د افغانستان ورځنۍ ژونډ په نیژدې تاریخ کې 2011-4-12

https://i2.wp.com/files.afghanpaper.com/pics/201104/201104111310482303.jpg?resize=500%2C333

https://i2.wp.com/files.afghanpaper.com/pics/201104/201104111310482570.jpg?resize=500%2C333

https://i2.wp.com/files.afghanpaper.com/pics/201104/201104111310483737.jpg?resize=500%2C333

https://i2.wp.com/files.afghanpaper.com/pics/201104/201104111310481567.jpg?resize=500%2C333

https://i2.wp.com/files.afghanpaper.com/pics/201104/201104111310482330.jpg?resize=500%2C333

https://i2.wp.com/files.afghanpaper.com/pics/201104/201104111310484562.jpg?resize=500%2C333

https://i0.wp.com/files.afghanpaper.com/pics/201104/201104111310481205.jpg?resize=500%2C333

https://i0.wp.com/files.afghanpaper.com/pics/201104/201104111310482984.jpg?resize=500%2C333

https://i2.wp.com/files.afghanpaper.com/pics/201104/201104111310483076.jpg?resize=500%2C333

https://i1.wp.com/files.afghanpaper.com/pics/201104/201104111310482213.jpg?resize=500%2C333

https://i1.wp.com/files.afghanpaper.com/pics/201104/201104111310482944.jpg?resize=500%2C333

https://i1.wp.com/files.afghanpaper.com/pics/201104/201104111310481020.jpg?resize=273%2C410

 afghanpaper.comتبصره وکړه

ستاسو ایمیل ادرس به هیڅ کله نشر نه شي.