نظــر

“وای به روزی که بگندد نمک

محمدآمین فروتن

شاید هیچ جمله ای و اززبان هیچ فعال “سیأ ” سی و فرهنگی در تاریخ معاصر افغانستان بویژه در حوزه مشارکت سیاسی به اندازه ء این توصیف رندانه ای رفیق صدیق پتمن سابق سخنگویی ستاد انتخاباتی تیم تحؤل و تداؤم واقیعت معامله گرانه ای را نشان نداده باشد که وی در یک گفتگویی تلویزیونی در پاسخ به این پرسش مجریی برنامه که تصؤری وجود دارد گویا اکثر کسانی که نهاد ی بویژه دولت های حاکم را به باد انتقاد میگیرند از آنجا نشئت میکند که اگر به فلان کس و یا گروهی که انتقاد میکنند کرسی وزارت را می سپردند دیگر انتقاد نه میکردند !؟ با وضاحت گفتند که من میگوئیم ، بلی !

من به این پرسش جواب بلی میگوئیم و برای نخستین بار به این پرسش نقطه ء پایانی میگذرانم . زیرا اشرف غنی یک آدم بود ؛ استاد پوهنتون بود ؛ و در خانه خود نشسته بود ! ومرتبه قبل که رأی گرفته بود از یکصد وهشتاد هزاررأی تجاؤز نه میکرد و این مرتبه که رأی را گرفتند توسط چه کسانی بود ؟ این من همراهش بودم ، و آدم های مانند من با وی همراه بودند که این چنین رأی را بدست آوردند !! وقتی وی حکومت را تشکیل میداد آیا از ملائکان ایجاد میکرد ؟ وی که کاندید ریاست جمهوری بود چیغ میزدند که ارگ نزدیک شده است ! یکمرتبه برق میگیرند ش و چیغ میزد که ارگ نزدیک شد !! تنها ارگ نزدیک شد یا وزارت هم نزدیک شد ؟!!! وزارت خو به ارگ وابسته است !! توکه به ارگ داخل میشوی …ببینید کسی که با تیم خود وفا نکند ، این سخن را به خاطری یاد میکنم که این پرسش دیگر تمام شود .!! ببینید من و تو رفیق راه هستیم وشرکای تجارت ! تو در راه جیب مرا میزنی ؛ من باتو دیگر همسفر میشوم ؟ مجری برنامه نیز بصورت شگفت انگیز اظهار میدارد که یعنی رئیس جمهور در وسط راه کیسه بری نموده است !! آقای پتمن می فرمائید بلی ! جیب های ما را زدند ، ما همراهش در تیم ایستاد هستیم ، تلفات همراه تو داده ایم ؛ شهدأ رابا مصارف یکجا با تو داده ایم . !! برنامه را با تو یکجا به پیش برده ایم !! رئیس جمهور حتی تلفظ پشتـــو و دری را نه میـــدانیست !! این را ما برایش نشان دادیم ؛ شما در کمپاین های انتخابات نه می دیدید ؟ همین اکنون به دوزبان سخن نه میتواند بگویند ! این را چه کسی برایش یا داد ؟ این نوشته ها را چه کسی میکرد ؟ این برنامه را چه کسی ساخت ؟ این کمپائن را چه کسی به پیش میبرد و در خانه های چه کسانی انجام می یافت ؟ برای این ملت چه کسی سخن میگفت ؟ این ملائیکان بودند یا ما ؟ این خو نمازو زکوة نیست که من انجام میدهم و از خداوند بهشت می طلبم ؛ این رفتن به حج نیست ! این در این جهان معامله و تعاملات سیاسی اند که در تمامی جهان رواج دارند . ! هرگاهی که تو به وعده های خود وفا نه میکنی ، ببینید ؛ رئیس جمهور وقتی با دکتر صاحب عبدالله یکجا شده از سهم خود چیزی برایش نداده است . سهمیه مرا برایش داده اند ، زیرا برایش خو کرسی ریاست جمهوری بدون آن نیز میرسید ،وی خو اگر انتخابات هم میبرد رئیس جمهور می شد ؛ وی دوکرسی را کارنه میتوانیست ! ایشان سهمیه مرا در معامله گذاشت . این سخن را بخاطری به ملت میگوئیم که این اشکال برطرف شود بلکه میگوئیم که بلی ! این همه جبهات سیاسی ، احزاب سیاسی ، ائتلاف ها و کمپائن ها بخاطری میباشد که یکی رئیس جمهور شود ودیگری وزیر !!!!!
داستان ازشعارهای انتخاباتی ای تیم تحؤل وتداؤم دومین متفکرجهان غازی اشرف خان غنی آغاز شد و برخی از رهبران ارشد این ستاد انتخاباتی منجمله همین آقای صدیق خان پتمن که به حیث سخنگوی آن ستاد تیوری های کاذب دؤمین متفکر جهان غازی اشرف خان غنی توجیه میکرد در کنار شهزاده انورالحق خان احدی رئیس خود خواسته دائم العمر یکی از دسته های افغان ملت فضائل و کرامات غازی اشرف خان غنی را به شکل شعارهای انتخاباتی بیان می فرمود،البته این حقیقت را رفیق پتمن فراموش کرده ویا هم خود را به فراموشی زده است که با تأسف هم غازی اشرف خان مرتکب بزرگترین خیانت که شاید در ترمنولوژیی سیاسی معاصر کمتر از خیانت ملی تلقی نگردد شده بود و هم حضرت صدیق خان پتمن که با این شیوهء دروغین مردم بیچاره افغانستان را فریب می داد . اکنون بد نیست که به تکه ای از کلیپ صدیق خان پتمن سخنگویی وقت ستاد انتخاباتی غازی اشرف خان غنی نظری بیا ندازیم و ببینیم که همین ” رفیق ” صدیق خان پتمن در مدح مرشد شان چه می فرمودند ؟

این اظهارات ماسوا ازصد ها فیلم مبارزات انتخاباتی اند که ” رفیق ” صدیق خان پتمن سابق معین وزارت معارف افغانستان و سخنگویی ستاد انتخاباتی تیم تحؤل و تداؤم برهبریی سردارغازی اشرف خان غنی احمدزی به خورد مردم فقیر ما میدادند . و اکنون با جرئت تاریخی اش حوزه سیاسی را بدون هرگونه صغری و کبرای مافیائی که معمول ” رأشن فکران ” میباشند میدان معامله سیا سی و مروج در تمامی دنیا میخواند ، اما پارادُکس اصلی و عیب بزرگی که در این معامله وجود دارد این است که هردو طرف امتعه ای بسیار ارزشمند ی را در قمار مانده اند که هیچ یکی از آنها نه میتوانند خودرا به تنهائی صاحب اصلی آن اعلام دارند زیرا مؤلفه حکومت و دولت یک امانت ملی است که به فرد فردی از شهروندان افغانستان تعلق دارد . شاید رفیق صدیق خان پتمن رسالت یک روشنفکر را کار پروژوی میداند و آنرا با فورمولهای از معامله و بازار اندازه گیری میکند اما نیچه فیلسوف بزرگ آلمان در مورد اینگونه ” رأ شن فکران !” چه خوب گفته اند :
یکباردیگر توجه شما عزیزان را به نحوه انجام معامله برسرنوشت ملت مظلوم افغانستان را از زبان ” رفیق ” محمد صدیق خان پتمن معطوف میدارم تا خود قضاوت کنید که در جغرافیای خونین و مظلوم افغانستان بازارفروش ارزشها بنام سیاست و معامله ” سیأ ” سی تا چه حد گرم و گرمتر است ؟

اما به روشنی می بینیم که نخستین محصول صد درصد ازتولیدات خالص بومی وبا استاندارد معروف ” نقل مطابق اصل” وبا ظرفیت های مافیائی ومزئن برمهر رسمی حقوقدانان ورأشنفکران !! حکومتی بحیث تولید خاص و خالص بوجود آمد ! همین محصول ویروس زأ و مهلک اعلام اپوزسیون های رسمی حکومت است که آخرین حلقه ای ازاین سلسله بروزپنجشنبه ۲۴جدی ۱۳۹۴ درشهر تاریخی کابل از سوی دکتر انورالحق احدی از بانیان و مهره های اصلی رژیم حاکم و یار دبستانی وقدیمی غازی اعلیحضرت اشرف خا ن غنی احمدزی اعلام گردید . شاید بد نباشد که نخست سخنان شهزاده انورالحق خان احدی که در گرماگرم مبارزات انتخاباتی غازی محمد اشرف خان غنی پس از استخاره های لازم و با دستگیریی مرشد اعظم اش حضرت سید احمد گیلانی معروف به افندی جان آغا دامت برکاته ! مردم افغنستان را با این اظهارات فریبنده و کاذب بسوی خود فراخوانده بودند یکجا مرور کنیم :

اما فقط با سپری شدن چند ماه از به قدرت رسیدن غازی محمد اشرف خان غنی پرده از آن جعلیات شهزاده انورالحق خان غنی آنگاه برزمین افتاد که پرده ای از دروغ و ریأ که برآسپ معیوب سپاه سالارداعشی غازی محمد اشرف خان غنی انداخته بودند بروزپنجشنبه ۲۴جدی ۱۳۹۴با اعلام تشکیلاتی موسوم به جبهه ملی نوین افغانستان برزمین افتاد . وطی گردهم آئی که به اشتراک ده ها تن از مریدان سابق و غیر متجانس اش در شهر کابل برگزار شده بود همین انورالحق احدی داماد حضرت سید احمد گیلانی معروف به آفندی آغا رژیم موسوم به” حکومت وحدت ملی “را با اینگونه کلیمات مسمی ساختند .

وقتی این اظهارات انورالحق احدی در حق سپاه سالار شهزاده محمد اشرف خان غنی شنیدم با خود گفتم اگر تمامی ایادی نظام سرمایه داری با قرئت معجونی آن اینگونه حقائق وواقیعت های جامعه را میپوشانند سرنوشت سوسیال دموکراسی شعار اصلی گروه افغان ملت به کجا خواهند انجامید ؟ اما چه کسی نه میداند که این گونه اظهارات نه ازکسی که بحیث پایگاه تابلودار معاندان و دشمنان این آب وخاک در وجب وجب خاک افغانستان سبز میشوند و به قتل میرسند بلکه یکی از یاران دبستانی ای غازی والاحضرت محمد اشرف خان غنی که هنوز هم قهوه خانه های بیروت لبنان با حکایات دوستی آن یاران نیمه راه رونق می یابند در حق والاحضرت غنی فرمائیشاتی دارند اما حضرت شهزاده انورالحق احدی که نه میخواهد تا با این زودی دامن غازی والاحضرت محمد اشرف خان غنی را رها کنند و بلادرنگ به شبکه های تلویزیونی گوناگون دست کمک دراز میکنند تا عوام الناس را در روشنائی اظهارات از کُنه چگونگی وانگیزه اصلی مخالفت اش با سران حکومت ” دوسردار” وحدت ملی بروزن ” مـــــــــالی ” افغانستان مطلع سازند . که آقای ستانیزی یکی از برنامه سازان موفق شبکه تلویزیونی شمشاد انگیزه اصلی تأسیس مغازه جدید ” سیأ” سی از نزد انوارالحق احدی جویاشد ه وسردار انورالحق آنرا در قالب یک گفتگو که بزبان پشتو انجام یافته اینگونه بیان داشته است

دیدیم که مسأله مشارکت “سیأ”سی برخی از درسخوانده ها به آن سادگی که ما تصؤر میکردیم و برخی از شاخص ترین چهره های آنها در نقش روشنفکر و نویسنده وغیره ….در این ” مافیای مبارکه ” اشتراک دارند نبوده است زیرا اظهارات مفصل شیخ احدی با تلویزیون شمشاد گواه بر این واقیعت درد ناکی است که گوئنده یعنی حضرت احدی برای دفاع از خود و اثبات کاذبانه یک نظر بی پایه و غلطی که از حضور کم وبیش چهارده سال خود بحیث یکی از مدافعان سرسخت مافیای حاکم واقیعت های اظهر من الشمس جامعه افغانی را وارونه جلوه دهد .! شگفت انگیزترین بخش این سناریو آنجا و آنگاه است که شهزاده انورالحق خان احدی در گفتگو با رادیو آزادی شش سازمان بزرگ منجمله حزب افغان ملت را اجزای متشکله جبهه نوین افغانستان برهبریی شخص آن حضرت معرفی نمودند

اما عبدالقیوم عارف منشی عمومی حزب افغان ملت بر ادامه حمایت حزب افغان ملت از حکومت وحدت ملی خاطرنشان ساخت که ما شورای عالی رهبریی داریم و تمامی فیصله های مبنی بر حمایت و یاهم اشتراک درنهاد های مخالف آن فقط ازسوی همین شورا صورت می گیرد که تاهنوز هم بر حمایت از داکتر صاحب اشرف غنی برجا میباشد

پهلوان تنها به میدان آمده !
فرمائیشات فتوی گونه ای شیخ اجل ، پهلوان ملا قلم الدین آخند از بازمانده های معامله گر دوران جهاد مقدس که درشلاق زنی و ضرب و شتم مستضعفان و بینوایان از تجارب فروانی برخوردار است وبرویت همین تجارب فروان نگهبانی عهده دار دفتر امربالمعروف و نهی از منکرحکومت طلبای کرام !!شده بود ، نقل وشرینی تمامی مجالسی است که از بدو اعلان جبهه نوین افغانستان برهبریی شهزاده انورالحق احدی در گوشه ، گوشه ای از این جهان هنوزهم ادامه دارند . جالب ترین فتوای که از قول پهلوان قلم الدین در این مجلس ثبت تاریخ شده است سخنانی است که آخند قلم الدین در خطاب به غازی محمد اشرف خان غنی حکومت وحدت ملی را خلاف شریعت !! خواند و اینگونه اظهار نظر فرمودند :

هنوز طعم شگفتی سخنان شگفت آورو فتوی گونه ای آخند قلم الدین دامت برکاته !! از دهن حاضران نرفته بود که مرد دیگری از طائیفه آخند موسوم به قوماندان موسی هوتک که خود را رهبر حرکت انقلاب اسلامی افغانستان می خواند نخست بر پرده تلویزیون شمشاد ظاهرشد
گرده آئی درولایت خوست که ضمن حمایت از حکومت کابل ملا قلم الدین را نیز از طائفه آخُند جماعت ندانیست .
و سپس پهلوانان وابسته با خود را در دورترین و جنوبی ترین نقطه ء افغانستان یعنی شهر خوست گرد آوردند وبا نعره های مرده باد و زنده باد با محکوم ساختن حضور آخند قلم الدین که تازه به مقام موهوم و مجعول دارالافتأ رسیده است وی را از طائیفه خود ندانیستند .

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
Back to top button
0
ستاسو نظر مونږ ته دقدر وړ دی، راسره شریک یې کړئx