زرين تاج

خوندکــــــوي شــمـلــــه دشازلمــي  پرسـر

جوړ دى تـــرې  نه غــــم دصــليـــبـي پرســر

راشـۍ زمــــاپه ستــــرګـــوورته وګـــــورۍ

بريښـي يوغــمـــى دبـل غــــمـــي پــرســـــــر

شهــــدغـــوندي خـــوږ دى مظلـــومانـو ته

ځکـــه خـــــوږ لګــېـــږي دزړګــــي پـر ســــر

دوســــت ورنه مـــونـدلي دخـــوښۍ شېبې

ناســـت دى ترې غــليــم دتبــخـــي پــرســـــر

زه څــــــه چــي رقيـب يــې هـم ديدن غواړي

ده ايښــى انعــام زمــــــادلالـــي پــــــر ســــــر

ډيرلــــري ارمــــان  ګــــران دکامـــل اېمـــان

جــــاردى دنــظـــــام الــــــهـــي پـــر ســــــــــــر

هرڅوک به محشرکي خپــلې برخـــي وړي

وي بـــه زرين تـــــا ج بيـــــادغـــازي پر ســـر

خوښ يې دى الهامه! ژوندددين غـېږکي

وړي پـــرځـــــان داغـــــــونــــه دنبــي پرســر

تبصره وکړه

ستاسو ایمیل ادرس به هیڅ کله نشر نه شي.