غزل: طالب جان

 طالب جان

دتاریخ پاڼې هغو زرینې کړي.
چی په وینو چاسینې رنګینې کړي

تاکه څومره د دروغو وعدې وکړې
ما همدومره إرادې ریښتینې کړي

ورځ خو ده زما دغم لپاره جوړه
بلا شپې مې درپسې دي سپینې کړي

دا دعشق خبره مکوئ ځوانانو
چا د سترګوسپینې اوښکې وینې کړي.؟

ګوره ښې ډیرې ښیراوې راته وکړه
ماله ډیره وخته ‌ډیرې مینې کړي

ولې تا راکړی زخم مې بس نه و؟
چې شیبې دې هم زما مالګینې کړي

خوب مې لید چې طالب جان وي میدان وړی
خدای جگړې وي د دنیا زمیني کړي