دزړه سره/ تپاند زهاد

تپاند زهاد

کله کله مي چي راشي دزړه سره

دزړه تل کي مي اشناشي دزړه سره

دمعصوم زړګي درزابه اخر واوري

که په خپله په ژړاشي دزړه سره

زمزمي به دبلبلو درته وایم

که زمادعشق بوراشي دزړه سره

ستادحسن به زه کوم یو صفت وکړم

په والله ځلاځلاشي دزړه سره

دهجران څه به هجرت وکړم جانانه

زماژونده که زماشي  دزړه سره

دیعقوب سترګي به هله نورپیداکړي

که یوسف غوندي شفا شي دزړه سره

که مي خداي کچکول په غاړه سوال قبول کي

و” تپاند” ته به ښکلا شي دزړه سرهتبصره وکړه

ستاسو ایمیل ادرس به هیڅ کله نشر نه شي.