پښتو کتابونه

کتاب (درجنگ فکری باغرب)نوشتۀ مولوی عبدالهادی (مجاهد) بچاپ رسید

اين كتاب در حقيقت مجموعه از پنج مقاله مهمى است كه عبارت اند از:

 ۱ــ جنگ فكرى

۲ــ معيارهاى بيگانه

 ۳ــ اسلام امريكايى 

۴ــ ديموكراسى كفر است يا اسلام ؟

 ۵ــ دانشگاه مسيحى كابل

 هرچندکه مقالات كتاب از لحاظ موضوع از همديگر عليحده هستند،امّا از لحاظ هدف و مرام  همه يك هدف را توضيح ميدهند،وآن اينكه چگونه كفار ومخصوصاً  غربيهادركنارجنگ نظامى بر ضد مسلمانان د عرصه هاوميادين دين ، فكر ، عقيده،اخلاق وفرهنگ نيز دريك جنگ بزرگ وهمه جانبۀ ديگری نيز مصروف هستند،ونسبت به جنگ عسكری درين جنگ چندگام جلوتر نيز هستند.

  براى نوشتن همچوكتابى به اين دليل ضرورت احساس كردم كه ملت مادرمجال قتال،قربانى دادن،ودشمن شكنى شهرت استاذى جهانى دارد،اما دربخش جنگ فكری نزدمجاهدين ومدافعين مايك تصور واضح و منهج روشن وجودندارد،ونه هم  تا هنوزكسى فكر ونظريات دشمن رابطور مفصل ودقيق به مجاهدين ومدافعين توضيح داده است .

علت اين بى آگهى مردم مادرموردجنگ فكرى دشمن برضداسلام ومسلمان شايد اين باشدكه درمورد شناخت طرحهاوپلانهاى خطرناك دشمن نه چيزى درنصابهاى دينى مدارس ونه هم چيزى درنصابهاى مكاتب ودانشگاهاه تدريس ميشود.

 اين بی توجهی درمجال جنگ فكرى شايد عوامل گوناگون داشته باشد،ولی نيتجۀ تلخى كه برآن مرتب شده اينست كه ملت ما باوجود اينكه براى هميشه  ودرطول تاريخ متجاوزين رانپيذيرفته،اما متأسفانه براى جلوگيرى از نشر وپخش افكار متجاوزين نيز كارى نكرده،که درنتيجۀ  همين يورش افكار بيگانه هر بار ملّت مابايک مصيبت جديدى روبروگرديده است .

براى اينكه اين بار نيز باهمچو مصيبتى روبرو نگرديم،وبعداز فتح  يکبارديگر برگليم سوگ ننشينيم ، وزمام امور مايكبار ديگر بدست كسانی نيفتدكه دشمن  ازامروز آنهارا براى فردا آماده مىسازد، ودر ميان ملت بر ايشان  ذهن سازى مىنمايد،اين كتاب رادر مورد موضوعات اساسى ومهم فوق الذكر نوشتم، واينك آنرا به ملّتم به هدف رفع مسؤليت  انفرادى ام تقديم ميدارم . آرزومندم فرزندان دلسوز ودردمند ملت آنرا به دقت  مطالعه نموده ودر روشنى آن در برابر افكار  وارداتى، اشخاص دخيل، گروهاى فكرى منحرف،  واحزاب بيگانه پرور موقف مناسب اتخاذ نمايند.

مخاطب اين كتاب همۀ ملت مؤمن افغانستان است،ولی ازمعلمان مکاتب،مدرسان مدارس دينی،امامانوخطيبان مساجد،استادان ومحصلان دانشگاهها،شاگردان مدارس ومكاتب ،مجاهدين راه الله جلّ جلاله،اصحاب فكر  واهل نظر به طور خاص آرزوى خواندن اين كتاب رادارم . زيرا همينها محافظ ومدافع دين ،ايمان،عقيده،اخلاق،تمدن وارزشهاى ملى وتاريخى درجامعه هستند.

اگر  همين اشخاص بادين، ملت،ووطن خود وفادار  باشند،همۀ  افراد ملت زندگى شانرا در آزادى، سربلندى،وعزت بسر مىبرند.  وبرعكس آن اگر خدا ناخواسته همينها شكار افكار،نظريات،عقايد وفرهنگ بيگانه گان شوند، همۀ ملت توسط آنهابه ذلت اجتماعى وبدبختى مواجه خواهد شد.

 تمنايم از قيادت جهاد واز استاذان مدارس،مكاتب ودانشگاه ها اينست كه مجاهدين،شاگردان، وجوانان نسل نوين را به خواندن اين كتاب وياهمچون كتب ديگری توصيۀ جدى نمايند،تا درمقابل دشمنانىكه پلانهاى خطرناكى دارند،جهاد ومبارزۀ آگاهانه نمايند،  واقشار ملت را از طرحها ودسايس دشمن درهر زمان  مطلّع سازند.

اين كتاب حاصل تجارب سالها تدريس،دعوت، مطالعه، مقارنۀ افكار ونظريات واندوختۀ حاصله از ميدان جهاد ومبارزه ام ميباشدكه بعد از ورق زدن صدهاكتاب ومجله، ومطالعۀ هزارها صفحه به آن دست يافته ام .

 درنوشتن مقالات اين كتاب از تأليفات ،تجارب وتوصيه هاى علماى گرانقدر وپيشگامان فكر اسلامى استفاده کرده ام ،ودر روشنى معلومات ورهنمودهاى آنها نظريات وافكارم رابه رشته تحرير درآوده ام .

قابل يادآوريست كه اين كتاب ابتداءً بزبان (پشتو) بنام (فکري پوهنه) نوشته شده وبچاپ رسیده بود،ولی اینکه یک قسمت زیادی ازدری زبانان کشور مابا وجوداهمیت موضوعات کتاب ازآن استفاده کرده نمیتوانستند،همان بودکه بعدازمطالبۀ مکرراهل فکر ونظر از علماء ودانشمندان کشور تصمیم گرفته شدکه کتاب بزبان( دری) نیزچاپ شود.

 

 واین هم فهرست تفصیلی مضامین کتاب (در جنگ فکری با غرب)

فهرست

پیشگفتار  …………………………………………………………………………………………………………….1

جنگ فکری …………………………………………………………………………………………………………. 7

چراجنـگ فكـرى؟ …………………………… …………………………………………………………………. 8

جنگ فكرى چيست؟ …………………………………………………………………………………………10

وسائل  جنگ فكرى ……………………………………………………………………………………………11

تاريخ جنگ فكرى ……………………………………………………………………….. ………………….. 12

اهداف جنگ فكرى…………………………………………………………………………………………….24

هدف اول ــ از بين بردن روحيۀ مقاومت  مسلمانان در برابر غرب ………………….. 24

هدف دوم ـــ تشكيك مسلمانان  در مورد دين اسلام ، تمدن مسلمانان، وارزشهاى اسلامى…………………………………………………………………………………………….26

هدف سوم ــ جلوگيرى  از رسيدن اسلام  راستين  ومكمل به جوامع غربى……. 28

کوششهای بازدارنده غربيهااز رسيدن اسلام به غرب   …………………………………. 29

هدف چهارم ـــ ايجاد قيادت هاى دروغين وبيگانه پرور براى  جهان.اسلام…..33

مجالات قيادت تراشى غرب  …………………………………………………………………………….34

خطر جنگ فكرى ………………………………………………………………………………………………. 38

تفاوتها ميان جنگ فكرى وجنگ عسكرى ……………………………………………………. 40

جنگ فكرى از ديدگاه فيلسوف شرق علامه اقبال لاهورى …………………………… 51

مقاومت در برابر جنگ فكرى ………………………………………………………………………….. 57

تدابير مهمى در راه مقاومت جنگ فکری ………………………………………………………. 60

تدبير اول ــ به دست آوردن زمام امور وحكومت ……………………………………………… 60

تدبير دوم ــ اصلاح نصابهاى تعليمى :…………………………………………………………….. 63

۱ – اصلاح تعليمات عصرى …………………………………………………………………………….. 64

۲ – اصلاح نصاب تعليم دينى ………………………………………………………………………….. 65

تدبير سوم ــ تبديل نمود ن مساجد به سنگر هاى مقاومت جنگ فكرى………… 68

علل تأثير پذيری افغانها از افکار بيگانگان………………………………………………….. 69

الف –  نبود احساس دعوت نزد علمای دين…………………………………………………….. 69

ب –  نابسامانی موضوع امامت وامام : ………………………………………………………….. 71

خلاصۀ این بحث ……………………………………………………………………………………………….. 74

معيارهاى بيگانه …………………………………………………………………………………………………….. 76

عوامل اصلى عقب ماندگى مسلمانان ……………………………………………………………. 77

عرصه هاى محروميت مسلمانان از معيارهاى خود ………………………………………. 79

عرصۀ حاكميت : ……………………………………………………………………………………………….. 79

الف : حكومت هاى شاهى : ………………………………………………………………………………. 80

ب :  حكومتهاى كودتايى ………………………………………………………………………………… 82

ج : حكومت هاى نظامى :…………………………………………………………………………………… 83

د : حكومتهاى جمهورى وانتخابى …………………………………………………………………. 84

عرصۀ تعليم : …………………………………………………………………………………………………….. 89

عرصۀ تقنين ونظام : ………………………………………………………………………………………….. 94

عرصۀ نظامى وامنيتى ……………………………………………………………………………………… 98

عرصۀ اعلام : ………………………………………………………………………………………………….. 104

الف ــ اعلام چاپی : …………………………………………………………………………………………. 104

ب ــ اعلام صوتی :……………………………………………………………………………………………. 105

ج ــ اعلام تصويری :…………………………………………………………………………………………. 105

عرصۀ زندگى اجتماعى و فرهنگى :………………………………………………………………. 109

الف ــ تغيير فرهنگ مسلمانان : …………………………………………………………………….. 111

ب ــ نفرت زدايی ميان مسلمانان وکفّار: ……………………………………………………….. 111

ج ــ تبديل جهان اسلام به بازارمصرفی توليدات غرب ………………………………… 113

ديموكراسى كفر است يا اسلام ؟ ……………………………………………………………………………… 114

تسخيرملتها به بهانۀ تحکيم ديموکراسى . …………………………………………………. 115

بخش اول – تعريف ديموكر اسى ……………………………………………………………………  120

مبناى فكری دموكراسى ………………………………………………………………………………… 121

اصول ديموكراسى …………………………………………………………………………………………. 124

اصل اول _  سيادت يا (حاكميت عليا) :……………………………………………………….. 125

خصوصيات قوۀ مقننه در ديموكراسى : ……………………………………………………….. 125

خصوصيات قوۀ اجرائيه (حكومت) در ديموكراسى : …………………………………. 126

اصل دوم – حقوق و آزاديها: …………………………………………………………………………… 128

حقوق و آزادىهاى ديموكراسى ……………………………………………………………………. 128

پلوراليزم (تعددگرايی) سياسى : …………………………………………………………………. 132

پلوراليزم دينى : ……………………………………………………………………………………………… 132

بخش دوم -مناقشۀ ديموكراسى و دلائل تکفير آن ………………………………………. 135

دلائل تكفير ديموكراسى ………………………………………………………………………………. 137

۱ –  موضوع سيادت يا ( حاكميت علىا) ……………………………………………………….137

آیات حاکمیت   ……………………………………………………………………………………………….. 139

۲ –  موضوع تقدس ارادۀ مردم   ……………………………………………………………………… 144

۳ – موضوع معيار بودن رأى اكثريت : …………………………………………………………. 145

۴ –  مصدر قانون شرع باشد يا عقل ؟ …………………………………………………………… 148

۵ – آيا عقل به تنهائى صلاحيت حكم درست بر (خوبى) و (بدى) اشياء وافعال را دارد ؟…………………………………………………………………………………………………………….149

انتخابات : ………………………………………………………………………………………………………. 152

خصوصيات حاكميت در اسلام …………………………………………………………………….. 152

خصوصيت اول: ………………………………………………………………………………………………. 152

شروط ولايت بر مسلمانان …………………………………………………………………………….. 152

خصوصيت دوم : …………………………………………………………………………………………….. 155

خصوصيت سوم : ……………………………………………………………………………………………. 156

آيا ممكن است اسلام از طريق نظام انتخاباتى نافذ گردد ؟ ……………………….. 157

دلائل دهگانه بر ناممكن بودن اقامۀ نظام اسلامى از طريق نظام انتخاباتى ………….159

مناقشۀ حقوق وآزادىهاى ديموكراسى ……………………………………………………….. 169

مناقشۀ آزادى دين وعقيده ……………………………………………………………………………. 169

مناقشۀ حق آزادى اظهار رأى ………………………………………………………………………… 176

مناقشۀ آزادى شخصى …………………………………………………………………………………… 181

مناقشۀ آزادى  انتخاب مسكن ……………………………………………………………………… 183

مناقشۀ حق ملكيت ………………………………………………………………………………………… 184

مناقشۀحق كار ……………………………………………………………………………………………….. 185

مناقشۀ حق تعليم ……………………………………………………………………………………………. 185

پارلمان يك ادارۀ طاغوتى ممثل ديموكراسى …………………………………………… 186

دلائل اينكه چرا پارلمان يك ادارۀ طاغوتيست؟ ……………………………………….. 188

مناقشۀ شبهاتى درمورد مشاركت در ديموركراسى و پاسخ به آن………………. 195

شبهه اول :كار كردن يوسف عليه السلام با پادشاه كافر مصر …………………….. 195

شبهه  دوم – استدلال بر عمل نجاشى ( رض ) ………………………………………………. 204

نجاشي (رض )كى بود ؟ ………………………………………………………………………………… 204

شبهه سوم – تسميۀ ديموكراسى به شورى ……………………………………………………. 208

فروق ميان( رأى گيرى پارلمانى) و( شوراى  اسلامى) ………………………………. 209

شبهه چهارم ــ مشاركت در ديموكراسى به منظور مصلحت دعوت ……………. 212

جوابهاى چهارگانه در رد دلائل وبهانه هاى وهمى فوق الذكر ……………………. 213

خلاصۀ اين  بحث ……………………………………………………………………………………………. 223

اسلام امريكايى …………………………………………………………………………………………………… 226

دونوع اسلام …………………………………………………………………………………………………… 227

تعريف اسلام امريكايى ………………………………………………………………………………… 230

پلان پخش ونشراسلام امريكايى ………………………………………………………………… 233

مثالها ومصداقهاى تطبيق توصيه هاى امريكايى درافغانستان ……………… 235

اقدامات امريكايى بهدف تعبير غربى از اسلام درافغانستان ………………….. 243

خدمات علماى غربگرا به امريكا …………………………………………………………………. 248

اول : پذيرفتن ديموكراسى ……………………………………………………………………………. 248

دوهم :  تحريف مفاهيم اسلام ………………………………………………………………………… 248

سوم :تشكيك در مورد مجاهدين ………………………………………………………………… 249

چهارم : بيرون نمودن زنان از خانه ، وتسهيل عمليۀ اختلاط مرد وزن………… 250

استفاده از ملاهاى رواجى برضد اسلام ………………………………………………………. 255

مخالفت  با بنيادگرايان و جلوگيرى از نفوذ آنها …………………………………………. 261

كمك به عناصر ديموكرات …………………………………………………………………………… 265

پاليسى هجومى بر ضد بنيادگراها ………………………………………………………………. 269

استفاده از تعليم بر ضد اسلام ………………………………………………………………………. 273

تغير نصاب تعليمى بعد از تجاوز امريكا ……………………………………………………. 276

دلچسپىهاى هندوستان در تغيير فكر و فرهنگ افغانها …………………………. 310

توصيه ها و پيشنهادات مهم …………………………………………………………………………. 313

توصيۀ اول : تربيۀ سياسى وفكرى مجاهدين ………………………………………………. 313

توصيۀ د وم :آگاهى دهى در مورد جنگ فكرى ……………………………………………. 314

توصيۀ سوم :داخل نمودن  مضامين آتى در نصاب مدارس ………………………… 315

الف – سيرة النبى …………………………………………………………………………………………….. 315

ب : تصورنظام سياسی دراسلام ……………………………………………………………………. 315

ج : شناسايى وتشخيص انواع واشكال كفر معاصر …………………………………….. 316

توصيۀ چهارم :افشاى جنايات غرب …………………………………………………………….. 319

توصيۀ پنجم :توجه به دعوت در كنار جهاد مسلح ……………………………………….. 321

دانشگاه مسيحى كابل ……………………………………………………………………………………………. 324

پس منظر تاريخى …………………………………………………………………………………………… 325

مسيحيت در پردۀ تعليم …………………………………………………………………………………. 328

انتخاب مراكز مهم جهان اسلام براى تأسيس دانشگاه هاى امريكايى……….329

بيـروت لبنان ……………………………………………………………………………………………………. 329

قـاهـرۀ مصر …………………………………………………………………………………………………….. 330

استانبول ترکیه ………………………………………………………………………………………………. 331

كـابل  افغانستان ……………………………………………………………………………………………. 331

چرا دانشگاهاى امريكايى در جهان اسلام ؟ ……………………………………………….. 332

اهداف دانشگاهاى امريكايى در جهان اسلام …………………………………………….. 333

هدف اول _ تسخيرقدرت سياسى كشورهاى اسلامى ……………………………….. 333

هدف دوم _ مسيحى كردن نسل جديد ………………………………………………………….. 335

هدف سوم _ تشکيك نسل جوان درمورد حقانيت اسلام : …………………………. 335

هدف چهارم _ خشكانيدن سرچشمه هاى فكرى مقاومت : …………………………. 336

هدف پنجم _  تربیۀ پرسونل  محلى براى كمپنيهاى غربى به شيوۀ امريكايى :……… 338

هدف ششم  _ ترويج شيوۀ زنده گى غربى، وتشويق روحيۀ استهلاک مصنوعات  غرب درجهان اسلام :………………………………………………………….. 339

دانشگاه امريكايى يک دانشگاه  مسيحى ميباشد …………………………………… 340

آغاز محتاطانه ……………………………………………………………………………………………….. 342

چرانام این دانشگاه  (دانشگاه امريكايى است)؟ ………………………………………. 343

دانشگاه امريكايى بيروت ……………………………………………………………………………. 345

دانشگاه امريكايی قاهره ………………………………………………………………………………. 349

دانشگاه  امريكايى  استانبول تركيه ……………………………………………………………. 352

پس منظرفعاليتهاى مسيحى درافغانستان ………………………………………………… 355

فقر، جهل ، مرض ، دروازه هاى سه گانه تنصير …………………………………………… 357

مراكز زبان انگليسى وفعاليتهاى مسيحى …………………………………………………. 358

دانشگاه امريكايی كابل ……………………………………………………………………………….. 358

تاريخچۀ دانشگاه امریکایی کابل ……………………………………………………………….. 370

تمويل كننده گان دانشگاه امريكايى افغانستان ………………………………………… 373

مميزات مهم دانشگاه امریکایی کابل …………………………………………………………. 378

فاكولته ها وتخصصات دانشگاه امريكايى ……………………………………………….. 382

فعاليتهاى غير نصابى دانشگاه …………………………………………………………………… 386

پروژه هاى اقتصادى واستثمارى ………………………………………………………………… 388

دانشگاه امريكايى و جاسوسى براى   (C.I.A) …………………………………………… 389

پايان ……………………………………………………………………………………………………………….. 391

—————————

آدرس دستیابی :ایوب مکتبه واسلامی کست مرکز،العین مارکیت،پشت قصه خوانی بازار پشاور.

نمبر تلفون:۰۳۰۶۸۳۲۰۱۰۰-۰۹۱۲۵۵۰۷۴۹

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest

2 Comments
زړو
نویو ډیرو خوښو شویو
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
amamudin

I need for some books

amamudin

we are needs your books

Back to top button
2
0
ستاسو نظر مونږ ته دقدر وړ دی، راسره شریک یې کړئx