د ابراهيم صياد درې غزلونه

ابراهیم صیاد

په اداوو یې له هسکو را ګزار شوم
بې دانې یې دام د زلفو کې حصار شوم

که مې سل زله روژه کړه له دې څکې
هر ماښام په دغه جام باندې افطار شوم

چې د عشق د فلسفې کتاب مې وکوت
په هر فصل په هر باب یې ګنهګار شوم

هر انداز یې د کتو جادو فتنه وه
په طلب یې د ټول عمر انتظار شوم

دا خندا یې د سقر د زړه غړمبا وه
ارماني یې د پلو لاندې په دار شوم

د دنیا په هر یو دو مې قیمار بایلود
اخر هم د اخرت پکې قرضدار شوم

دا سپین مخو دا ازار راپسې کړی
چې صیاد د تورو تورو خریدار شومتبصره وکړه

ستاسو ایمیل ادرس به هیڅ کله نشر نه شي.