراصلاحا ت راوستل ، دقانون مسوده یی ترتیب ، په اړه یی ټول غوښتنه ترسره اومنظوره سوه. ولسمشرپه یا ده موده کې له هیواده بهرپه ډیرو کنفرانسونوکې ډیرکړاوو رول ولاره.

د قطرحکومت دمرسي صا ب اقتصادي نظام خوښ کړ. اوپه همد غه اقتصادي پروګرام کې یی د اته بیلیونه ډا لرو سرما یی دلګولوژمنه وکړه. دیورپ بنک فارریکنسټرکشن ا ینډ ډ یپلیمنټ هم په یا د اقتصادي پروګرام کې د یوبلین یورو دلګولو پریکړه وکړه، خوخدای نا ترسو مرسي صا ب ته موقع ورنه کړه ترڅو د مصر حا ل اورا تلونکي دواړه د خپلو لورید نو په غیږ کې جوړه اوپیاوړې کړي. په ولسمشرلګیدلي تورونه د ومره بی بنسټه ، له حقیقته لری اومنځ خا لې ؤ چې د پوهانو په پوهنه سړی ته افسوس دریږي. هغوی تورلګاؤ چې ډا کترمرسي د قبطي پا پ (توادروز) د تا ج په سرکولوپه مراسموکې برخه نه لرله. په داسې حا ل کې چې ولسمشرخپل وزیر(هشام قندیل) وراستولی ؤ ترڅو په مراسموکې د حکومتي لوري استا ذی توب وکړي.

امریکا ، اسرائیل، غرب اوسیمه ایز مزدوران یی د ډاکترمرسي په هغه بیان هم خپه ؤ چې هغوی ویلي ؤ چې فلسطین د فلسطینیانو حق اوغا صب صهیوني رژیم غیرقا نوني اوغیراخلاقي دی. اود اسرائیلو پرله په سی اوله ټولو قا نوني ، نړیوالواوانساني حقوقو په سرکشي کې ظلمونه د نه بښلووړجرمونه دي. اومحمود عباس د فلسطین نه بلکې د غرب اوصهیوني غاصبانو استاذی دی.ذولسمشرمحمد مرسي دیولسم ستمبرپه د سیسه هم پټه خوله نه سو پا ته . اودذسا ئنس په مټه یی ثا بته کړې وه چې نړیوال مرکز دالوتکو د ټکرپه پا یله کې نه بلکې د تباه کونکو کیمیا وی موادو په واسطه له خاوروسره خا ورې سوی ده. اوداسي کول د مسلمانا نو دوس خبره نه ده. اوامریکا یانواوس هم لا نه ده ثا بته کړي چې په دی تباهي کې دي دمسلما نا نو لاس وي.ذامریکا یا نویوازې پروپا ګند اوتورلګونه با نه وګرزوله اوپه مسلما نوهیوادو افغانستان اوعراق یی د خپل وحشت اوجهالت سلا کوټونه خا لې کړل. اوانشاء الله

په دواړوهیوادونو کې له سپکې ما تې سره مخا مخ ده. یولسم ستمبرامریکا یا نو یوازي اویوازي له مسلمان امت سره په مخا لفت کې د نړیوال کفرپه ملتیا د پیلامي په توګه را منځ ته کړ. د ټا کلي ولسمشرشننه دومره په ځا ی اود عقل خوښه وه چې له امریکا یا نو سره یی د انساني منطق په سیمه کې هیڅ ځواب نه ؤ. محمد مرسي په ډیرلیږ وخت کې په دومره نړیوالو اوسیمه ایزو نا ستوکې ر ا ښکاره سو چې هرڅوک یی ګوته په غا ښ کړل.

په اسلامي کنفرانس ، افریقا یی اتحا د ، عربي اتحاد سربیره ډیری غربي هیوادونوته یی بریا لي سفرونه وکړل. دهغوی په کورونو کې له هغوی سره کیناست دمصري ولس او امت استا ذی توب یی ورپه یاد کړ. ولسمشرډ اکترمحمد مرسي په قاهره کې د (۵۷) مسلمانوهیوادونو دمشرانو کوربه ؤ اوهغه لوړپوړی کا نفرانس یی پرانست. په کوم کې چئ د ټولې اسلامي نړۍ اوافریقا

د اند یښمنوستونزو دحل لپا ره په یوه آواز د هلوځلو لړۍ پیل سوه. په هیوا دکې دننه یی هرڅوک یا نې: ولسمشر، لومړی وزیراو عسکري مشرتوب دقانون په وړاندي له ولسي خلکوسره په یوه کچه کې یا د کړل. په مزو، چړچو، اوظلم روږدو پا تي شونو ته دغه ددوی لپا ره نوی انساني چوکاټ اوڅرنګوالی د منلونه ؤ ، نوځکه یی د مصرپه تاریخ کې لومړی د ولس په مټه راغلی قا بل، ذهین، پوه، د پا ک زړه لرونکی، زړه سواند، رښتینی اوقا نوني ولسمشر دښکیلا کي بادارانو اوسیمه ایزو تا لي څټو په بی شرمانه هڅو نو اوملا تړنو له د ندې ګوښه کړ.

ډاکترمحمد مرسي نه ده نا کام ، هغه ویا ړلی ، سرلوړی اود انساني تا ریخ حسن ده، خو په دومره لوی انسان اوانسانیت لویی نا رواته یواځي د لندارچي په ډول ورکتل زما په آند بسنه نه کوي.اود اسلامي ورورګیلوی او مسئولیت پیټی نه پری سپکیږي. دهرمسلما ن ذ مه واري ده چې له خپله وسه سره یی په مخا لفت کې خوله خلاصة کړي، قلم را وبا سي اود وجدان په حکم غبرګون وښئ.

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
Back to top button
0
ستاسو نظر مونږ ته دقدر وړ دی، راسره شریک یې کړئx