نړۍ

چاﺭﻟﻲ ﺍﻳﺒډﻭ د ﺳﻮﺭﻳﺎﻳﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﺳﭙﮑﺎﻭﯼ ﮐړﯼ‎

نن ټکی اسیا (چهار شنبه، وږي ۲۵مه، ۱۳۹۴ل): د ﻓﺮﺍﻧﺴې ﻣﺸﻬﻮﺭﯤ ﺍﺳﻼﻡ ﺩښمنه ﻣﺠﻠﯥ (ﭼﺎﺭﻟﻲ ﺍﻳﺒډﻭ) ﻳﻮ ځل ﺑﻴﺎ د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﺮ زﺧﻤﻮﻧﻮ ﻣﺎﻟګي ﺩﻭړﻭﻟﯥ ﺍﻭ د ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎجر ﺳﻮﺭﻳﺎﻳﻲ ﻣﺎﺷﻮﻡ د ﻣﺮګ ﺍﻧځوﺭ ﻳﯥ ﭼﻲ د ﺗﺮﮐﻴﯥ ﭘﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﮐﻲ ﻟﻪ ﻏﺮﻗﻴﺪﻭ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﻣﻮﻧﺪﻝ ﺷﻮﯼ ﻭﻭ، د ﺍﺳﺗﻬﺰﺍﺀ ﺍﻭ ﺳﭙﮑﺎﻭﻱ ﭘﻪ ﺑڼه د ﻳﻮ ﮐﺎﺭﻳﮑﺘﻮﺭ ﻟﻪ ﻻﺭﯤ د ﺧﭙﻠﯥ ﻣﺠﻠﯥ ﭘﺮ ﭘښتۍ ﻧﺸﺮ ﮐړﯼ.

ﺩﺍ ﮐﺎﺭﻳﮑﺎﺗﻮﺭ ﭼﻲ ﭘﮑﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎﻳﻲ ﻣﺎﺷﻮﻡ د ﺳﻤﻨﺪﺭ ﭘﻪ ﺭﻳګوﻧﻮ ﮐﻲ ﻣړ ﭘﺮﻭﺕ ﺩﯼ، ﻭﺭﺳﺮﻩ ﻟﻴﮑﻠﯽ ﺷﻮﻱ ﺩﻱ: ﻫﺪﻑ ﺗﻪ ﻧﮋﺩﯤ…

ﺍﻭ ﭘﻪ ﮐﺎﺭﻳﮑﺎﺗﻮﺭ ﮐﻲ د ﻳﻮ ﺭﻳﺴټوﺭﺍﻧټ د ﺍﻋﻼﻥ ﻟﻮﺣﻪ ښکاﺭﻳږﻱ ﭼﻲ ﻭﺭﺑﺎﻧﺪﻱ ﻟﻴﮑﻠﻲ: ﺩﻭﻩ ﺧﻮﺍﺭﮐﻮﻧﻪ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩﻳﻮﻩ ﺧﻮﺭﺍﮎ ﭘﻪ ﺑﻴﻪ…

ﺍﻭ ﺩﻭﻫﻢ ﮐﺎﺭﻳﮑﺎﺗﻮﺭ ﻳﯥ ﺩﺍ ﻣﻄﻠﺐ ﻭﺭﮐﻮﻱ ﭼﻲ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻳﻮﻩ ﻣﺴﻴﺤﻲ ﻧړۍ ﺩﻩ ﺍﻭ ﭘﻪ ﺩﯤ ﮐﺎﺭﻳﮑﺎﺗﻮﺭ ﮐﻲ د ﻋﻴﺴﯽ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺗﺼﻮﻳﺮ ښيې ﭼﻲ د ﺳﻤﻨﺪﺭ د ﺍﻭﺑﻮ د ﭘﺎﺳﻪ ﺭﻭﺍن ﺩﯼ، ﺍﻭ ﺧﻮﺍ ﺗﻪ ﻳﯥ د ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﻣﺎﺷﻮﻡ د ډﻭﺑﻴﺪﻭﻧﮑﻲ ﺣﺎﻟﺖ ﺍنځوﺭ ﺩﯼ، ﺍﻭ ﻭﺭﺳﺮﻩ ﻟﻴﮑﻠﻲ ﻳﯥ ﺩﻱ: ﻣﺴﻴﺤﻴﺎﻥ د ﺍﻭﺑﻮ ﺩﭘﺎﺳﻪ ځي ﺍﻭ د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻥ ﺍﻭﺑﻪ ﻏﺮﻗﻮﻱ.
د ﺑﻴﺎﻥ ﺩﺍﺯﺍﺩۍ ﺗﺮ ﻧﺎﻣﻪ د ﺧلګو د ﻋﺎﻃﻔﯥ ﺍﻭ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻮ ﺳﺮﻩ ﻟﻮﺑﯥ ﮐﻮﻭﻧﮑﯥ ﻣﺠﻠﯥ ﺗﻪ د ګوتڅنډﻧﯥ ﺑﯥ ﺷﻤﻴﺮﻩ ﭘﻴﻐﺎﻣﻮﻧﻪ ﺭﺳﻴﺪﻟﻲ ﺩﻱ.

د ﻧړۍ ﭘﻪ ګوټ ګوټ ﮐﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﭘﻪ ﺳﻮﺷﻞ ﻣﻴډﻳﺎ ﮐﻲ ﻳﯥ ﭘﺮ ﻭړﺍﻧﺪﻱ ﺳﺨﺖ ﻏﺒﺮګون ښوﺩﻝ ﺷﻮﯼ.

ﺍﻭ د ﻳﻮﻧﺴﻴﻒ ﺍﻭ ځینو ﻧﻮﺭﻭ ﺑﺸﺮﭘﺎﻟﻮ ټوﻟﻨﻮ ﻭﮐﻴﻼﻧﻮ څرګنده ﮐړﯤ ﺩﻩ ﭼﻲ ﺩﻭﯼ ﺑﻪ د ﺍﻧﺴﺎﻧﻴﺖ د ﺳﭙﮑﺎﻭﻱ د ﺩﻓﺎﻉ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺧﭙﻠﻪ ﺩﻋﻮﻩ محکمې ﺗﻪ ﻭړﺍﻧﺪﻱ ﮐړﯤ ﺍﻭ د ﻣﺠﻠﯥ ﻣﺴﺆﻟﻴﻦ ﺑﻪ ټول ﺩﻧړﻳﻮﺍﻟﯥ ﺟﻨﺎﻳﯥ ﻣﺤﮑﻤﯥ ﻣﻴﺰ ﺗﻪ ﺭﺍ ﮐﺶ ﮐړﻱ.

ﭼﺎﺭﻟﻲ ﺍﻳﺒډﻭ ﻳﻮﻩ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﻱ ﻃﻨﺰﻱ ﻣﺠﻠﻪ ﺩﻩ ﭼﻲ ﭘﻪ ﺭﺳﻢ ﺍﻭ ﻃﻨﺰﻳﻪ ﮐﺎﺭﻳﮑﺎﺗﻮﺭ ﺟﻮړﻭﻟﻮ ﮐﻲ ﻳﯥ ځانګړﯼ ﺷﻬﺮﺕ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐړﯼ، ﺧﻮ ﺷﻬﺮﺕ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﺯﻳﺎﺕ ﺷﻮ ﭼﻲ ﺍﺳﻼﻡ ﺗﻪ د ﺳﭙﮑﺎﻭﻱ ﭘﻪ ﻧﻴﺖ ﺟﻮړ ﺷﻮﻳﻮ ﮐﺎﺭﻳﮑﺎﺗﻮﺭﻭﻧﻮ ﻳﯥ د ﻧړۍ د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﻏﻮﺳﯥ ﺭﺍ ﻭﭘﺎﺭﻭﻟﯥ ، ﺍﻭ ﺩ ﻧړۍ ﭘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ښاﺭﻭﻧﻮ ﺍﻭ ځانګړﻱ ډﻭﻝ ﭘﻪ ﺳﻮﺷﻞ ﻣﻴډﻳﺎ ﮐﻲ ﻟﻪ ﺳﺨﺘﻮ ﻏﺒﺮګﻭﻧﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻣخ ﺷﻮﻝ.

د چارلي ایبدو د مجلې پر دفتر د روان میلادي کال 2015 د جنوري میاشتي په اومه نیټه دوه وروڼو برید وکړ، چې په ترڅ کې د دغه مجلې یو شمېر کارتونیستان او ایډیټر په شمول ۱۲ کسان ووژل شول او یولس کسان یې نور ټپيان کړه.

حمدالله فطرت

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest

1 Comment
زړو
نویو ډیرو خوښو شویو
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
حبیب

او تاسې هم دې ته پام نه کوئ چې تصویرونه د ټولو پیغمبرانو علیهم السلام بې ادبی ده. د ا عیسی علیه الصلوات والسلام مو لکه چې دې انګرېزانو ته ور پرې ايښی دی.
که مسلمانانو د عیسی علیه السلام په تصویر چې دوی یې له پخوا څخه کاږی، اعتراض کړی وای نو امکان یې لاره چې خبره وړاندې نه وای تللې…..

Back to top button
1
0
ستاسو نظر مونږ ته دقدر وړ دی، راسره شریک یې کړئx