دعشق لفظونه

 تپاندزُهاد

ټوله رباطونه دي منزل راته پیدانه سو

ګردچاپیر غمونه دي تسل راته پیدانه سو

عشقه سمندرکي دي نن بیازه لاهوکړي یم

هرخواخزانونه دي یوګل راته پبدانه سو

دالویه دنیاپه تصورکي چي راونغاړم

زیات دعشق لفظونه دي غزل راته پیدانه سو

ټوله جهان وګورم خونه ماتیږي مینه زما

ټول ښکلي ملکونه دي کابل راته پیدانه سو

نن په دي ګلشن کي اواز ونه دمرغانوډیر

ښکلي یی ږغونه دي بلبل راته پیدانه سو

اوس چي دي دردونه پر( تپاندزُهاد) حاکمه دي

په برخه مي زخمونه دي درمل راته پیدانه سوتبصره وکړه

ستاسو ایمیل ادرس به هیڅ کله نشر نه شي.