ستراتېژیک تړون!

“ستراتېژیک تړون”  نور څه کا

زمونږ سابه به لا تروه کا

له “کتاب”  سره ټکر کې

افغان هر څه نه ساړه کا

دا جاري فرضي جهاد به

یرغلګر مات  او کاږه کا

څو بېزاره شي په تېښته

ویر یې جوړ خدای په کاله کا

نور  په سیمه هم وطن کې

سوکالي خوښي خوره کا

هم د دروغو پولې ړنګې

هم مرور  مرور په خوله کا

د شاعر تجویز په دې چې

شرېعت به ټول  درانه کا

شکرانې به د خدای باسو

که مو دا ارمان پوره کا

لیکوال: عادل عادل

تبصره وکړئ

avatar
  ګډون وکړئ  
خبرتیا غوښتل د