مورې، اې زما مجبوري مورې!

Afghan-woman-with-baby

مورې

اې زما مجبوري مورې!

اې په زړه زخمي

او سر ببري مورې!

منم چي ډېر بدبخته يم

چي مي ته خوشحاله نه كړې

ما هيڅ هم نه ګڼلې

ته د جنت واكداره

زه بدبخته يم

منم چي دوزخي به شم

ځكه چي مي ته خوشحاله نه كړې

ځكه چي مي ته خوشحاله نه كړې

محيب رحمتيتبصره وکړه

ستاسو ایمیل ادرس به هیڅ کله نشر نه شي.