نړۍ

گسترش سریع اسلام در اروپا

PHO-10Mar19-212827با وجود تبلیغات وافواهات شدید علیه اسلام وتخصیص رسانه های زیادی در جهان به این هدف واز جانب دیگر نشر وپخش نصرانیت در میان مسلمانان مگر به مصداق آیه کریمه “إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ” این دین را مالک ونگهبانی است وخداوند متعال اشخاص، وسایل واسباب خاصی را برای حفاظت وتجدید این دین مقرر ومعین نموده است. 

بعد از حادثهء یازده سبتمبر یکعده از غرب پرستان ویا کسانیکه تحت تبلیغات شوم غربیان رفته بودند گمان میکردند که شهرت وسمعهء اسلام صدمه دیده ودیگر اسلام بنام دین ارهاب وتروریزم معرفی میگردد. آنان نه تنها هرگز تصور نمیکردند که این حادثه باعث مطالعه بیشتر در اسلام وسبب دخول هزاران شخص به این دین شود بلکه به این گمان بودند که مسلمانان را دیگر در غرب جایگاه ومقامی نیست بلکه بعضی از آنان نامهای خودرا تغییر دادند تا مبادا بر آنان گمان مسلمان برود.

مگر بعد از گذشت یازده سال از این حادثه اینک تحقیقات وگزارشات نشان میدهد که اسلام خیلی به سرعت در حال گسترش در مجتمعات غربی بوده واین روند دشمنان اسلام را خیلی نگران ساخته است. کشورهایی که حامی وپشتیبان جنگ صلیبی اعلان شده علیه اسلام بودند اکنون با مشکلی دست وگریبان اند که راه را بر آنان گم کرده است.

یکی از جمله کشورهایی که پرچم صلیبی را بر افراشت وشانه به شانه با بوش به مجرد اعلان جنگ صلیبی افغانستان را مورد تهاجم قرار داد انگلستان میباشد. این کشورها نه تنها افغانستان را مورد تهاجم عسکری قرار دادند بلکه به نامها وزیر شعارهای مختلف تهاجم دینی، فرهنگی وکلتوری را نیز در این کشور به شدت رشد داده وحمایت کردند.

در جریان این اشغال وتهاجم برای اولین بار در تاریخ این کشور عدهء انگشت شمار جرأت کردند تا ارتداد از دین اسلام وپذیرش مسیحیت تحریف شده را علنا اعلان کنند وبرای آن به صورت جهری واز منابر دموکراسی دعوت وتبلیغ کنند، آنان کید وفریب کردند وخداوند این کید وفریب شانرا بر خودشان برگشتاند وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ.

از سالها بدینسو خبر پذیرفتن اسلام توسط اتباع کشورهای اروپایی در رسانه ها به نشر میرسد که آخرین آن خبر مبنی بر پذیرفتن اسلام توسط اطفال در انگلستان میباشد.

بر اساس گزارشی که الجزیره به روز پنجشنبه مورخهء 28 مارچ سال 2013 میلادی به نشر رسانید تحقیقات برتانوی اخیر نشان میدهد که تعداد مسلمانان در این کشور در جریان شش سال گذشته 37% نسبت به سالهای پیشتر آن بالا رفته است وتعداد مساجد در این کشور به 1500 رسیده است. انستیتوت تحقیقاتی گیتستون تایید میکند که پذیرش اسلام در انگلستان به شکل مستمر ادامه دارد وصدها انگلیس در ماه به اسلام مشرف میشوند.

علاوه بر این حکومت لندن پذیرفته است که شمار زیادی از زندانیان در محبس های بریتانیا به اسلام مشرف شده اند چنانچه تحول به اسلام ظاهرهء است که به سرعت زیاد در میان شاگردان مکاتب در این کشور گسترش میابد.

گزارشات نشان میدهد که نه تنها انگلیس ها بلکه اتباع کشورهای دیگری مانند برازیل وسویس نیز که در این کشور زندگی میکنند دین اسلام را پذیرفته اند.

از جمله کسانیکه در این اواخر به دین اسلام مشرف شده اند خواهر خانم تونی بلیر وزیر اعظم سابق انگلستان میباشد. لورین بوث ودختر او الکسندرا که 12 سال عمر دارد در رمضان سال گذشته اسلام را پذیرفتند.

الکسندرا میگوید که اسلام مادرش را خیلی نرم ساخته است واین عملکرد اسلام بالای او نیز تاثیر کرد واسلام او باعث راحت وآرامی وی نیز گردید. این دختر کوچک اکنون دوستی خداوند متعال وخوف اورا درک کرده است واسلام اورا احترام وتواضع آموختانده است چنانچه او بعد از پوشیدن حجاب احساس احترام بیشتر نسبت به ذات خویش میکند. الکساندرا میگوید که او خوش قسمت است که امسال بعد از آنکه به مدرسه ثانوی رفت از وی استقبال گرم صورت گرفت وبرای او اطاق خاصی برای نماز خواندن مهیا گردید.

در گزارش میاید که یک نوجوان سویدنی که جورج زندیف نام دارد میگوید که او از سالها بدینسو دربارهء جدل با اسلام می شنید اما اهتمامی به آن نمیکرد مگر مناره های مساجد را دوست داشت. او همراه با پدرش به ابوظبی سفر کرد ودر جریان سفر برایش سوال پیدا شد که چرا این جدل احمقانه در رسانه های غربی دربارهء اسلام صورت میگیرد؟ جورج بعد از آنکه معلومات کافی دربارهء اسلام بدست میاورد رغبت خود به اسلام را همرای خانواده خود در میان میگذارد وآنان نیز مانع دخول او به اسلام نمیشوند واو یکماه قبل در لندن به کلمه شهادت نطق میکند.

شیلا 15 ساله از جنوب لندن نیز به اسلام مشرف شده است. وی میگوید اسلام محبت حقیقی است، وآن شهوت، پیکی از شراب منحرف کننده ویا قطعهء مخدر نیست که در بازار به فروش میرسد. “رود” که یکسال قبل اسلام را پذیرفته است میگوید که تبلیغات وافواهات رسانه ها علیه دین اسلام نه تنها ناکام شدند بلکه مردم را متوجه این دین ساخته وباعث شدند تعداد زیادی مطالعه وتحقیق کنند ومتعاقبا در این دین داخل گردند.  

یکسال قبل نیز تحقیقات پوهنتون “سوانزی” در بریتانیا نشان داده بود که تعداد فزایندهء از انگلیس ها به اسلام گرویده اند. بر اساس این تحقیقات حدود 10 هزار تن در سال 2010 میلادی به اسلام گرائیده اند که تقریبا دو برابر تعداد کسانی هستند که در سال 2001 میلادی به اسلام مشرف شده بودند. این تحقیقات نشان میدهد که 62 در صد مشرف شدگان را زنان تشکیل میدهند.

از جمله کسانیکه در جریان سالهای اخیر به اسلام مشرف شده اند  جویل هیوارد پیلوت مشهور ورئیس فاکولتهء تعلیم اسلحهء هوایی شاهی بریتانیا میباشد. “هیوارد” چندین بار علنا در مقابل پالیسی وحشیانهء حکومت خود موقف مخالفانه گرفته ومقالات ویژه یی در مشهورترین روزنامه ها ومجله های لندن بر علیه این پالیسی نوشته است.  

گرایش به اسلام در انگلستان وکشورهای دیگر اروپایی در حالی رو به افزایش است که مخالفان اسلام با استفاده از تبلیغات وافواهات قوی در رسانه ها همیشه اسلام را مورد انتقاد قرار داده وآنرا دین وحشت وعقب ماندگی توصیف میکنند.

هدف از این نوشتار تنها سرد حکایت وقصهء به اسلام گرائیدن اروپائیان نیست ونه هدف بیان تبلیغات سوء علیه اسلام در مطبوعات جهان غرب است، بلکه منظور اساسی علاوه بر خرسندی گرایش به اسلام در این مناطق ودرک حقیقت اسلام اینست که حملات یازده سبتمبر وپیامدهای آن همچو اشغال افغانستان وجهاد مردم مسلمان علیه 50 کشور صلیبی اگرچه در کوتاه مدت باعث تضاخم مشکلات در کشورهای اسلامی بخصوص در افغانستان وعراق شد اما در دراز مدت باعث شناخت دشمن شد که یک دست آورد خیلی بزرگ برای مسلمانان است.

قبل از یازده دسامبر سال 2001 میلادی با وجود اینکه نیروهای صلیبی به شکل مستقیم ویا غیر مستقیم در کشتار اطفال، زنان ومردان مسلمان در فلسطین، صومالیا، فلپین، سودان وغیره کشورهای اسلامی دخیل بودند وآنرا با اشکال وانواع مختلف حمایه وپشتیبانی میکردند اما بیشترین مسلمانان تحت تأثیر تبلیغات امریکایی واروپایی رفته وآنان را مدافعین بشریت ومحافظان حقوق انسان میدانستند اما بعد از این حادثه نقاب از روی این درندگان حیوان صفت برداشته شد، چهرهء اصلی شان رونما گردید، ومشاهده شد که افراد ملکی بشمول اطفال، زنان وروسفیدان هدف اصلی این خونخواران میباشند چنانچه یکی از پیلوت های امریکایی حین بازگشت از دورهء خدمت خود در مصاحبه با یکی از مجله های مشهور امریکا گفت که حین فشار دادن دکمه بم یک نوع احساس راحت میکرد که قبلا تجربه نکرده بود.

نویسنده از زبان یکی از دعوتگران مشهور کشور مصر شنید که آنچه را 19 تن از جوانان مسلمان در روز 11 سبتمبر توانستند انجام دهند دعوتگران در بیشتر از یک قرن نتوانسته اند آنرا از بالای منابر خود انجام دهند. از یک قرن به اینسو دعوتگران میخواهند دشمن اصلی اسلام را به معرفی گیرند مگر نه تنها آنان نتوانستند دشمن اصلی را برای ملت اسلام معرفی کنند بلکه اکثر آنان خود در درک این حقیقت ناکام ماندند.

شاید حادثهء یازده سبتمبر به تنهایی به این هدف نایل نمی آمد اگر در پهلوی آن جهاد، مبارزه وقربانی مردم مسلمان افغانستان در مقابل طواغیت جهانی وصلیبی نمیبود. ایستادگی در مقابل بیشتر از 50 کشور تا به دندان مسلح با دستان خالی اما مالامال با نیروی ایمان جهان را وا داشت تا سِر این نهان را بدانند که چطور یک ملت فقیر، بیچاره ومسکین میتواند در مقابل بیشتر از 50 کشور، اسلحه وتجهیزات جنگی مدرن همچو طیاره های B 52، بم های 7000 پاوندی وکلستر، هلیکاپترهای اپاچی، تانکهای زره وغیره با دست خالی ویا با داشتن چند میل اسلحهء کهنه وفرسوده چنان مقاومت کند که بینی همه را به خاک بمالد وشکست یک قرن قبل باباهای شانرا به یاد شان تازه کند، همین بود که آنان تحقیق ومطالعه را آغاز کردند ودریافتند که یگانه نیرویی که میتواند در مقابل این زور وجبروت مقاومت وایستادگی کند همانا نیروی ایمان میباشد ورنه هیچ نیروی مادی نمیتواند چنین درس وعبرتی را برای جهانیان ارایه کند که باعث مسلمان شدن هزاران تن از آنان بشمول عساکر جنگندهء آنان در داخل این کشور شود.

اگرچه اکنون دشمن ظاهرا به این نیرو وایمان اعتراف نمیکند اما تاریخ از بیان آن قاصر نخواهد ماند وآیندگان با آسانی وبدون غموض این حقیقت را درک خواهند کرد.

چنانچه یکی از اهداف این نوشته مژده ونوید این خبر خوش است که گرایش روز افزون به اسلام در کشورهای اروپایی وامریکایی در سالهای نه چندان دور نه تنها باعث آن خواهد شد که رقعه بلاد اسلامی وسیعتر وپهن تر خواهد شد بلکه چون مشرف شدگان به اسلام بعد از تحقیق ودرک حقیقت اسلام شعوری به این دین گرائیده اند لذت، مکانت وقدر این دین را میدانند ودر دام شکار دشمنان اسلام، چنانچه تعداد زیادی از مسلمانان ساده لوح (که اسلام را به میراث برده بودند وقدر آنرا نمیدانستند) رفتند، نمیروند ونه میتوان دین وایمان آنان را با پول چند خریداری نمود. وان شاء الله امید میرود که روزی این مسلمانان بازوی نیرومند وآواز شنوای اسلام در این مناطق باشند ومسلمانان کشورهای دیگر را در گوشه وکنار جهان از ظلم، وحشت، درندگی وخونخواری حاکمان اروپایی وامریکایی نجات دهند.

شاید بعد از درک این حقیقت وحکمت جهاد وقربانی ونتایج مثمر آن، منکرین از جهاد ویا آنانیکه جهاد را باعث قتل وکشتار میدانند بفهمند که خداوند متعال را در هر کاری حکمتی است وشاید حکمت حادثهء یازده سبتمبر، اشغال افغانستان وعراق، شهید شدن هزاران تن وویران شدن خانه وکاشانهء هزاران دیگر گسترش این دین وپهن شدن ساحهء آن در کشورهایی بوده باشد که از چندین دهه به اینسو صلیب بدست گرفته ودر مقابل اسلام قد علم کرده اند ومسلمانان را در گوشه وکنار جهان به بهانه های مختلف به خاک وخون یکسان میکنند.

چنانچه آنعده از کسانیکه خودرا عقل کل میدانستند وامارت اسلامی را مشوره میدادند تا بخاطر نداشتن نیرو وتوانمندی مقاومت وایستادگی در مقابل امریکا از اوامر الهی سر زند وتسلیم شدن را بر جهاد ترجیح دهد درک کرده باشند که انسان مسلمان مکلف به نتایج اعمال نیست بلکه متابعت وپیروی از احکام الهی یگانه مسئولیت ووجیبهء آن است اما آثار ونتایج بدست خداوند متعال است. اکنون اگر ما از امارت اسلامی برای بیشتر از یک دهه محروم شدیم مگر لله الحمد هدف ومنشور امارت اسلامی در سراسر جهان شناخته شد وبه آن عمل صورت گرفت، چنانچه امارت اسلامی نیز موقع بررسی ومراجعهء امور خودرا دریافت وتجربهء بیشتر وبهتر حکومتداری وتنظیم امور را بدست آورد.

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
Back to top button
0
ستاسو نظر مونږ ته دقدر وړ دی، راسره شریک یې کړئx