دعشق داغونه/تپاندزُهاد

تپاند زُهاد

لکه داسپینه واوره یاره پرشین غرباندي وي

داسي غمونه دي همیش زماپر سرباندي وي

ځمامعصوم زړګي وړي وړي سلګۍ پیداکړي

ډیري وړي اوښکي مي ګرانه پر نظرباندي وي

دامیدوغوټۍ مي بیاداستاخزان ختمه کړه

لکه زاړه مرغان جانانه سمندر باندي وي

دغه دي شه وکړله ماته چي دي عشق قریب کړ

نورفرهارونه مي قریب دزړه پرسرباندي وي

څومره الزام چي راته خلګ وایي ډیرخوشحال یم

لکه ګیلي اوتهمتونه مازیګر باندي وي

راسه په غور راته وګوره چي مي حال دي

دعشق داغونه مي جانان پرټټر باندي وي

اوس مي نوپریږده چي”تپاندزُهادښه ډیروژاړم

وړي وړي اوښکي مي هروخت پربشرباندي ويتبصره وکړه

ستاسو ایمیل ادرس به هیڅ کله نشر نه شي.