د روژې مبارکه میاشت

د روژې طبي ګټې « شلمه برخه»

لیکنه او څیړنه: عبدالغفار جُبیر

فاطمه سکاټ

زما توصيه:

ټول مسلمه اُمت ته زما دا توصیه ده چې هر مسلمان که نارینه دی او که ښځینه، د اسلام پوره ـ پوره احکام دې په بشپړ ډول سره عملي کړي، د کفارو په پټو توطئو دې ځانونه خبر کړي، د زړه له کومې دې د اسلام چوپړ وکړي؛ که څه هم تکلیفونه، کړاوونه او یا د سر او مال تاوان پکې وي، دا ځکه چې الله جل جلاله لوی ذات دی او د آخرت  د نعمتونو یوه ذره د دې نړۍ له ټولو مادي شیانو نه ډېر زیات او ابدي دی؛ هغه خوښی او ښه ژوند چې په آخرت کې دی، هغه زموږ لپاره کافی دی او دا هم درته وایم چې که موږ (مسلمانان) پخپل دین باندې په بشپړه توګه ټینګ ودرېږو؛ نو هیڅوک مونږ ته ضرر نشي رسولی، هم به په دې دنیا کې ښاد یو او هم به په اخرت کې.

د کفرې نړۍ یوه بله توطئه دا ده چې اسلامی حجاب بند کړي، زه خپلو  مسلمانو خویندو ته، که په فرانسه کې دي، که په بلجیم کې او یا هم د نړۍ په نورو هیوادونو کې دي، دا وایم، چې پخپلو اسلامي اوصولو ټینګې او مستقیمې شئ او په دې لاره کې شهادت تر بې حجابۍ غوره وګڼئ، ان شاء الله، د کفر دا ټولې توطئې به شنډې او له خاورو سره به خاورې شي. په همدې هیله

پای

په اسلامي پاکه مینه ستاسو ورور عبدالغفار جُبیر، ستاسو ددوعاو محتاج

‏1437‏، 22‏، رمضان المبارک‏، دوشنبه

 

د روژې طبي ګټي، ددې ټولې لیکنې مأخذونه دادي:

REFERENCES

 1. Assadi M, Akrami A, Beikzadeh F, Seyedabadi M, Nabipour I, Larijani B, et al. Impact of Ramadan fasting on intraocular pressure, visual acuity and refractive errors. Singapore Med J. 2011;52:263–6. [PubMed]
 2. Azizi F. Research in Islamic fasting and health. Ann Saudi Med. 2002;22:186–91. [PubMed]
 3. Ramadan: Health effects of fasting. Lancet. 2009;374:588. [PubMed]
 4. Rabbanikhah Z, Javadi M, Karimian F, Rouhani M, Zamani M, Banaee T, et al. Effect of religious fasting on basal tear secretion, tear break up time and intraocular pressure. BINA. 2007;12:485–91.
 5. Armbrust W. Everyday Life in the Muslim Middle East. 2nd ed. Bloomington, IN: Indiana University Press; 2002. The riddle of Ramadan: Media, consumer culture, and the “Christmasization” of a muslim holiday; pp. 335–48.
 6. Nomani MZ. Diet during Ramadan. Int J Ramadan Fasting Res. 1999;3:1–6.
 7. Assadi M, Afarid M. 1st ed. Paygan; 2008. Ramadan Fasting and Medicine; p. 160.
 8. Samadi S, Badrisadat MJ. Food Using in Ramadan Fasting and Health. Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism. 2001;3:41.
 9. Einollahi B, Lessan-Pezeshki M, Simforoosh N, Nafar M, Pour-Reza-Gholi F, Firouzan A, et al. Impact of Ramadan fasting on renal allograft function. Transplant Proc. 2005;37:3004–5. [PubMed]
 10. Azizi F, Siahkolah B. Ramadan fasting and diabetes mellitus. Arch Iran Med. 2003;6:237–42.
 11. Al-Kaabi S, Bener A, Butt MT, Taweel M, Samson S, Al-Mosalamani Y, et al. Effect of Ramadan fasting on peptic ulcer disease. Indian J Gastroenterol. 2004;23:35. [PubMed]
 12. Hamdan AL, Nassar J, Dowli A, Al Zaghal Z, Sabri A. Effect of fasting on laryngopharyngeal reflux disease in male subjects. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2012;269:2361–6. [PubMed]
 13. Norouzy A, Mohajeri SM, Shakeri S, Yari F, Sabery M, Philippou E, et al. Effect of Ramadan fasting on glycemic control in patients with Type 2 diabetes. J Endocrinol Invest. 2012;35:766–71. [PubMed]
 14. Cahill GF., Jr Starvation in man. N Engl J Med. 1970;282:668–75. [PubMed]
 15. al-Hadramy MS, Zawawi TH, Abdelwahab SM. Altered cortisol levels in relation to Ramadan. Eur J Clin Nutr. 1988;42:359–62. [PubMed]
 16. Bogdan A, Bouchareb B, Touitou Y. Ramadan fasting alters endocrine and neuroendocrine circadian patterns. Meal-time as a synchronizer in humans? Life Sci. 2001;68:1607–15. [PubMed]
 17. Dadeya S, Kamlesh, Shibal F, Khurana C, Khanna A. Effect of religious fasting on intra-ocular pressure. Eye (Lond) 2002;16:463–5. [PubMed]
 18. Sarraf-Zadegan N, Atashi M, Naderi GA, Baghai AM, Asgary S, Fatehifar MR, et al. The effect of fasting in Ramadan on the values and interrelations between biochemical, coagulation and hematological factors. Ann Saudi Med. 2000;20:377–81. [PubMed]
 19. Kerimoglu H, Ozturk B, Gunduz K, Bozkurt B, Kamis U, Okka M. Effect of altered eating habits and periods during Ramadan fasting on intraocular pressure, tear secretion, corneal and anterior chamber parameters. Eye (Lond) 2010;24:97–100. [PubMed]
 20. Soleymani A, Rasoulinezhad S, Mahdipour E, Khalilian E. Effect of fasting on intraocular pressure (IOP) in normal individuals. J Babol Univ Med Sci. 2009;12:21.
 21. Rabbanikhah Z, Rafati N, Javadi M, Sanago M. Effect of religious fasting on intraocular pressure in healthy individuals. Bina J Ophthalmol. 2005;10:489–92.
 22. Kayikçioglu O, Güler C. Religious fasting and intraocular pressure. J Glaucoma. 2000;9:413–4. [PubMed]
 23. Inan UU, Yücel A, Ermis SS, Oztürk F. The effect of dehydration and fasting on ocular blood flow. J Glaucoma. 2002;11:411–5. [PubMed]
 24. Salehi A, Rahimi-Madise M, Rasti-Boroujeni A. The effectiveness of fasting on the intraocular pressure in individuals suffering from open-angle glaucoma. J Shahrekord Univ Med Sci. 2011;12:16–20.
 25. Sariri R, Varasteh A, Sajedi RH. Effect of Ramadan fasting on tear proteins. Acta Medica (Hradec Kralove) 2010;53:147–51. [PubMed]
 26. Kayikçioglu O, Erkin EF, Erakgün T. The influence of religious fasting on basal tear secretion and tear break-up time. Int Ophthalmol. 1998;22:67–9. [PubMed]
 27. Khalaj M, Ghasemi M. The patients’ viewpoint over the effect of fasting on eye. J Qazvin Univ Med Sci. 2005;9:89–93.
 28. Alghadyan AA. Retinal vein occlusion in Saudi Arabia: possible role of dehydration. Ann Ophthalmol. 1993;25:394–8. [PubMed]
 29. Nowroozzadeh MH, Mirhosseini A, Meshkibaf MH, Roshannejad J. Effect of Ramadan fasting in tropical summer months on ocular refractive and biometric characteristics. Clin Exp Optom. 2012;95:173–6. [PubMed]
 30. Edwards MH. Do variations in normal nutrition play a role in the development of myopia? Optom Vis Sci. 1996;73:638–43. [PubMed]
 31. Salehi A, Memarzadeh SE, Akhlaghi MR, Rismanchian A. Effect of Ramadan fasting on physiological myopia. J Shahrekord Univ Med Sci. 2008;10:13–21.
 32. Boroumand MG, Amiri MA, Amiri Z. Relationship between fasting and myopic changes in the age group of 21-40 years. Pejouhandeh Res J. 2000;17:33–7.
 33. Samavati M, Bazazi N. The relationship between fasting in Ramadan month and myopic changes. Sci J Hamadan Univ Med Sci Health Serv. 2011;17:61–4.
 34. Hoseini-Yazdi SH, Jafarzadehpur E, Mirzajani A, Nematy M. Evaluation of ocular accommodation, convergence and fusional vergence changes during Ramadan. J Fasting Health. 2013;1:13–8.
 35. Kumar N, Dherani M, Jivan S. Ramadan and eye-drops: perspective of Muslims in the UK. Br J Ophthalmol. 2009;93:551–2. [PubMed]
 36. Kumar N, Jivan S. Ramadan and eyedrops: the muslim perspective. Ophthalmology. 2007;114:2356–60. [PubMed]
 37. Ahmed J, Shaikh FF, Akhund AR, Memon MF. Attitudes and perceptions of muslims regarding use of eye drops in Ramadan. Isra Med J. 2009;40:40–3.
 38. Mahmoud A, Ayanniyi A, Akanbi B, Monsudi K, Balarabe H, Ribadu D, et al. Modifications in ophtalmological care desired by fasting Nigerian muslim patients during the annual month-long ramadan fast. Sahel Med J. 2008;10:123–7.
 39. Khurana A. New Age International (P) Limited, Publishers; 2007. Comprehensive Ophthalmology.
 40. Campbell DA, Renner NE, Tonks E. Effect of diamox on plasma bicarbonate and on the electrolyte balance in relation to intra-ocular pressure in man. Br J Ophthalmol. 1958;42:732–8. [PMC free article] [PubMed]
 41. Gelatt KN, MacKay EO. Changes in intraocular pressure associated with topical dorzolamide and oral methazolamide in glaucomatous dogs. Vet Ophthalmol. 2001;4:61–7. [PubMed]
 42. Vaajanen A, Luhtala S, Oksala O, Vapaatalo H. Does the renin-angiotensin system also regulate intra-ocular pressure? Ann Med. 2008;40:418–27. [PubMed]
 43. Liu JH, Dacus AC. Endogenous hormonal changes and circadian elevation of intraocular pressure. Invest Ophthalmol Vis Sci. 1991;32:496–500. [PubMed]
 44. Dilly P. Structure and function of the tear film. Lacrimal Gland, Tear Film, and Dry Eye Syndromes. In: Sullivan DA, editor. New York: Plenum Press; 1994. pp. 239–47.
 45. Fleiszig SM, McNamara NA, Evans DJ. The tear film and defense against infection. Adv Exp Med Biol. 2002;506:523–30. [PubMed]
 46. Anderson NL, Anderson NG. The human plasma proteome: History, character, and diagnostic prospects. Mol Cell Proteomics. 2002;1:845–67. [PubMed]
 47. Ohashi Y, Dogru M, Tsubota K. Laboratory findings in tear fluid analysis. Clin Chim Acta. 2006;369:17–28. [PubMed]
 48. Caffery BE. Influence of diet on tear function. Optom Vis Sci. 1991;68:58–72. [PubMed]
 49. Azizi F. Islamic fasting and health. Ann Nutr Metab. 2010;56:273–82. [PubMed]
 50. Hussain SA. Medication during Ramadan. Lancet. 1989;1:1331. [PubMed]
 51. Sakr AH. Fasting in Islam. J Am Diet Assoc. 1975;67:17–21. [PubMed]
 52. Bayerle-Eder M, Polska E, Kopf A, Roden M, Waldhäusl W, Pleiner H, et al. Free fatty acids exert a greater effect on ocular and skin blood flow than triglycerides in healthy subjects. Eur J Clin Invest. 2004;34:519–26. [PubMed]
 53. Borish IM. Professional Press; 1954. Clinical Refraction.
 54. Reinecke RD, Herm RJ. 2nd ed. New York: Appleton-Century-Crofts; 1976. Refraction: A Programmed Text.
 55. Duane TD. Hagerstown, Md: Medical Dept., Harper and Row; 1978. Clinical Ophthalmology.
 56. Zandi A. The mean degree of myopia in patients in ophthalmology clinics, Farabi Hospital in 1999-2000 fall after a month of fasting. Res Med Sci. 2003;8:115.

Articles from Journal of Research in Medical Sciences : The Official Journal of Isfahan University of Medical Sciences are provided here courtesy of Medknow Publications

 

 1. 1Department of Biomedical Sciences, University Medical School, Aberdeen University, UK
 2. 2Department of Paediatrics, Faculty of Medicine, Kuwait University, Kuwait
 3. 3Faculty of Allied Health Science, Kuwait University, Kuwait

 

 

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
Back to top button
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x