ته مي یي امام/ تپاند زهاد

تپاند زهاد

ته مي یی غزل زه دي شاعر یمه
ته مي یی تسل زه دي هنر یمه

ماتي کړه دزړه ښیښې مي ماتي کړه
ته مي یی هنداره زه بشر یمه

ټوله رباطونه مي نن ستړي کړل
ته مي یی منزل زه دي سفر یمه

کښیږده نن قدم زما په سر باندي
ته مي یی امام زه دي ممبر یمه

ستاغمو مي زړه کي ځاله جوړه کړه
ته مي یی ټکور زه دي فرهر یمه

نن مي زولني دجنون ماتي کړي
ته مي یی جنون زه دي ابتر یمه

ستورو په نڅا کي راته وخندل
ته مي یی ځلا زه دي زیور یمه

کړه( تپاندزهاد) غلامي ستا د در
ته مي یی باچا زه دي نوکر یمهتبصره وکړه

ستاسو ایمیل ادرس به هیڅ کله نشر نه شي.