د هدایت موندلو شرطونه

سلمان سعید

د قرآن کریم لومړی سورة (البقره) چې پیل کړې نو په شروع کې رب متعال (ج) فرمایي چې دا کتاب پرته له شکه چې هدایت دی، خو د چا لپاره هدایت؟

پروردګار عالم ورپسې له شپږو شرطونو یادونه کوي او فرمایي که چا کې دا شپږ شرطونه پیداشول نو پوه شئ چې کامیاب دی او د رب له لورې یي هدایت ترلاسه کړی دی.

لومړی شرط: دا کتاب (قرآن کریم) متقیانو لره هدایت دی، یعني که غواړئ چې دا کتاب درته هدایت وګرځي باید تقوا ولري.

دویم شرط: هغو کسانو لپاره چې په غیبو یي ایمان راوړی.

دریم شرط: لمونځ ادا کوي

څلورم شرط: او له هغه څه چې مونږ ورکړي نفقه ورکوي.

پنځم شرط: هغه څوک چې زمونږ له لورې په نازل شوې کتاب ایمان لري؛ او پر هغو څه ایمان لري چې له دې کتاب وړاندي نازل کړای شوي وو.

شپږم شرط: او هغه څوک چې د آخرت په ورځې ایمان لري.

ورپسې رب لا یزال فرمایي؛ که چا کې دا شپږ شرطونه پيداشول نو دئ په هدایت بخښونکي لاره دی او دئ کامیاب او بریالی دی.