نظــر

هر عمل در مجموع جامعه تاثیر گذار است

هوطنان عزیز،

 از مصیبتی که دامنگیر زنان افغانستان است همه ما به خوبی اطلاع داریم. هر روز از برکت امکانات جدید خبر رسانی از خشونت های رنگارنگ و بیمانند در مقابل زنان افغانستان به حیرت می افتیم و رنج میبریم.

به نظر من  بی عدالتی و خشونت در قبال زنان پدیدۀ است که در اثر تراکم بی تفا وتی های اجتماعی، بیسوادی مضمن و عا م ، رشد نا موزون شهر ها و دهات، خشونت های سیاسی، عد م درک درست از ابعاد ومفهوم دموکراسی،  تنگ نظری و برداشت کلیشه ای از دین، مریضی های روانی، فقروتنگد ستی، جنگ، بی امنیتی،

، ترس ازبی ثباتی  اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و  آیندۀ مبهم و نامعلوم، که هریک عمر طولانی دارند، در کشور ما جان گرفته و خط سیر صعودی را میپیما ید. د ر تعمیل خشونت بالای زنان تنها مرد ها مقصر نبوده، بلکه زنان هم سهم برجسته ایرا ایفا مینمایند. از اینرو باسواد سازی، تعلیم و روشنگری زنان و مردان میتواند، کمک بزرگی در راۀ کاهش خشونت و ایجاد عدالت اجتماعی بین افغانان باشد.

خوانندۀ که این سطور را مطالعه مینماید، شخصی است که از لحاظ تعلیم وتحصیل در صدر جامعۀ ما قرار دارد. مرا باور بر این است که هر فرد تحصیل کرده ای کشور در ساحه شخصی و اجتماعی در برابر این مسئله مسئولیت بزرگی را به عهده دارد. در اینجا میخواهم در مورد نوع اول مسئولیت نکات چندی را بیان نمایم. مسئولیت شخصی بدین معنی که هر فرد اول در محیط فامیل خویش موضوع را بررسی نموده وبصورت آگاهانه شرایط بهتری را برای پیشرفت زنان  فامیلش مهیا گرداند. و خود بحیث مرد در بارۀ برخورد خودش در مقابل خانم و دخترانش تفکر مجدد نماید. و منحیث پدر فامیل الگو ونمونه در قسمت عدالت و برخورد نیکو در مقابل زنان باشد. من بار ها برادرانی را دیده ام که حاضرند تا به خا طر پیشرفت وطن از سر خویش بگذرند و طرفدار آزادی و ترقی زنان کشور میباشند ولی در ا ین میان فقط خانم خود را مستثنا قرار میدهند. در حالیکه هر انسان برای کشور ما قابل محاسبه است. این سوال قابل تعمق است که به چه تعداد زنان افغان از چنین نعمتی برخوردارند که شوهران شان تحصیل کرده باشند؟ به یقین شما هم با من موافقید،  که تعداد این گونه زنان در مقایسه با نفوس کشور خیلی کم است. پس آیا ازهمسر یک گادی وان، از زن یک دهقان، از خانم یک حلبی ساز…توقع نمائیم که  دست و آستین را برای اصلاح جامعه بر بزند و از خانم یک شخص تحصیل کرده این انتطار را نداشته باشیم؟ اگر خانمهای مردان تحصیل کرده اجازۀ و علاقۀ درس خواندن، کار کردن و پیکار بخاطر بهبود اجتماع را نداشته باشند، پس از کی ها باید چنین انتظاررا داشت؟

البته یک تعداد از مردان دلیل می آورند که همۀ این کار های نیک باید دواطلبانه صورت بگیرد. چون ایشان دموکرات اند نمی خواهند بالای خانم های شان جبرآ کاری را تحمیل نمایند. این یک دلیل بسیار خوب و معقول است. من هم با این دوستان همنوا میباشم که نباید بالای همسرانشان جبرآ کاری را اعمال نمایند. ولی سوال دیگری که باید به آن جواب داد، این است که یک شخص با مسئولیت و تحصیل کرده که میخواهد گام های را د ر راۀ بهبود جامعه بگذارد، چگونه خواهد توانست که اشخاص کاملآ بیگانه را از درستی راه و کار اجتماعی و حتی سیاسی خود متیقن و باورمند بسازد، در حالیکه شریک زندگی اش را نتوانسته است قناعت بدهد و  به این نظر برساند که به خا طر حق اجتماعی خودش و زنان دیگر قدمی را بالا نماید. لهذا این مسئله قابل تعمق ودگر نگری فعالانه بوده و امیدوارم  تا اقدامات عملی را در پی داشته باشد.

به امید اینکه این مقاله را خواهران ما هم بخوانند، میخواهم از یک مریضی مضمن اجتماعی دیگرکه عبارت از  ظلم زن بالای زن است، یعنی خشونت و بدبینی در مقابل عروس (همسر بجه) و حتی خانم برادر  میباشد، یاد آوری نمایم، که متاسفانه نه تنها در داخل افغانستان، بلکه در خارج و هم در غرب بین افغانها رواج دارد و متاسفانه حتی بین اشخاص “روشنفکر” شیوع نموده است.

باید یکبار در این مورد فکر نمائیم که هر فرد به خودی خودش فقط یک نفر است ولی در عین حال همین یک نفراست که  یک اجتماع را بنیان گذاری میکند. اگر یک اجتماع چندین ملیونی را هم بشماریم، در ابتدا از نفر اول شروع میکنیم. در حقیقت هر فرد میتواند دراحصائیۀ  اجتماع نفر اول باشد.  اگر ما خشونت را انتخاب نمائیم، در آنصورت نفر اول، دربین اجتماع خشونت آمیز هستیم و اگر عدالت را پیشه نمائیم، پس نفر اول در چنین اجتماعی خواهیم بود. از بحث بالا به این نتیجه میرسم که هیچکس نباید عمل  خود را دست کم بگیرد. هر حرکت، هر حرف و هر عمل هر فرد در هر لحظه   یک تاثیری را  تولید مینماید، تاثیر  مثبت و یا تاثیر منفی را.  هیچ یک از این تاثیرات تولید شده محوو نابود نمیگردد، بلکه هر کدام وجود خارجی پیدا نموده و در روال زندگی خود فرد، اطرافیانش، اجتماع و تمام جامعۀ بشری به اندازه های کم و یا بیش به صورت زنجیری تبارز مینماید.  به طور مثال مردی که زنش را با ضرب چاقو میکُشد، تاثیری را بوجود می آورد که بالای خودش ، فامیلش، اجتماعش و حتی تمام جهان رول مثبت ویا منفی را بازی میکند: مرد آزادی اش را از دست میدهد و راهی زندان میشود. اطفال یتیم ویسیر ش، در شرایط بدی بزرگ شده و بالاخره  دزد  حرفوی میگرد ند. مادر خانمش از غصه کور شده و به گدا یی مجبور میگردد. یک ژورنالست واقعۀ قتل زن را آنچنان با آب و تاب تهیه و نشر میکند که مشهور شده و مقام خوبی را بدست می آورد، یک فلم ساز  این حادثه را چنان گیرا و عا لی جان میدهد که فلمش حایز جایزۀ اسکار میگردد و…. از همه مهمتر اینکه در لحظۀ قتل این خانم نفوس جهان یکی کمتر میشود. با این مثال خواستم بار دیگرتاثیر روابط بین الانسانی را روشنتر ساخته و سنگینی مسئولیت هریک را در ضمینه برجسته تر سازم.

خوانندۀ عزیز!

  انجمن  غیر انتفاعی “مد د رسانی افغانی” با همکاری” شورای هماهنگی زنان افغان در اروپا” ویکتعداد زنان فعال در داخل افغانستان وهمچنان به کمک یکتعداد از مردان وزنان دیگر در قسمت برگردانی متن به زبان های مختلف ، دادنامه ای را جهت بهبود وضع زنان کشور تهیه نموده و از طریق پورتال انترنیتی بین المللی “آواز” بمنظور جمع آوری امضا به نشر رسانیده است. ما این اعتراض را” داد نا مه” نامگذاری نمودیم، زیرا نبود داد وعدالت یکی از بزرگترین مشکلات جامعه افغانستان بصورت کل بوده و در مورد زنان به اوج خویش رسیده است. تا حال تعداد امضا ها به ۱۵۰۰ رسیده واین دادنامه به شش زبان نوشته شده است. یعنی به زبانهای فارسی، پشتو، آلمانی، انگلیسی، روسی و فرانسوی.

د اعیۀ زن افغان مسئلۀ اساسی جامعه افغانستان میباشد. برای آنکه مادر افغان بتواند طفل بهتری به مادر زمین تقدیم نماید، ضرورت دارد تا در شرایط انسانی و خالی از خشونت زندگی نما ید. در فامیلی که محبت جایش را به خشونت خالی نموده باشد، ثمری جز اطفال خشن، ترسو، کینه دل، حسود، انتقام جو، بدون اعتماد به نفس و مریض روانی نخواهد داشت. پس حد اقل به خاطر نسل آینده باید زن امروز را تقویت و پشتیبانی نمائیم. وگرنه این دایرۀ بد بختی بازهم  چرخ  های دیگری خواهد زد و نتایج مصیبت بار تری را برای جامعه ما به بار خواهد آورد

برای تولید تاثیرات مثبت، از شماخوانندۀ گرامی خواهشمندم تا این دادنامه را به هر زبانی که میخواهید امضا نموده (اګر تا  هنوزامضا ننموده اید) و لینک آنرا برای دوستا نتان هم بفرستید تا باشد تاثیر مثبت این همه امضا ها با لای وضع زنان وطن ما محسوس گردد. شما میتوانید کلیه لینک ها را در سایت “انجمن مد د رسانی افغانی” نیز دریابید:

 www.iah-ev.de

دادنامه به آلمانی وفارسی
http://www.avaaz.org/de/petition/Helft_mit_Frauen_zu_schuetzen_khwmkh_khnyd_t_znn_mHfZt_grdnd_1/

دادنامه به انگلیسی:

http://www.avaaz.org/en/petition/Helft_mit_Frauen_zu_schuetzen_khwmkh_khnyd_t_znn_mHfZt_grdnd_1/

دادنامه به فرانسوی و پشتو:

http://www.avaaz.org/fr/petition/Helft_mit_Frauen_zu_schuetzen_khwmkh_khnyd_t_znn_mHfZt_grdnd_1/

دادنامه به روسی:
http://www.avaaz.org/ru/petition/Helft_mit_Frauen_zu_schuetzen_khwmkh_khnyd_t_znn_mHfZt_grdnd_1/

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest

0 Comments
زړو
نویو ډیرو خوښو شویو
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
Back to top button
0
ستاسو نظر مونږ ته دقدر وړ دی، راسره شریک یې کړئx